20 October

Chmil Hanna Pavlivna

Doroshenko Mykhaylo Ivanovych

Ivanenko Borys Vasylovych