Назва: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом
Автор: Народні депутати України - Кармазін Ю.А., Кочерга В.Г., Король В.М., Альохін В.І., Васильєв Г.А., Пилипчук І.М., Сергієнко О.І., Крук Ю.Б., Сирота М.Д., Червоній В.М., Малєвський О.Т., Лантух В.І.
Головний комітет: Народні депутати України - Кармазін Ю.А., Кочерга В.Г., Король В.М., Альохін В.І., Васильєв Г.А., Пилипчук І.М., Сергієнко О.І., Крук Ю.Б., Сирота М.Д., Червоній В.М., Малєвський О.Т., Лантух В.І.

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
1.
Проект
(01.11.2001)


Проект
2.

Закон УкраїниЗакон України
3.
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом


Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом
4.
Розділ I. Загальні положення


Розділ I. Загальні положення
5.
Стаття 1. Мета цього Закону


Стаття 1. Мета цього Закону
6.
Метою цього Закону є побудова системи заходів направлених на запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, захисту прав і законних інтересів держави України та громадян.
-1- Н.д. Шаров І.Ф. (Реєстр. картка №399)
В статті 1 слово "побудова" замінити на слово "створення", після слова "України" записати "юридичних осіб, їх філій та представництв громади та інших осіб".
-2- Н.д. Акопян В.Г. (Округ №131)
В статті 1 слово "побудова" замінити на слово "створення". Після слова "України" продовжити речення словами: "юридичних осіб, їх філій та представництв громадян та інших осіб". Слова "та громадян" вилучити.
Враховано частковоВраховано частково
Метою цього Закону є створення системи заходів спрямованих на запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, захисту прав і законних інтересів держави України, юридичних і фізичних осіб.-3-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка 404))
У статті 1 слово "перебудова" замінити словом "запровадження"; слово "направлених" замінити словом "спрямованих"; після тексту "держави України та" додати слово "її".
Враховано частково-4-Кабінет Міністрів України
Статтю 1 викласти у такій редакції:
"Метою цього Закону є створення системи заходів, спрямованих на запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, захисту прав і законних інтересів громадян, суспільства та держави".
Враховано частково-5-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
У статті 1 слова "є побудова" замінити словами "є створення або розробка"
Враховано частково

7.
Стаття 2. Дія Закону


Стаття 2. Дія Закону
8.
Цей Закон регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, отриманих злочинним шляхом, їх вилучення та встановлення відповідальності за легалізацію ("відмивання") таких доходів.
-6-Н.д. Шаров І.Ф. (Реєстр. картка №399)
У частині 1 статті 2 після слова "шляхом" поставити крапку. Наступну частину речення виключити.

Відхилено
Цей Закон регулює відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, отриманих злочинним шляхом, їх вилучення та встановлення відповідальності за легалізацію ("відмивання") таких доходів.


-7-Кабінет Міністрів України
Частину 1 статті 2 виключити.
Відхилено

9.
Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців, осіб без громадянства, що постійно проживають в Україні, та юридичних осіб, які здійснюють фінансові операції на території України.
-8-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У ст. 2 в ч. 2 після тексту "фінансові операції на" доповнити словом "митній".


Відхилено
Дія цього Закону поширюється на осіб, які здійснюють фінансові операції на території України


-9-Національний банк України
Частину 2 статті 2 викласти у наступній редакції:
"Дія цього Закону поширюється на осіб, які здійснюють фінансові операції на території України".
Враховано-10-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
У частині 2 статті 2 слово "постійно" виключити.
Відхилено-11-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.
Частину 2 статті 2 викласти в такій редакції:
"Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців, осіб без громадянства, що постійно проживають в Україні, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та юридичних осіб які здійснюють фінансові операції на території України".
Відхилено

10.
У випадках, передбачених міжнародними договорами України, дія цього Закону може поширюватися на вчинені:
-12-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Частину 3 статті 2 після тексту "договорами України" доповнити текстом "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано
У випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, дія цього Закону може поширюватися на вчинені:
11.
а) поза межами України громадянами України та особами без громадянства, що постійно проживають в Україні, дії, спрямовані на легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, у разі, коли вчинена ними дія визнана злочином у державі, на території якої його вчинено, і якщо особа, що його вчинила, не була притягнута до відповідальності у цій державі;
Буквену нумерацію пунктів - а), б) замінити числовою - 1), 2).
У пункті а) після тексту "на території якої" і після тексту "особа, що" слово "його" замінити словом "її", після тексту "не буде притягнута до" додати слово "кримінальної";

Враховано частково
1) поза межами України громадянами України та особами без громадянства, що постійно проживають в Україні, дії, спрямовані на легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, у разі, коли вчинена ними дія визнана злочином у державі, на території якої його вчинено, і якщо особа, що його вчинила, не була притягнута до відповідальності у цій державі;
12.
б) поза межами України іноземцями та особами без громадянства, що не проживають постійно в Україні, дії, спрямовані на легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, у разі, коли особа, що вчинила дію, не була притягнута за неї до відповідальності у державі, на території якої вона була вчинена, та у разі коли згадана держава не звернулася із запитом до України про видачу такої особи.
Пункт б) частини 3 статті 2 після тексту "за неї до" доповнити словом "кримінальної"
Відхилено
2) поза межами України іноземцями та особами без громадянства, що не проживають постійно в Україні, дії, спрямовані на легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, у разі, коли особа, що вчинила дію, не була притягнута за неї до відповідальності у державі, на території якої вона була вчинена, та у разі коли згадана держава не звернулася із запитом до України про видачу такої особи.


-13-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
Частину 3 статті 2 викласти в такій редакції:
"Якщо міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору".
Відхилено

13.
Стаття 3. Визначення термінів
-14-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
Відхилено
Стаття 3. Визначення термінів


У статті 3 терміни, яким дається визначення, розташувати у алфавітному порядку.14.
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
15.
доходи, отримані злочинним шляхом - гроші та цінні папери, рухоме і нерухоме майно, майнові права, об'єкти права інтелектуальної власності, інші об'єкти права власності, отримані злочинним шляхом.
-15-Н.д. Шаров І.Ф. (Реєстр. картка №399)
У статті 3 дати визначення термінів "доходи" і "доходи, одержані злочинним шляхом"
Відхилено
доходи, отримані злочинним шляхом - гроші та цінні папери, рухоме і нерухоме майно, майнові права, об'єкти права інтелектуальної власності, інші об'єкти права власності, отримані внаслідок вчинення злочинів.


-16-Н.д. Акопян В.Г. (Округ №131)
Пункт 1 частини 1 статті 3 викласти у такій редакції: "доходи, отримані злочинним шляхом - доходи, одержані в результаті скоєння будь-якого злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України чи відповідним кримінальним законодавством іншої країни, на території якої вчинено злочин з метою протиправного одержання доходу".
Відхилено-17-Національний Банк України
В абзаці 2 статті 3 слова "отримані злочинним шляхом" пропонуємо замінити словами "отримані внаслідок вчинення злочинів".
Враховано

16.
легалізація ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом - вчинення будь-яких дій, спрямованих на надання законного статусу доходам, отриманим злочинним шляхом, - надання законного статусу володінню, користуванню або розпорядженню грошовими коштами чи іншими доходами, отриманими злочинним шляхом;
-18-Національний банк України
Абзац 3 статті 3 викласти у такій редакції:
"Легалізація ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом - вчинення будь-яких дій, спрямованих на надання законного статусу доходам, отриманим злочинним шляхом, - надання законного статусу володінню, користуванню і розпорядженню грошовими коштами чи іншими доходами, отриманими злочинним шляхом".
Враховано
легалізація ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом - вчинення будь-яких дій, спрямованих на надання законного статусу доходам, отриманим злочинним шляхом, - надання законного статусу володінню, користуванню або розпорядженню грошовими коштами чи іншими доходами, отриманими злочинним шляхом;


-19-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.
Абзац 3 статті 3 викласти в такій редакції:
"легалізація ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом - вчинення будь-яких дій, спрямованих на надання законного статусу доходам, отриманим злочинним шляхом у тому числі здійснення будь-яких угод стосовно таких доходів".
Відхилено

17.
фінансова операція - угода або інша дія фізичної чи юридичної особи (незалежно від того, чи є вона резидентом або нерезидентом), спрямована на встановлення, зміну або припинення пов'язаних з нею цивільних прав і обов'язків.
-20-Національний банк України
Абзац 4 статті 3 викласти у такій редакції: "Фінансова операція - будь-яка операція з грошовими коштами, що здійснюється учасниками фінансового ринку".
Відхилено-21-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.
Абзац 4 статті 3 викласти у такій редакції:
"Фінансова операція - операція фізичної особи, у тому числі суб'єкта підприємницької діяльності чи юридичної особи (незалежно від того чи є вона резидентом або нерезидентом) з коштами, цінними паперами, рухомим і нерухомим майном, майновими правами та іншими об'єктами права власності, спрямована на встановлення, зміну або припинення пов'язаних з нею цивільних прав і обов'язків".
Враховано частково
фінансова операція - операція фізичної чи юридичної особи (незалежно від того, чи є вона резидентом або нерезидентом) з коштами, цінними паперами, рухомим і нерухомим майном, майновими правами та іншими об'єктами права власності, спрямована на встановлення, зміну або припинення пов'язаних з нею цивільних прав і обов'язків
18.
сумнівна фінансова операція - фінансова операція, яка має такі ознаки:
-22-Національний Банк України
Абзац 5 статті 3 викласти у наступній редакції: "сумнівна фінансова операція - це фінансова операція, яка має такі ознаки:
операція здійснюється при незвичних або невиправдано заплутаних умовах;
операція не є економічно виправданою або суперечить законодавству України.
Критерії віднесення операцій до сумнівних та незвичних визначаються Кабінетом Міністрів України".
Враховано частково
сумнівна фінансова операція - це фінансова операція, яка має одну з таких ознак:


-23-Національний банк України
У абзаці 5 статті 3 текст "має такі ознаки" замінити текстом "має одну з таких ознак".
Враховано-24-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У абзаці 5 статті 3 текст "такі ознаки" замінити текстом "принаймні одну з таких ознак";

Враховано частково-25-Кабінет Міністрів України
Абзац 5-14 статті 3 виключити.
Враховано частково-26-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.
Абзац 5 статті 3 викласти у такій редакції:
"Сумнівна фінансова операція - фінансова операція, яка суперечить законодавству України або
здійснюється з порушенням встановленого законодавством обов'язкового порядку її оформлення, нотаріального посвідчення чи державної реєстрації або,
є економічного не обґрунтованою або,
здійснюється за участю осіб (сторін угоди), зареєстрованих в офшорних зонах, чи в країнах, де відсутнє або не виконується законодавство щодо запобігання легалізації доходів (перелік таких країн визначається Кабінетом Міністрів України) або,
передбачає перерахування валютних коштів на рахунки резидентів України, відкриті в іноземних банках чи з таких рахунків (за винятком кореспондентських рахунків уповноважених банків) або,
передбачає купівлю на міжбанківському валютному ринку України чи на міжнародних валютних ринках іноземної валюти без наявності зовнішньоекономічної угоди або зобов'язань щодо погашення кредиту в іноземній валюті чи власних зобов'язань в іноземній валюті уповноважених банків".
Враховано частково

19.
- приховання або спотворення відомостей про походження доходів, отриманих злочинним шляхом, чи джерела, місцезнаходження або про зміну прав на них;
-27-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Абзац 6 статті 3 викласти у такій редакції:
"Приховування або спотворення відомостей про походження доходів, їх джерела, чи місцезнаходження або про зміну прав на них".

Враховано частково
- здійснюється з прихованням або спотворенням відомостей про походження доходів, їх джерел чи місцезнаходження або про зміну прав на них;
20.
- використання доходів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом законних у фінансовій операції чи іншій угоді або у підприємницькій чи іншій економічній діяльності;
-28-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Абзаци 7 і 10 статті 3 виключити


Відхилено
- здійснюється з використанням доходів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом законних у фінансовій операції чи іншій угоді або у підприємницькій чи іншій економічній діяльності;


-29-Н.д. Васильєв Г.А. (Округ №61)
Пункти 6-9 частини 1 статті 3 виключити.
Відхилено

21.
- операція здійснюється при невизначених умовах;
-30Н.д. Миримський Л. (Округ №2)
Абзац 8 статті 3 викласти в такій редакції:
"операція здійснюється за угодою, що не містить суттєвих умов договору".
Відхилено
- операція здійснюється при незвичних або невиправдано заплутаних умовах;
22.
- операція здійснюється на умовах значного необгрунтованого завищення ціни імпортованого із-за кордону товару, або необгрунтованого заниження ціни експортуємого за кордон товару вітчизняного виробництва, що призводить до зниження рівня прибутку підприємства і ухиленню від сплати податків на прибуток;


- здійснюється на умовах значного необгрунтованого завищення ціни імпортованого із-за кордону товару, або необгрунтованого заниження ціни експортуємого за кордон товару вітчизняного виробництва, що призводить до зниження рівня прибутку підприємства і ухиленню від сплати податків на прибуток;
23.
- операція суперечить законодавству України;
-31-Н.д. Миримський Л. (Округ №2)
Абзац 10 статті 3 викласти в такій редакції:
"операція суперечить законам України".
Відхилено
- операція суперечить законодавству України або є недійсною;
- операція не є економічно виправданою;
- здійснюється за участю осіб (сторін угоди), зареєстрованих в офшорних зонах, чи в країнах, де відсутнє або не виконується законодавство щодо запобігання легалізації доходів (перелік таких країн визначається Кабінетом Міністрів України);
- передбачає перерахування валютних коштів на рахунки резидентів України, відкриті в іноземних банках чи з таких рахунків (за винятком кореспондентських рахунків уповноважених банків);
- передбачає купівлю на міжбанківському валютному ринку України чи на міжнародних валютних ринках іноземної валюти без наявності зовнішньоекономічної угоди або зобов'язань щодо погашення кредиту в іноземній валюті чи власних зобов'язань в іноземній валюті уповноважених банків
24.
- міжнародний переказ коштів (у тому числі для здійснення інвестицій) до фірм, або з фірм, зареєстрованих в офшорних зонах, або в країнах, де відсутнє, або не виконується законодавство щодо запобігання протидії легалізації ("відмиванню") доходів. Перелік цих країн визначає Кабінет Міністрів України;


- обставини операції свідчать про відсутність зв'язку між операцією і характером статутної діяльності її учасників
25.
- надання або отримання кредиту, гарантованого документом, який засвідчує наявність у позичальника вкладу в іноземному банку, закордонних цінних паперів, закордонної нерухомості тощо;
-32-Н.д. Бродський М.Ю, (Округ №215)
Абзац 12 статті 3 виключити.
Враховано
- сума коштів, на яку проводиться операція, не відповідає фінансовому та майновому стану її учасників.
26.
- погашення кредиту третьою особою, якщо ця особа не має відповідної законно підтвердженої заборгованості перед кредитором;28.
- операції з рухомим та нерухомим майном, що мають ознаки недійсних угод, або здійснені з порушенням порядку їх оформлення, нотаріального (якщо цього потребує чинне законодавство) посвідчення чи державної реєстрації.
-33-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У абзаці 14 статті 3 текст "чинне законодавство" замінити словом "закон"
Відхилено

29.
внутрішній контроль - діяльність організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами чи з іншим майном по виявленню операцій, що підлягають обов'язковому контролю та інших операцій з грошовими коштами, чи іншим майном зв'язаних з легалізацією ("відмиванням") доходів отриманих злочинним шляхом.
-34-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У абзаці 15 статті 3 після тексту "внутрішній контроль - діяльність" слово "організацій" замінити текстом "юридичних осіб".Відхилено
внутрішній контроль - діяльність посадових осіб юридичної особи, що здійснює операції з грошовими коштами чи з іншим майном по виявленню операцій, що підлягають обов'язковому контролю та інших операцій з грошовими коштами, чи іншим майном зв'язаних з легалізацією ("відмиванням") доходів отриманих злочинним шляхом.


-35-Національний банк України
Абзац 15 статті 3 викласти у наступній редакції:
"Внутрішній контроль - діяльність посадових осіб юридичної особи, яка здійснює фінансові операції по виявленню недоліків у її роботі, чи підпорядкованих її підрозділах".

Враховано частково-36-Кабінет Міністрів України
Абзай 15 статті 3. Дати визначення терміну "обов'язковий контроль", посилання на який є у абзаці15 статті 3.
Відхилено

30.
- Національне агенство фінансової безпеки (НАФБ) - спеціальний орган виконавчої влади по контролю за здійсненням фінансових операцій створений при Кабінеті Міністрів України на який покладені функції контролю за здійсненням сумнівних фінансових операцій з метою запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом.
-37-Національний Банк України
У абзаці 16 статті 3 слова "при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "відповідно до цього Закону".
Відхилено
Національне агенство фінансової безпеки (НАФБ) - спеціальний орган виконавчої влади по контролю за здійсненням фінансових операцій, створений при Кабінеті Міністрів України, на який покладені функції контролю за здійсненням значних та/або сумнівних фінансових операцій з метою запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом.


-38-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Частину 2 статті 3 виключити.
Відхилено-39-Н.д. Васильєв Г.А. (Округ №61)
Абзац 16 статті 3. Створити Національне агенство фінансової безпеки при прокуратурі України.

Відхилено-40-Кабінет Міністрів України
Абзац 16 статті 3. Уповноважений орган з питань фінансового контролю створити в системі Міністерства фінансів.
Конкретна назва органу державного фінансового контролю не може вважатися терміном, зміст абзацу 16 статті 3 навести у Розділі 2.
Відхилено

31.
Розділ II. Структура, керівництво, кадри Національного агенства фінансової безпеки
-41-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Розділ ІІ виключити.
Відхилено
Розділ II. Структура, керівництво, кадри Національного агенства фінансової безпеки
32.
Стаття 4. Система Національного агенства фінансової безпеки
-42-Національний Банк України
Статтю 4 доповнити частинами 1 та 2 наступного змісту:
Відхилено
Стаття 4. Система Національного агенства фінансової безпеки
33.
Систему Національного агенства фінансової безпеки складають Головне управління Національного агенства, міжрегіональні бюро, які грунтуються на засадах підконтрольності та підзвітності нижчестоящих підрозділів вищестоящим та Директорові Національного агенства.
"Структура Національного агенства фінансової безпеки будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.
Національне агенство фінансової безпеки є спеціальним центральним органом виконавчої влади, що утворюється Президентом України, підконтрольним та підзвітним Раді національної безпеки і оборони України".

Систему Національного агенства фінансової безпеки складають Головне управління Національного агенства, міжрегіональні бюро, які грунтуються на засадах підконтрольності та підзвітності нижчестоящих підрозділів вищестоящим та Директорові Національного агенства.


-43-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
У статті 4 частині 1 іде мова про міжрегіональні бюро, тому необхідно дати визначення цьому терміну у статті 3.
Відхилено

34.
Загальну структуру і чисельність працівників Національного агенства за поданням Директора затверджує Кабінет Міністрів України.
-44-Н.д. Вітренко Н.М. (Округ №160)
До статті 4 після абзацу 2 додати абзац 3:
"З метою забезпечення ефективності і збалансованості рішень створюється Рада Національного агенства фінансової безпеки при Директорові агенства. Рада складається із 7 осіб. Крім Директора агенства до неї входять по одному представнику від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури України, Вищої ради юстиції, Міністерства фінансів України, Національного Банку України."
Відхилено
Загальну структуру і чисельність працівників Національного агенства за поданням Директора затверджує Кабінет Міністрів України.
35.
Національне агенство його міжрегіональне бюро є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі валютні.
-45-Н.д. Акопян В.Г. (Округ №131)
У частині 3 статті 4 після слова "Національне агенство" доповнити словом "і" і далі за текстом.

Відхилено
Національне агенство, його міжрегіональні бюро є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі валютні.


-46-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.
Частину 3 статті 4 викласти в наступній редакції: "Національне агентство є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі валютні".
Відхилено

36.
Стаття 5. Директор Національного агенства фінансової безпеки


Стаття 5. Директор Національного агенства фінансової безпеки
37.
Керівництво діяльністю Національного агенства фінансової безпеки здійснює Директор, який несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Національне агенство.


Керівництво діяльністю Національного агенства фінансової безпеки здійснює Директор, який несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Національне агенство.
38.
Директором Національного агенства може бути тільки громадянин України не молодше 40 років, який проживає в Україні не менше 10 років і володіє державною мовою.
-47-Н.д. Бродський М.Ю, (Округ №215)
Частину 2 статті 5 викласти у редакції:
"Директором Національного агенства фінансової безпеки може бути громадянин України, який володіє державною мовою".
Враховано частково
Директором Національного агенства може бути тільки громадянин України не молодше 40 років, який проживає в Україні не менше 10 років і володіє державною мовою.


-48-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.
Частину 2 статті 5 після слів "володіє державною мовою" додати слова: "і має вищу юридичну або економічну освіту та стаж роботи за фахом не менше 5 років".
Відхилено

39.
Директора Національного агенства за поданням Прем'єр-міністра України погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за згодою Верховної Ради України.
-49-Н.д. Миримський Л. (Округ №2)
Абзац 3 статті 5 викласти в такій редакції:
"Директора Національного агенства фінансової безпеки призначає Кабінет Міністрів України. Перед призначенням Директор Національного агенства фінансової безпеки подає декларацію про майно та доходи за попередні 10 років членів його сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України".


Відхилено
Директора Національного агенства за поданням Прем'єр-міністра України погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за згодою Верховної Ради України.


-50-Кабінет Міністрів України
Абзац 3 статті 5. Керівник уповноваженого органу з питань фінансового контролю призначається Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.
Відхилено-51-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
Частину 3 статті 5 викласти в такій редакції:
"Директора Національного агентства за поданням Кабінету Міністрів України призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України".
Враховано частково

40.
Верховна Рада України може висловити недовіру Директору Національного агенства, що має наслідком його відставку з посади.
-52-Н.д. Бродський М.Ю, (Округ №215)
Частину 4 статті 5 викласти у редакції:
"Директор Національного агенства фінансової безпеки щорічно звітує про проведену роботу у Верховній Раді України. Верховна Рада України може висловити недовіру Директору Національного агенства, що має наслідком його відставку з посади. У разі висловлення Верховною Радою України недовіри та відставки Директора Національного агентсва, Прем'єр-міністр України зобов'язаний упродовж місячного строку внести відповідне подання на призначення на зазначену посаду іншої особи".
Враховано
Директор Національного агенства фінансової безпеки щорічно звітує про проведену роботу у Верховній Раді України. Верховна Рада України може висловити недовіру Директору Національного агенства, що має наслідком його відставку з посади. У разі висловлення Верховною Радою України недовіри та відставки Директора Національного агентсва, Прем'єр-міністр України зобов'язаний упродовж місячного строку внести відповідне подання на призначення на зазначену посаду іншої особи
41.
Дострокове звільнення з посади Директора Національного агенства здійснюється у разі його смерті, заяви про відставку, вступу в силу обвинувального вироку та недовіри, висловленої Верховною Радою України.
-53-Н.д. Миримський Л. (Округ №2)
Абзац 5 статті 5 доповнити словами:
"у разі втрати громадянства України".
Враховано
Дострокове звільнення з посади Директора Національного агенства здійснюється у разі його смерті, заяви про відставку, втрати громадянства України, вступу в силу обвинувального вироку та недовіри, висловленої Верховною Радою України
42.
Директор Національного агенства призначається строком на 5 років.


Директор Національного агенства призначається строком на 5 років.
43.
Першого заступника, заступників та керівників підрозділів Національного агенства, його міжрегіональних бюро призначає на посаду та звільняє з посади Директор Національного агенства за згодою Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
-54-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
У частині 7 статті 5 виключити слова "за згодою Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією".
-55-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.
У частині 7 статті 5 після слів "володіють державною мовою" додати слова: "і має вищу юридичну або економічну освіту та стаж роботи за фахом не менше 3 років".

ВідхиленоВідхилено
Першого заступника, заступників та керівників підрозділів Національного агенства, його міжрегіональних бюро призначає на посаду та звільняє з посади Директор Національного агенства за згодою Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
44.
Директор Національного агенства визначає порядок призначення та звільнення інших посадових осіб згідно діючого законодавства.


Директор Національного агенства визначає порядок призначення та звільнення інших посадових осіб згідно діючого законодавства.


-56-Н.д. Бродський М.Ю, (Округ №215)
Статтю 5 законопроекту доповнити частиною 9 такого змісту:
"Положення про структуру, порядок і розміри фінансування Національного агенства та його міжрегіональних структур визначає Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією".
Відхилено-57-Національний Банк України
Доповнити Розділ ІІ статтею, якою б визначалися функції (повноваження) Національного агенства фінансової безпеки.
Відхилено

45.
Розділ III. Запобігання та протидія легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом
-58-Кабінет Міністрів України
Назву розділа 3 викласти у такій редакції:
"Розділ ІІІ. Система фінансового контролю фінансових операцій з метою запобігання легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом".
Відхилено
Розділ III. Запобігання та протидія легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом
46.
Стаття 6. Заходи щодо запобігання та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхомСтаття 6. Заходи щодо запобігання та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом
47.
До заходів, які направлені на запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом відносяться:
-59-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У абзаці 1 статті 6 слово "направлені" замінити словом "спрямовані".
Враховано
До заходів, які спрямовані на запобігання та протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом відносяться:
48.
- ідентифікація особи, яка здійснює фінансову операцію;
-60-Кабінет Міністрів України
В абзаці 2 статті 6 слова "яка здійснює фінансову операцію" замінити словами "яка є учасником фінансової операції".
Враховано
- ідентифікація особи, яка є учасником фінансової операції;
49.
- виявлення та реєстрація сумнівної операції;
-61-Національний банк України
В абзаці 3 статті 6 слова "сумнівної операції" замінити словами "значної та/або сумнівної операції"
Враховано
- виявлення та реєстрація значної та/або сумнівної операції;
50.
- повідомлення Національного агенства фінансової безпеки про сумнівну фінансову операцію;
В абзаці 4 статті 6 слова "сумнівну фінансову операцію" замінити словами "значну та/або сумнівну операцію"
Враховано
- повідомлення Національного агенства фінансової безпеки про значну та/або сумнівну фінансову операцію;
51.
- взяття на облік та перевірка повідомлення про сумнівну операцію Національним агентством фінансової безпеки;
В абзаці 5 статті 6 після слова "облік" додати слова "значної та/або сумнівної операції"
Враховано
- взяття на облік та перевірка повідомлення про значну та/або сумнівну операцію Національним агентством фінансової безпеки;


-62-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Абзац 4,5 статті 6. Текст "Національного агенства фінансової безпеки" замінити текстом "Міністерства фінансів України" або текстом "центрального органу виконавчої влади з питань фінансів".
Аналогічно заміну зробити по всьому тексту закону.
ВІдхилено

52.
- заборона на інформування клієнтів та інших осіб про заходи щодо протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом;


- заборона на інформування клієнтів та інших осіб про заходи щодо протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом;
53.
- будь-які інші заходи, які здійснюються відповідно до мети цього Закону
-63-Національний банк України
Абзац 7 статті 6 викласти у такій редакції:
"будь-які інші заходи, що здійснюються в межах чинного законодавства і відповідають меті цього Закону".
Враховано
- будь-які інші заходи, що здійснюються в межах чинного законодавства і відповідають меті цього Закону;


-64-Н.д. Шаров І.Ф. (Реєстр. картка №399)
7 абзац статті 6 вилучити

Відхилено-65-Н.д. Васильєв Г.А. (Округ №61)
Абзац 7 статті 6 з тексту Закону виключити.
Відхилено-66-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.
Абзац 7 статті 6 з тексту Закону виключити.

Відхилено

54.
Стаття 7. Суб'єкти контролю фінансових операцій
-67-Національний банк України
У статті 7 перелік суб'єктів контролю фінансових операцій поділити на дві категорії, а саме суб'єкти господарювання, що здійснюють контроль, та державні контролюючі органи.
Враховано
Стаття 7. Суб'єкти контролю фінансових операцій
55.
Фінансові операції контролюють:


Фінансові операції контролюють:
1) суб'єкти господарювання - організації, що здійснюють фінансові операції:
56.
- організації, що проводять фінансові операції, - комерційні банки та фінансово-кредитні установи;
-68-Національний банк України
В абзаці 2 статті 7 після слова "операції" поставити двокрапку і далі навести перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють контроль.
Враховано
- комерційні банки та фінансові установи;


-69-Національний банк України
У тексті проекту замінити слова "фінансово-кредитні установи" на слова "фінансові установи"
Враховано-70-Н.д. Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину 1 статті 7 доповнити абзацем у такій редакції: "органами податкової та контрольно-ревізійної служб"
Відхилено

57.
- страхові товариства;


- страхові товариства;
58.
- товарні, фондові та інші біржі;


- товарні, фондові та інші біржі;
59.
- комісійні магазини;


- комісійні магазини;
60.
- гральні заклади, організації, які проводять будь-якого виду лотереї;


- гральні заклади, організації, які проводять будь-якого виду лотереї;
61.
- ломбарди;


- ломбарди;
62.
- інвестиційні фонди та благодійні організації;


- інвестиційні фонди та благодійні організації;
63.
- поштові відділення, телеграф;


- поштові відділення, телеграф;
64.
- інші юридичні особи, які відповідно до законодавства надають послуги з отримання, виплати, передачі, переказу, пересилання, обміну, зберігання коштів і реєстрації прав на майно або надають дозволи (ліцензії), отримують декларації щодо наявного майна;


- інші юридичні особи, які відповідно до законодавства надають послуги з отримання, виплати, передачі, переказу, пересилання, обміну, зберігання коштів і реєстрації прав на майно або надають дозволи (ліцензії), отримують декларації щодо наявного майна;
65.
- державні органи, які відповідно до законодавства уповноважені забезпечувати регулювання та нагляд за діяльністю організацій, що здійснюють фінансові операції
-71-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
В абзаці 11 статті 7 текст "державні органи" замінити текстом "органи державної влади".

Враховано
2) органи державної влади, які відповідно до законодавства уповноважені забезпечувати регулювання, нагляд та контроль за діяльністю організацій, що здійснюють фінансові операції


-72-Національний банк України
В абзаці 11 статті 7 слова "та нагляд" замінити словами "нагляд та контроль".
Пропонується також чітко визначити функції та роль інших ніж НАФБ державних органів у здійсненні контролю за фінансовими операціями.
Враховано частково-73-Н.д. Шаров І.Ф. (Реєстр. картка №399)
В статті 7 перелік суб'єктів контролю доповнити органами податкової та контрольно-ревізійної служб.

Відхилено-74-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.
У підпункті 10 статті 7 слова "що здійснюють" замінити словами "що проводять".
Відхилено

66.
Стаття 8. Державний контроль за здійсненням фінансових операцій


Стаття 8. Державний контроль за здійсненням фінансових операцій
67.
Державний фінансовий контроль у сфері запобігання легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, має на меті:


Державний фінансовий контроль у сфері запобігання легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, має на меті:
68.
- виявлення та припинення фінансових операцій, які використовуються для легалізації ("відмивання") доходів;
-75-Н.д. Шаров І.Ф. (Реєстр. картка №399)
Абзац 2 і 4 статті 8 об'єднати.
Відхилено
- виявлення та припинення фінансових операцій, які використовуються для легалізації ("відмивання") доходів;
69.
- недопущення використання організацій, що здійснюють фінансові операції, для легалізації ("відмивання") доходів
-76-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.
У підпункті 2 частини 1 статті 8 слова "що здійснюють" замінити словами "що проводять".
Відхилено
- недопущення використання організацій, що здійснюють фінансові операції, для легалізації ("відмивання") доходів;
70.
- виявлення фінансових операцій, які проводяться з використанням доходів, отриманих злочинним шляхом;
-77-Н.д. Васильєв Г.А. (Округ №61)
Абзац 4 статті 8 викласти у такій редакції:
"виявлення сумнівних фінансових операцій".
Відхилено
- виявлення фінансових операцій, які проводяться з використанням доходів, отриманих злочинним шляхом;
71.
- забезпечення дотримання організаціями, що проводять фінансові операції, вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів.
-78-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У абзаці 5 статті 8 після тексту "забезпечення дотримання" слово "організаціями" замінити текстом "юридичними та фізичними особами".
Відхилено
- забезпечення дотримання організаціями, що проводять фінансові операції, вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів з питань боротьби з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.


-79-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності.
У підпункті 4 частини 1 статті 8 після слів "нормативно-правових актів" доповнити словами "з питань боротьби з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом".

Враховано

72.
Безпосередній контроль з боку держави за здійсненням фінансових операцій здійснює Національне агенство фінансової безпеки, яке утворюється при Кабінеті Міністрів України.
-80-Національний банк України
У частині 2 статті 8 слова "яке утворюється при Кабінеті Міністрів України" виключити
Враховано
Безпосередній контроль з боку держави за здійсненням фінансових операцій здійснює Національне агенство фінансової безпеки.
73.
Національне агенство фінансової безпеки є органом виконавчої влади, функції та повноваження якого у сфері запобігання легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом встановлюються цим Законом.
-81-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Частину 3 статті 8 виключити.


Відхилено
Національне агенство фінансової безпеки є органом виконавчої влади, функції та повноваження якого у сфері запобігання легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом встановлюються цим Законом.


-82-Національний банк України
Частину 3 статті 8 виключити.
Відхилено

74.
Стаття 9. Фінансові операції, що підлягають контролю


Стаття 9. Фінансові операції, що підлягають контролю
75.
1. Фінансова операція підлягає контролю, якщо безготівкова сума, що використовується у разі її здійснення, перевищує еквівалент 20 000 євро або угоди з готівкою на суму, що перевищують еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України при умові, якщо обставини здійснення цих операцій свідчать про відсутність зв'язку між операцією та характером діяльності її учасників та відноситься до одного з видів операцій, визначених у пункті 2 цієї статті та мають ознаки сумнівної операції відповідно статті 3 цього Закону.

-83-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У статті 9 зняти нумерацію частин або нумерувати частини і в інших статтях.
У частині 1 статті 9 текст "характером діяльності" замінити текстом "статутною діяльністю".

Враховано частково
Фінансова операція підлягає обов'язковому контролю, якщо безготівкові розрахунки за нею перевищують еквівалент 50000 євро, або угоди з готівкою на суми, що перевищують еквівалент 10000 євро, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день проведення операції (значна операція), а також якщо сума коштів, на яку проводиться така операція, перевищує суму, еквівалентну 10000 євро за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день проведення операції, а операція має одну із ознак, які дають підстави вважати її сумнівною (сумнівна операція).


-84-Н.д. Вітренко Н.М. (Округ №160)
До статті 9 абзац 1:
"Фінансова операція.... перевищує еквівалент 10 000 євро, або угоди з готівкою на суму, що перевищує еквівалент 5 000 євро...."

Відхилено-85-Національний банк України
Частину 1 статті 9 узгодити з вимогами статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та викласти у наступній редакції:
"Фінансова операція підлягає обов'язковому контролю, якщо безготівкові розрахунки за нею перевищують еквівалент 50000 євро, або угоди з готівкою на суми, що перевищують еквівалент 10000 євро, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним Банком України, а також якщо така операція відноситься до одного з видів операцій, визначених у частині 2 цієї статті і є сумнівною операцією".

Враховано частково-86-Національний банк України
У частині 1 статті 9 слова "та мають ознаки сумнівної операції" замінити словами "або мають ознаки сумнівної операції".
Відхилено-87-Н.д. Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині 1 статті 9 слова "при умові, якщо обставини здійснення цих операцій свідчать про відсутність зв'язку між операцією та характером діяльності її учасників" виключити.
До тексту додати слова "Суми безготівкової та готівкової операцій можуть бути і меншими зазначених, якщо є дані про штучне їх роздріблення на декілька фінансових операцій".
Відхилено-88-Кабінет Міністрів України
Частину 1 статті 9 викласти у такій редакції:
"Підставами для здійснення фінансового контролю за фінансовою операцією є значна сума коштів, на яку проводиться така операція, або сумнівні обставини її проведення.
Фінансова операція підлягає фінансовому контролю, якщо
сума коштів, на яку проводиться така операція, перевищує суму, еквівалентну 20000 євро за офіційним обмінним курсом, установленим Нацбанком України (значна операція);
сума коштів, на яку проводиться така операція, перевищує суму, еквівалентну 10000 євро за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України, а операція має ознаки, які дають підстави вважати її сумнівною (сумнівна операція).
Критерії віднесення фінансових операцій до сумнівних визначаються Кабінетом міністрів України з урахуванням того, що:
обставини операції свідчать про відсутність зв'язку між операцією та характером діяльності її учасників;
наявні ознаки, що свідчать про приховання, маскування або свідоме спотворення відомостей про джерела чи місцезнаходження коштів та іншого майна або про зміну прав на них;
для проведення операції чи виконання іншої угоди або провадження підприємницької чи іншої діяльності використовувалися доходи за відсутності достатнього підтвердження їх законності;
операція проводиться при невизначених умовах чи не відповідає законодавству;
сума коштів, на яку проводиться операція, не відповідає фінансовому та майновому стану її учасників.
Фінансова операція підлягає контролю, якщо за своїм характером дана операція належить до одного з видів операцій, зазначених у частині 2 цієї статті.
Враховано частково-89-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
Стаття 9. Визначення сум при контролі фінансових операцій необхідно здійснювати у національній валюті, а при необхідності визначати еквівалент у іноземній валюті. Необхідно також визначити дату, на яку при необхідності визначати еквівалент в іноземній валюті (на дату здійснення операції чи на дату здійснення контролю).
Враховано частково-90-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 1 статті 9 після слів "встановленим Національним банком України" включити слова "на дату проведення операції", далі за текстом.
Враховано

76.
2. До операцій, які підлягають контролю відносяться:


До операцій, які підлягають контролю відносяться:
77.
1) операції за банківськими рахунками:


1) операції за банківськими рахунками:
78.
- внесення на рахунок коштів з оформленням документів, які засвідчують внесок на пред'явника;
-91-Н.д. Васильєв Г.А. (Округ №61)
Підпункт 1 пункту 1 частини 2 статті 9 виключити.
Відхилено
- внесення на рахунок коштів з оформленням документів, які засвідчують внесок на пред'явника;
79.
- переведення коштів у банківські чеки, цінні папери, кредитні картки, інші платіжні засоби, які використовуються в розрахунках за кордоном;


- переведення коштів у банківські чеки, цінні папери, кредитні картки, інші платіжні засоби, які використовуються в розрахунках за кордоном;
80.
- отримання коштів на пред'явника;


- отримання коштів на пред'явника;
81.
- внесення, переказ на рахунок коштів, оголошених виграшем;


- внесення, переказ на рахунок коштів, оголошених виграшем;
82.
- купівля на валютній біржі валюти без наявності міжнародного контракту чи договору, або якщо вказані угоди мають ознаки сумнівних відповідно до статті 3 цього Закону;
-92-Кабінет Міністрів України
У пункті 1 частини 2 статті 9 слова "відповідно до статті 3 цього Закону" виключити.

Враховано
- купівля на валютній біржі валюти без наявності міжнародного контракту чи договору, або якщо вказані угоди мають ознаки сумнівних.


-93-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт 5 пункту 1 частини 2 статті 9 виключити.
Відхилено

83.
2) операції з готівкою:


2) операції з готівкою:
* 84.
- внесення на рахунок готівки з подальшим переказом іншій особі;


внесення на рахунок готівки з подальшим переказом іншій особі;
* 85.
- купівля та продаж іноземної валюти готівкою;


купівля та продаж іноземної валюти готівкою;
* 86.
- виплата гральними закладами виграшу готівкою;


виплата гральними закладами виграшу готівкою;
* 87.
- купівля цінних паперів;


купівля цінних паперів;
88.
3) міжнародні перекази коштів:


3) міжнародні перекази коштів:
* 89.
- міжнародний переказ коштів по операціях, які здійснюються при невизначених умовах;
-94-Н.д. Васильєв Г.А. (Округ №61)
Підпункти 1, 2 пункту 3 частини 2 статті 9 виключити.
Враховано частково
міжнародний переказ коштів по операціях, які здійснюються при невизначених умовах;
* 90.
- міжнародний переказ коштів по операціях, які здійснюються на умовах значного необгрунтованого завищення ціни імпортованого із-за кордону товару, або необгрунтованого заниження ціни експортуємого за кордон товару вітчизняного виробництва;
-95-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 3 частини 2 статті 9 викласти в такій редакції:
3) міжнародні перекази коштів:
- міжнародний переказ коштів організацією, період діяльності якої не перевищує три місяці з моменту її реєстрації або організацією, за рахунками якої більше року не проводились операції;
Враховано
міжнародний переказ коштів організацією, період діяльності якої не перевищує три місяці з моменту її реєстрації або організацією, за рахунками якої більше року не проводились операції;
91.
- міжнародний переказ коштів (у тому числі для здійснення інвестицій) до фірм, або з фірм, зареєстрованих в офшорних зонах, або в країнах, де відсутнє, або не виконується законодавство щодо запобігання протидії легалізації ("відмиванню") доходів. Перелік цих країн визначає Кабінет Міністрів України;
- міжнародний переказ коштів (у тому числі для здійснення інвестицій), пов'язаний з організаціями, які зареєстровані в офшорних зонах;
- міжнародний переказ коштів (у тому числі для здійснення інвестицій) з країн, де відсутнє законодавство щодо запобігання та протидії легалізації ("відмиванню") доходів. Перелік цих країн визначається Кабінетом Міністрів України;

міжнародний переказ коштів (у тому числі для здійснення інвестицій), пов'язаний з організаціями, які зареєстровані в офшорних зонах;

*міжнародний переказ коштів (у тому числі для здійснення інвестицій) з країн, де відсутнє законодавство щодо запобігання та протидії легалізації ("відмиванню") доходів. Перелік цих країн визначається Кабінетом Міністрів України;
92.
4) операції за кредитами:


4) операції за кредитами:
* 93.
- надання або отримання кредиту, гарантованого документом, який засвідчує наявність у позичальника вкладу в іноземному банку, закордонних цінних паперів, закордонної нерухомості тощо;
-96-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт 4 частини 2 статті 8 викласти у такій редакції:
4) операції за кредитами:
- надання або отримання кредиту, гарантованого коштами позичальника, що знаходяться в іншому банку або фінансово-кредитній установі, якщо походження цих коштів невідоме;
- дострокове погашення кредиту третьою особою.
Враховано
надання або отримання кредиту, гарантованого коштами позичальника, що знаходяться в іншому банку або фінансово-кредитній установі, якщо походження цих коштів невідоме;
* 94.
- погашення кредиту третьою особою, якщо ця особа не має відповідної законно підтвердженої заборгованості перед кредитором;
-97-Н.д. Бродський М.Ю, (Округ №215)
Стаття 9 частина 2 пункт 4 пп.2 виключити.
Враховано
дострокове погашення кредиту третьою особою.
95.
5) операції з рухомим та нерухомим майном:


5) операції з рухомим та нерухомим майном:
* 96.
- операції з рухомим та нерухомим майном, що мають ознаки недійсних угод, або здійснені з порушенням порядку їх оформлення, нотаріального (якщо цього потребує чинне законодавство) посвідчення чи державної реєстрації;
-98-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Стаття 9 частина 2 пункт 5 після тексту "якщо цього потребує" текст "чинне законодавство" замінити словом "закон".
ВІдхилено
операції з рухомим та нерухомим майном, що мають ознаки недійсних угод, або здійснені з порушенням порядку їх оформлення, нотаріального (якщо цього потребує чинне законодавство) посвідчення чи державної реєстрації;
97.
6) розміщення цінних паперів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів та коштовностей у ломбарді;


6) розміщення цінних паперів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів та коштовностей у ломбарді;
98.
7) вкладення фізичною особою готівкових коштів, цінних паперів, іншого майна або майнових прав, що мають грошову оцінку, до статутного капіталу юридичних осіб;


7) вкладення фізичною особою готівкових коштів, цінних паперів, іншого майна або майнових прав, що мають грошову оцінку, до статутного капіталу юридичних осіб;
99.
Стаття 10. Обов'язки суб'єктів, які здійснюють фінансові операції щодо контролю за їх проведенням
-99-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У назві статті 10 слова "які здійснюють" замінити словами "які проводять".
Відхилено
Стаття 10. Обов'язки суб'єктів, які здійснюють фінансові операції щодо контролю за їх проведенням


-100-Н.д.Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Стаття 10. Текст "Національному агенству фінансової безпеки" замінити текстом "органу виконавчої влади з питань фінансів" або текстом "Міністерству фінансів України".
ВІдхилено

100.
Організація, що проводить фінансові операції, які підлягають контролю відповідно до статті 6 цього Закону, самостійно визначає порядок проведення внутрішнього контролю за фінансовими операціями і забезпечує їх виконання та практичне впровадження.
-101-Національний банк України
Частину 1 статті 10 доповнити словами "згідно вимог цього Закону та внутрішніх правил і програм протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом".
Слова "відповідно до статті 6 цього Закону" замінити словами "відповідно до статті 9 цього Закону".
Враховано
Юридична особа, що проводить фінансові операції, які підлягають контролю відповідно до статті 9 цього Закону, самостійно визначає порядок проведення внутрішнього контролю за фінансовими операціями і забезпечує їх виконання та практичне впровадження згідно вимог цього Закону та внутрішніх правил і програм протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.


-102-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У частині 1 статті 10 слово "організація" замінити текстом "юридична особа". Аналогічно у всьому законі.
Враховано-103-Кабінет Міністрів України
У частині 1 статті 10 посилання на статтю 6 замінити посиланням на статтю 9.
Враховано

101.
Організація, що проводить фінансові операції, зобов'язана:
-104-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У частині 2 статті 10 буквену нумерацію пунктів а), б) замінити числовою - 1,2
Враховано
Юридична особа, що проводить фінансові операції, зобов'язана:
102.
а) проводити ідентифікацію осіб, які здійснюють фінансової операції;
-105-Кабінет Міністрів України
У підпункті а) частини 2 статті 10 слова "які здійснюють" замінити словами "які є учасниками".
Враховано
1) проводити ідентифікацію осіб, які є учасниками фінансової операції;
103.
б) забезпечити виявлення та облік сумнівних фінансових операцій;
-106-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У підпункті б) частини 2 статті 10 слово "забезпечити" замінити словами "організувати роботу з", далі за текстом.
Відхилено
2) забезпечити виявлення та облік сумнівних фінансових операцій;
104.
в) у разі виявлення сумнівної фінансової операції повідомити про неї у визначений цим Законом строк Національному агенству фінансової безпеки;


3) у разі виявлення сумнівної фінансової операції повідомити про неї у визначений цим Законом строк Національному агенству фінансової безпеки;
105.
г) надавати Національному агенству фінансової безпеки на його письмовий запит інформацію, яка необхідна йому для проведення перевірки інформації про сумнівні фінансові операції;


4) надавати Національному агенству фінансової безпеки на його письмовий запит інформацію, яка необхідна йому для проведення перевірки інформації про сумнівні фінансові операції;
106.
д) виконувати письмові рішення Національного агенства фінансової безпеки щодо припинення сумнівної фінансової операції;


5) виконувати письмові рішення Національного агенства фінансової безпеки щодо припинення сумнівної фінансової операції;
107.
е) забезпечити нерозголошення інформації про контроль фінансових операцій;


6) забезпечити нерозголошення інформації про контроль фінансових операцій;
108.
є) зберігати не менше ніж п'ять років документацію про сумнівні фінансові операції.
-107-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Пункт є) частини 2 статті 10 виключити
ВІдхилено
7) зберігати п'ять років документацію про сумнівні фінансові операції.


-108-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
У підпункті є частини 2 статті 10 встановити точний термін зберігання документації про сумнівні фінансові операції.
Враховано

109.
У разі виявлення сумнівної фінансової операції організація, що її проводить, має право відмовитися від такої операції.
-109-Національний банк України
Частину 3 статті 10 доповнити словами "виключно після повідомлення Національного агенства фінансової безпеки про її виявлення та відмову від виконання операції та отримання від Національного агенства фінансової безпеки відповідного підтвердження про взяття її на облік", а слова "від такої" замінити словами "від подальшого проведення такої"
Враховано
У разі виявлення сумнівної фінансової операції юридична особа, що її проводить, має право відмовитися від подальшого проведення такої операції виключно після повідомлення Національного агенства фінансової безпеки про її виявлення та відмову від виконання операції та отримання від Національного агенства фінансової безпеки відповідного підтвердження про взяття її на облік.


-110-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 3 статті 10 останні слова "такої операції" замінити словами "її проведення".
Враховано частково

110.
Порядок надання Національному агенству фінансової безпеки на його письмовий запит інформації, яка необхідна йому для проведення перевірки інформації про сумнівні фінансові операції встановлюється, для банків та інших фінансово-кредитних організацій Національним банком України цим Законом.
-111-Національний банк України
Частину 4 статті 10 після слова "встановлюється" викласти у такій редакції: "для банків - Національним банком України, а для інших суб'єктів контролю - Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону".


Враховано
Порядок надання Національному агенству фінансової безпеки на його письмовий запит інформації, яка необхідна йому для проведення перевірки інформації про сумнівні фінансові операції встановлюється, для банків - Національним банком України, а для інших суб'єктів контролю - Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону.


-112-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Частина 4 статті 10. Наприкінці текст "цим законом" - виключити
Відхилено-113-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 4 статті 10 слова "цим Законом" замінити словами "у відповідності до цього Закону".
Враховано частково

111.
Національне агенство фінансової безпеки має право надсилати запити щодо надання йому інформації по операціях, які були проведені до набрання чинності цим Законом.
-114-Н.д. Бродський М.Ю, (Округ №215)
Частину 5 статті 10 виключити.

ВІдхилено
Національне агенство фінансової безпеки має право надсилати запити щодо надання йому інформації по операціях, які були проведені до набрання чинності цим Законом.


-115-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 5 статті 10 викласти у такій редакції:
"Національне агентство фінансової безпеки має право надсилати запити щодо надання йому інформації тільки по операціях, які проведені після набрання чинності цим Законом".
ВІдхилено

112.
Стаття 11. Порядок проведення ідентифікації осіб, які є учасниками фінансових операцій


Стаття 11. Порядок проведення ідентифікації осіб, які є учасниками фінансових операцій
113.
Організація, що проводить фінансову операцію, повинна ідентифікувати осіб, які здійснюють фінансової операції та їх контрагентів за угодою, умовою якої є фінансова операція.
-116-Національний банк України
Частину 1 статті 11 після слова "операції" доповнити словами "або за дорученням яких здійснюється фінансова операція"
Відхилено
Юридична особа, що проводить фінансову операцію, повинна ідентифікувати осіб, які є учасниками фінансової операції та їх контрагентів за угодою, умовою якої є фінансова операція.


-117-Кабінет Міністрів України
У частині 1 статті 11 слова "які здійснюють" замінити словами "які є учасниками".
Враховано

114.
З метою ідентифікації резидентів визначаються:


З метою ідентифікації резидентів визначаються:
115.
1) для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який замінює паспорт), час та місце його видачі, місце проживання, ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
-118-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У ст. 11 ч.2 в п.1 після тексту "замінює паспорт)" слово "час" замінити словом "дата".


Враховано
1) для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який замінює паспорт), дата та місце його видачі, місце проживання, ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, назва банку та номер рахунку, якщо такий відкривався;


-119-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
Підпункт 1 частини 2 статті 11 доповнити словами: "назва банку та номер рахунку, якщо такий відкривався".
Враховано

116.
2) для юридичних осіб - найменування, юридична адреса, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, індивідуальний податковий номер, найменування банку, в якому відкрито рахунок, та номер рахунка.
-120-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У пункті 2 частини 2 статті 11 після тексту "рахунок, та" слово "номер" замінити словом "реквізити".

Відхилено
2) для юридичних осіб - найменування, юридична адреса, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, індивідуальний податковий номер, найменування банку, в якому відкрито рахунок, та номер рахунка.


121-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 11 доповнити пунктом 3) в такій редакції:
"3) для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який замінює паспорт), час та місце його видачі, місце проживання, ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів".
Відхилено

117.
З метою ідентифікації нерезидентів визначаються:


З метою ідентифікації нерезидентів визначаються:
118.
1) для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження та номер банківського рахунка, реквізити банку, в якому відкрито рахунок;
-122-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Стаття 11 ч. 3 п.1 після тексту "місцезнаходження та" слово "номер" замінити словом "реквізити".
Відхилено
1) для юридичних осіб - повне найменування, місцезнаходження та номер банківського рахунка, реквізити банку, в якому відкрито рахунок;
119.
2) для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який замінює паспорт), час та місце його видачі, громадянство і місце проживання.
-123-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Стаття 11 ч. 3 п.2 після тексту "замінює паспорт)" слово "час" замінити словом "дата".
Враховано
2) для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який замінює паспорт), дата та місце його видачі, громадянство і місце проживання.


-124-Національний банк України
Статтю 11 доповнити частиною такого змісту:
"У разі відмови особи у її ідентифікації, суб'єкт контролю фінансових операцій зобов'язаний відмовити у здійсненні фінансової операції".
Враховано
У разі відмови особи у її ідентифікації, суб'єкт контролю фінансових операцій зобов'язаний відмовити у здійсненні фінансової операції


-125-Н.д. Васильєв Г.А. (Округ №61)
Статтю 11 доповнити частиною 4 такого змісту:
"За переказ грошей фіктивним підприємствам, організаціям чи установам відповідальність покладається безпосередньо на відповідні банківські установи".
Відхилено-126-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 статті 11 доповнити пунктом 3) в такій редакції:
"3) для фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який замінює паспорт), час та місце його видачі, громадянство і місце проживання".
Відхилено

120.
Стаття 12. Надання інформації про фінансові операції


Стаття 12. Надання інформації про фінансові операції
121.
У разі виявлення ознак сумнівної фінансової операції організація, що її проводить, надсилає відповідне повідомлення протягом 24 годин з моменту її реєстрації до Національного агенства фінансової безпеки.
-127-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
Частину 1 статті 12 викласти у такій редакції:
"У разі виявлення ознак сумнівної фінансової операції організація, що її проводить, протягом 24 годин з моменту виявлення надсилає відповідне повідомлення до Національного агентства фінансової безпеки".
Враховано
У разі виявлення ознак сумнівної фінансової операції юридична особа, що її проводить, протягом 24 годин з моменту виявлення надсилає відповідне повідомлення до Національного агентства фінансової безпеки.
122.
В повідомленні вказується:


В повідомленні вказується:
* 123
- вид фінансової операції та підстави її здійснення;
-128-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
Частину 2 статті 12 доповнити новим абзацем такого змісту:
"- назва банку, через який здійснювалася сумнівна фінансова операція"
Враховано
вид фінансової операції та підстави її здійснення;
* 124
- суму операції;


сума операції;
* 125
- дату здійснення операції;


дата здійснення операції;
* 126
- дані про індентифікацію осіб, які є учасниками фінансової операції та їх представників.


дані про індентифікацію осіб, які є учасниками фінансової операції та їх представників.
*

-129-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Після частини 2 статті 12 включити частину 3 такого змісту:
"Порядок надання повідомлень встановлюється Національним агентством фінансової безпеки, а для банків та кредитно-фінансових установ - Національним агентством фінансової безпеки за погодженням з Національним банком України". Частини 3-7 цієї статті вважати частинами 4-8.
ВІдхилено
назва банку, через який здійснювалася сумнівна фінансова операція
127.
Інша інформація, яка необхідна для перевірки сумнівної операції надається по письмовому запиту Національного агенства фінансової безпеки в 10 - ти денний строк після одержання запиту.


Інша інформація, яка необхідна для перевірки сумнівної операції надається по письмовому запиту Національного агенства фінансової безпеки в 10 - ти денний строк після одержання запиту.
128.
Національне агенство фінансової безпеки надає підтвердження організації, яка надіслала повідомлення про факт його отримання. Підтвердження здійснюється через будь-які засоби зв'язку, що дають змогу отримати письмовий або інший матеріальний еквівалент запису.


Національне агенство фінансової безпеки надає підтвердження організації, яка надіслала повідомлення про факт його отримання. Підтвердження здійснюється через будь-які засоби зв'язку, що дають змогу отримати письмовий або інший матеріальний еквівалент запису.
129.
Повідомлення про сумнівну фінансову операцію на підставі частини першої цієї статті не є порушенням банківської або комерційної таємниці.


Повідомлення про сумнівну фінансову операцію на підставі частини першої цієї статті не є порушенням банківської або комерційної таємниці.
130.

Працівники організації, яка надсилає інформацію до Національного агенства фінансової безпеки, не мають права інформувати про таку передачу інформації своїх клієнтів чи осіб стосовно яких передається зазначена інформація.


Працівники організації, яка надсилає інформацію до Національного агенства фінансової безпеки, не мають права інформувати про таку передачу інформації своїх клієнтів чи осіб, стосовно яких передається зазначена інформація.
131.
Юридична особа, яка має намір провести фінансову операцію з фірмами, зареєстрованими в офшорних зонах, або в країнах, де відсутнє, або не виконується законодавство щодо запобігання протидії легалізації ("відмиванню") доходів, має право повідомити Національне агенство фінансової безпеки про свій намір в термін не менш ніж 5 робочих днів, наслідком чого є неможливість застосування Національним агенством фінансової безпеки припинення фінансової операції на 72 години, але не відміняє право контролюючих органів на детальну перевірку операції.
-130-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У ст. 12 ч.7 після тексту "контролюючих органів на" слово "детальну" замінити текстом "передбачену законодавством".


Враховано
Юридична особа, яка має намір провести фінансову операцію з фірмами, зареєстрованими в офшорних зонах, або в країнах, де відсутнє, або не виконується законодавство щодо запобігання протидії легалізації ("відмиванню") доходів, має право повідомити Національне агенство фінансової безпеки про свій намір в термін не менш ніж 5 робочих днів, наслідком чого є неможливість застосування Національним агенством фінансової безпеки припинення фінансової операції на 72 години, але не відміняє право контролюючих органів на передбачену законодавством перевірку операції.


-131-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 7 статті 12 викласти в редакції:
"Особа, яка має намір провести фінансову операцію з особами, зареєстрованими в офшорних зонах, або в країнах, де відсутнє або не виконується законодавства щодо запобігання легалізації доходів, має право письмово повідомити Національне агентство фінансової безпеки про свій намір не менш ніж за 5 робочих днів до здійснення операції. У такому разі Національне агентство не має права припиняти фінансову операцію, але зберігає право на здійснення детальної перевірки операції".
Відхилено

132.
Стаття 13. Перевірка, облік та збереження інформації про фінансові операції


Стаття 13. Перевірка, облік та збереження інформації про фінансові операції
133.
Повідомлення про сумнівну фінансову операцію підлягає взяттю на облік Національним агенством фінансової безпеки.


Повідомлення про сумнівну фінансову операцію підлягає взяттю на облік Національним агенством фінансової безпеки.
134.
Порядок та форма взяття на облік сумнівної фінансової операції, а також дії, що вчиняються під час перебування цієї операції на обліку, визначаються Кабінетом Міністрів України, а для банків та фінансово-кредитних організацій Національним банком України.
-132-Національний банк України
Частину 2 статті 13 виключити, оскільки визначення порядку та форми взяття на облік сумнівної фінансової операції повинні затверджуватися НАФБ, а дії, що вчиняються під час перебування цієї операції на обліку, мають визначатися безпосередньо у запропонованому до розгляду Законі.
Відхилено
Порядок та форма взяття на облік сумнівної фінансової операції, а також дії, що вчиняються під час перебування цієї операції на обліку, визначаються Кабінетом Міністрів України, а для банків та фінансово-кредитних організацій Національним банком України.
135.
Повідомлення про сумнівну фінансову операцію після взяття на облік підлягає перевірці Національним агенством фінансової безпеки з метою виявлення ознак злочину, внаслідок вчинення якого отримано доходи, що можуть стати предметом легалізації ("відмивання"), та дій, що свідчать про легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом.
-133-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У ст.13 ч.3 текст "з метою виявлення" замінити текстом "на предмет наявності чи відсутності"
ВІдхилено
Повідомлення про сумнівну фінансову операцію після взяття на облік підлягає перевірці Національним агенством фінансової безпеки з метою виявлення ознак злочину, внаслідок вчинення якого отримано доходи, що можуть стати предметом легалізації ("відмивання"), та дій, що свідчать про легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом.


-134-Н.д. Васильєв Г.А. (Округ №61)
Статтю 13 доповнити частиною 4, в якій передбачити, що термін, який відводиться Національному агенству фінансової безпеки для перевірки сумнівної операції, не повинен перевищувати 30 днів, а при неможливості закінчити перевірку у такий час, слід передбачити порядок продовження відповідним прокурором на такий же термін.
Слід передбачити також складання відповідного висновку за результатами перевірки.
Враховано частково
Строк перевірки сумнівної фінансової операції не повинен перевищувати 30 днів.
136.
Стаття 14 Права та обов'язки Національного агенства фінансової безпеки


Стаття 14 Права та обов'язки Національного агенства фінансової безпеки
137.
Національне агенство фінансової безпеки під час виконання своїх функцій відповідно до цього Закону має право на:
-135-Національний банк України
Частину 1 статті 14 доповнити пунктами:

Враховано
Національне агенство фінансової безпеки під час виконання своїх функцій відповідно до цього Закону має право на:
138.
- збирання, облік та аналіз інформації про знаходження доходів у нелегальному обігу, розроблення заходів щодо протидії переведенню їх у легальний обіг та забезпечення їх реалізації;
отримання конфіденційної інформації, в тому числі банківської таємниці;
припинення операції, що має ознаки легалізації ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом.

- збирання, облік та аналіз інформації про знаходження доходів у нелегальному обігу, розроблення заходів щодо протидії переведенню їх у легальний обіг та забезпечення їх реалізації;
139.
- збирання, облік та перевірка інформації про сумнівні фінансові операції з метою виявлення ознак злочину, внаслідок вчинення якого отримано доходи, що можуть стати предметом легалізації ("відмивання"), та наявності дій, які свідчать про легалізацію ("відмивання") доходів;
-136-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У ст.14 ч.1 в п.2 після тексту "з метою" слово "виявлення" замінити текстом "встановлення наявності чи відсутності";

Відхилено
- збирання, облік та перевірка інформації про сумнівні фінансові операції з метою виявлення ознак злочину, внаслідок вчинення якого отримано доходи, що можуть стати предметом легалізації ("відмивання"), та наявності дій, які свідчать про легалізацію ("відмивання") доходів;
140.
- здійснювати контроль за дотриманням цього Закону та інших нормативно-правових актів організаціями, що проводять фінансові операції;
-137-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У п.3 ч.1 статті 14 після тексту "нормативно-правових актів" доповнити текстом "з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом".
Враховано
- здійснювати контроль за дотриманням цього Закону та інших нормативно-правових актів з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, юридичними особами, що проводять фінансові операції;


-138-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Підпункт 3 частини 1 статті 14 викласти в такій редакції:
"- здійснення контролю за дотриманням організаціями, що проводять фінансові операції, вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, які випливають із цього Закону".
Відхилено

141.
- за наявності достатніх підстав, які свідчать про те, що фінансова операція пов'язана з легалізацією ("відмиванням") доходів, отриманих злочинним шляхом, направляти відповідну інформацію (матеріали, документи) до правоохоронних органів відповідно до їх компетенції для розшуку коштів та іншого майна, отриманих злочинним шляхом.


- за наявності достатніх підстав, які свідчать про те, що фінансова операція пов'язана з легалізацією ("відмиванням") доходів, отриманих злочинним шляхом, направляти відповідну інформацію (матеріали, документи) до правоохоронних органів відповідно до їх компетенції для розшуку коштів та іншого майна, отриманих злочинним шляхом.
*отримання конфіденційної інформації, в тому числі банківської таємниці;
*припинення операції, що має ознаки легалізації ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом.
142.
У процесі виконання своїх обов'язків Національним агенством фінансової безпеки взаємодіє з правоохоронними органами, органами, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності, а також відповідними органами іноземних держав у питаннях боротьби з легалізацією ("відмиванням") доходів, отриманих злочинним шляхом.


У процесі виконання своїх обов'язків Національне агенство фінансової безпеки взаємодіє з правоохоронними органами, органами, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансово-господарської діяльності, а також з відповідними органами іноземних держав у питаннях боротьби з легалізацією ("відмиванням") доходів, отриманих злочинним шляхом.
143.
Законні вимоги посадових осіб Національного агенства фінансової безпеки інформації є обов'язковими для виконання посадовими особами підприємств, установ, організацій, що перевіряються.
-139-Національний банк України
Частину 3 статті 14 після слів "Національного агенства фінансової безпеки" доповнити словами "щодо надання".
Враховано
Законні вимоги посадових осіб Національного агенства фінансової безпеки щодо надання інформації є обов'язковими для виконання посадовими особами підприємств, установ, організацій, що перевіряються.
144.
Працівники Національного агенства фінансової безпеки забезпечують збереження та нерозголошення інформації, що стала їм відома в наслідок виконання ними своїх службових обов'язків і несуть відповідальність за її розголошення в порядку визначеному кримінальним, цивільним та адміністративним законодавством.


Працівники Національного агенства фінансової безпеки забезпечують збереження та нерозголошення інформації, що стала їм відома в наслідок виконання ними своїх службових обов'язків і несуть відповідальність за її розголошення в порядку визначеному кримінальним, цивільним та адміністративним законодавством.
145.
Стаття 15. Припинення операції, що має ознаки легалізації ("відмивання") доходів
-140-Кабінет Міністрів України
Статті 15-20 виділити у окремий розділ під назвою:
"Протидія легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом".
Відхилено
Стаття 15. Припинення операції, що має ознаки легалізації ("відмивання") доходів
146.
У разі виявлення перевіркою достатніх даних про те, що сумнівна фінансова операція має ознаки легалізації ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, а її здійснення може перешкодити подальшому встановленню походження чи джерела або місцезнаходження таких доходів, Національне агенство фінансової безпеки може прийняти рішення про припинення цієї операції строком до 72 годин.
-141-Національний банк України
У статті 15 і далі у тексті Закону слово "припинення" замінити на "зупинення".
Встановити, що зупинення фінансової операції має розпочатись одночасно з початком проведення НАФБ перевірки фінансової операції, якщо НАФБ не приймає рішення про продовження здійснення фінансової операції суб'єктом контролю.
Встановити строк перевірки, який має не перевищувати терміну зупинення фінансової операції, а саме 72 години.

ВІдхилено
У разі виявлення перевіркою достатніх даних про те, що сумнівна фінансова операція має ознаки легалізації ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, а її здійснення може перешкодити подальшому встановленню походження чи джерела або місцезнаходження таких доходів, Національне агенство фінансової безпеки може прийняти рішення про припинення цієї операції строком до 72 годин.
147.
Рішення щодо припинення фінансової операції приймають керівник Національного агенства фінансової безпеки або його заступник.


Рішення щодо припинення фінансової операції приймають керівник Національного агенства фінансової безпеки або його заступник.
148.
Рішення щодо припинення сумнівної фінансової операції надсилається в строк, що не перевищує 24 години з моменту його прийняття, тій організації, що проводить цю операцію.
-142-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
Частину 3 статті 15 після слів "24 години з моменту його прийняття" доповнити словами "але не пізніше наступного робочого дня, що слідує за днем, коли було прийнято рішення про припинення сумнівної фінансової операції" і далі за текстом.
ВІдхилено
Рішення щодо припинення сумнівної фінансової операції надсилається в строк, що не перевищує 24 години з моменту його прийняття, тій юридичній особі, що проводить цю операцію.
149.
Після отримання зазначеного у пункті 3 цієї статті рішення організація, що проводить сумнівну фінансову операцію, зупиняє її, про що письмово повідомляє національне агенство фінансової безпеки та організацію, яка здійснює операцію про припинення операції.


Після отримання зазначеного у пункті 3 цієї статті рішення юридична особа, що проводить сумнівну фінансову операцію, зупиняє її, про що письмово повідомляє національне агенство фінансової безпеки та юридичну особу, яка здійснює операцію про припинення операції.
150.
У разі коли на момент надходження такого повідомлення фінансова операція вже була здійснена або її зупинення неможливе з технічних причин, зазначена організація негайно повідомляє про це Національне агенство фінансової безпеки, яке прийняло рішення.


У разі коли на момент надходження такого повідомлення фінансова операція вже була здійснена або її зупинення неможливе з технічних причин, зазначена юридична особа негайно повідомляє про це Національне агенство фінансової безпеки, яке прийняло рішення.


-143-Національний банк України
Доповнити статтю 15 новим абзацем такого змісту:
"Через 72 години після зупинення операції та одночасної перевірки подальша затримка коштів та/або майна за фінансовою операцією може здійснюватись виключно шляхом накладення арешту на такі кошти або майно у порядку, встановленому кримінально - процесуальним законодавством, в рамках порушеної кримінальної справи".
Враховано
Через 72 години після зупинення операції та одночасної перевірки подальша затримка коштів та/або майна за фінансовою операцією може здійснюватись виключно шляхом накладення арешту на такі кошти або майно у порядку, встановленому кримінально - процесуальним законодавством, в рамках порушеної кримінальної справи.


-144-Н.д. Миримський Л. (Округ №2)
Доповнити статтю 15 новим абзацем такого змісту:
"Збитки, завдані необґрунтованим рішенням про припинення операції, відшкодовуються Національним агенством фінансової безпеки з наступним регресним відшкодуванням за рахунок винних осіб"
Відхилено

151.
Стаття 16. Заборона на вчинення дій, спрямованих на уникнення реєстрації сумнівних фінансових операцій


Стаття 16. Заборона на вчинення дій, спрямованих на уникнення реєстрації сумнівних фінансових операцій
152.
Організаціям, що здійснюють фінансові операції, забороняється вчинення дій, спрямованих на уникнення виявлення і обліку сумнівних фінансових операцій, які підлягають контролю, або ухилення від надання відомостей, передбачених цим Законом, Національному агенству фінансової безпеки, який у межах своєї компетенції здійснює контроль фінансових операцій.
-145-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 1 статті 16 слова "що здійснюють" замінити словами "що проводять".
Доповнити статтю 16 частиною 2 такого змісту:
"Організації, що проводять фінансові операції, не несуть відповідальності за не виявлення сумнівної фінансової операції і неповідомлення про неї, якщо виявити сумнівний характер операції не було можливим в межах звичайної діяльності такої організації відповідно до законодавства, що регулює діяльність такої організації".
Враховано
Юридичним особам, що здійснюють фінансові операції, забороняється вчинення дій, спрямованих на уникнення виявлення і обліку сумнівних фінансових операцій, які підлягають контролю, або ухилення від надання відомостей, передбачених цим Законом, Національному агенству фінансової безпеки, який у межах своєї компетенції здійснює контроль фінансових операцій.
Юридичні особи, що проводять фінансові операції, не несуть відповідальності за не виявлення сумнівної фінансової операції і неповідомлення про неї, якщо виявити сумнівний характер операції не було можливим в межах звичайної діяльності такої юридичної особи відповідно до законодавства, що регулює діяльність такої юридичної особиї.
153.
Стаття 17. Заходи реагування за результатами перевірки сумнівної фінансової операції та їх оформлення


Стаття 17. Заходи реагування за результатами перевірки сумнівної фінансової операції та їх оформлення
154.
Національне агенство фінансової безпеки за результатами перевірки сумнівної фінансової операції:
-146-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У ст. 17 буквену нумерацію пунктів а), б) замінити числовою 1), 2);

Враховано
Національне агенство фінансової безпеки за результатами перевірки сумнівної фінансової операції:
155.
а) у разі виявлення дій, що свідчать про легалізацію ("відмивання") доходів, або ознак того, що джерелом походження доходів є вчинення злочину, надсилає свій висновок разом з матеріалами перевірки відповідному правоохоронному органу за підслідністю;


1) у разі виявлення дій, що свідчать про легалізацію ("відмивання") доходів, або ознак того, що джерелом походження доходів є вчинення злочину, надсилає свій висновок разом з матеріалами перевірки відповідному правоохоронному органу за підслідністю;
156.
б) у разі виявлення порушення вимог цього Закону працівником організації, що здійснює фінансові операції, або працівником державного органу, уповноваженого забезпечувати регулювання та нагляд за діяльністю організацій, що здійснюють фінансові операції, вживає заходів для притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законодавством;
-147-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У п. б ч.1 статті 17 текст "державного органу" замінити текстом "органу державної влади", наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".

Враховано
2) у разі виявлення порушення вимог цього Закону працівником організації, що здійснює фінансові операції, або працівником органу державної влади, уповноваженого забезпечувати регулювання, нагляд та/або контроль за діяльністю юридичних осіб, що здійснюють фінансові операції, вживає заходів для притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законом;


-148-Національний банк України
У п. б частини 1 статті 17 слова "регулювання та нагляд за діяльністю" замінити словами "регулювання, нагляд та/або контроль за діяльністю".

Враховано-149-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункт "б" частини 1 статті 17 викласти в редакції:
"б) у разі виявлення порушення вимог цього Закону організацією, що проводить фінансові операції, або державним органом, уповноваженим забезпечувати регулювання та нагляд за діяльністю організацій, що проводять фінансові операції, вживає заходів для притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законами України".
Відхилено

157.
в) у разі не підтвердження дій, що свідчать про легалізацію ("відмивання") доходів, або якщо не виявлено ознак, які свідчать, що доходи отримано шляхом вчинення злочину, приймає рішення про закінчення перевірки, скасовує рішення про припинення операції, а також визначає доцільність перебування операції, стосовно якої проводилася перевірка, на обліку в Національному агенстві фінансової безпеки;


3) у разі не підтвердження дій, що свідчать про легалізацію ("відмивання") доходів, або якщо не виявлено ознак, які свідчать, що доходи отримано шляхом вчинення злочину, приймає рішення про закінчення перевірки, скасовує рішення про припинення операції, а також визначає доцільність перебування операції, стосовно якої проводилася перевірка, на обліку в Національному агенстві фінансової безпеки;
158.
г) у разі нанесення фактичних підтверджень збитків організації, відносно якої було прийняте рішення про припинення фінансової операції, Національне агенство фінансової безпеки зобов'язано в 10 - денний строк вирішити питання компенсації таких збитків.
-150-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У п. г) частини 1 статті 17 після слів "у разі" слово "нанесення" замінити словом "наявності", після слів "фактичних підтверджень" включити слова "щодо завдання", далі за текстом.
Враховано
4) у разі наявності фактичних підтверджень щодо завдання збитків юридичної особі, відносно якої було прийняте рішення про припинення фінансової операції, Національне агенство фінансової безпеки зобов'язано в 10 - денний строк вирішити питання компенсації таких збитків.
159.
Прийняте Національним агенством фінансової безпеки рішення про закінчення перевірки та скасовування рішення про припинення операції, протягом 24 годин з моменту його прийняття направляється організації, операція якої піддавалася перевірці.


Прийняте Національним агенством фінансової безпеки рішення про закінчення перевірки та скасовування рішення про припинення операції, протягом 24 годин з моменту його прийняття направляється організації, операція якої піддавалася перевірці.
160.
Стаття 18. Відповідальність за легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом


Стаття 18. Відповідальність за легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом
161.
Особи, винні у легалізації ("відмиванні") доходів, отриманих злочинним шляхом, несуть відповідальність згідно з кримінальним законодавством України.


Особи, винні у легалізації ("відмиванні") доходів, отриманих злочинним шляхом, несуть відповідальність згідно з кримінальним законодавством України.
162.
Стаття 19. Відповідальність за порушення вимог цього Закону


Стаття 19. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
163.
Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть кримінальну, адміністративну або дисциплінарну, а так само цивільно-правову відповідальність, у тому числі можуть бути позбавлені відповідної ліцензії, згідно із законодавством України.
-151-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У ст. 19 в ч.1 текст "або дисциплінарну, а так само цивільно-правову" замінити текстом "цивільно-правову відповідальність відповідно до закону"
Враховано
Особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність відповідно до законів України, у тому числі можуть бути позбавлені відповідної ліцензії, згідно із законодавством України.
164.
Юридичні особи, майно яких становлять кошти, здобуті внаслідок легалізації ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, підлягають примусовій ліквідації або реорганізації в судовому порядку за позовом прокурора або Національного агенства фінансової безпеки.
-152-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У ч .2 статті 19 текст "майно яких становлять кошти, здобуті" замінити текстом "у майні яких не менше 10 відсотків складає майно здобуте".

ВІдхилено
Юридичні особи, майно яких становлять кошти, здобуті внаслідок легалізації ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, підлягають примусовій ліквідації або реорганізації в судовому порядку за позовом прокурора або Національного агенства фінансової безпеки.


-153-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 19 викласти в такій редакції:
"Особи, винні в порушенні цього Закону, несуть кримінальну, адміністративну або дисциплінарну, а так само цивільно-правову відповідальність відповідно до законів України.
Юридичні особи, статутний фонд яких повністю сформовано за рахунок коштів, здобутих внаслідок легалізації доходів, можуть бути ліквідовані або реорганізовані у судовому порядку за позовом прокурора або Національного агентства фінансової безпеки.
Видання підзаконних нормативно-правових або індивідуально-правових актів, котрі покладають на організації, що проводять фінансові операції, або на осіб, що здійснюють фінансові операції, додаткові обов'язки, не передбачені цим Законом, забороняється і тягне відповідальність згідно із законами України. Такі акти не підлягають застосуванню".
Відхилено

165.
Стаття 20. Поновлення прав і законних інтересів


Стаття 20. Поновлення прав і законних інтересів
166.
Одночасно з притягненням винних осіб до цивільно-правової відповідальності за порушення вимог цього Закону суд вирішує питання про поновлення прав і законних інтересів держави та потерпілих осіб. Доходи, отримані внаслідок вчинення злочину, підлягають поверненню їх власнику права чи законні інтереси якого були порушені або їх вартість відшкодовується йому в установленому законом порядку.
-154-Національний банк України
У частині 1 статті 20 слова "цивільно-правової" виключити.

Враховано
Одночасно з притягненням винних осіб до відповідальності за порушення вимог цього Закону суд вирішує питання про поновлення прав і законних інтересів держави та потерпілих осіб. Доходи, отримані внаслідок вчинення злочину, підлягають поверненню їх власнику права чи законні інтереси якого були порушені або їх вартість відшкодовується йому в установленому законом порядку.


-155-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
Частину 1 статті 20 після слів "підлягають поверненню" доповнити словом "законному" і далі за текстом.
Відхилено

167.
Угоди, спрямовані на легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, визнаються недійсними відповідно до цивільного законодавства України. Строк позовної давності щодо відносин, які регулюються цим Законом, становить 10 років.
-156-Н.д. Шаров І.Ф. (Реєстр. картка №399)
Частину 2 статті 20 привести у відповідність до статті 71 Цивільного кодексу України. Слова "10 років" замінити на "3 роки".
Враховано
Угоди, спрямовані на легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, є недійсними з моменту їх укладення. Строк позовної давності щодо відносин, які регулюються цим Законом, становить 3 роки.


-157-Н.д. Акопян В.Г. (Округ №131)
У частині 2 статті 20 слова "10 років" замінити словами "3 роки".
Враховано-158-Н.д. Бродський М.Ю, (Округ №215)
У частині 2 статті 20 текст "Строк позовної давності щодо відносин, які регулюються цим Законом, становить 10 років" виключити.
Відхилено-159-Національний банк України
Частину 2 статті 20 викласти у такій редакції:
"Угоди, спрямовані на легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, є недійсними з моменту їх укладення".
Враховано-160-Н.д. Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину 2 статті 20 доповнити реченням:
"З поважних причин цей строк може бути продовжений у судовому порядку".
Відхилено-161-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
У частині 2 статті 20 слова "становить 10 років" замінити словами "становить 3 роки".
Враховано

168.
Організації, що проводять фінансові операції, державні органи, які уповноважені забезпечувати регулювання та нагляд за діяльністю організацій, що проводять фінансові операції, не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам у зв'язку з наданням ними інформації про сумнівні операції, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачений цим Законом.
-162-Національний банк України
У частині 3 статті 20 слово "шкоду" замінити словом "збитки".


Враховано
Юридичні особи, що проводять фінансові операції, органи державної влади, які уповноважені забезпечувати регулювання, нагляд та контроль за діяльністю юридичних осіб, що проводять фінансові операції, не несуть відповідальності за збитки, заподіяні юридичним і фізичним особам у зв'язку з наданням ними інформації про сумнівні операції, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачений цим Законом.


-163-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
У частині 3 статті 20 передбачити, хто буде компенсувати шкоду, заподіяну юридичним і фізичним особам.
Відхилено

169.
Розділ IV. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом


Розділ IV. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом
170.
Стаття 21. Підстави і форми міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом


Стаття 21. Підстави і форми міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом
171.
Міжнародне співробітництво у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснюється на підставах і в порядку, передбачених Конвенцією про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, іншими міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
-164-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У ст. 21 в ч.1 наприкінці доповнити текстом "з питань протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом";

Відхилено
Міжнародне співробітництво у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснюється на підставах і в порядку, передбачених Конвенцією про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, іншими міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
172.
У здійсненні міжнародного співробітництва щодо запобігання та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, державні органи та організації України згідно із статтею 7 Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, якнайширше співпрацюють з відповідними органами та організаціями інших держав з метою розслідування і судового розгляду справ, що стосуються легалізації ("відмивання") таких доходів.
-165-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У ч.2 статті 21 текст "державні органи" замінити текстом "органи державної влади, державні установи", а після тексту "з відповідними органами" додати текст "установами".
Відхилено
Міжнародне співробітництво у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснюється у формі надсилання клопотання компетентного органу України до компетентного органу іноземної держави, виконання запиту компетентного органу іноземної держави компетентними органами України, а також в інших формах, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
173.
Відмова від співробітництва та відстрочення у співробітництві можливі на підставах і в порядку, передбачених Конвенцією про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
-166-Кабінет Міністрів України
Частини 2 та 3 статті 21 викласти в такій редакції:
"Міжнародне співробітництво у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснюється у формі надсилання клопотання компетентного органу України до компетентного органу іноземної держави, виконання запиту компетентного органу іноземної держави компетентними органами України, а також в інших формах, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Відмова або відстрочка у задоволенні клопотання стосовно міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснюються на підставі та за умови виконання положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 р.").
Враховано
Відмова або відстрочка у задоволенні клопотання стосовно міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснюються на підставі та за умови виконання положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 р.
174.
Стаття 22. Суб'єкти здійснення міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом
-167-Кабінет Міністрів України
У назві статті 22 слова "Суб'єкти здійснення міжнародного співробітництва" замінити словами "Органи, уповноважені здійснювати міжнародне співробітництво".
Враховано
Стаття 22. Органи, уповноважені здійснювати міжнародне співробітництво у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом
175.
Центральним органом, на який покладаються повноваження щодо безпосереднього здійснення міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, є Міністерство юстиції України - щодо судових рішень і Генеральна прокуратура України - щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ.


Центральним органом, на який покладаються повноваження щодо безпосереднього здійснення міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, є Міністерство юстиції України - щодо судових рішень і Генеральна прокуратура України - щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ.
176.
Без попередньої згоди Міністерства юстиції України або Генеральної прокуратури України інформація чи докази, надіслані зазначеними органами в рамках міжнародного співробітництва у запобіганні або протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, не можуть бути використані органами влади іноземної держави з метою розслідування або судового розгляду, не зазначеного в судовому клопотанні.
-168-Н.д. Бродський М.Ю, (Округ №215)
Частину 2 статті 22 викласти у редакції:
"Міністерство юстиції України чи Генеральна прокуратура України в рамках міжнародного співробітництва у запобіганні або протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, відповідно до своїх повноважень перевіряють інформацію чи докази і надають відповідь разом з документальним підтвердженням лише в рамках судового клопотання, що надійшло".
Відхилено
Інформація або докази, отримані центральним органом в рамках міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, без його попередньої згоди не можуть бути використані або передані органам влади іноземної держави для цілей проведення розслідуванння або судового розгляду, не зазначеного у клопотанні


-169-Н.д. Бродський М.Ю, (Округ №215)
Доповнити статтю 22 частиною третьою такого змісту:
"У разі виявлення раніше не відомих фактів по легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, під час виконання доручень в рамках міжнародного співробітництва і не зазначених у судовому клопотанні, що надійшло від компетентних органів іноземних держав, Міністерство юстиції України чи Генеральна прокуратура України приймає рішення щодо проведення розслідування в частині, якщо за такі діяння передбачена в Україні кримінальна відповідальність".
Частини 3 і 4 статті 22 вважати відповідно частинами 4 і 5.
Відхилено

177.
Національне агенство фінансової безпеки співпрацює з відповідними органами іноземних держав щодо обміну інформацією про факти приховання неоподаткованих доходів, незаконного переведення коштів за кордон та легалізації ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом.
-170-Кабінет Міністрів України
Частину 2 та 3 статті 22 викласти у наступній редакції:
"Інформація або докази, отримані центральним органом в рамках міжнародного співробітництва у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом, без його попередньої згоди не можуть бути використані або передані органам влади іноземної держави для цілей проведення розслідуванння або судового розгляду, не зазначеного у клопотанні.
Національне агенство фінансової безпеки у межах своєї компетенції співпрацює з відповідними органами іноземних держав з питань обміну інформацією про факти легалізації ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, забезпечує співпрацю з Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та іншими міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на співробітництво у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") таких доходів".
Враховано
Національне агенство фінансової безпеки у межах своєї компетенції співпрацює з відповідними органами іноземних держав з питань обміну інформацією про факти легалізації ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, забезпечує співпрацю з Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та іншими міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на співробітництво у запобіганні та протидії легалізації ("відмиванню") таких доходів
178.
Функції і забезпечення співпраці з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з "відмиванням" грошей (FATF) та Європейською групою аналізу покладається на Національне агенство фінансової безпеки.


Функції і забезпечення співпраці з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з "відмиванням" грошей (FATF) та Європейською групою аналізу покладається на Національне агенство фінансової безпеки.
179.
Стаття 23. Видача злочинців і засуджених осіб


Стаття 23. Видача злочинців і засуджених осіб
180.
Злочини, пов'язані з легалізацією ("відмиванням") доходів, отриманих злочинним шляхом, вважаються такими, що передбачають видачу злочинців.
-171-Н.д. Бродський М.Ю, (Округ №215)
Частину 1 статті 23 викласти у такій редакції:
"Злочини, пов'язані з легалізацією ("відмиванням") доходів, отриманих злочинним шляхом, вважаються такими, що передбачають видачу злочинців, за виключенням громадян України та осіб без громадянства, що постійно проживають в Україні".
Відхилено
Видача злочинців з числа іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України з метою їх кримінального переслідування або виконання вироків та інших судових рішень іноземної держави у справах про легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснюється на підставі та з дотриманням відповідних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
181.
Видача злочинців з числа іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України, з метою кримінального переслідування і виконання вироків та інших судових рішень іноземної держави у справах про легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснюється відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Відмова у видачі з тих мотивів, що злочини, внаслідок вчинення яких отримано доходи, що можуть стати предметом легалізації ("відмивання"), є фінансовими (пов'язаними податками, зборами, митом або валютою), не допускається.
-172-Кабінет Міністрів України
Статтю 23 викласти у наступній редакції:
"Стаття 23. Видача злочинців.
Видача злочинців з числа іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України з метою їх кримінального переслідування або виконання вироків та інших судових рішень іноземної держави у справах про легалізацію ("відмивання") доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснюється на підставі та з дотриманням відповідних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".

Враховано

182.
Стаття 24. Прокурорський нагляд
-173-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Статтю 24 виключити.
Відхилено
Стаття 24. Прокурорський нагляд
183.
Нагляд за виконанням даного закону здійснює Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурору.
-174-Н.д. Миримський Л. (Округ №2)
Статтю 24 викласти в такій редакції:
"Стаття 24. Контроль за діяльністю державних органів та посадових осіб, що виконують повноваження по контролю за здійсненням фінансових операцій

Контроль за діяльністю державних органів та посадових осіб, що виконують повноваження по контролю за здійсненням фінансових операцій, здійснюється органами державної влади відповідно до їх компетенції".
Відхилено
Нагляд за виконанням даного закону здійснює Генеральний прокурор України і підпорядковані йому прокурору.
184.
Розділ V. Прикінцеві положення


Розділ V. Прикінцеві положення
185.
Стаття 25. Оскарження дій (бездіяльності) спеціального державного органу та його посадових осіб


Стаття 25. Оскарження дій (бездіяльності) спеціального державного органу та його посадових осіб
186.
Особи, права та законні інтереси яких, у процесі виконання цього Закону порушені в наслідок дій (бездіяльності) національного агенства фінансової безпеки та його посадових осіб, можуть оскаржити їх у суді в порядку встановленому законодавством.
-175-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У ст. 25 наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".
Враховано
Особи, права та законні інтереси яких, у процесі виконання цього Закону порушені в наслідок дій (бездіяльності) національного агенства фінансової безпеки та його посадових осіб, можуть оскаржити їх у суді в порядку встановленому законом.
187.
Стаття 26. Набрання чинності цим Законом
-176-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
Замість назви статті 26 дати назву "Розділ V. Перехідні положення".
Відхилено
Стаття 26. Набрання чинності цим Законом
188.
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
-177-Н.д. Бродський М.Ю, (Округ №215)
1 і 2 речення статті 26 викласти у такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року, окрім частини першої статті 9 цього Закону. Перша частина статті 9 Закону набирає чинності після спливу одного року після набрання чинності Податкового кодексу України" і далі за текстом.
Відхилено
Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
189.
До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідності із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
-178-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
Стаття 26. Частину 2 виключити.
Відхилено
До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідності із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
190.
Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня офіційного опублікування цього Закону:


Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня офіційного опублікування цього Закону:
191.
1. Подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законодавчих актів України змін, що випливають із цього Закону.


1. Подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законодавчих актів України змін, що випливають із цього Закону.
192.
2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також прийняти нормативно-правові акти з питань, що випливають із цього Закону.


2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, а також прийняти нормативно-правові акти з питань, що випливають із цього Закону.
193.
3. Забезпечити перегляд, зміну і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
179-Н.д. Беспалий Б. (Реєстр. картка №404)
У ст. 26 ч.3 п.3 текст "перегляд, зміну і скасування" замінити словом "приведення", текст "що суперечить цьому" замінити текстом "у відповідність до цього".
Відхилено
3. Забезпечити перегляд, зміну і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


-180-Н.д. Чаговець В. (Округ №180)
Частину 3 статті 26 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. Відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону".
Відхилено

194.
Національному банку України та Генеральній прокуратурі України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Національному банку України та Генеральній прокуратурі України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні