27 August

Kahuy Petro Bronislavovych

Medvid Petro Ivanovych

Mozhenko Mykola Volodymyrovych

Shevchenko Serhiy Viktorovych

Yeremitsa Vitaliy Dmytrovych