19 Semtember

Andrienko Viktor Mykolayovych

Karelsky Yevhen Yuriyovych

Liasovsky Vladyslav Yevhenovych

Melkovsky Serhiy Pavlovych

Nechaievsky Volodymyr Mykhaylovych