6 Semtember

Borysenko Volodymyr Pavlovych

Burbovsky Oleh Oleksandrovych

Chernikov Anatoliy Viacheslavovych

Ivantsov Oleh Hryhorovych

Okolitenko Natalia Ivanivna

Stefanovych Lev Hryhorovych