12 Semtember

Skurativska Yaryna Vasylivna

Tsion Viktor Mykolovych

Yakobenko Inna Oleksandrivna

Zasieda Ihor Ivanovych