Проект
                 (Тираж 03.07.2000)

             Закон України

          Про внесення змін до деяких
          законодавчих актів України

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

   1. У Кримінальному кодексі України:

   а) доповнити Кодекс статтями 189-6 та 190-2 такого змісту:

   "Стаття 189-6. Втручання у діяльність народного депутата
України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або
його представника, Голови Рахункової палати або члена Рахункової
палати, Голови Національного банку України, члена Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення,  Голови
Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна
України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення
України

   Вплив у будь-якій формі на народного депутата України,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його
представника, Голову Рахункової палати або члена Рахункової
палати, Голову Національного банку України, члена Національної
ради  України з питань телебачення і радіомовлення, Голову
Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна
України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення
України з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків
або добитися прийняття неправомірних рішень, -

   карається позбавленням волі на строк від одного до трьох
років.

   Ті ж дії, якщо вони перешкодили запобігти злочину або
вчинені особою з використанням свого службового становища, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років";

   "Стаття 190-2. Погроза або  насильство  щодо  народного
депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини або його представника, Голови Рахункової палати або члена
Рахункової палати, Голови Національного банку України, члена
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,
Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного
майна України, Голови  Державного  комітету  телебачення  і
радіомовлення України

   Погроза вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням
майна щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної
Ради  України з прав людини або його представника, Голови
Рахункової  палати  або  члена  Рахункової  палати,  Голови
Національного банку України, члена Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення, Голови  Антимонопольного
комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови
Державного комітету телебачення і радіомовлення України, а також
щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням ним службових
обов'язків, -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років.

   Умисне нанесення народному депутату України, Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини або його представнику,
Голові Рахункової палати або члену Рахункової палати, Голові
Національного банку України, члену Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення, Голові  Антимонопольного
комітету України, Голові Фонду державного майна України, Голові
Державного комітету телебачення і радіомовлення України, або його
близьким родичам середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких
тілесних ушкоджень, а так само нанесення їм побоїв чи вчинення
інших насильницьких дій у зв'язку з виконанням ним службових
обов'язків, -

   карається позбавленням волі на строк до семи років.

   Умисне нанесення народному депутату України, Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини або його представнику,
Голові Рахункової палати або члену Рахункової палати, Голові
Національного банку України, члену Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення, Голові  Антимонопольного
комітету України, Голові Фонду державного майна України, Голові
Державного комітету телебачення і радіомовлення України, або його
близьким родичам тяжких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням
ним службових обов'язків, -

   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років";

   б) у частині другій статті 7-1 слова і цифри "умисне тяжке
тілесне ушкодження (статті 101, 189-4 частина 2)" замінити
словами і цифрами "умисне тяжке тілесне ушкодження (статті 101,
189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";

   в) у частині другій статті 10 слова і цифри  "умисне
заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров'я
(статті 101 - 104, 106 частина 1 та 189-4)" замінити словами і
цифрами "умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили
розлад здоров'я (статті 101 - 104, 106 частина 1, 189-4 та 190-2
частини 2 і 3)";

   г) у пункті 1 частини третьої статті 25-1 слова і цифри
"умисне тяжке тілесне ушкодження (статті 101, 189-4 частина 2)"
замінити словами і цифрами "умисне тяжке тілесне ушкодження
(статті 101, 189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";

   д) у пункті 2 частини першої статті 26 слова і цифри "умисне
тяжке тілесне ушкодження (статті 101, 189-4 частина 2)" замінити
словами і цифрами "умисне тяжке тілесне ушкодження (статті 101,
189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";

   е) у пункті 3 статті 52-1 слова і цифри "умисне тяжке
тілесне ушкодження при обтяжуючих обставинах (статті 101 частини
2 і 3, 189-4 частина 2)" замінити словами і цифрами "умисне тяжке
тілесне ушкодження при обтяжуючих обставинах (статті 101 частини
2 і 3, 189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";

   є) статтю 58 після слів "Генерального прокурора України"
доповнити словами "Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, Голови Рахункової палати, Голови Національного банку
України";

   2. У Кримінально-процесуальному кодексі України:

   а) пункт 3 частини першої статті 34 після цифр "190-1"
доповнити цифрами "190-2";

   б) частину першу статті 112 після цифр "1895" доповнити
цифрами "189-6", а після цифр "190-1" доповнити цифрами "190-2".

   3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51,
ст.1122):

   а) доповнити Кодекс статтею 188-13 такого змісту:

   "Стаття 188-13.  Невиконання  законних  вимог  народного
депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, Рахункової палати

   Невиконання законних вимог народного  депутата  України,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової
палати або створення перешкод у їх роботі,  а  так  само
недодержання без поважних причин встановлених законодавством
строків надання інформації зазначеним особам чи органу або
надання їм завідомо неправдивої інформації -

   тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від
десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян".

   б) статтю 221 після цифр "188-1" доповнити цифрами "188-13";

   в) у статті 255:

   у частині першій:

   пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

   "Рахункової палати, секретаріату Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини (стаття 188-13)";

   доповнити частину пунктом 1-2 такого змісту:

   "1-2) помічники-консультанти народного депутата України, які
зараховані  до  штату  Апарату  Верховної Ради України або
виконавчого органу місцевого самоврядування (стаття 188-13)";

   г) частину першу статті 294 після цифр "188-1" доповнити
цифрами "188-13".

   4. Частину першу статті 14 Закону України "Про державну
службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст.
490) після слів "чи неналежне виконання службових обов'язків"
доповнити словами "заподіяння своїми діями шкоди Державному
бюджету  України  чи  порушення  прав  та свобод людини і
громадянина".

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.