17 October

Drach Ivan Fedorovych

Motorny Mykola Vitaliyovych

Ponomariv Oleksandr Danylovych

Yavorsky Anatoliy Ivanovych