9 Semtember

Danylets Volodymyr Vitaliyovych

Hryniuk Vasyl Mykhaylovych

Kucherenko Maria Yosypivna

Lapikura Valeriy Pavlovych