1 August

Bruslynovsky Yevhen Borysovych

Chuyko Volodymyr Lukianovych

Kryklyvy Yuriy Hryhorovych

Kucheriv Ilko Ilkovych

Zubach Vasyl Vasylovych