17 March

Haptar Volodymyr Maksymovych

Hopkalo Vitaliy Viktorovych

Trinchuk Yaroslav Ivanovych

Tsaruk Volodymyr Vasylovych