Назва: Про охорону культурної спадщини
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань культури і духовності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект

Закону УкраїниПроект

Закону України

1.

-1- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Назву викласти в такій редакції:
"Про охорону історико-культурної спадщини".
Відхилено


2.
Про охорону культурної спадщини
-2- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Залишити початкову назву - "Про охорону культурної спадщини".

Враховано


Про охорону культурної спадщини
3.
Цей Закон регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони нерухомої культурної спадщини з метою її збереження, захисту традиційного характеру середовища та культурних ресурсів в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь.
-3- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
У преамбулі вираз "культурної спадщини" замінити виразом "історико-культурної спадщини". Після слова "збереження" вставити таку частину речення: "активного залучення до суспільного життя". Слово "прийдешніх" замінити словом "наступних".


Враховано редакційно
Цей Закон регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь.
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою.


-4- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
У преамбулі вилучити слова "нерухомої", "та культурних ресурсів".

Враховано
-5- Н.д.Дондик М.І. (Н.д. 13 скл.)
Преамбулу доповнити такими частинами:
"Об'єкти історико-культурної спадщини, які містяться на території України, охороняються державою.
Органи державної влади всіх рівнів, органи місцевого самоврядування забезпечують збереження об'єктів культурної спадщини".


Враховано частково-6- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
До Преамбули:
Після слів "культурних ресурсів" додати кому й надалі читати:
"залучення об'єктів культурної спадщини до суспільного життя в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь".

Враховано редакційно

-7- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Ту частину преамбули, яка була в початковій редакції, залишити без змін, оскільки пропозиції щодо вживання термінів "історико-культурна спадщина", "пам'ятки історії та культури" звужують головне поняття - "культурна спадщина" і в цілому не поліпшують, а погіршують саму преамбулу.
. Не можна міняти в преамбулі слово "прийдешніх" на термін "наступних". Слово "прийдешніх" більш величне, воно вжите у преамбулі Конституції України
В тексті преамбули у словосполученні "...захисту традиційного характеру середовища", перед словом "середовища" дописати "історичного".
Початок преамбули доповнити текстом такого змісту:
"Культурна спадщина - це сукупність історичних, археологічних, архітектурних, містобудівельних, ландшафтних або мистецьких цінностей, успадкованих від попередніх поколінь.
Національна культурна спадщина України охороняється державою. Обов'язки та права державних органів, громадських організацій, службових осіб і громадян щодо забезпечення охорони культурної спадщини визначаються законодавством України.
Держава забезпечує виявлення, охорону, використання, збереження, популяризацію і передачу прийдешнім поколінням усієї культурної спадщини, що знаходиться на території України".
Далі за текстом: "Цей Закон регулює..."


Враховано частково у преамбулі і в ст. 1


4.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
6.
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
-8- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Перед пунктом 1, що починається словами "об'єкт культурної спадщини", вставити окремий пункт такого змісту:
"культурна спадщина - це сукупність історичних, археологічних, архітектурних, містобудівельних, ландшафтних і мистецьких цінностей, успадкованих від попередніх поколінь".

Враховано редакційно


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
7.
об'єкт культурної спадщини - місце, споруда /витвір/, комплекс /ансамбль/, їхні частини, пов'язані з ними території, інші природні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу автентичні цінності з історичної, археологічної, архітектурної, мистецької, наукової, технічної або соціальної точки зору, які містять певні передумови для їх державної реєстрації як пам'ятки і являють собою нерухомі культурні ресурси;
-9- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Перед пунктом 1 статті 1 додати пункт у такій редакції: "культурна спадщина - це сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини;"Враховано


культурна спадщина - це сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини;-10- Н.д.Дондик М.І. (Н.д. 13 скл.)
У пункті 1 статті 1 після слова "території" додати слова "чи водні об`єкти", а слово "природні" замінити на слово "природно-антропогенні". Перелік різних точок зору, з яких розглядаються цінності, привести у відповідність до Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, а слова "точки зору" замінити словом "погляду".


Враховано частково
об'єкт культурної спадщини - місце, споруда /витвір/, комплекс /ансамбль/, їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об`єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінності з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;-11- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Після пункту 1 статті 1 додати такий пункт:
"Культурний ресурс - об'єкт (місце, споруда, витвір, комплекс та інш.), який містить певні передумови для його реєстрації як пам'ятки, а також територія, на якій прогнозується виявлення пам'ятки".


Відхилено

-12- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У пункті 1 статті 1 після слів "або соціальної точки зору" читати:
"в тому числі ті, що мають правовий статус пам'ятки або є культурними ресурсами";

Відхилено

-13- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Пункт 1 статті викласти у такій редакції:
"об`єкт культурної спадщини - місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов`язані з ними території, природні або створені людиною об`єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу автентичність та складають цінність з точки зору науки та культури і є значущими для суспільства".


Враховано частково


8.
пам'ятка - об'єкт культурної спадщини, який внесено до Державного реєстру нерухомих пам"яток України;
-14- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
У пункті 2 статті 1 і в тексті законопроекту слово "внесено" замінити словом "занесено" . Після слова "спадщина" додати слова "національного або місцевого значення".

Враховано


пам'ятка - об'єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;
9.
національна пам"ятка - пам"ятка, яку внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як особливо цінну;
-15- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Перед пунктом 3 статті 1 вставити такі пункти:
"Нерухома пам'ятка - будь-який об'єкт, який має історико-культурне значення, характеризується постійним географічним розташуванням і розглядається невід'ємно від своїх територіальних рамок; до цього поняття можуть бути віднесені місця, споруди (витвори), комплекси (ансамблі), їхні частини, пов'язані з ними території, інші природні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості та форми власності, що донесли до нашого часу автентичні цінності з історичної, археологічної, архітектурної, мистецької, наукової, технічної або соціальної точки зору;
рухома пам'ятка - матеріальний об'єкт (предмет, артефакт), який має історико-культурне значення і може змінювати своє місцезнаходження (зберігання), не втрачаючи при цьому своєї цілісності та інформативних властивостей".


Відхилено
-16- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Пункт 3 статті 1 вилучити.
Враховано

-17- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В пункті 3 термін "національна пам'ятка" замінити на: "пам'ятка національного значення".
Після цього пункту додати пункт такого змісту:
"пам'ятка всесвітнього значення - пам'ятка, занесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".

Враховано частково в іншому пункті10.
охорона культурної спадщини - облік (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), захист, зберігання, належне утримання, відповідне використання, реставрація та реабілітація об`єктів культурної спадщини;
-18- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Пункт 4 статті 1 викласти в такій редакції:
"Охорона - здійснення обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, складення облікової документації, державна реєстрація), захисту, зберігання, належного утримання, відповідного використання, консервації, реставрації та реабілітації пам'яток історико-культурної спадщини".


Враховано частково
охорона культурної спадщини - комплекс заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), захисту, збереження, належного утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, реабілітації та музеєфікації об`єктів культурної спадщини;
зони охорони пам'ятки - встановлювані навколо пам`ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спецільний режим;-19- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Пункт 4 статті 1 викласти так:
"охорона культурної спадщини - комплекс заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), захисту, збереження, належного утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, реабілітації та музеєфікації об`єктів культурної спадщини".


Враховано

історичне населене місце - населене місце, яке зберегло (повністю або частково) історичний ареал і занесене до Списку історичних населених місць України;

історичний ареал населеного місця - частина населеного місця, що зберегла старовинний вигляд, розпланування та форму забудови, типові для певних культур або періодів розвитку;


-20- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Пункт 4 статті1 викласти в такій редакції:
охорона культурної спадщини - здійснення комплексу правових, організаційних, наукових заходів по виявленню, вивченню, повному обліку, належному утриманню і використанню, реставрації та реабілітації об'єктів культурної спадщини;

Враховано редакційно


традиційний характер середовища - історично успадкований вигляд та об'ємно-просторовий устрій історичного населеного місця;

консервація - сукупність науково обгрунтованих заходів, які дозволяють захистити об'єкти культурної спадщини від подальших руйнувань і забезпечують збереження їхньої автентичності з мінімальним втручанням у їхній існуючий вигляд;

11.
реставрація - сукупність науково обгрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об`єктів культурної спадщини;
-21- Н.д.Яворівський В.О. (Н.д. 13 скл.)
Перед пунктом 5 статті 1 вставити такі пункти:
"зони охорони нерухомої пам'ятки - земельні і водні ділянки, як такі, що прилягають безпосередньо до пам'ятки, так і інші, необхідні для забезпечення його матеріального і культурного збереження;
історичне місто, історичне поселення - місто або поселення, яке має визначну історико-містобудівну, історико-архітектурну, ландшафтну або іншу цінність і внесене до Списку історичних міст і поселень;
землі історико-культурного призначення - землі історико-культурних заповідників, меморіальних парків, поховань, археологічних і архітектурних пам'яток та архітектурно-ландшафтних комплексів".


Відхилено

реабілітація - сукупність науково обгрунтованих заходів щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об'єктів культурної спадщини, приведення їх у стан, придатний для використання;

реставрація - сукупність науково обгрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об'єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності;


-22- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Перед пунктом 5 статті 1 вставити такі пункти:
"зона охорони пам'ятки історико-культурної спадщини - прилеглі до території, на якій знаходиться пам'ятка, земельні та водні ділянки, необхідні для забезпечення фізичного збереження пам'ятки й збереження ознак її зв'язків з історико-культурним та природним оточенням;
історичне місто, історичне поселення - місто або поселення, яке має визначну історико-містобудівну, історико-архітектурну, ландшафтну та іншу цінність і внесене до Списку історичних населених місць України;
консервація - сукупність науково обгрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) наявного фізичного стану, забезпечення збереження автентичності об'єкту з мінімальним втручанням у його існуючий вигляд".


Враховано
частково
- 23- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Перед пунктом 5 статті 1 вставити такі пункти: "зони охорони пам'ятки- встановлювані навколо пам"ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спецільний режим;
історичне населене місце - населене місце, яке зберегло (повністю або частково) історичний ареал і занесене до Списку історичних населених місць України;
історичний ареал населеного місця - частина населеного місця, що зберегла старовинний вигляд, розпланування та форму забудови, типові для певних культур або періодів розвитку;
традиційний характер середовища - історично успадкований вигляд та об`ємно-просторовий устрій історичного населеного місця;
консервація - сукупність науково обгрунтованих заходів, які дозволяють захистити об'єкти культурної спадщини від подальших руйнувань і забезпечують збереження їхньої автентичності з мінімальним втручанням у їхній існуючий вигляд."

Враховано-24- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Пункт 5 статті 1 викласти в такій редакції:
"реставрація - сукупність науково обгрунтованих заходів з відновлення та зміцнення фізичного стану, консервації збережених і відновленню втрачених або ушкоджених елементів об'єктів культурної спадщини з максимальним забезпеченням збереження їх автентичності;"

Враховано частково
-25- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Після пункту 5 статті 1 додати такий пункт:
"Музеєфікація - сукупність науково обгрунтованих заходів щодо приведення пам'яток історико-культурної спадщини у стан придатний для екскурсійного відвідування та ін. культурно-освітнього використання".

-26- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Пункт 5 і 6 поміняти місцями.
Після пункту 6 статті 1 додати такий пункт: "Музеєфікація - сукупність науково обгрунтованих заходів щодо приведення об'єктів культурної спадщини у стан, придатний для екскурсійного відвідування;"


Враховано частково

Враховано-27- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Термін "Реставрація" надати у наступній редакції:
"Реставрація - особлива операція, метою якої є відтворення і збереження естетичних та історичних якостей об`єктів культурної спадщини шляхом укріплення автентичних або відновлення втрачених чи заміни зношених частин та елементів".
Після терміну "реставрація" додати визначення ще двох термінів "регенерація" і "консервація".
"Регенерація - особлива операція, метою якої є, крім реставрації, такі переробки і доповнення, які не міняють давніх планувань та історичного середовища, але покращують художньо-просторову композицію".
"Консервація - особлива операція, метою якої є забезпечення від подальших руйнувань чи пошкоджень об`єкта культурної спадщини".

Враховано частково
-28- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340
Після терміну "консервація" подати визначення ще одного терміну: "Охоронна зона".
"Охоронна зона - територія, прилегла до об`єкту культурної спадщини, в межах якої діє спеціальний режим, визначений державним органом охорони культурної спадщини".
Після терміну "реставрація" додати термін "охоронна зона - територія, прилегла до об'єкту культурної спадщини, в межах якої діє спеціальний режим, визначений відповідним органом охорони культурної спадщини".

Враховано частково


12.
реабілітація - сукупність науково обгрунтованих заходів щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об"єктів культурної спадщини, приведення їх у стан, придатний для використання, за умови дбайливого ставлення до старовинних елементів, ознак та зв"язків цих об"єктів з навколишнім середовищем;
-29- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
У пункті 6 статті 1 вираз "об'єктів культурної спадщини" замінити виразом "пам'яток історико-культурної спадщини", а закінчення пункту після слів "за умови" викласти в такій редакції:
"попередньої консервації або реставрації й подальшого дбайливого ставлення до старовинних елементів, ознак та зв'язків цих об'єктів з оточенням".


Враховано частково
музеєфікація - сукупність науково обгрунтованих заходів щодо приведення об'єктів культурної спадщини у стан, придатний для екскурсійного відвідування.-30- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
У пункті 6 статті 1 вилучити все, що йде після слова "використання".

Враховано


13.
центральний державний орган охорони культурної спадщини - визначений відповідно до чинного законодавства центральний орган виконавчої влади з питань охорони культурної спадщини;
-31- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Пункти 7, 9, 12, 13 і 14 статті 1 вилучити.Враховано


14.
регіональний державний орган охорони культурної спадщини - орган охорони культурної спадщини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
-32- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Пункт 8 статті 1 вилучити.

Враховано

15.
місцевий державний орган охорони культурної спадщини - орган охорони культурної спадщини у районах або населених пунктах, де зосереджена значна кількість пам"яток;
16.
уповноважена особа з охорони культурної спадщини - особа, уповноважена центральним чи регіональним державним органом охорони культурної спадщини у районах або населених пунктах, де не створено місцевий державний орган охорони культурної спадщини, але зосереджена значна кількість пам'яток;
-33- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Пункт 10 статті 1 вилучити.Враховано

17.
орган охорони культурної спадщини місцевого самоврядування - орган охорони культурної спадщини, створений органом місцевого самоврядування;
-34- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Пункт 11 статті 1 вилучити.

Відхилено
-35- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Після пункту 11 за попередньою нумерацією додати новий пункт такого змісту:
"Національна служба охорони культурної спадщини України - центральний орган з питань охорони культурної спадщини України".

Відхилено


18.
орган охорони культурної спадщини - центральний, регіональний, місцевий державні органи охорони культурної спадщини та орган охорони культурної спадщини місцевого самоврядування;
19.
фонд охорони культурної спадщини - окремий цільовий рахунок органу охорони культурної спадщини;
20.
уповноважений власником орган (особа) - юридична або фізична особа, або спеціально створений орган, якому власником або уповноваженим ним органом передано пам"ятку у володіння, користування чи управління.
21.
Cтаття 2. Класифікація пам"яток
-36- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Назву статті 2 викласти у такій редакції: "Визначення культурної спадщини".

Враховано частково


Cтаття 2. Класифікація об'єктів культурної спадщини


-37-Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Назву статті викласти так: "Класифікація об"єктів культурної спадщини".

Враховано


22.
1. За типами нерухомі пам"ятки поділяються на:
-38- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Зазначити, що об`єкти культурної спадщини поділяються за типами і видами.

Враховано

1. За типами об'єкти культурної спадщини поділяються на:-39- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
У частині першій статті 2 вираз "нерухомі пам`ятки культури" замінити виразом "об`єкти культурної спадщини".

Враховано

споруди (витвори): твори архітектури та інженерного мистецтва разом з природними чи створеними людиною елементами, твори монументальної скульптури та монументального малярства, археологічні об'єкти, печери з наявними свідченнями життєдіяльності людини, будівлі або приміщення в них, що зберегли автентичні свідчення про визначні історичні події, життя та діяльність відомих осіб;-40- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Статтю 2 викласти у такій редакції:
"Під терміном "культурна спадщина" розглядаються:
пам'ятки - твори архітектури, монументальної скульптури й живопису включно з печерами й надписами, а також елементи, групи елементів чи структури, що становлять особливу цінність з точки зору археології, історії, мистецтва чи науки;
ансамблі - групи ізольованих чи поєднаних будівель, що завдяки їхній архітектурі, єдності чи зв'язку з пейзажем становлять особливу цінність з точки зору історії, архітектури, мистецтва чи науки;
пам'ятні місця - топографічні зони, спільні творіння людини й природи, що становлять особливу цінність завдяки їхній красі чи викликають інтерес як об'єкти археології, історії, етнології чи антропології.
Культурна спадщина України є невід'ємною частиною світової цивілізації, пам'яті та спільної історії, яку необхідно передати прийдешнім поколінням".
Враховано
редакційно
комплекси (ансамблі): топографічно визначені сукупності окремих або поєднаних між собою споруд різного призначення, що відзначаються своєю архітектурою та органічним зв'язком з ландшафтом;

визначні місця: топографічно визначені зони або ландшафти, природні, природно-антропогенні витвори, що донесли до нашого часу цінності з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду.
2. За видами об'єкти культурної спадщини поділяються на:

археологічні - городища, кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця та споруди, мегаліти, наскельні зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв, рештки життєдіяльності людини, що містяться під водою;

історичні - будинки, споруди, їхні комплекси (ансамблі), окремі поховання та некрополі, визначні місця, пов'язані з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів;-41- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Статтю 2 викласти в такій редакції:
"Пам'ятки поділяються на дві генеральні групи - нерухомі та рухомі.
І. Нерухомі пам'ятки за типами поділяють на:
пам'ятки археології (що мають ознаки, або без них) - городища, кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, мегаліти, наскельні зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв;
пам'ятки історії - будинки, споруди, їх комплекси (ансамблі), спорадичні поховання та некрополі, визначні місця, пов'язані з важливими історичними подіями, пам'ятки, пов'язані з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів;
пам'ятки монументального мистецтва - твори образотворчого мистецтва фізично пов'язані зі своїми територіальними рамками, як самостійні (окремі), так і ті, що мають відношення до архітектурних археологічних чи інших пам'яток або утворюваних ними ансамблів;
пам'ятки архітектури та містобудування - історичні центри, вулиці, квартали, площі, архітектурні ансамблі, залишки давнього планування та забудови, окремі архітектурні споруди, а також пов'язані з ними інші види пам'яток;
пам'ятки садово-паркового мистецтва - поєднання насадженої паркової рослинності з природними або створеними людиною ландшафтами;
історико-ландшафтні пам'ятки - природні ландшафтні зони, які мають історичну та естетичну цінність.
Залежно від історичної, археологічної, архітектурної, мистецької, наукової, технічної, соціальної цінності нерухомі пам'ятки поділяються на наступні категорії:
всесвітнього значення - пам'ятки, що внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
національного значення - пам'ятки, що їх як особливо цінні включено до державного реєстру національного культурного надбання;
регіонального значення - пам'ятки, що їх внесено до державного реєстру нерухомих пам'яток України, окрім пам'яток місцевого значення;
місцевого значення - пам'ятки, історико-культурне та інформативне значення яких не виходить за рамки локальної території (населеного пункту або його округи), де вони розташовані.
Категорія пам'ятки визначається під час її державної реєстрації і може бути змінена згідно з результатами додаткового дослідження.
Рухомі пам'ятки ( та їх частина, яка розглядається в контексті даного закону) - ікони, картини, скульптури, твори ужиткового мистецтва, рукописи, друковані видання, що пов'язані з нерухомою пам'яткою та складають з нею одне ціле".

Враховано
частково
монументального мистецтва - твори образотворчого мистецтва, як самостійні (окремі), так і ті, що пов`язані з архітектурними, археологічними чи іншими пам'ятками або з утворюваними ними комплексами (ансамблями);

архітектури та містобудування - історичні центри, вулиці, квартали, площі, архітектурні ансамблі, залишки давнього планування та забудови, окремі архітектурні споруди, а також пов'язані з ними твори монументального, декоративного та образотворчого мистецтва;

садово-паркового мистецтва - поєднання паркового будівництва з природними або створеними людиною ландшафтами;

ландшафтні - природні території, які мають історичну цінність.

23.
споруди (витвори): твори архітектури та інженерного мистецтва разом з природними чи створеними людиною елементами, твори монументальної скульптури та монументального малярства, археологічні об"єкти, печери з наявними свідченнями життєдіяльності людини, будівлі або приміщення в них, що зберегли автентичні свідчення про визначні історичні події, життя та діяльність відомих осіб;24.
комплекси (ансамблі): топографічно визначені сукупності окремих або поєднаних між собою споруд різного призначення - твори містобудування чи їх фрагменти, фортифікаційні, промислові та інші комплекси, що відзначаються своєю архітектурою та органічним зв'язком з ландшафтом;
-42- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
У пункті другому частини першої статті 2 після слова "призначення" поставити кому, а решта до слова "що" вилучити.

Враховано


25.
визначні місця: топографічно визначені зони або ландшафти, природно-антропогенні витвори, що мають цінність з точки зору історії, археології, естетики, етнографії чи антропології.
-43- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Пункт третій частини першої статті 2 викласти так: "визначні місця: топографічно визначені зони або ландшафти, природні, природно-антропогенні витвори, що донесли до нашого часу цінності з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду."

Враховано
-44- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Після статті 1 додати статтю такого змісту:
"2. За видами об`єкти культурної спадщини поділяють на:
археологічні - городища, кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця та споруди, мегаліти, наскельні зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв, рештки життєдіяльності людини, що містяться під водою;
історичні - будинки, споруди, їхні комплекси (ансамблі), окремі поховання та некрополі, визначні місця, пов'язані з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів;
монументального мистецтва - твори образотворчого мистецтва, як самостійні (окремі), так і ті, що пов`язані з архітектурними, археологічними чи іншими пам'ятками або з утворюваними ними комплексами (ансамблями);"

Враховано


26.
2. Залежно від історичної, археологічної, архітектурної, мистецької, наукової, технічної, соціальної цінності нерухомі пам"ятки поділяються на категорії національного, регіонального та місцевого значення. Категорія пам"ятки визначається під час її державної реєстрації.
-45- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
У частині другій статті 2 після слів "поділяються на категорії" текст викласти в такій редакції:
"всесвітнього, національного та місцевого значення. Реєстрація пам'яток всесвітнього значення здійснюється відповідно до вимог міжнародного права уповноваженою міжнародною організацією. Категорія пам'яток національного чи місцевого значення визначається центральним органом охорони під час їх державної реєстрації".

Враховано
частково в частині першій ст.3

-46- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В частині 2 після слова "архітектурної" додати: "містобудівельної, ландшафтної" і далі за текстом.

Відхилено

-47- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Частину другу статті 2 вилучити.

Враховано
-48- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Після статті 2 "Визначення культурної спадщини" додати нову статтю 3 такого змісту.
"Стаття 3. Класифікація пам'яток.
1. За видами пам'ятки поділяються на:
пам'ятки історії - будинки, споруди, пам'ятні місця, пов'язані з найважливішими історичними подіями в житті народу, суспільства і держави, розвитком науки і техніки, культури і побуту, діяльністю видатних політичних, державних, військових діячів, народних героїв, діячів науки, літератури й мистецтва, місця поховань тих, хто загинув за свободу і незалежність батьківщини, місця масових катувань та знищень людей, інші місця, які свідчать про значущі суспільні події;
пам'ятки археології - городища, кургани, грунтові некрополі, культурні шари, залишки стародавніх поселень, майстерень, шляхів, каналів, скарби, окремі стародавні предмети, скульптурні твори, старовинні наскельні і настінні зображення;
пам'ятки містобудування та архітектури - архітектурні ансамблі й комплекси, історичні центри, квартали, площі, вулиці, залишки стародавнього планування та забудови населених пунктів; споруди цивільної, житлової, промислової, військової, культової архітектури, народного зодчества, а також пов'язані з ними твори монументального, образотворчого, садово-паркового мистецтва, природні ландшафти;
пам'ятки мистецтва, фольклору та етнографії - твори монументального, образотворчого, декоративно-прикладного та інших видів мистецтва та побуту;
історико-ландшафтні пам'ятки - природні ландшафтні зони, які мають історичну та естетичну цінність;
пам'ятки садово-паркового мистецтва - поєднання насадженої паркової рослинності з природними або створеними людиною ландшафтами, спорудами, скульптурами.
2. Залежно від історичної, археологічної, архітектурної, мистецької, наукової, технічної, соціальної цінності пам'ятки поділяються на категорії всесвітнього, національного та місцевого значення."
В пункті 2 після слів "поділяються на категорії" додати "всесвітнього" і далі за текстом.

Враховано редакційно


Розділ ІІ. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Стаття 3. Органи управління у сфері охорони культурної спадщини
1. Державне управління у сфері охорони культурної спадщини покладається на Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені органи охорони культурної спадщини.
До спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини (далі - органи охорони культурної спадщини) належать:
центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;
орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій;
органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.
2. На території зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та в умовах виникнення інших надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, управління охороною культурної спадщини здійснюється Адміністрацією зони та центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та цього Закону.
3. Органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування, розташовані на території населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, створюються органами місцевого самоврядування за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
4. Орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій підконтрольні і підзвітні відповідним органам виконавчої влади в межах, передбачених законом.
5. Органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування з питань, передбачених підпунктом 5 пункту "б" частини першої статті 31 і підпунктом 10 пункту "б" статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
6. Рішення (розпорядження, дозволи, приписи) органів охорони культурної спадщини, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов`язковими для виконання юридичними і фізичними особами.
Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони культурної спадщини
До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері охорони культурної спадщини належать:
здійснення державної політики;
здійснення державного контролю;
занесення об'єктів національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;
вилучення пам'ятки з Державного реєстру нерухомих пам'яток України;
подання у відповідні міжнародні інстанції пропозиції про занесення пам'ятки до Списку всесвітньої спадщини;
надання дозволу на знесення, зміну та переміщення (перенесення) пам'ятки;
оголошення ансамблів і комплексів пам'яток заповідниками чи музеями-заповідниками;
затвердження нормативів і методик грошової оцінки пам'ятки.
Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини
До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини належить:
1) контроль за виконанням цього Закону, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;
2) реалізація державної політики з питань охорони культурної спадщини;
3) розроблення та погодження державних програм охорони культурної спадщини;
4) ведення Державного Реєстру нерухомих пам`яток України;
5) забезпечення виявлення, дослідження та документування об`єктів культурної спадщини, ведення списків цих об`єктів;

6) подання Кабінетові Міністрів України пропозиції про вилучення пам`ятки з Державного реєстру нерухомих пам`яток України;

7) подання Кабінетові Міністрів України пропозиції про знесення, зміну та переміщення (перенесення) пам`ятки;
8) забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до Державного реєстру нерухомих пам`яток України;
9) подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про затвердження Списку історичних населених місць України та Списку охоронюваних археологічних територій України, а також пропозицій про внесення змін до цих Списків;
10) оголошення топографічно визначених територій чи водних об`єктів, в яких містяться об`єкти культурної спадщини або можлива їхня наявність, охоронюваними археологічними територіями;
11) забезпечення публікації Державного реєстру нерухомих пам`яток України та внесення до нього змін;
12) визначення меж територій пам'яток національного значення, їхніх зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць;
13) затвердження державних норм та правил щодо розроблення і затвердження проектної документації на виконання робіт з консервації, реабілітації, реставрації й музеєфікації пам`яток національного значення;
14) здійснення нагляду за виконанням робіт з консервації, реабілітації, реставрації й музеєфікації пам`яток. Ці повноваження центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини можуть бути делеговані іншим органам охорони культурної спадщини;
15) встановлення режиму збереження і порядок використання пам`яток національного значення, їхніх територій, зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць;
16) здійснення науково-методичного керівництва в питаннях охорони культурної спадщини;
17) погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт у зонах охорони пам`яток національного значення, історичних ареалах населених місць, охоронюваних археологічних територіях, а також програм та проектів, реалізація яких може позначатися на об'єктах культурної спадщини;
18) призначення відповідних досліджень пам`яток національного значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їхнього руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;
19) заборона будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, яка створює загрозу пам`ятці або порушує чинне законодавство у сфері охорони культурної спадщини;
20) надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках національного значення, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;
21) видавання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток національного значення, припинення робіт на цих пам'ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених із відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них;
22) надання дозволів на відновлення земляних робіт;
23) погодження відчуження або передачі пам'яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
24) здійснення функцій управління підпорядкованими заповідниками, музеями-заповідниками, що перебувають у державній власності, відповідно до закону;
25) погодження охоронних договорів на пам`ятки національного значення;
26) затвердження правил встановлення та утримування охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їхніх територій, затвердження їхніх зразків;
27) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону;
28) формування і розміщення державного замовлення, укладання з цією метою контрактів на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам`яток та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;
29) здійснення інших повноважень відповідно до закону.
Стаття 6. Повноваження інших органів охорони культурної спадщини
1. До повноважень органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органу охорони культурної спадщини місцевого самоврядування, відповідно до їхньої компетенції, належить:
1) здійснення контролю за виконанням цього Закону, інших нормативо-правових актів про охорону культурної спадщини;
2) подання пропозиції центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення об`єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам`яток України;
3) забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до витягів з Державного реєстру нерухомих пам`яток України;
4) визначення меж територій пам'яток місцевого значення, їхніх зон охорони;
5) встановлення режиму збереження і порядку використання пам`яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони;
6) забезпечення захисту об`єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
7) забезпечення виготовлення, складання і передачі центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об`єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їхнє знесення, зміну або переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність з метою збереження та подальшого використання;
8) організація розроблення та погодження відповідних програм охорони культурної спадщини;
9) погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт у зонах охорони пам`яток місцевого значення, охоронюваних археологічних територіях, історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на об'єктах культурної спадщини;

10) призначення відповідних досліджень пам`яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їхнього руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;
11) надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення, їхніх територіях та в зонах охорони;
12) видавання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них;
13) погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
14) здійснення функцій управління підпорядкованими заповідниками, музеями-заповідниками, що перебувають у комунальній власності відповідно до закону;
15) подання пропозиції центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України та Списку охоронюваних археологічних територій України;
16) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону;
17) забезпечення в установленому порядку виготовлення, встановлення та утримування охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їхніх територій;
18) здійснення інших повноважень відповідно до закону.
2. Голови відповідних державних адміністрацій призначають і звільняють посадових осіб, відповідальних за організацію роботи щодо захисту об'єктів культурної спадщини, за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
Стаття 7. Науково-методичні ради, консультативні ради з питань охорони культурної спадщини
1. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розроблення основних напрямів розвитку охорони культурної спадщини, обговорення найважливіших програм, проектів з питань охорони культурної спадщини центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим створюють науково-методичні ради з провідних учених і висококваліфікованих фахівців-практиків.
Склади науково-методичних рад і положення про них затверджуються відповідно центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та органом охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Витрати на роботу цих рад провадяться зазначеними органами охорони культурної спадщини.
2. Для погодженого вирішення питань щодо охорони культурної спадщини на території областей, міст Києва та Севастополя, інших населених пунктів органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій можуть створювати консультативні ради з провідних учених і висококваліфікованих фахівців-практиків.
Консультативні ради діють на підставі типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
Склади консультативних рад затверджуються керівником відповідного органу охорони культурної спадщини. Витрати на роботу цих рад провадяться зазначеними органами охорони культурної спадщини.
Стаття 8. Залучення фахівців та населення до охорони культурної спадщини
1. Органи охорони культурної спадщини можуть залучати до роботи за їхньою згодою досвідчених фахівців у сфері охорони культурної спадщини, а також громадян на правах громадських інспекторів для спостереження за станом зберігання та використання пам'яток, їхніх територій і зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць.
2. Органи охорони культурної спадщини можуть винагороджувати залучуваних фахівців та громадян на правах громадських інспекторів, а також відшкодовувати їм витрати, пов'язані з виконанням доручень щодо охорони культурної спадщини, за рахунок коштів, призначених для фінансування охорони культурної спадщини в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
Стаття 9. Доступ до об'єктів культурної спадщини
Право безумовного доступу до об'єктів культурної спадщини з метою їхнього обстеження, ознайомлення зі станом зберігання, характером та способом використання, ведення реставраційних робіт, одержання відповідних даних, наукового вивчення мають особи, уповноважені на це органами охорони культурної спадщини.
Власник об`єкта культурної спадщини або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління, виконавець реставраційних робіт зобов'язані допускати уповноважених органами охорони культурної спадщини осіб для виконання ними своїх обов'язків до об'єктів культурної спадщини та на їхню територію.
Стаття 10. Сприяння органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування діяльності щодо охорони культурної спадщини
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють:
діяльності Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, інших громадських, науково-дослідних, проектних організацій, установ та підприємств різних форм власності щодо охорони культурної спадщини;
підприємствам будівельних матеріалів і виробів, спеціалізованим організаціям та майстерням щодо виконання робіт з ремонту, реставрації, реабілітації пам'яток;
підготовці фахівців з охорони культурної спадщини.
Стаття 11. Участь підприємств, установ науки, освіти та культури, громадських організацій, громадян в охороні культурної спадщини
Підприємства усіх форм власності, установи науки, освіти та культури, громадські організації, громадяни сприяють органам охорони культурної спадщини в роботі з охорони культурної спадщини, можуть встановлювати шефство над об'єктами культурної спадщини з метою забезпечення їхнього збереження, сприяють державі у здійсненні заходів з охорони, використання, виявлення, обліку, реєстрації об'єктів культурної спадщини і поширенню знань про них, беруть участь у популяризації культурної спадщини серед населення, сприяють її вивченню дітьми та молоддю, залучають громадян до її охорони.
Українське товариство охорони пам'яток історії та культури сприяє залученню широких верств населення до участі в охороні культурної спадщини, здійснює пропаганду культурної спадщини і законодавства про її охорону, здійснює громадський контроль за її збереженням, використанням, консервацією, реставрацією, реабілітацією, музеєфікацією та ремонтом, активно сприяє роботі органів охорони культурної спадщини.
Стаття 12. Екскурсійне відвідування пам`яток
Органи охорони культурної спадщини забезпечують по можливості вільний доступ до пам'яток з метою їхнього екскурсійного відвідування, якщо вони вважаються придатними для цього. Власник пам`ятки або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління, зобов'язані за погодженням з органами охорони культурної спадщини організувати такий доступ. Порядок цього доступу встановлюється охоронними договорами.
27.
Розділ ІІ. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
-49- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Розділ ІІ стає розділом VII.

Враховано
Розділ ІІI. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
28.
Стаття 3. Державний реєстр нерухомих пам'яток УкраїниСтаття 13. Державний реєстр нерухомих пам'яток України
29.
1. Об'єкти культурної спадщини відповідно до їхньої історичної, археологічної, мистецької, наукової, технічної, соціальної цінності, разом пов'язанами з ними територіями незалежно від форм власності вносяться до Державного реєстру нерухомих пам"яток України - /далі Реєстр/ за категоріями національного, регіонального, місцевого значення. Об'єкти культурної спадщини, внесені до Реєстру, набувають правового статусу пам'ятки. Із внесенням до реєстру на об'єкт культурної спадщини, всі його складові елементи поширюється правовий статус пам'ятки.
-50- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Частину першу статті 3 викласти так:
"1. Об'єкти культурної спадщини незалежно від форм власності відповідно до їхньої антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності підлягають реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам"яток України - /далі Реєстр/ за категоріями національного та місцевого значення пам'ятки. Порядок визначення категорій пам'яток встановлюється Кабінетом Міністрів України. Із занесенням до Реєстру на об'єкт культурної спадщини, на всі його складові елементи поширюється правовий статус пам'ятки".


Враховано
1. Об'єкти культурної спадщини незалежно від форм власності відповідно до їхньої антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності підлягають реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України - /далі Реєстр/ за категоріями національного та місцевого значення пам'ятки. Порядок визначення категорій пам'яток встановлюється Кабінетом Міністрів України. Із занесенням до Реєстру на об'єкт культурної спадщини, на всі його складові елементи поширюється правовий статус пам'ятки.


-51- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
У частині першій статті 3 після слова "категоріями" додати слово "всесвітньої" і вилучити слово "регіонального". Останнє речення після слів "культурної спадщини" викласти в такій редакції:
"на всі його складові елементи встановлюються режими охорони, утримання та використання".


Враховано частково
-52- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В частині першій після слова "археологічної" додати: "архітектурної, містобудівельної, ландшафтної" і далі за текстом.


Відхилено
-53- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)

Частину другу доповнити такими словами:
"в тому числі масові тиражовані копії".
Враховано

2. Не підлягають державній реєстрації об'єкти, що є сучасними копіями існуючих пам'яток або спорудами (витворами), створеними за старовинними проектами чи науковими реконструкціями, в тому числі масові тиражовані копії.

30.
2. Не підлягають державній реєстрації об"єкти, що є сучасними копіями існуючих пам"яток або спорудами (витворами), створеними за старовинними проектами чи науковими реконструкціями.
-54- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частину другу викласти у такій редакції: "об'єкти культурної спадщини, відтворені за старовинними проектами чи науковими реконструкціями, підлягають державній реєстрації та охороні".


Відхилено31.
3. Порядок ведення Реєстру встановлюється центральним державним органом охорони культурної спадщини.
-55- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину третю вилучити.


-56- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Статтю доповнити такою частиною:
"Пам'ятки занесені до Реєстру за категорією національного значення як особливо цінні включаються до Державного реєстру національного культурного надбання України".

Враховано
Відхилено


32.
Стаття 4. Внесення об"єкта культурної спадщини до Реєстру та змін до нього
Стаття 14. Занесення об'єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього
33.
1. Внесення об"єкта культурної спадщини до Реєстру та змін до нього (виключення з Реєстру, зміни категорії пам"ятки) провадиться за рішенням центрального державного органу охорони культурної спадщини за поданням регіонального державного органу охорони культурної спадщини протягом шести місяців з дня одержання подання.
-57- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Перший абзац частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
"Занесення об'єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього (вилучення з Реєстру, зміни категорії пам'ятки) провадиться відповідно до категорії пам`ятки:
а) пам`ятки національного значення - постановою Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;
б) пам`ятки місцевого значення - рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини за поданням відповідних органів охорони культурної спадщини або за поданням наукових установ, громадських організацій, до статутних завдань яких належать питання охорони культурної спадщини."


Враховано
1. Занесення об'єкта культурної спадщини до Реєстру та внесення змін до нього (вилучення з Реєстру, зміни категорії пам'ятки) провадиться відповідно до категорії пам`ятки:
а) пам`ятки національного значення - постановою Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;
б) пам`ятки місцевого значення - рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини за поданням відповідних органів охорони культурної спадщини або за поданням наукових установ, громадських організацій, до статутних завдань яких належать питання охорони культурної спадщини.
-58- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У першому абзаці частини першої статті 4 після слів "за поданням регіонального органу охорони культурної спадщини" поставити кому і викласти в такій редакції:
" Українського товариства охорони пам'яток історії та культури протягом одного місяця з дня одержання подання".


Відхилено


34.
Інформація щодо об"єктів культурної спадщини, які пропонуються для внесення до Реєстру /виключення з Реєстру, зміни категорії пам"ятки/, публікується у пресі.
-59- Н.д.Кулінич В.В. ( Н.д. 13 скл.)
Другий абзац частини першої статті 4 вилучити.


Враховано


35.
2. З дня одержання подання центральний державний орган охорони культурної спадщини вносить запропонований об"єкт культурної спадщини до списку об"єктів культурної спадщини, поданих на внесення до Реєстру. Об'єкт культурної спадщини, внесений до цього списку до вирішення питання про внесення до Реєстру підлягає охороні відповідно до вимог цього Закону, інших актів законодавства щодо охорони культурної спадщини, про що центральний державний орган охорони культурної спадщини письмово повідомляє власника цього об"єкта або уповноважений ним орган (особу) та Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеву державну адміністрацію, орган місцевого самоврядування, на території яких він розташований.
-60- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У частині другій статті 4 після слів "поданих на внесення до Реєстру" після слів "Об'єкт культурної спадщини, внесений" читати:
" а також щойно виявлений об"єкт культурної спадщини до вирішення питання про взяття його на державний облік як пам"ятки підлягає охороні" і далі за текстом.


Враховано редакційно
2. Об'єкт культурної спадщини, в тому числі щойно виявлений, до вирішення питання про занесення його до Реєстру підлягає охороні відповідно до вимог цього Закону, про що центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини у письмовій формі повідомляє власника цього об'єкта або уповноважений ним орган, відповідні органи охорони культурної спадщини, на території яких він розташований.-61- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину другу статті 4 викласти в такій редакції:
"2. Об'єкт культурної спадщини, в тому числі щойно виявлений, до вирішення питання про занесення його до Реєстру підлягає охороні відповідно до вимог цього Закону, про що центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини у письмовій формі повідомляє власника цього об'єкта або уповноважений ним орган, відповідні органи охорони культурної спадщини, на території яких він розташований."

Враховано


36.
3. До прийняття рішення щодо подання про внесення об"єкта культурної спадщини до Реєстру або змін до Реєстру заінтересованим особам надається можливість оскарження цього подання центральному державному органу охорони культурної спадщини. Рішення у разі подання скарги приймається центральним державним органом охорони культурної спадщини на основі висновку консультативної науково-методичної ради цього органу.
-62- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Частину третю статті 4 слово вилучити.

Враховано

37.
4. Центральний державний орган охорони культурної спадщини може, як виняток, приймати рішення про внесення об"єкта культурної спадщини до Реєстру або змін до Реєстру з власної ініціативи, а також за поданням органу місцевого самоврядування чи громадського об"єднання національної меншини у разі коли регіональний державний орган охорони культурної спадщини не зробив такого подання.
-63- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 317)
У частині четвертій статті 4 вилучити слова "або змін до Реєстру".

-64- Н.д.Кулінич В.В. ( Н.д. 13 скл.)
Частину четверту статті 4 вилучити.ВідхиленоВраховано-65- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У частині четвертій слова "як виняток" вилучити.


Відхилено


38.
5. Центральний державний орган охорони культурної спадщини видає власникові пам"ятки або уповноваженому ним органу (особі) свідоцтво про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам"ятки і надсилає рішення про це відповідно Раді міністрів Автномної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації, органу місцевого самоврядування, на території яких розташована пам"ятка.
-66- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Частину п'яту статті 4 викласти в такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини видає власникові пам'ятки або уповноваженому ним органові свідоцтво про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки."


Враховано
3. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини видає власникові пам'ятки або уповноваженому ним органові свідоцтво про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки.

39.
6. Районним місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування центральний державний орган охорони культурної спадщини надає виписи із Реєстру, а також із списку об"єктів культурної спадщини, поданих на внесення до Реєстру, що розташовані на їх територіях.
-67- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Частину шосту статті 4 викласти так:
"Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини надає органові охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органам охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, органам охорони культурної спадщини місцевого самоврядування витяги з Реєстру щодо пам'яток, які розташовані на їхніх територіях."


Враховано
4. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини надає органові охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органам охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, органам охорони культурної спадщини місцевого самоврядування витяги з Реєстру щодо пам'яток, які розташовані на їхніх територіях.

40.
Стаття 5. Інформування про державну реєстрацію об'єктів культурної спадщини
-68- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229 )
Розділ ІІ перед статтею 5 доповнити статтею 13 такого змісту:
"Стаття 13. Зняття з обліку пам'яток історико-культурної спадщини.
Зняття з обліку пам'яток історико-культурної спадщини здійснюється тими ж органами, що ведуть їх облік, лише у випадках:
якщо пам'ятку зруйновано внаслідок стихійного лиха і вона не може бути відновлена;
якщо пам'ятка археології, що не виявлена в наземних обсягових формах, досліджена якщо пам'ятку зруйновано внаслідок стихійного лиха і вона не може бути на всій площі і по всій глибині культурного шару і при цьому не виявлено нерухомих об'єктів історико-культурної спадщини, які підлягають консервації й подальшому використанню".


Враховано частково
Стаття 15. Вилучення пам'ятки з Реєстру

Вилучення пам'ятки з Реєстру здійснюється лише у випадках:
якщо пам'ятку зруйновано внаслідок стихійного лиха і вона не може бути відновлена;

якщо пам'ятка археології, що не виявлена в наземних обсягових формах, досліджена на всій площі і по всій глибині культурного шару і при цьому не виявлено об'єктів культурної спадщини, які підлягають консервації й подальшому використанню.


-69- Н.д.Яворівський В.О. (Н.д. 13 скл.)
Розділ ІІ перед статтею 5 доповнити статтею такого змісту:
"Стаття 13. Зняття пам'яток з державної охорони.
Пам'ятки знімаються з державної охорони в разі їх повної фізичної втрати.
Зняття з державної охорони пам'яток здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України за поданням Центрального органу охорони пам'яток і погодженням з регіональним органом охорони пам'яток.
Пам'ятки зняті з державної охорони виключаються з Реєстру".

Враховано
частково-70- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Перед статтею 5 додати нову статтю "Вилучення пам'ятки з Реєстру" в такій редакції:
"Стаття 5. Вилучення пам'ятки з Реєстру.
Вилучення пам'ятки з Реєстру здійснюється лише у випадках:
якщо пам'ятку зруйновано внаслідок стихійного лиха і вона не може бути відновлена;
якщо пам'ятка археології, що не виявлена в наземних обсягових формах, досліджена на всій площі і по всій глибині культурного шару і при цьому не виявлено об'єктів культурної спадщини, які підлягають консервації й подальшому використанню."

Враховано

-71- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Назву статті 5 викласти так:
"Стаття 16. Інформування про об'єкти культурної спадщини, занесені до Реєстру".
Враховано

Стаття 16. Інформування про об'єкти культурної спадщини, занесені до Реєстру
1. Інформування про об'єкти культурної спадщини, занесені до Реєстру, провадиться шляхом:
публікації Реєстру та внесених до нього змін;
встановленням охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам`ятках або в межах їхніх територій незалежно від форм власності.
41.
1. Центральний державний орган охорони культурної спадщини забезпечує публікацію Реєстру, внесених до нього змін та доповнень.
-72- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Статтю 6 викласти так:
"1. Інформування про об'єкти культурної спадщини, занесені до Реєстру, провадиться шляхом:

публікації Реєстру та внесених до нього змін;
встановленням охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам`ятках або в межах їхніх територій незалежно від форм власності.

2. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини забезпечує публікацію Реєстру та внесених до нього змін у спеціалізованому періодичному виданні".


Враховано

2. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини забезпечує публікацію Реєстру та внесених до нього змін у спеціалізованому періодичному виданні.
42.
Регіональні державні органи охорони культурної спадщини забезпечують заінтересованим особам можливість ознайомлення з Реєстром та списком об"єктів культурної спадщини, поданих на внесення до Реєстру.
-73- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У другому і третьому абзацах частини першої статті 5 слово "заінтересованим особам" замінити терміном "юридичним і фізичним особам".
Відхилено


43.
Районні місцеві державні адміністрації, орган місцевого самоврядування забезпечують заінтересованим особам можливість ознайомлення з виписом із Реєстру, списку об"єктів культурної спадщини, поданих на внесення до Реєстру, що розташовані на їх територіях.
44.
2. Регіональні державні органи охорони культурної спадщини забезпечують виготовлення, встановлення та утримування охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам"ятках або в межах їх територій незалежно від форм власності за встановленим центральним державним органом охорони культурної спадщини зразком.
-74- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У частині другій статті 5 після слів "Регіональні державні органи охорони культурної спадщини" додати: "разом з відповідними органами державної виконавчої влади" і далі за текстом.Відхилено
-75- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
У частині другій статті 5 слова "регіональні державні" замінити словом "місцеві".


Відхилено-76- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Після статті 5. Інформування про державну реєстрацію об'єктів культурної спадщини - подати три нових статті, змінивши наступну нумерацію.
Стаття 6. Історико-культурні та історико-архітектурні заповідники.
1. З метою охорони особливо значних об'єктів культурної спадщини можуть створюватися історико-культурні або історико-архітектурні заповідники.
2. Історико-культурний заповідник - особливо цінний об'єкт культурної спадщини з музейним комплексом, який має видатне значення з точки зору історії та мистецтва.
3. Історико-архітектурний заповідник - особливо цінний об'єкт культурної спадщини, який має видатне значення з точки зору історії, архітектури та містобудування.
4. Історико-культурні та історико-архітектурні заповідники поділяються на три категорії - загальнодержавного, регіонального і місцевого значення.
5. Режим охорони заповідника та джерела його фінансування визначаються положенням, яке затверджує орган, що створює заповідник.
Стаття 7. Порядок створення історико-культурного заповідника.
1. Історико-культурний заповідник створюється для охорони особливо цінних об'єктів культурної спадщини та оточуючої їх території (ландшафту), які мають видатне значення з точки зору історії та мистецтва.
2. Рішення про створення історико-культурного заповідника приймає:
-для заповідників загальнодержавного значення - Кабінет Міністрів України за поданням Центрального органу охорони культурної спадщини при наявності науково обгрунтованого висновку Академії наук України.
-для заповідників регіонального і місцевого значення - Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація за поданням відповідних органів охорони культурної спадщини та наявності наукового обгрунтованого висновку наукової установи, визначеної Національною Академією Наук України.
3. Необхідною умовою створення історико-культурного заповідника має бути його доступність для огляду та наявність у ньому музею.
Стаття 8. Порядок створення історико-архітектурного заповідника.
1. Історико-архітектурні заповідники створюються для охорони особливо цінних об'єктів культурної спадщини - як окремих пам'яток архітектури або містобудування, так і цілих комплексів включно з оточуючою територією (ландшафтом), що мають видатне значення з точки зору історії, архітектури і містобудування.
2. Рішення про створення історико-архітектурного заповідника приймає:
-для заповідників загальнодержавного значення - Кабінет Міністрів України за поданням Центрального органу охорони культурної спадщини при наявності науково обгрунтованого висновку Національної Академії Наук;
-для заповідників місцевого значення - Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація за поданням відповідних органів охорони культурної спадщини та наявності науково обгрунтованого висновку наукової установи, визначеної Національною Академією Наук України."

Враховано редакційно у новій статті 32


45.
Розділ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПАМ"ЯТКИ
Розділ IV. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПАМ'ЯТКИ
46.
Стаття 6. Суб"єкти права власності на пам"яткиСтаття 17. Суб'єкти права власності на пам'ятки
47.
Пам"ятка може перебувати у державній, комунальній, приватній власності або у власності Автономної Республіки Крим.
-77- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції: "Пам'ятка, крім пам'ятки археології, може перебувати у державній, комунальній і приватній власності. Суб'єкти права власності на пам'ятку визначаються згідно із законом."


Враховано


Пам'ятка, крім пам'ятки археології, може перебувати у державній, комунальній і приватній власності. Суб'єкти права власності на пам'ятку визначаються згідно із законом.


-78- Н.д.Яворівський В.О. (Н.д. 13 скл.)
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
"1. Пам'ятки можуть перебувати у будь-якій формі власності, передбаченій законодавством України...".


Відхилено
-79- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У частині першій статті 6 після слова "комунальній" додати: " колективній" і далі за текстом.

Відхилено


-80- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину другу статті 6 вилучити.

Враховано


48.
Суб'єктами права власності на пам'ятку можуть бути органи державної влади, органи, уповноважені управляти власністю Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, релігійні організації, юридичні особи, громадяни України, фізичні особи, інші держави, міжнародні організації.
-81- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Другу частину статті 6 викласти у такій редакції:
2." Суб'єктами права власності на пам`ятки можуть бути: держава в особі Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні ради, інші юридичні і фізичні особи".


Відхилено
-82- Н.д.Кулінич В.В. (Н.д. 13 скл.)
Статтю 6 доповнити такою частиною: "Всі пам'ятки археології, у тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи пов'язані з ними рухомі предмети, незалежно від форм власності території чи водного об'єкту, на якій вони розташовані, є державною власністю".Враховано
Всі пам'ятки археології, у тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи пов'язані з ними рухомі предмети, незалежно від форм власності території чи водного об'єкту, на яких вони розташовані, є державною власністю.


-83- Н.д.Яворівський В.О. (Н.д. 13 скл.)
Статтю 6 доповнити такою частиною:
"3. Всі пам'ятки археології, включаючи пов'язані з ними рухомі об'єкти культурної спадщини, незалежно від форм власності території, на якій вони розташовані, - є державною власністю".


Враховано редакційно-84- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Статтю 6 доповнити частиною третьою:
"Право власності на нерухомі пам'ятки реєструється відповідно до законодавства України. Власникові нерухомої пам'ятки видається посвідчення про право власності на нерухоме майно з обов'язковим записом у посвідченні категорії пам'ятки, дати і номера рішення про державну реєстрацію об'єкту нерухомого майна як об'єкту культурної спадщини".


Враховано редакційно
В документі, який посвідчує право власності на пам'ятку, обов'язково вказується категорія пам'ятки, дата і номер рішення про її державну реєстрацію.-85- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Статтю 6 доповнити такою частиною:
"В документі, який посвідчує право власності на пам'ятку, обов'язково вказується категорія пам'ятки, дата і номер рішення про її державну реєстрацію."

Враховано
-86- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
"Суб'єкти права власності на пам'ятку визначаються згідно із законодавством України". Об`єднати її з частиною першою.


Враховано

-87- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Додати до ст. 6 частину третю такого змісту:
"3. Суб'єктами права власності на пам`ятку в залежності від її категорії є:
-пам`ятки всесвітнього і загальнодержавного значення - Верховна Рада України та уповноважений нею орган - Фонд державного майна України;
-пам`ятки республіканського значення - Верховна Рада Автономної Республіки Крим та уповноважений нею орган.
-пам`ятки місцевого значення - обласні, міські уповноважені ними органи".


Відхилено

-88- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Додати до статті 6 частину четверту такого змісту:
"4. З метою забезпечення належного збереження об`єктів культурної спадщини, за рішенням власників - Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, міських (у Києві та Севастополі) та районних рад центральні регіональні органи охорони культурної спадщини можуть набувати права володіти, розпоряджатися і користуватися пам`ятками історії та культури на умовах, визначених власником".


Відхилено


49.
Стаття 7. Здійснення права власності на пам'яткиСтаття 18. Здійснення права власності на об`єкти культурної спадщини, що є пам'ятками
50.
1. Пам'ятка, крім національної пам'ятки, може бути роздержавлена або відчужена чи передана власником або уповноваженим ним органом (особою) у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності дозволу відповідного державного органу охорони культурної спадщини та за умов засвідчення цим власником або уповноваженим ним органом (особою) своїх намірів щодо використання пам'ятки і підтвердження фінансової спроможності утримувати її відповідно до цього Закону.
-89- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
У першому абзаці частини першої статті 7 після слів "національної пам'ятки" додати: "що перебуває у державній власності".Враховано

1. Об`єкти культурної спадщини, що є пам`ятками, крім пам'яток, занесених до Переліку пам`яток, які не підлягають приватизації, можуть бути відчужені, а також передані власником або уповноваженим ним органом у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.


-90- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Початок першого речення частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
"Пам'ятка, крім пам'ятки всесвітнього або національного значення, може бути роздержавлена." і далі за текстом.


Враховано
Порядок надання погоджень встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.-91- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Перший абзац частини першої статті 7 викласти у двох абзацах:
"1. Об`єкти культурної спадщини, що є пам`ятками, крім пам'яток, занесених до Переліку пам`яток, які не підлягають приватизації, можуть бути відчужені, а також передані власником або уповноваженим ним органом у володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності погодження відповідного органу охорони культурної спадщини.
Порядок надання погоджень встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.

Перелік пам`яток, які не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України."Враховано

Перелік пам`яток, які не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України.

51.
Національна пам'ятка, що перебуває у державній чи комунальній власності або у власності Автономній Республіки Крим і потребує спеціального режиму охорони, може надаватися у користування за погодженням з центральним державним органом охорони культурної спадщини.
-92- Н.д.Дондик М.І. (Н.д. 13 скл.)
У другому абзаці частини першої статті 7 вилучити слова "або у власності Автономної Республіки Крим".


Враховано
Пам'ятка національного значення, що перебуває у державній чи комунальній власності і потребує спеціального режиму охорони, може надаватися у користування за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.


-93- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У частині першій абзац другий після слів "може надаватися у користування" додати: "лише" і далі за текстом.


Відхилено

-94- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
У другому абзаці частини першої статті 7 вираз "національна пам`ятка" замінити виразом "пам`ятка національного значення".

Враховано


52.
2. Особі, яка набула право володіння, користування чи управління пам'яткою, за винятком наймача державної чи тієї, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим, або комунальної квартири (будинку), забороняється передавати цю пам'ятку у користування іншій особі.
-95- Н.д.Дондик М.І. (Н. д. 13 скл.)
У частині другій статті 7 вилучити слова "чи тієї, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим". Перед словом "користування" в кінці частини вставити слово "володіння", а після нього - слова "чи управління".


Враховано
2. Особі, яка набула право володіння, користування чи управління пам'яткою, за винятком наймача державної або комунальної квартири (будинку), забороняється передавати цю пам'ятку у володіння, користування чи управління іншій особі.-96- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Доповнити статтю 7 частиною третьою такого змісту:
3. "З метою охорони історико-культурної спадщини держава у встановленому законодавством порядку може обмежувати право власності на пам'ятку, в тому числі вживати заходи конфіскації та примусового її відчуження".


Відхилено

-97- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Після статті 7 додати статтю такого змісту:
"Стаття ....... Грошова оцінка пам'ятки.
Кожна пам'ятка має майнову цінність, що обчислюється у грошовій одиниці України. Пам'ятки підлягають грошовій оцінці за нормативами і методиками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. У Реєстрі вказується загальна грошова оцінка пам'ятки, а для пам'яток археології - додатково також середня грошова вартість дослідження одного кв. м. культурного шару".


Враховано частково

Стаття 19. Грошова оцінка пам'ятки
Кожна пам'ятка має майнову цінність, що обчислюється у грошовій одиниці України. Пам'ятки підлягають грошовій оцінці за нормативами і методиками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.


-98- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У частині другій після слів "забороняється передавати цю пам'ятку у користування іншій особі" додати: "без письмового погодження з відповідним органом охорони культурної спадщини".


Відхилено53.
Стаття 8. Порядок відчуження пам'яток і привілеєве право їх придбання
-99- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Назву статті викласти так:
"Право привілеєвої купівлі пам`яток".


Враховано
Стаття 20. Право привілеєвої купівлі пам`яток

54.
1. У разі наміру відчуження пам'ятки власник або уповноважений ним орган (особа) зобов'язані письмово повідомити про це відповідний державний орган охорони культурної спадщини із зазначенням ймовірного майбутнього власника пам'ятки. Протягом двох місяців з дня одержання повідомлення державний орган охорони культурної спадщини має право ознайомитись з намірами ймовірного майбутнього власника щодо використання пам'ятки та фінансової спроможності утримувати її згідно з вимогами цього Закону. Якщо державний орган охорони культурної спадщини визнає, що у разі відчуження пам'ятки новий власник не забезпечить її належну охорону, він не дає згоди на відчуження. У разі коли у зазначений строк державний орган охорони культурної спадщини не прийняв рішення у зв'язку з повідомленням, власник або уповноважений ним орган (особа) має право відчужити пам'ятку зазначеному у повідомленні ймовірному власникові пам'ятки та повідомити про це відповідний державний орган охорони культурної спадщини.
-100- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Вилучити слова: ймовірного", "ймовірному", "ймовірним".
Останнє речення, яке починається словами "У разі коли..." замінити на таке:
"Державний орган зобов'язаний протягом двох місяців з дня одержання повідомлення про відчуження пам'ятки прийняти рішення щодо надання або ненадання згоди на відчуження".Враховано частково

1. При продажу пам`ятки, крім пам`ятки, яка не підлягає приватизації, власник або уповноважений ним орган зобов'язані у письмовій формі повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини (обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, місцевого самоврядування чи орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим) та центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини із зазначенням ціни та інших умов продажу, на яких він її продає.
-101- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину першу статті 8 викласти так:
"1. При продажу пам`ятки, крім пам`ятки, яка не підлягає приватизації, власник або уповноважений ним орган зобов'язані у письмовій формі повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини (обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, місцевого самоврядування чи орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим) та центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини із зазначенням ціни та інших умов продажу, на яких він її продає."

Враховано


55.
Якщо ймовірним новим власником пам'ятки, яка перебуває у приватній власності, є фізична особа, поріднена з відчужувачем за прямою висхідною чи низхідною лінією споріднення першої або другої черги, відчужувач звільняється від необхідності отримання дозволу на відчуження пам'ятки.
56.
2. Держава в особі центрального державного органу охорони культурної спадщини має привілеєве право на придбання пам'ятки, а в разі відмови від здійснення цього права або нездійснення його протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення власника пам'ятки або уповноваженого ним органу (особи) про намір відчуження пам'ятки привілеєве право на її придбання переходить до органу, уповноваженого управляти майном Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій або органу місцевого самоврядування, на території якого розташована пам'ятка. У разі коли зазначені органи відмовилися від цього права або не здійснили його до закінчення двомісячного строку від дня одержання органом охорони культурної спадщини письмового повідомлення власника, власник або уповноважений ним орган (особа) вправі відчужити пам'ятку зазначеному у повідомленні ймовірному новому власникові.
-102- Н.д.Кулінич В.В. (Н.д. 13 скл.)
Абзац перший частини другої статті 8 викласти так:
"2. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини має право привілеєвої купівлі пам`ятки національного значення. Орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування мають право привілеєвої купівлі пам'ятки місцевого значення. В разі відмови від здійснення цього права чи нездійснення його протягом місяця з дня одержання повідомлення власник або уповноважений ним орган має право на відчуження пам'ятки."


Враховано
2. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини має право привілеєвої купівлі пам`ятки національного значення. Орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування мають право привілеєвої купівлі пам'ятки місцевого значення. В разі відмови від здійснення цього права чи нездійснення його протягом місяця з дня одержання повідомлення власник або уповноважений ним орган має право на відчуження пам'ятки.


57.
Привілеєве право на придбання пам'ятки не застосовується, коли ймовірним новим власником пам'ятки, яка перебуває у приватній власності, є особа, поріднена з відчужувачем за прямою висхідною чи низхідною лінією споріднення першої або другої черги.
-103- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Абзац другий частини другої статті 8 подати в такій редакції:
"Право привілеєвої купівлі пам'ятки не застосовується, коли покупцем пам'ятки, яка перебуває у приватній власності, є діти, дружина і батьки або, за їхньої відсутності, брати і сестри, а також дід та бабка як з боку батька, так і з боку матері, і небожі та небоги продавця."


Враховано

Право привілеєвої купівлі пам'ятки не застосовується, коли покупцем пам'ятки, яка перебуває у приватній власності, є діти, дружина і батьки або, за їхньої відсутності, брати і сестри, а також дід та бабка як з боку батька, так і з боку матері, і небожі та небоги продавця.-104- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Статтю 8 доповнити частиною п'ятою:
"Нотаріальні працівники, які уповноважені оформлювати юридичні акти на відчуження нерухомого майна, що є об'єктами культурної спадщини, повинні здійснювати нотаріальні дії при наявності письмової згоди центрального державного органу охорони культурної спадщини - по нерухомих пам'ятках національного значення; місцевих органів охорони - по пам'ятках місцевого значення".


Відхилено

58.
Стаття 9. Примусове відчуження або вилучення пам'ятокСтаття 21. Примусове відчуження або вилучення пам'яток
59.
1. Відчуження або вилучення пам'ятки може бути здійснено державою в особі центрального або регіонального органу охорони культурної спадщини примусово, якщо:
-105- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
У частині першій статті 9 слово "регіонального" замінити словом "місцевого".

Відхилено
-106- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Перший абзац частини першої статті 9 до двокрапки викласти в такій редакції:
"Примусове відчуження або вилучення пам'ятки може бути здійснене, якщо: "... і далі за текстом.


Враховано частково
-107- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Початок частини першої викласти у такій редакції: "Відчуження або вилучення пам'ятки може бути здійснено державою примусово через суд з ініціативи центрального або регіонального органу охорони культурної спадщини, якщо:
це обгрунтовується мотивами суспільної необхідності збереження та використання пам'ятки". І далі за текстом.


Відхилено


60.
це обгрунтовується мотивами суспільної необхідності;
61.
власник, уповноважений ним орган (особа), володілець або користувач не дотримує правил та вимог охорони цієї пам`ятки; пам'ятці загрожує пошкодження, руйнування або знищення і немає іншої можливості запобігти цьому.
-108- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину першу і другу статті 9 викласти в такій редакції:
"1. Якщо власник безгосподарно ставиться до належної йому на праві комунальної або приватної форми власності пам'ятки, відповідні органи охорони культурної спадщини роблять власникові попередження про припинення безгосподарного ставлення до цієї пам'ятки.
2. Якщо власник, якому пам`ятка належить на праві комунальної форми власності, не виконає цієї вимоги, то за позовом зазначених органів суд може вилучити це майно у власність держави в порядку, встановленому законом.
При невідкладній необхідності забезпечення збереженості пам`ятки позов про її вилучення може бути пред'явлено без попередження."

Враховано

1. Якщо власник безгосподарно ставиться до належної йому на праві комунальної або приватної форми власності пам'ятки, відповідні органи охорони культурної спадщини роблять власникові попередження про припинення безгосподарного ставлення до цієї пам'ятки.
2. Якщо власник, якому пам`ятка належить на праві комунальної форми власності, не виконає цієї вимоги, то за позовом зазначених органів суд може вилучити це майно у власність держави в порядку, встановленому законом.
При невідкладній необхідності забезпечення збереженості пам`ятки позов про її вилучення може бути пред'явлено без попередження.
62.
2. Примусове відчуження або вилучення пам'ятки здійснюється на підставі рішення суду за позовом відповідного державного органу охорони культурної спадщини.
63.
Примусове відчуження або вилучення пам'ятки може здійснюватись на користь іншого власника, володільця чи користувача, якщо це відповідає інтересам суспільства і гарантує збереження пам'ятки.
-109- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Другий абзац частини другої статті 9 після слів "може здійснюватись" викласти в такій редакції:
"... виключно на користь держави або територіальної громади в особі органу охорони культурної спадщини".


Враховано частково


3. Пам`ятка, яка належить особі на праві приватної форми власності, може бути примусово відчужена з мотивів суспільної необхідності за позовом відповідного органу охорони культурної спадщини в порядку, встановленому законом, за умови попереднього і повного відшкодування її вартості.

64.
3. Примусове відчуження пам'ятки здійснюється за умови попереднього і повного відшкодування її вартості власникові або уповноваженому ним органові (особі).
-110- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Перший абзац частини третьої статті 9 вилучити.


Відхилено
-111- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Перший абзац частини третьої статті 9 викласти так:
"3. Пам`ятка, яка належить особі на праві приватної форми власності, може бути примусово відчужена з мотивів суспільної необхідності за позовом відповідного органу охорони культурної спадщини в порядку, встановленому законом, за умови попереднього і повного відшкодування її вартості."

Враховано


65.
Відшкодування користувачеві шкоди, заподіяної внаслідок примусового вилучення пам'ятки, провадиться відповідно до чинного законодавства. Розмір вартості відшкодування визначається судом на підставі експертної оцінки відповідного органу охорони культурної спадщини.
-112- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Другий абзац частини третьої статті 9 викласти в такій редакції:
"3. Якщо відчуження здійснено не за недотримання вимог охорони, а з інших причин, то відшкодування користувачеві, уповноваженій ним особі шкоди, заподіяної внаслідок примусового відчуження або вилучення пам'ятки, проводиться відповідно до законодавства. Розмір шкоди встановлюється з урахуванням історичної, археологічної, архітектурної, мистецької та іншої культурної цінності пам'ятки шляхом експертної оцінки."


Відхилено

-113- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Другий абзац частини третьої статті 9 вилучити.

Враховано
-114- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Після статті 9, Розділу ІІІ додати окремий розділ - IV
Розділ ІV. Встановлення нових і відтворення втрачених пам'яток.
Стаття 10(1). Встановлення пам'яток історії.
1. Пам'ятки історії (пам'ятники, пам'ятні знаки та пам'ятні таблиці) встановлюють для увічнення історичних подій, життя та діяльності видатних діячів згідно Постанов Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, рішень обласних рад та рад у містах Києві і Севастополі.
2. Рішення про встановлення пам'ятки історії приймається на основі науково-обгрунтованих висновків, за поданням відповідних органів охорони культурної спадщини.
3. Самовільне встановлення пам`ятки не допускається.
Стаття 11(1). Відтворення втрачених пам'яток історії, архітектури і містобудування.
1. Відтворення пам'яток історії, архітектури і містобудування або окремих їх частин здійснюється лише на підставі Постанов Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу охорони культурної спадщини і наукового висновку Національної Академії Наук України.
2. В Постанові Кабінету Міністрів України про відтворення пам'яток історії, архітектури і містобудування або окремих їх частин визначається порядок відновлення пам'ятки, джерела фінансування і наступний власник чи користувач пам'ятки.
3. При умові відтворення пам'ятки історії, архітектури, містобудування або окремих їх частин на кошти юридичної або фізичної особи за такою особою може бути визнане право власності. Порядок набуття права власності на відтворюваний об'єкт культурної спадщини визначається Постановою Кабінету Міністрів України про відтворення пам'ятки згідно чинного законодавства."
Подальшу нумерацію розділів і статей змінити.


Відхилено66.
Розділ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК
-115- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Змінити назву розділу IV і подати її у такій редакції: "Забезпечення охорони та умови використання об`єктів культурної спадщини".


Відхилено

Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК


-116- Н.д.Яворівський В.О. (Н.д. 13 скл.)
Початок розділу IV викласти у такій редакції:
"Стаття 22. Державна охорона пам'яток.
1. З метою забезпечення збереження і оптимального використання, пам'ятки можуть передаватись власникам на державне збереження.
2. Державне збереження рухомих пам'яток здійснюється музеями, архівами та іншими державними установами.

-117- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Перед статтею 10 умістити нову статтю:
"Стаття 19. Заборона руйнування та порядок переміщення пам'яток історико-культурної спадщини.
Пам'ятки історико-культурної спадщини, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється руйнувати, змінювати, переміщувати на інші місця.
Переміщення пам'ятки історико-культурної спадщини на інше місце допускається як виняток з дозволу центрального державного органу охорони історико-культурної спадщини у випадках, коли неможливо зберегти об'єкт на місці."


Відхилено
Враховано частково
Стаття 22. Заборона знесення, зміни пам'яток та порядок їхнього перенесення
Пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, переносити на інші місця.
Знесення, зміна (крім реставрації та реабілітації), перенесення (переміщення) пам'яток на інше місце допускаються як виняток з дозволу Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу науково обгрунтованих заходів із вивчення та фіксації пам`ятки (охоронних досліджень).
Фінансування всіх заходів з вивчення, фіксації, перенесення та зміни пам`яток, що підлягають знесенню, зміні та перенесенню відповідно до цього Закону, провадиться за рахунок коштів замовника робіт, які викликали необхідність знесення, зміни, перенесення пам`яток. Якщо знесення, зміна, перенесення пам`яток є необхідним внаслідок дії природного стихійного лиха або інших обставин непоборної сили, вивчення та фіксація пам`ятки провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.-118- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Перед статтею 10 після перенесеної статті 16 додати статтю "Заборона знесення, зміни пам'яток та порядок їхнього перенесення
Пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, переносити на інші місця.
Знесення, зміна (крім реставрації та реабілітації), перенесення (переміщення) пам'яток на інше місце допускаються як виняток з дозволу Кабінету Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу науково обгрунтованих заходів із вивчення та фіксації пам`ятки (охоронних досліджень).
Фінансування всіх заходів з вивчення, фіксації, перенесення та зміни пам`яток, що підлягають знесенню, зміні та перенесенню відповідно до цього Закону, провадиться за рахунок коштів замовника робіт, які викликали необхідність знесення, зміни, перенесення пам`яток. Якщо знесення, зміна, перенесення пам`яток є необхідним внаслідок дії природного стихійного лиха або інших обставин непоборної сили, вивчення та фіксація пам`ятки провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України."


Враховано

Стаття 23. Охоронні договори
Усі власники пам'яток чи їхніх частин або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам'ятки, зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір.
Порядок укладання охоронних договорів та їхні типові форми затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Відсутність охоронного договору не звільняє особу від обов`язків, що випливають із цього Закону.
67.
Стаття 10. Утримання та використання пам`яток
-119- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Назву статті 10 викласти так: "Утримання та використання об'єктів культурної спадщини".


Відхилено

Стаття 24. Утримання та використання пам`яток


-120- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Статтю доповнити наступними частинами:
1. Пам`ятки історії та культури використовуються з метою розвитку науки, культури і освіти.
2. Використання пам`яток в господарських та інших цілях допускається за умови забезпечення схоронності пам`яток і збереження їхньої історико-художньої цінності.
3. Користування пам`ятками історії та культури здійснюється на підставі відповідних охоронних зобов`язань.
Пункт 1 вважати пунктом 4 і т.д.

Відхилено


68.
1. Власник або уповноважений ним орган (особа) зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, вчасно ремонтувати, захищати від пошкодження, руйнування або знищення.
-121- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У попередній частині першій після слова "власник" поставити кому і додати "користувач" і далі за текстом.
У пункті 1 замість слова "захищати" написати: "здійснювати заходи по забезпеченню" і далі по тексту.


Відхилено

1. Власник або уповноважений ним орган зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору.
-122- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Перший абзац частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
"1. Власник або уповноважений ним орган зобов'язані утримувати пам'ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до цього Закону та охоронного договору."

Враховано69.
Якщо власник або уповноважений ним орган (особа) безпосередньо не володіє, не користується, не управляє пам'яткою, обов"язки з утримання та використання пам'ятки у повному обсязі здійснює її безпосередній володілець або користувач відповідно до договору про використання пам'ятки, укладеного згідно з законодавством про охорону культурної спадщини.
-123- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Другий абзац частини першої статті 10 вилучити.

Враховано


70.
2. Використання пам'ятки повинно здійснюватися за її первісним, історично успадкованим або рівноцінним призначенням у такий спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.
-124- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ №136)
Частину другу статті 10 викласти у такій редакції:
"2. Використання пам'ятки повинно здійснюватися відповідно з режимами, встановленими органами охорони культурної спадщини у такий спосіб, що потребує якнайменших змін пам'ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо".

Враховано з деякими редакційними змінами


2. Використання пам'ятки повинно здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.


-125- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
До частини другої статті 10 додати ще один абзац такого змісту:
"Режими використання пам'яток встановлює:
центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини щодо пам'яток національного значення;
орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій щодо пам'яток місцевого значення."

Враховано

Режими використання пам'яток встановлює:

центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини щодо пам'яток національного значення;

орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій щодо пам'яток місцевого значення.-126- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У частині другій у виразі "або рівноцінним призначенням у такий спосіб..." слово "такий" - вилучити.

Враховано


71.
3. Пам'ятку, її частини та елементи забороняється змінювати, замінювати, переміщувати, а також ремонтувати, змінювати призначення, робити написи позначки та розміщувати рекламу на ній без дозволу уповноваженого на це органу охорони культурної спадщини.
-127- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Після слова "без" додати такі слова:
"відповідної науково-проектної документації та". Далі за текстом.

Відхилено
3. Пам'ятку, її частини та елементи забороняється змінювати, замінювати, змінювати призначення, робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні без дозволу Кабінету Міністрів України або відповідного органу охорони культурної спадщини.


-128- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину третю статті 10 викласти так: "Пам'ятку, її частини та елементи забороняється змінювати, замінювати, змінювати призначення, робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні без дозволу Кабінету Міністрів України або відповідного органу охорони культурної спадщини."

Враховано
-129- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Пункт 3 викласти у такій редакції:
"Пам`ятку, її частини та елементи забороняється змінювати, замінювати, перемінювати, ремонтувати без відповідної науково-проектної документації та дозволу уповноваженого органу охорони культурної спадщини".


Відхилено
-130- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Після цього пункту додати окремий пункт такого змісту:
4. "Влаштування написів, позначок, розміщення реклами на пам`ятці може бути здійснене лише з дозволу і на умовах уповноваженого державного органу охорони культурної спадщини".

Відхилено


72.
4. У разі виникнення загрози для схоронності пам'ятки її власник або уповноважений ним орган (особа) зобов'язаний негайно повідомити про це місцевий державний орган охорони культурної спадщини та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована пам'ятка.
-131- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину четверту статті 10 викласти так:
"4. У разі виникнення загрози для збереженості пам'ятки її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління, зобов'язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована пам'ятка."


Враховано

4. У разі виникнення загрози для збереженості пам'ятки її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління, зобов'язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та орган місцевого самоврядування, на території якого розташована пам'ятка.


-132- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У пункті 4 після слова "власник" поставити кому та написати "користувач" і далі по тексту.


Враховано
редакційно-133- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Статтю 10 доповнити такою частиною:
"5. Розміщення реклами на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць дозволяється за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, а на пам`ятках місцевого значення - за погодженням з органом охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи органами охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій.
За розміщення реклами стягується плата, порядок стягнення і розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Плата за розміщення реклами зараховується до спеціального фонду відповідного бюджету і використовується органами охорони культурної спадщини на фінансування охорони культурної спадщини."

Враховано
-134- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Статтю 10 доповнити пунктом четвертим такого змісту:
4. На пам'ятках археології без дозволу відповідного державного органу охорони пам'яток і без погодження із Інститутом археології Національної академії наук України забороняється проведення будь-яких сільськогосподарських, земляних, будівельних та інших робіт, що можуть завдати шкоди пам'ятці.
Частину 4 вважати частиною 5.


Відхилено

5. Розміщення реклами на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам'яток, історичних ареалів населених місць дозволяється за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, а на пам`ятках місцевого значення - за погодженням з органом охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим чи органами охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій.
За розміщення реклами стягується плата, порядок стягнення і розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Плата за розміщення реклами зараховується до спеціального фонду відповідного бюджету і використовується органами охорони культурної спадщини на фінансування охорони культурної спадщини.


-135- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Після статті 10. "Утримання та використання пам`яток" додати окрему статтю 11, змінивши подальшу нумерацію.
Стаття 11. Надання в користування будинків і споруд, що є пам`ятками історії та культури.
1. Надання будинків, споруд, приміщень, що є пам`ятками історії та культури, у користування юридичним і фізичним особам для наукових, культурно-освітніх, туристичних та інших цілей здійснюється уповноваженими на це державними органами охорони культурної спадщини на визначених ними умовах.
2. Юридичні і фізичні особи, у власності або користуванні яких перебувають пам`ятки історії та культури, відповідають за їх схоронність та зобов'язані дотримувати вимог державних органів охорони культурної спадщини.
3. Юридичні і фізичні особи зобов`язані забезпечити схоронність пам`яток на землях, якими вони володіють чи користуються, та укладати з державними органами охорони культурної спадщини охоронні зобов'язання."


Відхилено


73.
Стаття 11. Реставрація та реабілітація пам'яток
-136- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Назву статті 11 подати у такій редакції: "Реставрація, реабілітація, регенерація та консервація пам`яток".


Враховано частково

Стаття 25. Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт та пристосування пам'яток
74.
1. Реставрація та реабілітація пам`ятки здійснюється лише за наявності дозволу державного органу охорони культурної спадщини та на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.
-137- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
"Консервація, реставрація, музеєфікація та реабілітація пам'ятки здійснюється лише за дозволом уповноваженого на це органу охорони та за погодженою з ним науково-проектною документацією. Ці дозволи та погодження не можуть замінюватись дозволами та погодженнями інших органів влади."Враховано частково
1. Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'ятки національного значення здійснюється лише за наявності письмового дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.

Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам`ятки місцевого значення здійснюється за наявності письмового дозволу органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування, відповідно до їхньої компетенції, на підставі погодженої з ними науково-проектної документації.


-138- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
"Реставрація, реабілітація, ремонт, пристосування пам'ятки здійснюється лише за наявності письмового дозволу органу охорони культурної спадщини та на підставі погодженої з ним науково-проектної документації. Дозволи на виконання робіт по реставрації, реабілітації, ремонту, пристосуванню пам'ятки національного значення видає центральний орган охорони культурної спадщини".

-139- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину першу статті 11 викласти у двох абзацах у такій редакції:
"Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам'ятки національного значення здійснюється лише за наявності письмового дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини на підставі погодженої з ним науково-проектної документації.
Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт, пристосування пам`ятки місцевого значення здійснюється за наявності письмового дозволу органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування, відповідно до їхньої компетенції, на підставі погодженої з ними науково-проектної документації."


Враховано частково


Враховано

-140- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У статті подати пункти 1,2,3 такого змісту:
1. "Реставрація, регенерація, консервація і ремонт пам`яток здійснюється спеціалізованими науковими і реставраційними організаціями, а також іншими підприємствами, які мають ліцензії на ці види робіт.
2. Реставрація та інші відновлювальні роботи проводяться лише на основі науково-проектної документації, завіреної державним органом охорони культурної спадщини.
3. Роботи по реставрації, регенерації, консервації, реабілітації пам`яток проводяться під авторським наглядом та контролюються державним органом охорони культурної спадщини".
Далі пункт 1 початкової редакції стає пунктом 4 і т.д.
В пункті 1 початкової редакції після терміну "реставрація" вилучити слово "та" і через кому записати "реабілітація, регенерація чи консервація" і далі за текстом.


Враховано редакційно


75.
2. Пропозиції щодо реставрації або реабілітації пам`ятки подаються власником пам'ятки або уповноваженим ним органом (особою), або органом охорони культурної спадщини разом з науковим, технічним та економічним обгрунтуванням.
-141- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В частині другій (початкової редакції) після слова "реставрації" поставити кому і дописати "реабілітації, регенерації або консервації" і далі за текстом.


Відхилено
-142- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину другу статті 11 вилучити.

Враховано


76.
3. Розроблення проектів та проведення робіт з реставрації або реабілітації пам`яток здійснюються відповідними юридичними або фізичними особами за наявності у них ліцензій, виданих центральним державним органом охорони культурної спадщини, щодо пам'яток національного та регіонального значення, та ліцензій, виданих регіональними державними органами охорони культурної спадщини, щодо пам'яток місцевого значення.
-143- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
У частині третій статті 11 після слів "виданих центральним державним органом охорони культурної спадщини" поставити крапку, решту - вилучити.

-144- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину третю статті 11 викласти так:
"Розроблення проектів та проведення робіт з реставрації пам'яток здійснюються за наявності ліцензій, виданих в установленому законодавством порядку. Розробленню проектів передує проведення необхідних науково-дослідних робіт, у тому числі археологічних і геологічних."


Враховано
частково
Враховано

2. Розроблення проектів та проведення робіт з реставрації пам'яток здійснюються за наявності ліцензій, виданих в установленому законодавством порядку. Розробленню проектів передує проведення необхідних науково-дослідних робіт, у тому числі археологічних і геологічних.-145- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У частині третій статті 11 слово "ліцензій" замінити словом "дозволів".

Відхилено
-146- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В частині третій (початкової редакції) після слова "реєстрації" поставити кому і дописати "реабілітації, регенерації або консервації" і далі за текстом.


Враховано частково
77.
Стаття 12. Забезпечення заходів щодо охорони пам'яток
-147- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Назву статті 12 викласти у такій редакції: "Забезпечення охорони культурної спадщини".


Відхилено

Стаття 26. Забезпечення заходів щодо охорони пам'яток


-148- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Перед частиною першою початкової редакції додати окрему частину:
"1. Органи охорони культурної спадщини зобов`язані проводити обстеження технічного стану об`єктів культурної спадщини".


Відхилено


78.
1. Орган охорони культурної спадщини своїм розпорядженням може зобов'язати власника або уповноважений ним орган (особу), володільця, користувача пам'ятки у встановлені ним строки привести цю пам'ятку до належного стану, змінити вид або спосіб її використання, провести реставраційні чи реабілітаційні роботи.
-149- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину першу статті 12 викласти у двох частинах:
"1. У випадку, коли пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління, зобов`язані привести цю пам'ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).
2. Якщо власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління, самостійно не здійснюють заходів, передбачених у частині першій цієї статті, то відповідний орган охорони культурної спадщини може зобов`язати їх здійснити ці заходи, видавши відповідне розпорядження."


Враховано

1. У випадку, коли пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління, зобов`язані привести цю пам'ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).

2. Якщо власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління, самостійно не здійснюють заходів, передбачених у частині першій цієї статті, то відповідний орган охорони культурної спадщини може зобов`язати їх здійснити ці заходи, видавши відповідне розпорядження.

79.
Орган охорони культурної спадщини може зобов'язати здійснити зазначені роботи, якщо:
80.
це обгрунтовується мотивами суспільної необхідності;

81.
пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування або знищення.

82.
2. У разі коли власник або уповноважений ним орган (особа), володілець, користувач не в змозі здійснити розпорядження органу охорони культурної спадщини щодо охорони пам'ятки, орган охорони культурної спадщини може вжити необхідні заходи самостійно (повністю або частково), профінансувавши їх за рахунок коштів фонду охорони культурної спадщини.
-150- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину другу статті 12 викласти в такій редакції:
"2. У разі, коли власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління, не в змозі здійснити розпорядження органу охорони культурної спадщини щодо охорони пам`ятки, орган охорони культурної спадщини може вжити необхідні заходи самостійно (повністю або частково), профінансувавши їх за рахунок спеціальних коштів на фінансування охорони культурної спадщини."


Враховано

3. У разі, коли власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління, не в змозі здійснити розпорядження органу охорони культурної спадщини щодо охорони пам`ятки, орган охорони культурної спадщини може вжити необхідні заходи самостійно (повністю або частково), профінансувавши їх за рахунок спеціальних коштів на фінансування охорони культурної спадщини.-151- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Статтю 12 доповнити пунктами третім та четвертим такого змісту:
3. У разі виникнення загрози руйнування або пошкодження пам'ятки археології внаслідок природних факторів або ведення сільськогосподарських, земляних, будівельних або інших робіт, державними органами охорони історико-культурної спадщини за погодженням з Інститутом археології Національної академії наук України призначається проведення охоронних археологічних досліджень.
4. Охоронні археологічні дослідження на пам'ятках чи культурних ресурсах, що руйнуються внаслідок сільськогосподарських, земляних, будівельних або інших робіт, фінансуються за рахунок власника пам'ятки або культурного ресурсу. Охоронні археологічні дослідження на пам'ятках чи культурних ресурсах, які руйнуються або знаходяться під загрозою руйнування внаслідок дії природних факторів, фінансуються за рахунок усіх джерел фінансування охорони культурної спадщини. Фінансування здійснюється на підставі відповідних договорів згідно із кошторисом, який складається на підставі встановлених центральним органом охорони історико-культурної спадщини розцінок та нормативів".

Відхилено
-152- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Статтю 12 доповнити частиною третьою такого змісту:
" З метою захисту пам`яток археології, в тому числі тих, що можуть бути виявлені, питання, пов`язані з наданням земельних ділянок, вирішуються за участю відповідних органів охорони культурної спадщини згідно із законом."

Враховано
в ст.36 редакції Комітету

83.
Стаття 13. Погодження з державними органами охорони культурної спадщини вимог органів протипожежної, санітарної охорони та інших заінтересованих органів
-153- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Назву статті 13 викласти так: "Вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших зацікавлених органів".


Враховано
Стаття 27. Вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших зацікавлених органів


-154- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Назву статті 13 викласти в такій редакції:
"Погодження з органами охорони культурної спадщини вимог органів протипожежної , санітарної, екологічної охорони та інших заінтересованих органів".


Враховано частково-155- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У назві статті 13 слова "заінтересованих" - вилучити.


Враховано частково


84.
Вимоги органів протипожежної, санітарної охорони та інших заінтересованих органів щодо умов утримання, використання, проведення реставрації, реабілітації пам'яток підлягають погодженню з уповноваженими на це державними органами охорони культурної спадщини.
-156- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Статтю 13 викласти так:
"Вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших зацікавлених органів щодо умов утримання та використання пам'яток не можуть призводити до змін пам`яток і не повинні погіршувати їхню естетичну, історичну, мистецьку, наукову чи художню цінність."


Враховано
Вимоги органів протипожежної, санітарної, екологічної охорони та інших зацікавлених органів щодо умов утримання та використання пам'яток не можуть призводити до змін пам`яток і не повинні погіршувати їхню естетичну, історичну, мистецьку, наукову чи художню цінність.-157- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Статтю 13 викласти в такій редакції:
"Вимоги органів протипожежного, санітарного нагляду, екологічної безпеки та інших заінтересованих органів щодо умов утримання, використання, проведення реставрації , реабілітації пам'яток та охоронних територій підлягають погодженню з уповноваженими на це органами охорони культурної спадщини".


Враховано частково-158- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У статті 13 після слова "реабілітації" поставити кому і дописати: "консервації" і далі за текстом.


Враховано
редакційно

85.
Стаття 14. Обов'язки фізичних та юридичних осіб, діяльність яких може негативно позначатися на стані пам'яток
-159- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Назву статті 14 викласти у такій редакції:
"Обов`язки фізичних та юридичних осіб щодо забезпечення охорони культурної спадщини".


Відхилено

Стаття 28. Обов'язки фізичних та юридичних осіб, діяльність яких може негативно позначатися на стані пам'яток
86.
Обов'язком кожної юридичної особи є не заподіювати шкоди об'єктам культурної спадщини, відшкодовувати завдані їй збитки.
-160- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 317)
У частині першій статті 14 перед словом "юридичної" додати "фізичної або".


Відхилено-161- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину другу статті 14 викласти так:
"На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам`ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам'ятки), покладається обов"язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам'ятки в належному стані за власні кошти".

Враховано

-162- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частини першу і другу вилучити.

Враховано частково87.
На фізичну або юридичну особу, діяльність якої створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам'ятки або негативно позначається на її стані, покладається обов"язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам'ятки в належному стані за власні кошти.
-163- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Статтю 14 викласти у такій редакції:
1. "Кожна фізична чи юридична особа, яка володіє, користується чи розпоряджається об`єктом культурної спадщини, зобов'язана дотримуватись правил охорони культурної спадщини та забезпечити утримання пам`ятки в належному технічному стані, виконувати вимоги органів охорони культурної спадщини".
2. Використання об'єктів культурної спадщини повинно здійснюватися за первісним, історично успадкованим або рівноцінним призначенням, що забезпечує їх автентичність, проспекту композицію та збереження всіх елементів оздоби.
3. На об'єктах культурної спадщини, що набули статусу пам'ятки, та в їх охоронних зонах забороняється проводити будівельні, ремонтні та земляні роботи без спеціального дозволу на це відповідного органу охорони культурної спадщини".
4. Використання об'єктів культурної спадщини всесвітнього і національного значення в культових та інших цілях дозволяється при умові, якщо це не завдає шкоди збереженню їх культурної цінності.
5. Кожен власник, володілець, чи користувач пам'ятки зобов'язаний використовувати і утримувати її згідно письмових вимог державних органів охорони культурної спадщини."


Враховано редакційно в ст. 24 і 35 редакції Комітету

На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам`ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам'ятки), покладається обов'язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам'ятки в належному стані за власні кошти.
88.
Стаття 15. Заборона діяльності, яка створює загрозу пам'яткам
Стаття 29. Заборона діяльності, яка створює загрозу пам'яткам
89.
Державні органи охорони культурної спадщини мають право заборонити будь-яку діяльність юридичних або фізичних осіб, яка створює загрозу пам'ятці.
-164- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
У частині першій статті 15 вилучити перше слово, а після слова "пам'ятці" додати:
"або порушує чинне законодавство, державні норми, правила і стандарти у галузі охорони культурної спадщини".


Враховано

Органи охорони культурної спадщини зобов`язані заборонити будь-яку діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам'ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.-165- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Частину першу статті 15 доповнити такою частиною:
"Приписи органів охорони культурної спадщини обов'язкові для виконання всіма юридичними та фізичними особами".


Враховано
Приписи органів охорони культурної спадщини обов'язкові для виконання всіма юридичними та фізичними особами.

90.
Органи місцевого самоврядування, на території яких не створено органів охорони культурної спадщини, вправі заборонити будь-яку діяльність юридичних або фізичних осіб, яка створює загрозу пам'ятці, негайно повідомивши про це відповідний державний орган охорони культурної спадщини.
-166- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Частину другу статті 15 подати в такій редакції:
"Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані заборонити будь-яку діяльність, яка створює загрозу пам'яті, і не пізніше однієї доби мають повідомити про таку загрозу охорони. Дозвіл на продовження діяльності видається за погодженням з органом охорони".


Враховано редакційно
Органи місцевого самоврядування, на території яких не створено органів охорони культурної спадщини, зобов'язані заборонити будь-яку діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам'ятці, негайно повідомивши про це відповідний орган охорони культурної спадщини місцевого органу виконавчої влади.


-167- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
У частині другій статті 15 вилучити слово "державний".


Відхилено
-168- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В частині другій статті 15 у словосполученні "вправі заборонити" слово "вправі" замінити на "зобов'язані".


Враховано91.
Органи місцевого самоврядування повідомляють регіональні державні органи охорони культурної спадщини про діяльність або бездіяльність осіб, що створює загрозу пам'ятці.
-169- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Частину третю статті 15 викласти так:
"Органи місцевого самоврядування зобов'язані повідомляти відповідні органи охорони культурної спадщини про бездіяльність власника або уповноваженого ним органу, особи, яка набула право володіння, користування чи управління, що створює загрозу пам'ятці."


Враховано
Органи місцевого самоврядування зобов'язані повідомляти відповідні органи охорони культурної спадщини про бездіяльність власника або уповноваженого ним органу, особи, яка набула право володіння, користування чи управління, що створює загрозу пам'ятці.


-170- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В частині третій статті 15 після слова "самоврядування" додати "зобов'язані" і далі за текстом.


Враховано


92.
Стаття 16. Охоронні договори
-171- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Назву статті 16 викласти в такій редакції:
"Охоронні договори та зобов'язання".


Відхилено


93.
Пам'ятка, що перебуває у державній чи комунальній власності або у власності Автономної Республіки Крим, передається у володіння, користування або управління фізичній чи юридичній особі за умови укладення охоронного договору, попередньо погодженого з відповідним органом охорони культурної спадщини.
-172- -Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Статтю 16 перенести. Вона стає статтею 23. Частину першу викласти так:
"Усі власники пам`яток чи їхніх частин або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам'ятки, зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір".


Враховано
-173- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Перед частиною першою статті 16 викласти так:
"Усі власники, особи, які набули право володіння, користування чи управління пам'ятками або їхніми частинами, незалежно від форм власності на ці пам'ятки, зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір".

Враховано
частково-174- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Після частини першої статті 16 додати такі частини:
"Приватні власники нерухомих пам'яток або окремих приміщень і помешкань, що перебувають у приватній власності, повинні прийняти охоронне зобов'язання, яке оформлюється органами охорони культурної спадщини, нотаріально засвідчується та додається до свідоцтва про право власності на нерухоме майно.
Володіння, використання та управління нерухомими пам'ятками без відповідних охоронних договорів і зобов'язань забороняється".


Відхилено


94.
Типовий охоронний договір затверджується центральним державним органом охорони культурної спадщини.
-175- Н.д.Кулінич В.В. (Н.д. 13 скл.)
Частину другу статті 16 замінити такою:
"Порядок укладання охоронних договорів та їхні типові форми затверджуються Кабінетом Міністрів України."


Враховано-176- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Частину другу статті 16 вилучити. Натомість статтю доповнити такими частинами:
"Без наявності документа особи втрачають право на одержання ряду пільг, що можуть бути надані їм за утримання пам'ятки.
Відсутність охоронного договору не звільняє особу від зобов'язань, що випливають із цього Закону".


Враховано частково

95.
Розділ У. ЗАХИСТ ТРАДИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ СЕРЕДОВИЩА ТА КУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ
-177- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Назву розділу V викласти у такій редакції: "Захист історичного середовища та об`єктів культурної спадщини".


Враховано частково

Розділ VI. ЗАХИСТ ТРАДИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ СЕРЕДОВИЩА ТА ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
96.
Стаття 17. Охоронювані археологічні території
-178- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Статтю 17 викласти у такій редакції:
"Охорона об`єктів археологічної спадщини".


Відхилено

Стаття 30. Охоронювані археологічні території
97.
1. Топографічно визначені території чи акваторії, в яких містяться культурні ресурси або можлива їх наявність, можуть оголошуватися рішенням центрального чи регіонального державного органу охорони культурної спадщини охоронюваними археологічними територіями на обмежений або необмежений строк.
-179- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
У частині першій статті 17 слово "їх" замінити на слово "їхня". Частину доповнити такими словами: "за поданням відповідного органу охорони культурної спадщини". Вираз "культурні ресурси" у статті замінити виразом "об`єкти культурної спадщини", а слово "акваторії" - виразом "водні об'єкти".

Враховано
1. Топографічно визначені території чи водні об'єкти, в яких містяться об'єкти культурної спадщини або можлива їхня наявність, можуть оголошуватися рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини охоронюваними археологічними територіями на обмежений або необмежений строк за поданням відповідного органу охорони культурної спадщини.-180- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
У частині першій статті 17 вилучити слова "чи регіонального державного".


Враховано-181- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Частину першу статті 17 доповнити таким реченням:
"Правовий режим охоронюваної археологічної території визначається центральним державним органом охорони культурної спадщини".


Враховано

Правовий режим охоронюваної археологічної території визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
-182- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частину першу статті 17 викласти у такій редакції:
"1. Топографічно визначені території чи акваторії, в межах яких знаходяться об`єкти археологічної спадщини, можуть оголошуватись археологічними територіями чи акваторіями з відповідним режимом охорони".
Додати частину другу такого змісту:
"2. Рішення про оголошення археологічної території чи акваторії приймає центральний або регіональний державний орган охорони культурної спадщини".


Враховано редакційно


98.
2. Центральний державний орган охорони культурної спадщини веде Список охоронюваних археологічних територій України.
-183- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В частині другій (початкова редакція) після слова "територій" через кому додати "акваторій" і далі за текстом.


Відхилено

2. Список охоронюваних археологічних територій України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини затверджується Кабінетом Міністрів України.-184- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину другу статті 17 викласти так:
"Список охоронюваних археологічних територій України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини затверджується Кабінетом Міністрів України."

Враховано


99.
Регіональні державні органи охорони культурної спадщини ведуть Списки охоронюваних археологічних територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
-185- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Другий абзац частини другої статті 17 вилучити.

Враховано-186- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В третьому абзаці частини другої статті 17 (початкова редакція) після слова "територій" через кому додати "акваторій" і далі за текстом.


Враховано
частково

100.
Інформація, що стосується характеру культурних ресурсів таких територій, може бути визнана центральним органом охорони культурної спадщини конфіденційною. Особи, які мають доступ до такої інформації у зв'язку з виконанням ними службових обов"язків, зобов'язані зберігати її конфіденційність.
-187- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
У третьому абзаці частини другої статті 17 вилучити слово "характеру", а після слова "територій" додати слова "чи водних об`єктів".


Інформація, що стосується об'єктів культурної спадщини таких територій чи водних об'єктів, може бути визнана центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини конфіденційною. Особи, які мають доступ до такої інформації у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, зобов'язані зберігати її конфіденційність.


-188- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Доповнити Ст.17 пунктом третім такого змісту:
3. Спірні питання щодо дослідження і подальшої долі пам'яток археології вирішуються Науковою Радою з проблем археології України, яка складається з провідних фахівців Інституту археології Національної академії наук України, Міністерства культури і мистецтв України, Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, представників вищих навчальних закладів, музеїв і заповідників.


Відхилено


101.
Стаття 18. Зони охорони пам'яток, історичні ареали населених місць
-189- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Назву статті 18 викласти у такій редакції: "Охоронні зони об`єктів культурної спадщини."


Відхилено

Стаття 31. Зони охорони пам'яток, історичні ареали населених місць
102.
1. З метою захисту традиційного характеру середовища пам'яток навколо них можуть встановлюватись зони охорони: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту.
-190- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
У першому абзаці частини першої статті 18 після слова "середовища" додати слова "окремих нерухомих", а після слова "пам'яток" - слова "комплексів і ансамблів, історичних територій". Далі - за текстом.


Враховано частково
1. З метою захисту традиційного характеру середовища окремих нерухомих пам'яток, комплексів (ансамблів), навколо них повинні встановлюватися зони охорони пам`яток: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару. Порядок визначення меж цих зон та використання зон охорони пам`яток встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.


-191- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Перший абзац частини першої статті 18 викласти так: "З метою захисту традиційного характеру середовища окремих нерухомих пам'яток, комплексів (ансамблів), навколо них повинні встановлюватися зони охорони пам`яток: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару."

Враховано
-192- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В частині першій після слів "традиційного характеру" додати: "історичного" і далі за текстом.


Відхилено
-193- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Абзац другий вилучити, а третій частини першої долучити до першого.

Враховано


103.
Межі зон охорони пам'яток визначаються на підставі наукових досліджень та затверджуються центральним органом охорони культурної спадщини або уповноваженими ним органами охорони культурної спадщини.
-194- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
У другому абзаці частини першої статті 18 слова "на підставі наукових досліджень" замінити словами "відповідною науково-проектною документацією". Після слова "затверджується" все вилучити, замінивши таким закінченням: "...органами місцевого самоврядування за поданням відповідних органів охорони культурної спадщини".


Відхилено
-195- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В другому абзаці частини першої після слова "Межі" дописати "та режим" і далі за текстом.


Відхилено


104.
Порядок визначення меж та використання зон охорони пам'яток встановлюється центральним органом охорони культурної спадщини.
-196- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В третьому абзаці початок речення викласти у такій редакції: "Порядок визначення меж та режиму зон охорони пам`яток..." і далі за текстом.


Відхилено


105.
2. З метою захисту традиційного характеру середовища населених місць центральний державний орган охорони культурної спадщини веде Список історичних населених місць України, до якого вносяться населені місця, історичні ареали яких зберегли автентичний старовинний вигляд, планування та форму забудови, типові для певних культур або періодів розвитку.
-197- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину другу статті 18 викласти так:
"З метою захисту традиційного характеру середовища населених місць вони заносяться до Списку історичних населених місць України.
Список історичних населених місць України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини затверджується Кабінетом Міністрів України."


Враховано

2. З метою захисту традиційного характеру середовища населених місць вони заносяться до Списку історичних населених місць України.
Список історичних населених місць України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини затверджується Кабінетом Міністрів України.-198- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Після першого абзацу частини другої статті 18 додати таку частину: "Список історичних населених місць України затверджується Кабінетом Міністрів України."


Враховано
-199- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У частині другій статті 18 внести такі зміни:
В першому реченні після слова "характеру" перед словом "середовища" вписати "історичного", замість словосполучення "населених місць" записати: "населених пунктів", у словосполученні "та форму забудови" перед словом "забудови" дописати: "історичної". Після слова "забудови" поставити крапку, а слова "типові для певних культур або періодів розвитку" - вилучити.
В другому реченні пункту 2 замість виразу "населених місць" записати: "міст і сіл".


Враховано частково


106.
Межі історичних ареалів населених місць визначаються на підставі наукових досліджень та затверджуються центральним органом охорони культурної спадщини або уповноваженими ним органами охорони культурної спадщини.
-200- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
У другому абзаці частини другої статті 18 після слова "місць" поставити кому і додати таку частину речення:
"межі їх зон, режими сучасного використання та обмеження господарської діяльності на територіях історичних ареалів населених місць", а далі - за текстом.


Враховано частково
Межі та режими використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на територіях історичних ареалів населених місць визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідною науково-проектною документацією, яка затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини або уповноваженими ним органами охорони культурної спадщини.


-201- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Другий абзац частини другої статті 18 викласти так:
"Межі та режими використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на територіях історичних ареалів населених місць визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідною науково-проектною документацією, яка затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини або уповноваженими ним органами охорони культурної спадщини."


Враховано

107.
3. У межах зон охорони, історичних ареалів населених місць, внесених до Списку історичних населених місць України, забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, дорожні, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.
-202- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
У частині третій статті 18 слово "внесених" замінити на слово "занесених", слово "дорожні" на слово "шляхові", а вираз "культурної спадщини" вилучити.


Враховано частково
3. На охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам`яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.


-203- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У частині третій статті 18 замість слів "У межах зон охорони, історичних ареалів населених місць" читати:
"На охоронюваних археологічних територіях та археологічних пам'ятках, у межах зон їх охорони, а також у межах історичних ареалів населених місць..."

Враховано частково
-204- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У частині третій статті 18 вирази "населених місць" замінити на термін "міст і сіл".


Відхилено
-205- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Після статті 18 додати нову статтю такого змісту:
"Стаття 29. Заповідники.
З метою ефективнішої охорони пам'яток історико-культурної спадщини на базі комплексу або ансамблю об'єктів, що мають виняткову історичну, наукову, художню чи іншу культурну цінність можуть створюватись загальнодержавні, а за поданням обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - регіональні історико-культурні, архітектурно-археологічні, історико-архітектурні заповідники, музеї-заповідники.
Заповідники діють відповідно до положень, затверджених Кабінетом Міністрів України".


Враховано частково

Стаття 32. Заповідники
Ансамблі і комплекси пам'яток, які становлять виняткову антропологічну, археологічну, естетичну, етнографічну, історичну, мистецьку, наукову чи художню цінність, можуть бути оголошені рішеннями Кабінету Міністрів України державними історико-культурними (історико-архітектурними, архітектурно-історичними, історико-меморіальними, історико-археологічними, історико-етнографічними) заповідниками чи музеями-заповідниками, охорона яких здійснюється відповідно до цього Закону.
Заповідники діють відповідно до типових положень, затверджених Кабінетом Міністрів України.-206- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Після статті 18 додати нову статтю такого змісту:
"Ансамблі і комплекси пам'яток, які становлять виняткову історичну, археологічну, архітектурну, мистецьку, наукову або іншу культурну цінність, можуть бути оголошені рішеннями Кабінету Міністрів України державними історико-культурними (історико-архітектурними, архітектурно-історичними, історико-меморіальними, історико- археологічними, історико-етнографічними) заповідниками чи музеями-заповідниками, охорона яких здійснюється відповідно до цього Закону на підставі окремого про кожний з них положення. Порядок оголошення і функціонування заповідників визначається положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України."


Враховано


108.
Стаття 19. Статус територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини
-207- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Назву статті 19 викласти у такій редакції: "Статус охоронюваних територій об`єктів культурної спадщини".


Відхилено

Стаття 33. Статус територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини


-208- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Текст статті викласти так:
"Території пам'яток, охоронних зон, заповідників, музеїв-заповідників, охоронювані археологічні території належать до земель історико-культурного призначення, включаються до державних земельних кадастрів, планів землекористування, проектів землеустрою, іншої проектно-планувальної документації.
Встановлення зон охорони пам'яток та затвердження меж історичних ареалів населених місць не може бути підставою для примусового вилучення з володіння (користування) земельних ділянок у юридичних та фізичних осіб за умов дотримання землевласниками та землекористувачами правил використання земель історико-культурного призначення."


Враховано


109.
Території пам'яток культури, зони охорони, охоронювані археологічні території та історичні ареали населених місць, внесених до Списку історичних населених місць України, належать до історико-культурного призначення, включаються до державних земельних кадастрів, планів землекористування, проектів землеустрою, іншої проектно-планувальної документації.
-209- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
У тексті статті 19 слова "внесених" і "належать" замітити відповідно на слова "занесених" і відносяться. Після слова "до" поставити слово "земель".
Відхилено

Території пам'яток, охоронних зон, заповідників, музеїв-заповідників, охоронювані археологічні території належать до земель історико-культурного призначення, включаються до державних земельних кадастрів, планів землекористування, проектів землеустрою, іншої проектно-планувальної документації.


-210- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Статтю 19 доповнити такими частинами:
"Відчуження земельних ділянок в межах територій пам'яток, зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць та на територіях історико-культурного призначення здійснюється у відповідності з ст. 8 цього Закону.
Встановлення зон охорони нерухомих пам'яток та затвердження меж історичних ареалів населених місць не може бути підставою для примусового вилучення з користування (володіння) земельних ділянок у юридичних та фізичних осіб за умов дотримання землекористувачами та землевласниками правил використання земель історико-культурного призначення".


Враховано частково

Встановлення зон охорони пам'яток та затвердження меж історичних ареалів населених місць не може бути підставою для примусового вилучення з володіння (користування) земельних ділянок у юридичних та фізичних осіб за умов дотримання землевласниками та землекористувачами правил використання земель історико-культурного призначення.
-211- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У першому абзаці статті 19 - вираз "населених місць" замінити терміном "міст і сіл".
Після виразу "проектів землеустрою" через кому дописати: "генеральних планів забудови". І далі за текстом.


Відхилено


110.
Стаття 20. Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт
-212- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Назву статті 20 викласти у такій редакції: "Порядок проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт.


Відхилено

Стаття 34. Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт
111.
1. Проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам`ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, історичних ареалах населених місць, внесених до Списку історичних населених місць України, здійснюються за дозволом уповноваженого на це органу охорони культурної спадщини та за погодженням з відповідною місцевою державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування, на території яких проводитимуться зазначені роботи, із землекористувачем.
- 213- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
"Проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, здійснюється за дозволом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини."

214- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
У частині першій статті 20 вилучити фрагмент між словом "місць" та словом "здійснюються", а також все, що йде після слова "охорони". Після цього слова поставити кому і продовжимо так:
"за погодженням з відповідним місцевим органом державної виконавчої влади на території якого проводитимуться зазначені роботи, із землевласником, землекористувачем".


ВрахованоВідхилено

1. Проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, здійснюється за дозволом центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.-215- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 317)
Частину першу статті 20 після слова "здійснюються" викласти в такій редакції: "на підставі відкритих листів, що видаються уповноваженим на це органом охорони культурної спадщини за погодженням з Інститутом археології України".


Враховано редакційно у частині другій статті 34 редакції Комітету-216- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У частині першій статті 20 слово "інших земляних" замінити словами "будь-яких дослідницьких або пошукових".
Після слів "органу охорони культурної спадщини" читати: "на підставі відкритих листів, що видаються Інститутом археології Національної академії наук України."


Враховано редакційно у частині другій статті 34 редакції Комітету
-217- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У частині першій статті 20 внести такі зміни:
1. Після слів "на території пам`ятки" додати: "археології" і далі за текстом.
2. Вислів "населення місць" замінити на термін "населення пункту".
3. Визначення "до Списку історичних населених місць України" написати більш точно: "до Списку історичних міст і сіл України".
4. Словосполучення "здійснюється за дозволом" замінити більш конкретно: "здійснюються на підставі "Відкритого листа" (дозволу), виданого Інститутом археології Академії наук України і погодженим з державним органом охорони культурної спадщини та органами місцевої виконавчої влади та самоврядування".


Відхилено


112.
2. Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок видаються за умови дотримання виконавцем робіт вимог охорони культурної спадщини та наявності у нього необхідної ліцензії, виданої центральним органом охорони культурної спадщини.
-218- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Частину другу статті 20 викласти так:
"Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок видаються центральним державним органом охорони пам'яток за умови дотримання виконавцем робіт вимог охорони історико-культурної спадщини та наявності у нього необхідної кваліфікації, підтвердженої відповідним Відкритим Листом (форма та зміст Відкритого Листа встановлюється згідно з додатковою інструкцією, затвердженою центральним державним органом охорони пам'яток)."


Враховано частково
2. Дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок надаються за умови дотримання виконавцем робіт вимог охорони культурної спадщини та наявності у нього необхідного кваліфікаційного документу (відкритого листа), виданого спільно центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та спеціалізованим інститутом Національної Академії Наук України. Порядок надання дозволів установлюється Кабінетом Міністрів України.-219- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У частині другій статті 20 після слів "... наявності у нього" читати:
"...необхідного кваліфікаційного документу (відкритого листа), виданого спільно центральним державним органом охорони культурної спадщини та спеціалізованим інститутом Національної Академії Наук України."


Враховано
-220- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частину другу викласти у такій редакції:
"2. Відкритий лист (дозвіл) на проведення археологічних розвідок, і розкопок та інших досліджень пам`ятки археології, археологічної території або акваторії, в охоронних зонах історичних міст, сіл, в межах історико-культурних та історико-архітектурних заповідників, на окремих об`єктах культурної спадщини видаються особам з відповідною кваліфікацією і досвідом і лише при наявності відповідної ліцензії".


Відхилено

-221- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину другу статті 20 доповнити таким реченням:
"Порядок надання дозволів установлюється Кабінетом Міністрів України".

Враховано
-222- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Додати окрему частину третю такого змісту:
"3. Форму і порядок видачі ліцензій та відкритих листів на проведення археологічних досліджень визначає центральний орган охорони культурної спадщини разом з інститутом археології Академії наук України".


Відхилено


113.
3. Виконавець археологічних розвідок, розкопок зобов'язаний забезпечити схоронність виявлених об'єктів культурної спадщини та передачу рухомих об'єктів визначеній у дозволі установі, ведення наукової документації, передачу її органу охорони культурної спадщини, який видав дозвіл, належну консервацію нерухомих об'єктів культурної спадщини, упорядкування території після завершення робіт, а в разі потреби - приведення зазначених нерухомих об'єктів до експозиційного стану та підготовку матеріалів для їх державної реєстрації як пам'ятки.
-223- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину третю статті 20 викласти так:
"Виконавець археологічних розвідок, розкопок зобов'язаний забезпечити збереженість виявлених об'єктів культурної спадщини та передачу рухомих предметів визначеній у дозволі установі, ведення наукової документації, передачу її органам, які видали дозвіл і необхідний кваліфікаційний документ (відкритий лист), належну консервацію об'єктів культурної спадщини, упорядкування території після завершення робіт, а в разі потреби - взяти участь у приведенні зазначених об'єктів до експозиційного стану та підготовці матеріалів для їхньої державної реєстрації як пам'ятки."


Враховано

3. Виконавець археологічних розвідок, розкопок зобов'язаний забезпечити збереженість виявлених об'єктів культурної спадщини та передачу рухомих предметів визначеній у дозволі установі, ведення наукової документації, передачу її органам, які видали дозвіл і необхідний кваліфікаційний документ (відкритий лист), належну консервацію об'єктів культурної спадщини, упорядкування території після завершення робіт, а в разі потреби - взяти участь у приведенні зазначених об'єктів до експозиційного стану та підготовці матеріалів для їхньої державної реєстрації як пам'ятки.

114.
4. Власник або уповноважений ним орган (особа), користувач земельної ділянки в межах територій, зазначених у пункті 1 цієї статті, згідно з розпорядженням органу охорони культурної спадщини зобов'язаний не перешкоджати виконавцю робіт, який має дозвіл на проведення археологічних розвідок, розкопок на цій ділянці.
-224- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Перший абзац частини четвертої статті 20 викласти так:
"Власник або користувач земельної ділянки (у тому числі орендар) в межах території пам`ятки, охоронюваної археологічної території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць згідно з розпорядженням органу охорони культурної спадщини зобов'язаний не перешкоджати виконавцеві робіт, який має дозвіл на проведення археологічних розвідок, розкопок на цій ділянці."


Враховано

4. Власник або користувач земельної ділянки (у тому числі орендар) в межах території пам`ятки, охоронюваної археологічної території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць згідно з розпорядженням органу охорони культурної спадщини зобов'язаний не перешкоджати виконавцеві робіт, який має дозвіл на проведення археологічних розвідок, розкопок на цій ділянці.


115.
Виконавець археологічної розвідок, розкопок зобов'язаний відшкодувати власникові або уповноваженому ним органу (особі), користувачеві (у тому числі орендареві) земельної ділянки шкоду.
-225- Н.д.Кулінич В.В. (Н.д. 13 скл.)
Другий абзац частини четвертої статті 20 викласти в такій редакції: "Власник або користувач (у тому числі орендар) земельної ділянки, на якій проводяться археологічні розвідки, розкопки, має право на відшкодування у повному обсязі шкоди, якої він зазнав у зв'язку з проведенням зазначених робіт".


Враховано
Власник або користувач (у тому числі орендар) земельної ділянки, на якій проводяться археологічні розвідки, розкопки, має право на відшкодування у повному обсязі шкоди, якої він зазнав у зв'язку з проведенням зазначених робіт.
116.
Стаття 21. Припинення земляних робіт у разі виявлення знахідки археологічного або історичного характеруСтаття 35. Припинення земляних робіт у разі виявлення знахідки археологічного або історичного характеру
117.
1. Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їх подальше ведення і повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини та орган місцевого самоврядування, на території якого провадяться земляні роботи.
-226- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
У частині першій статті 21 після сполучника "і" вставити слова "протягом однієї доби". Після слова "це" вилучити все, замінивши вилучене наступним: "місцевий орган державної виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який у свою чергу повідомляє про це відповідний орган охорони".


Враховано частково
1. Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини та орган місцевого самоврядування, на території якого провадяться земляні роботи.
118.
2. Земляні роботи можуть бути відновлені лише після дозволу органу охорони культурної спадщини.
-227- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частину другу статті 21 викласти у такій редакції:
"2. Припинені земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно письмового дозволу державного органу охорони культурної спадщини".


Враховано частково
2. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.


-228- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Додати частину третю такого змісту:
"3. Дозвіл на відновлення земляних робіт державний орган охорони культурної спадщини може видати лише після завершення археологічних досліджень відповідної території".


Враховано частково


119.
3. Відшкодування збитків виконавцеві земляних робіт у зв'язку з їх припиненням здійснюється органом охорони культурної спадщини згідно з чинним законодавством.
-229- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Частину третю статті 21 вилучити.Враховано-230- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Додати пункт 4 такого змісту:
"4. За самовільне відновлення земляних робіт або їхнє продовження після виявлення знахідок археологічного характеру наступає кримінальна відповідальність згідно чинного законодавства".
Пункт 3 початкової редакції - вилучити.


Враховано
у розділі VIII

120.
Стаття 22. Захист культурних ресурсів
-231- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Назву статті 22 викласти у такій редакції: "Захист культурної спадщини".

Враховано
частково
Стаття 36. Захист об'єктів культурної спадщини


-232- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
У назві і тексті статті 22 вираз "культурних ресурсів" замінити виразом "об`єктів культурної спадщини".

Враховано


121.
Органи державної виконавчої влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування або уповноважені ними органи, інші юридичні та фізичні особи, у володінні, користуванні чи управлінні яких перебувають культурні ресурси:
-233- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Перший абзац статті викласти у такій редакції:
"Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні і районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування або уповноважені ними організації, інші юридичні і фізичні особи, у володінні, користуванні чи управлінні яких перебувають об`єкти культурної спадщини:..." і далі за текстом.


Відхилено
122.
забезпечують захист культурних ресурсів від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
-234- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В другому абзаці початок речення викласти у такій редакції: "здійснюють захист об`єктів культурної спадщини..." і далі за текстом.


Враховано
в ст. 6 редакції Комітету

123.
проводять інвентаризацію культурних ресурсів;
-235- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В третьому абзаці слово "проводять" замінити виразом: "забезпечують проведення..." і далі за текстом.


Враховано
в ст. 6 редакції Комітету
-236- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
В третьому, четвертому, п`ятому і шостому абзацах термін "культурних ресурсів" замінити виразом "об`єктів культурної спадщини".


Враховано
в ст. 6 редакції Комітету

124.
призначають службових осіб, відповідальних за організацію роботи щодо захисту культурних ресурсів;125.
погоджують з відповідними органами охорони культурної спадщини програми та проекти, реалізація яких може позначитися на культурних ресурсах;
126.
забезпечують складання і передачу центральному державному органу охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією культурних ресурсів, а в разі отримання дозволу державного органу охорони культурної спадщини на їх знесення або зміну - демонтаж з них елементів, які становлять культурну цінність з метою їх збереження та подальшого використання.
-237- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
У пункті 5 статті 22 вилучити частину між словами "дозволу" і "на". Слова "їх" подати у таких формах: "їхнє" і "їхнього".

Враховано
в ст. 6 редакції Комітету-238- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Початок шостого абзацу викласти у такій редакції: "забезпечують виготовлення..." і далі за текстом.

Враховано
в ст. 6 редакції Комітету
-239- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Статтю 22 доповнити такими частинами:
"2. Проектування будівництва, яке створює загрозу для культурних ресурсів, здійснюється за погодженням з державними органами охорони пам'яток, а проекти будівництва повинні передбачати заходи щодо захисту культурних ресурсів.
Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, які можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження культурних ресурсів, проводяться тільки після здійснення заходів, що забезпечують їх схоронність.
3. Заходи щодо забезпечення захисту культурних ресурсів під час проектування і будівництва включають їх виявлення, дослідження і фіксацію, розробку найменш шкідливих проектних рішень та інші роботи за вказівками державних органів охорони пам'яток".


Враховано частково
Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об`єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.
Щойно виявлені об'єкти культурної спадщини до вирішення питання про їхню реєстрацію як пам'яток підлягають охороні відповідно до вимог цього Закону.
З метою захисту пам`яток археології, в тому числі тих, що можуть бути виявлені, питання, пов`язані з наданням земельних ділянок, вирішуються за участю відповідних органів охорони культурної спадщини згідно із законом.-240- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Статтю 22 викласти в такій редакції:
"Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об`єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт."

Враховано
-241- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Статтю 22 доповнити частиною такого змісту:
"Щойно виявлені об'єкти культурної спадщини до вирішення питання про їхнє взяття на облік як пам'яток підлягають охороні відповідно до вимог цього Закону."

Враховано


127.
Розділ VI. ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИРозділ VII. ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
128.
Стаття 23. Джерела фінансування охорони культурної спадщиниСтаття 37. Джерела фінансування охорони культурної спадщини
129.
1. Джерелами фінансування заходів у сфері охорони культурної спадщини є:
-242- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Статтю 23 викласти в такій редакції:
"Фінансування охорони культурної спадщини здійснюється за рахунок коштів загального і спеціального фондів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів.
Джерелами фінансування заходів у сфері охорони культурної спадщини можуть бути кошти власників пам'яток чи уповноважених ними органів або осіб, які набули право володіння, користування чи управління пам`ятками, кошти замовників робіт, передбачених статтями 22 і 36 цього Закону,благодійні внески та пожертвування, у тому числі валютні, на охорону культурної спадщини й інші джерела, не заборонені чинним законодавством."


Враховано

Фінансування охорони культурної спадщини здійснюється за рахунок коштів загального і спеціального фондів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів.
Джерелами фінансування заходів у сфері охорони культурної спадщини можуть бути кошти власників пам'яток чи уповноважених ними органів або осіб, які набули право володіння, користування чи управління пам`ятками, кошти замовників робіт, передбачених статтями 22 і 36 цього Закону, благодійні внески та пожертвування, у тому числі валютні, на охорону культурної спадщини й інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

130.
кошти державного бюджету;131.
кошти бюджету Автономної Республіки Крим;132.
кошти місцевих бюджетів;133.
кошти власників пам'яток або уповноважених ними органів (осіб);
-243- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Пункт четвертий частини першої статті 23 викласти у такій редакції: "Кошти власників або користувачів пам`яток чи уповноважених ними органів (осіб);


Враховано редакційно


134.
пожертвування на цілі охорони культурної спадщини;
135.
кошти, що стягуються за порушення цього Закону;

136.
інші джерела, не заборонені чинним законодавством.137.
2. На здійснення заходів щодо охорони культурної спадщини дозволяється використовувати кошти, що надаються з різних джерел фінансування.
138.
Стаття 24. Фінансові обов'язки суб'єктів права власності на пам'ятки
Стаття 38. Фінансові обов'язки суб'єктів права власності на пам'ятки
139.
Власник пам'ятки або уповноважений ним орган (особа) забезпечує зберігання, утримання в належному стані, реставрацію, реабілітацію пам'ятки за власні кошти, якщо інше не передбачено договором про використання цієї пам'ятки, укладеним згідно з чинним законодавством.
-244- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Статтю 24 викласти так:
"Власник пам'ятки або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління нею, забезпечує збереження, утримання в належному стані, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію та ремонт пам'ятки за власні кошти, якщо інше не передбачено договором про використання цієї пам'ятки, укладеним відповідно до закону."


Враховано

Власник пам'ятки або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління нею, забезпечує збереження, утримання в належному стані, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію та ремонт пам'ятки за власні кошти, якщо інше не передбачено договором про використання цієї пам'ятки, укладеним відповідно до закону.
140.
Стаття 25. Фонди охорони культурної спадщини
-245- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
У назві статті і далі слово "фонди" замінити виразом "спеціальні кошти на фінансування".

Враховано


Стаття 39. Спеціальні кошти на фінансування охорони культурної спадщини-246- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У назві статті 25 перед словом "фонди" дописати "благодійні".

Відхилено


141.
1. Органи охорони культурної спадщини засновують фонди охорони культурної спадщини.
-247- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У частині першій перед словом "фонди" написати: "благодійні".


Відхилено


142.
Фонди охорони культурної спадщини складаються і поповнюються за рахунок коштів відповідних бюджетів, які передбачаються на реставраційні роботи, позабюджетних, у тому числі валютних, надходжень, пожертвувань на цілі охорони культурної спадщини
-248- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Статтю 25 викласти в такій редакції:
"1. Спеціальними коштами на фінансування охорони культурної спадщини є кошти спеціальних фондів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, які формуються за рахунок плати за розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами і використання символіки, пов`язаної з пам`ятками, з відрахувань із платежів за користування пам'ятками, що перебувають у державній власності, власності Автономної Республіки Крим, комунальній власності, відрахувань із прибутків туристських організацій, які використовують пам'ятки як екскурсійні об'єкти, 50 відсотків із фінансових санкцій за порушення цього Закону, інших актів законодавства щодо охорони культурної спадщини. Порядок та розміри зазначених відрахувань встановлюються Кабінетом Міністрів України."
Враховано1. Спеціальними коштами на фінансування охорони культурної спадщини є кошти спеціальних фондів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, які формуються за рахунок плати за розміщення зовнішньої та внутрішньої реклами і використання символіки, пов`язаної з пам`ятками, з відрахувань із платежів за користування пам'ятками, що перебувають у державній власності, власності Автономної Республіки Крим, комунальній власності, відрахувань із прибутків туристських організацій, які використовують пам'ятки як екскурсійні об'єкти, 50 відсотків із фінансових санкцій за порушення цього Закону, інших актів законодавства щодо охорони культурної спадщини. Порядок та розміри зазначених відрахувань встановлюються Кабінетом Міністрів України.


2. Кошти на фінансування охорони культурної спадщини не підлягають вилученню.
143.
2. Позабюджетні надходження до фондів охорони культурної спадщини складаються з відрахувань з платежів за користування пам'ятками, що перебувають у державній власності, власності Автономної Республіки Крим, комунальній власності, а також відрахувань з платежів за комерційну та іншу прибуткову діяльність у межах територій цих пам'яток, відрахувань з прибутків туристських організацій, які використовують пам'ятки як екскурсійні об'єкти, 50 відсотків з штрафів та фінансових стягнень за шкоду, заподіяну пам'яткам, за порушення цього Закону, інших актів законодавства щодо охорони культурної спадщини.
2. Кошти на фінансування охорони культурної спадщини не підлягають вилученню.

3. Органи охорони культурної спадщини є розпорядниками спеціальних коштів на фінансування охорони культурної спадщини."

3. Органи охорони культурної спадщини є розпорядниками спеціальних коштів на фінансування охорони культурної спадщини.
144.
Порядок та розміри зазначених відрахувань встановлюються Кабінетом Міністрів України.
145.
3. Кошти фондів охорони, крім бюджетних коштів, не підлягають вилученню.


-249- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Після статті 25 додати нову статтю такого змісту:
"Стаття 31. Пільгове оподаткування у сфері охорони пам`яток історико-культурної спадщини
Держава здійснює політику пільгового оподаткування у сфері охорони пам`яток історико-культурної спадщини.
Кошти історико-культурних заповідників, підприємств, установ і організацій, у віданні яких перебувають пам`ятки історико-культурної спадщини та охоронювані археологічні території, зони охоронюваного ландшафту, що спрямовуються на охоронні заходи, повністю звільняються від оподаткування.
Підприємствам, установам, організаціям та громадянам, на землях яких створено історико-культурні заповідники, або землі яких визнано охоронюваними археологічними територіями, зонами охоронюваного ландшафту, за їх клопотанням компенсуються пов`язані з цим витрати сільськогосподарського чи іншого виробництва за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також бюджету Автономної Республіки Крим.
Науково-дослідні роботи у сфері охорони історико-культурної спадщини оподатковуються в розмірі 50 відсотків від нормативів, встановлених для загального оподаткування науково-дослідних робіт.
Доброчинні кошти, передані підприємствам, установам, організаціям, історико-культурним заповідникам, фондам охорони пам`яток для цільового використання, не підлягають оподаткуванню. Фізичні та юридичні особи, які виділяють ці доброчинні кошти, стимулюються державою шляхом дотацій, податкових пільг тощо.
Історико-культурні заповідники, охоронювані археологічні території та зони охоронюваного ландшафту, які виключені з господарської діяльності, звільняються від плати за землю."

Враховано частково у статті 41 редакції Комітету

146.
Стаття 26. Використання коштів фондів охорони культурної спадщини
-250- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У назві статті 26 перед словом "фондів" додати "благодійних".


Відхилено

Стаття 40. Використання спеціальних коштів на фінансування охорони культурної спадщини

147.
1. Кошти фондів охорони культурної спадщини можуть використовуватись на:
-251- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
У пункті першому частини першої статті 26 після слова "реабілітацію" додати слово "музеєфікацію".


Враховано
1. Спеціальні кошти на фінансування охорони культурної спадщини можуть використовуватись на:-252- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У частині 1 перед словом "фондів" дописати "благодійних".


Відхилено


148.
реставрацію, реабілітацію, зберігання, облік, захист, популяризацію пам'яток та об'єктів культурної спадщини;
-253- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У пункті 1 частини першої статті 26 після слова "реабілітацію" через кому дописати:
"регенерацію, консервацію" і далі за текстом.


Враховано частково


консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, збереження, охорону, облік, захист, популяризацію об'єктів культурної спадщини;


-254- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Термін "зберігання" замінити на "збереження".
Пункт перший доповнити ще одним терміном - "охорону", поставивши його перед словом "облік".
Слово "пам'яток" вилучити, оскільки воно є складовою більш ширшого поняття - "об'єкт культурної спадщини".
Після пункту першого додати окремі частини такого змісту:
" -музеєфікацію пам'яток;
-створення історико-культурних та історико-архітектурних заповідників;
-сприяння громадським організаціям охорони культурної спадщини;".


Враховано частково


149.
наукові дослідження у сфері охорони культурної спадщини;


наукові дослідження у сфері охорони культурної спадщини;
150.
розроблення та реалізацію або допомогу в розробці та реалізації програм і проектів щодо охорони культурної спадщини;розроблення та реалізацію або допомогу в розробці та реалізації програм і проектів щодо охорони культурної спадщини;
151.
ведення документації, автоматизованої інформаційної системи банку даних про об'єкти культурної спадщини;


ведення документації, автоматизованої інформаційної системи банку даних про об'єкти культурної спадщини;
152.
заходи щодо поширення інформації про охорону культурної спадщини;


заходи щодо поширення інформації про охорону культурної спадщини;
153.
підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у сфері охорони культурної спадщини;


підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у сфері охорони культурної спадщини;
154.
допомогу об'єднанням громадян, національним меншинам в охороні культурної спадщини;


допомогу об'єднанням громадян, національним меншинам в охороні культурної спадщини;
155.
міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини;


міжнародне співробітництво у сфері охорони культурної спадщини;
156.
інші цілі, визначені цим Законом.
-255- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Останній пункт частини першої викласти у такій редакції:
"-інші заходи щодо охорони культурної спадщини, які не суперечать чинному законодавству."


Враховано

інші заходи щодо охорони культурної спадщини, які не суперечать чинному законодавству.
157.
2. Кошторис витрат із фондів охорони культурної спадщини затверджується керівником органу охорони культурної спадщини, який заснував цей фонд.
-256- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину другу статті 26 вилучити.


Враховано


158.
3. Забороняється витрачати кошти з фондів охорони культурної спадщини на посередництво у здійсненні заходів у сфері охорони культурної спадщини.2. Забороняється витрачати кошти, призначені для фінансування охорони культурної спадщини, на посередництво у здійсненні заходів у сфері охорони культурної спадщини.


-257- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Додати нову статтю "Пільгове оподаткування у сфері охорони культурної спадщини" такого змісту:
" Держава здійснює політику пільгового оподаткування у сфері охорони культурної спадщини.
Прибуток платників податків від проведення науково-дослідних і реставраційних робіт у сфері охорони культурної спадщини оподатковується у розмірі 50 відсотків від ставки, встановленої для оподаткування прибутку підприємств.
Звільняються від оподаткування кошти або вартість майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям.
До складу валових витрат платників податків включаються суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям у випадках, визначених у пункті 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", але не більше ніж десять відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.
Заповідники, музеї-заповідники, парки, що є пам'ятками садово-паркового мистецтва, звільняються від плати за землю."


Враховано

Стаття 41. Пільгове оподаткування у сфері охорони культурної спадщини

Держава здійснює політику пільгового оподаткування у сфері охорони культурної спадщини.

Прибуток платників податків від проведення науково-дослідних і реставраційних робіт у сфері охорони культурної спадщини оподатковується у розмірі 50 відсотків від ставки, встановленої для оподаткування прибутку підприємств.

Звільняються від оподаткування кошти або вартість майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям.
До складу валових витрат платників податків включаються суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям у випадках, визначених у пункті 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", але не більше ніж десять відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.

Заповідники, музеї-заповідники, парки, що є пам'ятками садово-паркового мистецтва, звільняються від плати за землю.-258- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Додати окремі розділи VI - VII.
Розділ VІ. Землі історико-культурного призначення.
Стаття 17-1. Землі історико-культурного призначення
1. До земель історико-культурного призначення належать землі історико-культурних заповідників, меморіальних парків, місць поховань, археологічних пам'яток та архітектурних містобудівельних і ландшафтних комплексів.
2. Віднесення земельних ділянок до земель історико-культурного призначення встановлюється відповідно до цього закону і вимог земельного законодавства України.
3. Земельні ділянки, віднесені до земель історико-культурного призначення, враховуються при складанні державного земельного кадастру і регулюються органами охорони пам'яток.
Стаття 17-2. Визначення і затвердження меж земель історико-культурного призначення.
1. Межі територій з особливим режимом охорони, в залежності від статусу об'єкту, затверджуються Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними органами місцевого самоврядування по представленню відповідних органів охорони культурної спадщини.
2. Межі територій окремих нерухомих пам'яток встановлюються відповідними органами охорони пам'яток і затверджуються органами місцевого самоврядування.

Відхилено
-259- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Стаття 17-3. Охоронні зони і території з особливим режимом охорони.
1. З метою забезпечення охорони нерухомих пам'яток встановлюються такі види зон охорони:
- охоронні зони;
- зони регульованої забудови і господарської діяльності;
- зони охорони ландшафтних комплексів.
2. Межі зон охорони культурної спадщини встановлюються відповідними органами охорони пам'яток і затверджуються органами місцевого самоврядування.
3. Охоронна зона пам'ятки - територія, на якій заборонено будь-яке будівництво, крім будівництва регенераційного характеру або необхідного для забезпечення збереження пам'ятки.
4. Зони регульованої забудови і господарської діяльності - зони з режимом регулювання реконструкції існуючої і створення нової забудови відповідно до її функціонального призначення, об'ємно-просторових та інших характеристик, а також з режимом регулювання господарської діяльності.
5. Зони охорони ландшафтних комплексів - зони з особливим режимом використання природних об'єктів, за винятком будівельних робіт по інженерному і регінаційно-відновлювальному благоустрою.
6. Режим використання земель історико-культурного призначення встановлюється органами охорони культурної спадщини.
Мета режиму використання земель історико-культурного призначення встановлюється органами охорони культурної спадщини. Будь-яка діяльність, на землях історико-культурного призначення, що не відповідає встановленому режиму, не допускається.
7. Віднесення земель до земель історико-культурного призначення не призводить до припинення прав землекористування.


Відхилено
-260- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Стаття 17-4. Порядок проведення проектних, земляних, будівельних та інших робіт, містобудівної і господарської діяльності в зонах охорони пам'яток і землях історико-культурного призначення.
1. В зонах охорони пам'яток можливе проведення меліоративних, шляхових, інженерних та інших робіт, а також містобудівна або господарська діяльність тільки в разі, якщо ця діяльність не призведе до зміни, руйнації або пошкодження пам'яток.
2. Проведення проектних, земляних, будівельних та інших робіт, а також містобудівна або господарська діяльність в зонах охорони пам'яток здійснюється виключно за дозволом відповідних органів охорони культурної спадщини.
Розділ VІІ. Охорона історичних міст і поселень.
Стаття 17-5. Списки історичних міст і поселень.
В залежності від підпорядкування, списки історичних міст і поселень затверджуються: Кабінетом Міністрів України або Радою Міністрів Автономної Республіки Крим за поданням Центрального та Кримського республіканського органів охорони культурної спадщини.
Стаття 17-6. Охорона історичних міст і поселень.
1. Охорона історичних міст і поселень - комплекс заходів, що забезпечують їх захист, збереження пам'яток культури і містобудівного історичного середовища, реставрацію, регенерацію, неперервність розвитку і адаптацію до сучасного життя.
2. В історичних містах і поселеннях охороні підлягають усі містобудівні і художні об'єкти: планування, забудова, композиція, природний ландшафт, археологічний шар, співвідношення між різними міськими просторами (вільними, забудованими, озелененими), об'ємно-просторова структура, фрагментарна і зруйнована містобудівна спадщина, форма та загальний вигляд історичних споруд і будівель.
3. Усі види реконструктивних заходів в структурі історичного міста, поселення регулюється цим законом та іншими законодавчими актами.


Відхилено
-261- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Стаття 17-7. порядок проектування і забудови історичних міст і поселень.
1. Проектування і забудова історичних міст і поселень здійснюється і регулюється на підставі поступових і взаємопов'язаних заходів, які проводяться Центральним органом охорони пам'яток та органами архітектури і містобудування. Їх складовими частинами є:
- історико-архітектурні і археологічні дослідження;
- складання на базі досліджень археологічних і історико-архітектурних опорних планів та планів забудови із зазначенням розміщення і оцінкою всього фонду нерухомих пам'яток і висвітленням еволюції містобудівної структури;
- розробку проектів зон охорони пам'яток, містобудівних ансамблів і комплексів із встановленням режимів використання земель.
Історико-архітектурний опорний план і проекти зон охорони розроблюються у складі генеральних історичних міст і поселень, а також як самостійна стадія містобудівного проектування.
2. Органи охорони пам'яток спільно з органами архітектурного нагляду здійснюють контроль за розробкою передпроектної і проектної містобудівної документації.
3. Органи охорони пам'яток, які узгоджують матеріали досліджень, несуть відповідальність за достовірність і обгрунтованість рекомендацій. В разі зміни рекомендацій у процесі подальшого проектування та виконання робіт витрати, пов'язані із зміною проектних рішень на базі рекомендованих досліджень, відшкодовуються органами охорони культурної спадщини.
Стаття 17-8. Погодження містобудівної документації історичних міст і поселень
Містобудівна документація історичних міст і поселень, в залежності від їх категорій, підлягає обов'язковому узгодженню з відповідними органами охорони пам'яток."


Відхилено


159.
Розділ VІІ. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
-262- - Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Розділ VII стає розділом ІІ. Розділ ІІ стає розділом ІІІ. Далі - за нумерацією.

Враховано160.
Стаття 27. Органи управління у сфері охорони культурної спадщини
-263- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Назву статті 27 подати у такій редакції:
"Державні органи охорони культурної спадщини".


Відхилено
161.
1. Державне управління у сфері охорони культурної спадщини покладається на систему державних органів охорони культурної спадщини.
-264- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину першу статті 27 викласти так:
"1. Державне управління у сфері охорони культурної спадщини покладається на Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені органи охорони культурної спадщини.
До спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини (далі - органи охорони культурної спадщини) належать:
центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;
орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій;
органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.

2. На території зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та в умовах виникнення інших надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, управління охороною культурної спадщини здійснюється Адміністрацією зони та центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та цього Закону.
3. Органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування, розташовані на території населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, створюються органами місцевого самоврядування за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини."


Враховано
-265- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Частину першу статті 27 викласти в такій редакції:
"1. Державне управління у сфері охорони культурної спадщини покладається на уповноважені державою органи охорони культурної спадщини:
центральний орган охорони культурної спадщини - орган державної виконавчої влади;
місцеві органи охорони культурної спадщини - органи місцевого самоврядування".


Враховано частково-266- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частину першу статті 22 викласти у наступній редакції:
"1. Державне управління охорони культурної спадщини здійснюють державні органи охорони культурної спадщини".


Відхилено162.
2. Система державних органів охорони культурної спадщини складається з центрального державного органу охорони культурної спадщини, підпорядкованих йому регіональних та місцевих державних органів охорони культурної спадщини, а також уповноважених осіб з охорони культурної спадщини, призначених центральним або регіональними органами охорони культурної спадщини у районах або населених пунктах, де не створені місцеві органи охорони культурної спадщини, але зосереджена значна кількість пам'яток.
-267- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину другу статті 27, яка стає частинами четвертою і п`ятою, викласти так:
"4. Орган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій підконтрольні і підзвітні відповідним органам виконавчої влади в межах, передбачених законом.
5. Органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування з питань, передбачених підпунктом 5 пункту "б" частини першої статті 31 і підпунктом 10 пункту "б" статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", підконтрольні відповідним органам виконавчої влади."


Враховано-268- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Частину другу статті 27 викласти в такій редакції: "2. Центральний державний орган охорони культурної спадщини є вищим уповноваженим державою органом у системі органів охорони культурної спадщини.
Обласні державні органи охорони культурної спадщини створюються в структурі обласних державних адміністрацій і є органами державного управління подвійного підпорядкування.
Положення про місцеві державні органи охорони культурної спадщини з обсягом повноважень, структура та гранична кількість їх працівників затверджуються Головами обласних державних адміністрацій та Головою Центрального державного органу охорони.
Місцеві органи охорони культурної спадщини створюються органами місцевого самоврядування міст обласного значення та населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України, за погодженням з Центральним державним органом охорони.
Місцеві органи охорони входять до складу виконавчих комітетів відповідних рад."


Відхилено

-269- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Початок частини другої статті 27 викласти у такій редакції:
"2. Система державних органів охорони культурної спадщини складається з Національної служби охорони культурної спадщини, яка здійснює функції Центрального державного органу охорони культурної спадщини" і далі за текстом.


Відхилено
-270- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Частину другу статті 27 викласти так:
"Систему державних органів охорони культурної спадщини становлять: Кабінет Міністрів України, виконавчі комітети обласних, районних, міських, селищних і сільських Рад народних депутатів, а також спеціально уповноважені на те державні органи (Міністерство культури України, Державний комітет Кабінету Міністрів у справах будівництва, Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України та їх органи на місцях)".


Враховано частково у частині першій статті 3 редакції Комітету


163.
Центральний державний орган охорони культурної спадщини є вищий орган у системі органів охорони культурної спадщини.
-271- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Абзац другий частини другої та частину третю статті 27 вилучити, перенісши сюди частину третю статті 28, яка стає частиною шостою, у такій редакції:
"Рішення (розпорядження, дозволи, приписи) органів охорони культурної спадщини, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов`язковими для виконання юридичними і фізичними особами."

Враховано164.
3. Центральний державний орган охорони культурної спадщини є центральним органом виконавчої влади.165.
Центральний державний орган охорони культурної спадщини очолює Голова, який за посадою є міністром.
-272- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Другий абзац частини третьої статті 27 вилучити.


Враховано


166.
4. Органами місцевого самоврядування можуть створюватися органи охорони культурної спадщини у населених пунктах, де зосереджена значна кількість пам'яток.
-273- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Частину четверту статті 27 вилучити.Враховано-274- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У частині четвертій статті 27 після слів "у населених пунктах" додати:" і районах".


Відхилено
-275- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Перед статтею 28 додати нову статтю такого змісту:
"Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері охорони культурної спадщини
До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері охорони культурної спадщини належать:
здійснення державної політики;
здійснення державного контролю;
занесення об'єктів національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;
вилучення пам'ятки з Державного реєстру нерухомих пам'яток України;
подання у відповідні міжнародні інстанції пропозиції про занесення пам'ятки до Списку всесвітньої спадщини;
надання дозволу на знесення, зміну та переміщення (перенесення) пам'ятки;
оголошення ансамблів і комплексів пам'яток заповідниками чи музеями-заповідниками;
затвердження нормативів і методик грошової оцінки пам'ятки."

Враховано


167.
Стаття 28. Компетенція органів охорони культурної спадщини
-276- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У назві статті 28 перед словом "органів" дописати "державних".


Відхилено168.
1. До компетенції органів охорони культурної спадщини відноситься:
169.
1) контроль за виконанням цього Закону, інших актів законодавства про охорону культурної спадщини;


170.
2) здійснення в межах своїх повноважень єдиної організаційної, економічної та науково-технічної державної політики з питань охорони культурної спадщини;171.
3) забезпечення ведення державного обліку пам'яток та об'єктів культурної спадщини;172.
4) затвердження меж територій пам'яток, зон охорони пам'яток, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць;173.
5) встановлення режиму зберігання і порядок використання пам'яток, їх територій, зон охорони, охоронюваних археологічних територій;
174.
6) встановлення спеціального режиму зберігання і порядку використання національних пам'яток;
-277- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У пункті 6 частини першої статті 28 слово "національних" - вилучити.


Відхилено


175.
7) здійснення науково-методичного керівництва в питаннях охорони культурної спадщини;176.
8) організація розроблення та погодження програм охорони культурної спадщини;177.
9) погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, дорожних, земляних робіт у зонах охорони, історичних ареалах населених місць, внесених до Списку історичних населених місць України, а також програм та проектів, реалізація яких може позначатися на культурних ресурсах;

178.
10) видавання дозволів на проведення робіт на пам'ятках, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;
-278- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Пункт 10 частини першої статті 28 викласти в такій редакції:
"10) надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках, в зонах охорони пам'яток, на історичних ареалах населених місць, на охоронюваних археологічних територіях, культурних ресурсах, землях історико-культурного призначення (за погодженням з Інститутом археології Національної академії наук України)."


Відхилено179.
11) видавання розпоряджень щодо охорони пам'яток, припинення робіт на пам'ятках, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених з державними органами охорони культурної спадщини програм та проектів або з відхиленням від них;
-279- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У пункті 11 частини першої статті 28 після слова "розпоряджень" додати слова "та приписів", а після слова "проектів" поставити кому і додати наступне: "передбачених цим Законом дозволів". Далі - за текстом.

Враховано


180.
12) погодження відчуження або передачі пам'яток їх власниками або уповноваженими ними органами (особами) іншим особам у володіння, користування чи управління;181.
13) здійснення функцій управління підпорядкованими органам охорони культурної спадщини історико-культурними, історико-архітектурними заповідниками, музеями-заповідниками;182.
14) погодження охоронних договорів на використання пам'яток;
-280- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У пункті 14 частини першої замість терміну "погодження" записати "затвердження".


Відхилено


183.
15) застосування фінансових санкцій у вигляді стягнень за заподіяння шкоди пам'яткам, порушення цього Закону, інших актів законодавства про охорону культурної спадщини;184.
16) формування і розміщення державного замовлення, укладання з цією метою контрактів на реставрацію, реабілітацію пам'яток та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;185.
17) здійснення фінансування заходів щодо охорони культурної спадщини згідно з чинним законодавством;186.
18) здійснення функцій позивача у суді, арбітражному суді під час розгляду справ з питань порушення цього Закону, інших актів законодавства про охорону культурної спадщини.
-281- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У пункті 18 частини першої статті 28 викласти так:
"формування і розміщення державного замовлення, укладання з цією метою контрактів на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток та інші заходи щодо охорони культурної спадщини".

Враховано
-282- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка
№340)
До частини першої статті 28 додати окремі частини такого змісту:
"-підготовка і ведення Державного реєстру об'єктів культурної спадщини України;
-підготовка і ведення Списку історичних міст і сіл України;
-здійснення заходів щодо музеєфікації і популяризації культурної спадщини;
-виконання інших функцій з питань охорони культурної спадщини згідно чинного законодавства."


Враховано редакційно
-283- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Назву статті та її зміст викласти так:
"Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини
До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини належить:
1) контроль за виконанням цього Закону, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;
2) реалізація державної політики з питань охорони культурної спадщини;
3) розроблення та погодження державних програм охорони культурної спадщини;
4) ведення Державного Реєстру нерухомих пам`яток України;
5) забезпечення виявлення, дослідження та документування об`єктів культурної спадщини, ведення списків цих об`єктів;
6) подання Кабінетові Міністрів України пропозиції про вилучення пам`ятки з Державного реєстру нерухомих пам`яток України;
7) подання Кабінетові Міністрів України пропозиції про знесення, зміну та переміщення (перенесення) пам`ятки;
8) забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до Державного реєстру нерухомих пам`яток України;
9) подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про затвердження Списку історичних населених місць України та Списку охоронюваних археологічних територій України, а також пропозицій про внесення змін до цих Списків;
10) оголошення топографічно визначених територій чи водних об`єктів, в яких містяться об`єкти культурної спадщини або можлива їхня наявність, охоронюваними археологічними територіями;
11) забезпечення публікації Державного реєстру нерухомих пам`яток України та внесення до нього змін;
12) визначення меж територій пам'яток національного значення, їхніх зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць;
13) затвердження державних норм та правил щодо розроблення і затвердження проектної документації на виконання робіт з консервації, реабілітації, реставрації й музеєфікації пам`яток національного значення;
Враховано
14) здійснення нагляду за виконанням робіт з консервації, реабілітації, реставрації й музеєфікації пам`яток. Ці повноваження центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини можуть бути делеговані іншим органам охорони культурної спадщини;
15) встановлення режиму збереження і порядок використання пам`яток національного значення, їхніх територій, зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць;
16) здійснення науково-методичного керівництва в питаннях охорони культурної спадщини;
17) погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт у зонах охорони пам`яток національного значення, охоронюваних археологічних територіях, історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначатися на об"єктах культурної спадщини;
18) призначення відповідних досліджень пам`яток національного значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їхнього руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;
19) заборона будь-якої діяльності юридичних або фізичних осіб, яка створює загрозу пам`ятці або порушує чинне законодавство у сфері охорони культурної спадщини;

20) надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках національного значення, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;
21) видавання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток національного значення, припинення робіт на цих пам'ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених із відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них;
22) надання дозволів на відновлення земляних робіт;
23) погодження відчуження або передачі пам'яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
24) здійснення функцій управління підпорядкованими заповідниками, музеями-заповідниками, що перебувають у державній власності відповідно до закону;
25) погодження охоронних договорів на пам`ятки національного значення;
26) затвердження правил встановлення та утримування охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'яках або в межах їхніх територій, затвердження їхніх зразків;
27) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону;
28) формування і розміщення державного замовлення, укладання з цією метою контрактів на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам`яток та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;
29) здійснення інших повноважень відповідно до закону."
187.
2. Розмежування компетенції державних органів охорони культурної спадщини здійснюється центральним органом охорони культурної спадщини з урахуванням категорії пам'яток, значущості культурних ресурсів, достатньої кількості фахівців на місцях.
-284- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Частини другу статті 28 розширити і викласти в такій редакції:
"2. Розмежування компетенції між Центральним державним та обласними державними органами охорони культурної спадщини здійснюється Центральним органом охорони культурної спадщини з урахуванням кількості та категорії пам'яток, значущості культурних ресурсів у відповідних областях, достатньої кількості фахівців тощо.
Місцеві органи охорони культурної спадщини здійснюють повноваження по охороні культурної спадщини від імені відповідного органу місцевого самоврядування - по власних та делегованих державою повноваженнях цього органу відповідно до вимог ст. 28 цього Закону та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Місцеві органи охорони культурної спадщини діють виключно на території відповідного населеного місця".


Враховано частково
у ст. 32 редакції Комітету-285- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину другу статті 28 вилучити.

Враховано


188.
3. Рішення, розпорядження, дозволи органів охорони культурної спадщини з питань, що належать до їх компетенції, є обов'язковими для виконання будь-якими особами.


-286- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частину третю статті 28 викласти у такій редакції:

"3. Рішення, розпорядження, дозволи, приписи державних органів охорони культурної спадщини, з питань що належать до їх компетенції, є обов`язковими для виконання юридичними і фізичними особами, які володіють чи користуються об`єктами культурної спадщини або здійснюють на цих об`єктах будь-які види робіт".


Враховано
редакційно у ст. 32 редакції Комітету-287- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Після статті 28 додати нову статтю такого змісту:
"Повноваження інших органів охорони культурної спадщини
1. До повноважень органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органу охорони культурної спадщини місцевого самоврядування, відповідно до їхньої компетенції, належить:
1) здійснення контролю за виконанням цього Закону, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;
2) подання пропозиції центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення об`єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам`яток України;
3) забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до витягів з Державного реєстру нерухомих пам`яток України;
4) визначення меж територій пам'яток місцевого значення, їхніх зон охорони;
5) встановлення режиму збереження і порядку використання пам'яток місцевого значення, їхніх територій, зон охорони;
6) забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
7) забезпечення виготовлення, складання і передачі центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об`єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їхнє знесення, зміну або переміщення (перенесення) - демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність з метою збереження та подальшого використання;
8) організація розроблення та погодження відповідних програм охорони культурної спадщини;
9) погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт у зонах охорони пам`яток місцевого значення, охоронюваних археологічних територіях, історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на об'єктах культурної спадщини;
10) призначення охоронних досліджень у разі виникнення загрози руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;
Враховано
11) надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення, їхніх територіях та в зонах охорони;

12) видавання розпоряджень та приписів щодо охорони пам'яток місцевого значення, припинення робіт на пам'ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них;
13) погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
14) здійснення функцій управління підпорядкованими заповідниками, музеями-заповідниками, що перебувають у комунальній власності відповідно до закону;
15) подання пропозиції центральному органові виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України та Списку охоронюваних археологічних територій України;
16) застосування фінансових санкцій за порушення цього Закону;
17) забезпечення виготовлення, встановлення та утримування охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їхніх територій;
18) здійснення інших повноважень відповідно до закону.

2. Голови відповідних державних адміністрацій призначають і звільняють посадових осіб, відповідальних за організацію роботи щодо захисту об'єктів культурної спадщини, за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини."189.
Стаття 29. Науково-методичні ради, консультативні ради з питань охорони культурної спадщини
-288- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Назву статті 29 викласти у такій редакції: "Консультативні науково-методичні ради з питань охорони культурної спадщини".


Відхилено


190.
1. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розроблення основних напрямів розвитку охорони культурної спадщини, обговорення найважливіших програм, проектів з питань охорони культурної спадщини центральний державний орган охорони культурної спадщини, державний орган охорони культурної спадщини Автономної Республіки Крим створюють науково-методичні ради з провідних учених і висококваліфікованих фахівців-практиків.
-289- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частину першу статті 29 викласти у такій редакції:
"Консультативні науково-методичні ради з питань охорони культурної спадщини створюються державними органами охорони культурної спадщини з числа науковців та фахівців і діють згідно положень, затверджених органами, що їх створили.
До компетенції науково-методичних рад відносяться розгляд наукових рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів розвитку охорони культурної спадщини, вироблення програм, погодження проектів з питань охорони, збереження, відновлення та використання об'єктів культурної спадщини".


Відхилено191.
Склади науково-методичних рад і положення про них затверджуються відповідно центральним державним органом охорони культурної спадщини та державним органом охорони культурної спадщини Автономної Республіки Крим. Витрати на роботу цих рад провадяться зазначеними державними органами охорони культурної спадщини.
-290- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Назви органів охорони культурної спадщини у статті привести у відповідність до попередніх статей.

Враховано


192.
2. Для погодженого вирішення питань щодо охорони культурної спадщини на території областей, міст Києва і Севастополя регіональні, місцеві державні органи охорони культурної спадщини, органи охорони культурної спадщини місцевого самоврядування можуть створювати консультативні ради з провідних учених і висококваліфікованих фахівців-практиків.

-291- Н.д.Гурвіц Е.Й. (Округ N 136)
Перший абзац частини другої статті 29 викласти в такій редакції:
"2. Для погодженого вирішення питань щодо охорони культурної спадщини на території областей, міст Києва та Севастополя, інших населених пунктів, місцеві державні органи охорони культурної спадщини можуть створювати консультативні ради з провідних учених і висококваліфікованих фахівців-практиків".Враховано частково

193.
Консультативні ради діють на підставі типового положення, що затверджується центральним державним органом охорони культурної спадщини.
194.
Склади консультативних рад затверджуються керівником регіонального державного органу охорони культурної спадщини та керівником органу охорони культурної спадщини місцевого самоврядування. Витрати на роботу цих рад провадяться зазначеними органами охорони культурної спадщини.
-292- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Третій абзац частини другої статті 29 викласти так:
"Склади консультативних рад затверджуються керівником відповідного органу охорони культурної спадщини місцевого органу виконавчої влади. Витрати на роботу цих рад провадяться зазначеними органами охорони культурної спадщини".


Враховано

195.
Стаття 30. Залучення фахівців та населення до охорони культурної спадщини
-293- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
У назві статті 30 замість слова "населення" записати "громадськості".


Відхилено


196.
1. Органи охорони культурної спадщини можуть залучати до роботи на громадських засадах фахівців у сфері охорони культурної спадщини, а також громадян на правах громадських інспекторів для спостереження за станом зберігання та використання пам'яток, їх територій та зон охорони, охоронюваних археологічних територій.
-294- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
У частині першій статті 30 після виразу "на громадських засадах" додати слово "досвідчених", а вираз "їх територій та зон охорони" замінити виразом "їх безпосереднього оточення".


Враховано частково-295- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У частині першій статті 30 вилучити слова "на громадських засадах", додавши на те місце слова "за їхньою згодою".

Враховано
-296- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
У частині першій статті 30 слово "їх" замінити словом "їхніх".

Враховано

197.
2. Органи охорони культурної спадщини можуть винагороджувати залучуваних фахівців та громадян на правах громадських інспекторів, а також відшкодовувати їм витрати, пов'язані з виконанням доручень щодо охорони культурної спадщини, за рахунок коштів створених ними фондів охорони культурної спадщини, які надаються цим органам на цілі охорони культурної спадщини в порядку, що встановлюється центральним державним органом охорони культурної спадщини.
-297- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
У частині другій статті 30 слова "створених ними фондів" замінити словами "призначених для фінансування", а частину між словами "спадщини" та "в порядку" вилучити.
Враховано


198.
Стаття 31. Доступ до об'єктів культурної спадщини

199.
Право доступу до об'єктів культурної спадщини з метою їх обстеження, ознайомлення зі станом зберігання, характером та способом використання, ведення реставраційних робіт, одержання відповідних даних, наукового вивчення мають особи, уповноважені на це органами охорони культурної спадщини.
-298- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
У статті 31 слова "їх" замінити на слова "їхнього" та "їхню", а після слова "право" вставити слово "безумовного".

Враховано

200.
Власник, уповноважений ним орган (особа), володілець, користувач, виконавець реставраційних робіт зобов'язаний допускати уповноважених органами охорони культурної спадщини осіб для виконання ними своїх обов'язків до об'єктів культурної спадщини та на їх територію. У разі виникнення питань, пов'язаних з державною, комерційною або іншою захищеною законом таємницею, зазначені особи допускаються до цих об'єктів за наявності відповідного дозволу, що видається згідно з чинним законодавством.
-299- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Частину другу статті 31 викласти так:
"Власник об`єкта культурної спадщини або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління, виконавець реставраційних робіт зобов'язані допускати уповноважених органами охорони культурної спадщини осіб для виконання ними своїх обов'язків до об'єктів культурної спадщини та на їхню територію."


Враховано


201.
Стаття 32. Сприяння органів державної влади, органів місцевого самоврядування діяльності щодо охорони культурної спадщини
-300- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Назву статті 32 викласти у такій редакції:
"Обов'язки органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо охорони культурної спадщини".


Відхилено


202.

-301- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
У назві і тексті статті 32 слово "державної" замінити словом "виконавчої".

Враховано


203.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування сприяють:
-302- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Статтю 32 викласти у такій редакції:
Органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування зобов'язані:
-забезпечувати охорону і використання об'єктів культурної спадщини згідно чинного законодавства;
-сприяти державним органам охорони культурної спадщини у здійсненні покладених на них функцій;
-сприяти діяльності Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, іншим пам'яткоохоронним об'єднанням громадян, науково-дослідним організаціям та ремонтно-реставраційним підприємствам незалежно від форм власності щодо забезпечення охорони культурної спадщини".


Враховано
редакційно


204.
діяльності Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, інших громадських, науково-дослідних, проектних організацій, установ та підприємств різних форм власності щодо охорони культурної спадщини;
205.
підприємствам будівельних матеріалів і виробів, спеціалізованим організаціям та майстерням щодо виконання робіт з ремонту, реставрації, реабілітації пам'яток;
206.
підготовці фахівців з охорони культурної спадщини.
-303- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Розділ VII доповнити статтею такого змісту:
"Стаття 40. Участь підприємств, установ науки, освіти та культури, громадських організацій, громадян в охороні культурної спадщини
Підприємства усіх форм власності, установи науки, освіти та культури, громадські організації, громадяни сприяють органам охорони культурної спадщини в роботі з охорони культурної спадщини, можуть встановлювати шефство над об'єктами культурної спадщини з метою забезпечення їхнього збереження, сприяють державі у здійсненні заходів з охорони, використання, виявлення, обліку, реєстрації об'єктів культурної спадщини і поширенню знань про них, беруть участь у популяризації культурної спадщини серед населення, сприяють її вивченню дітьми та молоддю, залучають громадян до її охорони.
Українське товариство охорони пам'яток історії та культури сприяє залученню широких верств населення до участі в охороні культурної спадщини, здійснює пропаганду культурної спадщини і законодавства про її охорону, здійснює громадський контроль за її збереженням, використанням, консервацією, реабілітацією, ремонтом, музеєфікацією та реставрацією, активно сприяє роботі державних органів охорони культурної спадщини."


Враховано
-304- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Розділ VII доповнити новою статтею "Доступ до пам`яток" такого змісту:
"Органи охорони культурної спадщини забезпечують по можливості вільний доступ до пам'яток з метою їхнього екскурсійного відвідування, якщо вони вважаються придатними для цього. Власник пам`ятки або уповноважений ним орган, особа, яка набула право володіння, користування чи управління, зобов'язані за погодженням з органами охорони культурної спадщини організувати такий доступ. Порядок цього доступу встановлюється охоронними договорами."

Враховано


207.
Розділ VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
208.
Стаття 33. Відповідальність за умисне пошкодження, руйнування чи знищення пам'яток
-305- Н.д.Дондик М.І. (Н.д. 13 скл.)
У назві статті і в тексті слово "умисне" вилучити.


Враховано
Стаття 42. Відповідальність за пошкодження, руйнування чи знищення пам'яток


-306- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Текст статті 33 викласти у такій редакції:
"Пошкодження, руйнування, знищення або інші дії, що призвели до псування або втрати об'єкта культурної спадщини, його окремої частини чи охоронної території, тягне за собою кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства".


Враховано редакційно


209.
Умисне пошкодження, руйнування, знищення або інші дії, що призвели до істотних змін пам'яток, їх територій, а також охоронюваних археологічних територій та культурних ресурсів, тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
-307- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Статтю 33 викласти так:
"Стаття... Відповідальність за пошкодження, руйнування чи знищення пам'яток.
1. Незаконні дії (пошкодження, руйнування, знищення), вчинені фізичною особою, що призвели до істотних змін пам'яток, їхніх територій, охоронюваних археологічних територій, а також їхніх частин, тягнуть за собою кримінальну відповідальність згідно з законом.
2. Самовільне відновлення земляних робіт або їхнє продовження після виявлення знахідок археологічного характеру тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з законом."


Враховано
1. Незаконні дії (пошкодження, руйнування, знищення), вчинені фізичною особою, що призвели до істотних змін пам'яток, їхніх територій, охоронюваних археологічних територій, а також їхніх частин, тягнуть за собою кримінальну відповідальність згідно з законом.

2. Самовільне відновлення земляних робіт або їхнє продовження після виявлення знахідок археологічного характеру тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з законом.-308- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У статті 33 після слів "інші дії" додати:
"(крім досліджень, в т.ч. розкопок, що ведуться згідно із чинним законодавством)", далі за текстом.


Відхилено
-309- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Доповнити статтю 33 іншими видами відповідальності, зокрема, адміністративною та цивільною. Статтю подати в такій редакції:
"Умисне пошкодження, руйнування, знищення або інші дії, що призвели до істотних змін пам`яток, їх територій та культурних ресурсів, тягне за собою адміністративно-правову, кримінально-правову та цивільно-правову відповідальність.
Притягнення фізичних осіб до адміністративно-правової та кримінально-правової відповідальності покладається на місцеві органи внутрішніх справ. Всі випадки пошкодження, руйнування, знищення або здійснення інших дій, що призвели до істотних змін пам`яток, їх територій та культурних ресурсів, мають розглядатися спільно місцевими органами внутрішніх справ та державними органами охорони культурної спадщини.
Притягнення фізичних та юридичних осіб до цивільно-правової відповідальності покладається на місцеві органи охорони культурної спадщини. Місцеві органи охорони культурної спадщини мають право звернення до судових органів з позовом з метою відшкодування збитків, завданих об`єктові культурної спадщини. Всі судові витрати покладаються на фізичну чи юридичну особу у разі визнання її вини судовими органами."


Відхилено


210.
Стаття 34. Відповідальність за дії, що можуть завдати шкоди пам'ятці
211.
Ведення будь-яких робіт на пам'ятці, її території, в зоні охорони, історичному ареалі населеного місця, на охоронюваній археологічній території, що можуть завдати їм шкоди, недотримання вимог щодо захисту, зберігання, утримання, використання, реставрації та реабілітації пам'яток, інших положень цього Закону та розпоряджень органів охорони культурної спадщини тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.
-310- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
З тексту статті 34 слова "населеного місця" вилучити.Відхилено
-311- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Статті 34, 35 вилучити. Замість них додати три нові статті:
"Стаття 43. Відповідальність юридичних осіб за порушення законодавства про охорону культурної спадщини.
Орган охорони культурної спадщини накладає на юридичних осіб штрафи:
за ведення будь-яких незаконних робіт, що можуть завдати шкоди пам'ятці, її території, охоронюваній археологічній території, охоронним зонам, історичним ареалам населених місць - у розмірі від тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за недодержання вимог щодо захисту, збереження, утримання, використання, реставрації, реабілітації пам'яток, в тому числі тих вимог, що передбачені охоронними договорами - у розмірі від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за неподання, несвоєчасне подання або подання явно недостовірної інформації про виявлені в процесі земляних, будівельних, шляхових, меліоративних та будь-яких інших робіт об'єкти культурної спадщини - у розмірі від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Рішення органу охорони культурної спадщини про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.
Штрафи, накладені органом охорони культурної спадщини, стягуються у встановленому законом порядку.

Враховано частково

Стаття 43. Відповідальність юридичних осіб за порушення законодавства про охорону культурної спадщини
Орган охорони культурної спадщини накладає на юридичних осіб такі фінансові санкції:
за ведення будь-яких незаконних робіт, що можуть завдати шкоди пам'ятці, її території, охоронюваній археологічній території, охоронним зонам, історичним ареалам населених місць - у розмірі від тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за недодержання вимог щодо захисту, збереження, утримання, використання, реставрації, реабілітації пам'яток, в тому числі тих вимог, що передбачені охоронними договорами, - у розмірі від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
за неподання, несвоєчасне подання або подання явно недостовірної інформації про виявлені в процесі земляних, будівельних, шляхових, меліоративних та будь-яких інших робіт об'єкти культурної спадщини - у розмірі від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Рішення органу охорони культурної спадщини про застосування фінансових санкцій може бути оскаржено до суду.
Фінансові санкції, накладені органом охорони культурної спадщини, стягуються у встановленому законом порядку.


Стаття 44. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про охорону культурної спадщини.
Штрафи, передбачені статтею 43 цього Закону, накладаються керівником, заступниками керівника центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, керівником чи заступниками керівника органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівником органу охорони культурної спадщини місцевого органу виконавчої влади, керівником органу охорони культурної спадщини місцевого самоврядування після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення.
Про вчинення правопорушення, зазначеного у статті 43, уповноваженою особою органу охорони культурної спадщини складається акт, який разом з письмовим поясненням керівника підприємства, установи, організації та документами, що стосуються справи, протягом трьох днів надсилається посадовій особі, яка має право накладати штраф.
Рішення про накладення штрафу приймається протягом 10 днів після отримання документів, зазначених у частині другій цієї статті. Рішення про накладення штрафу оформлюється постановою, що надсилається юридичній особі, на яку накладено штраф, та банківській установі, в якій відкрито розрахунковий рахунок цієї юридичної особи.
Кошти, одержані внаслідок стягнень, передбачених у статті 43, зараховуються у рівних долях до Державного бюджету України і спеціальних коштів на фінансування охорони культурної спадщини того органу охорони культурної спадщини, який наклав стягнення.


Стаття 44. Порядок застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини
Фінансові санкції, передбачені статтею 43 цього Закону, накладаються керівником, заступниками керівника центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, керівником чи заступниками керівника органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівником органу охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, керівником органу охорони культурної спадщини місцевого самоврядування після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення.
Про вчинення правопорушення, зазначеного у статті 43 цього Закону, уповноваженою особою органу охорони культурної спадщини складається акт, який разом з письмовим поясненням керівника підприємства, установи, організації та документами, що стосуються справи, протягом трьох днів надсилається посадовій особі, яка має право накладати фінансові санкції.
Рішення про накладення фінансових санкцій приймається протягом 10 днів після отримання документів, зазначених у частині другій цієї статті. Рішення про накладення фінансових санкцій оформлюється постановою, що надсилається юридичній особі, на яку накладено фінансові санкції, та банківській установі, в якій відкрито розрахунковий рахунок цієї юридичної особи.
Кошти, одержані внаслідок стягнень, передбачених у статті 43 цього Закону, зараховуються у рівних долях до загального та спеціального фондів відповідного бюджету.Стаття 45. Адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб органів охорони культурної спадщини та порушення вимог цього Закону
1. За невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів охорони культурної спадщини щодо усунення порушень законодавства про охорону культурної спадщини, а також ухилення від підписання охоронних договорів, за зміну характеру використання пам`ятки, проведення ремонтних, реставраційних або реабілітаційних робіт на пам`ятці, археологічних розвідок, розкопок на території пам`ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони пам`яток, історичних ареалах населених місць, об`єктах культурної спадщини, вчинені без відповідного дозволу органу охорони культурної спадщини, якщо ці дії не тягнуть за собою кримінальної відповідальності, винні особи притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до закону.
2. Протоколи про адміністративні правопорушення складаються уповноваженими особами органів охорони культурної спадщини або громадськими інспекторами Українського товариства охорони пам'яток історії та культури в разі виявлення ними відповідних правопорушень.
3. Адміністративні стягнення за правопорушення, передбачені частиною першою цієї статті, накладаються органами охорони культурної спадщини. Від імені цих органів право розглядати справи про адміністративне правопорушення та накладати стягнення мають посадові особи, вказані у частині першій статті 44 цього Закону.
4. Провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення."


Стаття 45. Адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб органів охорони культурної спадщини та порушення вимог цього Закону

1. За невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів охорони культурної спадщини щодо усунення порушень законодавства про охорону культурної спадщини, а також ухилення від підписання охоронних договорів, за зміну характеру використання пам`ятки, проведення ремонтних, реставраційних або реабілітаційних робіт на пам`ятці, археологічних розвідок, розкопок на території пам`ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони пам`яток, історичних ареалах населених місць, об`єктах культурної спадщини, вчинені без відповідного дозволу органу охорони культурної спадщини, якщо ці дії не тягнуть за собою кримінальної відповідальності, винні особи притягаються до адміністративної відповідальності відповідно до закону.
2. Протоколи про адміністративні правопорушення складаються уповноваженими особами органів охорони культурної спадщини або громадськими інспекторами Українського товариства охорони пам'яток історії та культури в разі виявлення ними відповідних правопорушень.
3. Адміністративні стягнення за правопорушення, передбачені частиною першою цієї статті, накладаються органами охорони культурної спадщини. Від імені цих органів право розглядати справи про адміністративне правопорушення та накладати стягнення мають посадові особи, вказані у частині першій статті 44 цього Закону.
4. Провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

212.
Стаття 35. Застосування фінансових санкцій
213.
1. Фінансові санкції у вигляді стягнень застосовуються органами охорони культурної спадщини до осіб за дії, вчинені без дозволу або з порушенням умов дозволу органу охорони культурної спадщини, щодо відчуження, зміни характеру використання пам'ятки, проведення ремонтних, реставраційних або реабілітаційних робіт на пам'ятці, археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, історичних ареалах населених місць.
-312- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Частину першу статті 35 перед словами "до осіб" доповнити так: "та посадовими особами органів внутрішніх справ".

Відхилено


214.
2. Вчинення особами дій, зазначених у пункті 1 цієї статті, тягне за собою застосування фінансових санкцій органом охорони культурної спадщини у вигляді стягнень до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з юридичних осіб, та до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з фізичних осіб.
-313- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Частину другу статті 35 викласти у наступній редакції:
"Органи охорони культурної спадщини та посадові особи органів внутрішніх справ у разі вчинення особами дій, зазначених у п.1 цієї статті, фіксують факт правопорушення відповідним актом (протоколом). Рішення про застосування до порушників фінансових санкцій приймаються адміністративними комісіями місцевих органів влади."


Відхилено


215.
3. Кошти, одержані внаслідок стягнень, передбачених у пункті 2 цієї статті, зараховуються: 50 відсотків - до відповідного бюджету, 50 відсотків - до відповідних фондів охорони культурної спадщини.
-314- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частину 3 статті 35 викласти у такій редакції: "Кошти, одержані внаслідок фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, зараховуються до фондів охорони культурної спадщини згідно чинного законодавства."


Відхилено
-315- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Частину третю статті 35 викласти у наступній редакції:
"Кошти, одержані внаслідок стягнень, передбачених у пункті 2 цієї статті, зараховуються у рівних долях до відповідного бюджету, до відповідних фондів охорони культурної спадщини та до бюджету органів внутрішніх справ."


Відхилено


216.
4. Порядок застосування фінансових санкцій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
-316- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Частину четверту статті 35 вилучити.

Враховано


217.
Стаття 36. Відшкодування шкодиСтаття 46. Відшкодування шкоди

218.
1. Застосування фінансових санкцій, адміністративних стягнень або кримінального покарання не звільняє винного від обов"язку відшкодувати шкоду, завдану власникові пам'ятки або уповноваженому ним органу (особі), користувачеві пам'ятки, охоронюваної археологічної території.
-317- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
У статті 36 привести у відповідність до попередніх статей перелік суб`єктів права володіння, користування і управління пам`ятками.

Враховано

1. Застосування фінансових санкцій, адміністративних стягнень або кримінального покарання не звільняє винного від обов'язку відшкодувати шкоду, завдану власникові пам'ятки або уповноваженому ним органові, особі, яка набула право володіння, користування чи управління пам`яткою, охоронюваною археологічною територією.

219.
2. Шкода, завдана власникові пам'ятки або уповноваженому ним органу (особі), користувачеві пам'ятки, охоронюваної археологічної території, відшкодовується відповідно до цивільного законодавства України.2. Шкода, завдана власникові пам'ятки або уповноваженому ним органові, особі, яка набула право володіння, користування чи управління пам'яткою, охоронюваною археологічною територією, відшкодовується відповідно до закону.


-318- Н.д.Яворівський В.О. (Н.д.13 скл.)
Розділ VIII доповнити статтею "Відшкодування збитків через порушення законодавства про охорону пам`яток" такого змісту:
"Юридичні і фізичні особи, які нанесли шкоду пам'яткам їх територіям ( в тому числі незаконним будівництвом) зобов`язані відтворити пам`ятки або їхні території, а в разі неможливості реалізації цієї вимоги - відшкодувати збитки у відповідності з чинним законодавством України.
Відтворення пошкоджених пам`яток здійснюється з дотриманням встановленого порядку виконання усіх видів робіт за рахунок осіб, які завдали шкоду пам`ятці."


Враховано частково-319- Н.д.Косів М.В. (Округ N 116)
Статтю 36 доповнити такою частиною: "3. Юридичні і фізичні особи, які завдали шкоди пам'яткам, їхнім територіям (в тому числі незаконним будівництвом), зобов'язані відтворити пам'ятки або їхні території, а в разі неможливості реалізації цієї вимоги - відшкодувати шкоду відповідно до закону."

Враховано

3. Юридичні і фізичні особи, які завдали шкоди пам'яткам, їхнім територіям (в тому числі незаконним будівництвом), зобов'язані відновити пам'ятки та їхні території, а якщо відновлення неможливе - відшкодувати шкоду відповідно до закону.

220.
Розділ ІХ. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
-320- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
У назві розділу IX слово "культурної" замінити на слово "історико-культурної".


Відхилено

Розділ ІХ. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
221.
Стаття 37. Міжнародні договориСтаття 47. Міжнародні договори
222.
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону культурної спадщини, застосовуються правила міжнародного договору.Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону культурної спадщини, застосовуються правила міжнародного договору України.-321- Н.д.Олійник Б.І. (Округ N 229)
Розділ IX доповнити такими статтями:
"Стаття 44. Вивіз пам`яток історико-культурної спадщини за межі України
Пам`ятки історико-культурної спадщини, що знаходяться під охороною держави, не підлягають безповоротному вивезенню за межі України. Порядок тимчасового вивозу визначається центральним органом охорони пам`яток історико-культурної спадщини.
Стаття 45. Ввезення пам`яток історико-культурної спадщини в Україну
Пам`ятки історико-культурної спадщини, що є власністю інших держав, іноземних юридичних та фізичних осіб, тимчасово ввезені в Україну, охороняються державою і на них поширюється дія цього Закону та інших актів законодавства в сфері охорони пам`яток історико-культурної спадщини.
Стаття 46. Подання про внесення пам`яток історико-культурної спадщини до Списку Всесвітньої культурної спадщини
Подання про внесення пам`яток національної історико-культурної спадщини до Списку Всесвітньої культурної спадщини здійснює Кабінет Міністрів України за рекомендацією центрального органу охорони пам`яток історико-культурної спадщини та Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам`яток та визначних місць (ІКОМОС).
Держава гарантує охорону об`єктів, включених до Списку Всесвітньої культурної спадщини, згідно з міжнародними рекомендаціями.
Стаття 47. Державна політика щодо пам`яток національної історико-культурної спадщини, що знаходяться на території зарубіжних країн
Держава опікується пам`ятками національної історико-культурної спадщини, що знаходяться за її межами на території інших країн у відповідності з укладеними угодами, сприяє поверненню незаконно вивезених культурних цінностей в Україну."


Враховано частково
Стаття 48. Подання про внесення пам`яток до Списку всесвітньої спадщини
Подання про внесення пам`яток до Списку всесвітньої спадщини здійснює Кабінет Міністрів України за рекомендацією центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам`яток та визначних місць (ІКОМОС).-322- Н.д.Яворівський В.О.(Н.д. 13 скл.)
Закон доповнити таким розділом:
" Розділ X. Прикінцеві та перехідні положення
Стаття 48. Набрання чинності цим Законом.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня введення в дію цього Закону:
- подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про охорону історико-культурної спадщини України";
- привести рішення Уряду України у відповідність із цим Законом;
- забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативних актів, що суперечать цьому Закону.
3. Визнати таким, що втратив чинність Закон Української РСР "Про охорону і використання пам`яток історії і культури" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., №30, ст. 426; 1984 р., №7, ст. 145).

Враховано частково

Розділ X. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінетові Міністрів України протягом шести місяців з дня введення в дію цього Закону:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про охорону культурної спадщини України";
розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
3. Об`єкти, включені до списків (переліків) пам'яток історії та культури, відповідно до Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури", визнаються пам'ятками відповідно до цього Закону.-323- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Закон доповнити новим розділом:
"Розділ X. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінетові Міністрів України протягом шести місяців з дня введення в дію цього Закону:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про охорону культурної спадщини України";
розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
3. Об`єкти, включені до списків (переліків) пам'яток історії та культури, відповідно до Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури", визнаються пам'ятками відповідно до цього Закону.
4. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
1) частину дев`яту статті 34 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №25, ст.354) після слів "санітарними органами" доповнити словами "органом охорони культурної спадщини";
2) у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №27, ст.181):
пункт 5.2 статті 5 доповнити підпунктом 5.2.12 такого змісту:
"5.2.12. Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям у випадках, визначених у пункті 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", але не більше ніж десять відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду";
пункт 7.13 статті 7 доповнити підпунктом 7.13.4 такого змісту:
"7.13.4. Оподатковується у розмірі 50 відсотків від діючої ставки прибуток платників податків від проведення науково-дослідних і реставраційних робіт у сфері охорони культурної спадщини";
3) у статтях 1, 17-2 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року №56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993р., №30, ст.336, №32, ст.340; 1995р., №30, ст.229; 1999р., №45, ст.399) слова "та у будинках, що є пам`ятками історії та культури" виключити.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон Української РСР "Про охорону і використання пам`яток історії та культури" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., №30, ст. 426; 1984 р., №7, ст. 145);
Постанову Верховної Ради Української РСР від 13 липня 1978 року "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1978р., № 30, ст. 427).


Враховано


4. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
1) частину дев`яту статті 34 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №25, ст.354) після слів "санітарними органами" доповнити словами "органом охорони культурної спадщини";
2) у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №27, ст.181):
пункт 5.2 статті 5 доповнити підпунктом 5.2.12 такого змісту:
"5.2.12. Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам та організаціям у випадках, визначених у пункті 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", але не більше ніж десять відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду";
пункт 7.13 статті 7 доповнити підпунктом 7.13.4 такого змісту:
"7.13.4. Оподатковується у розмірі 50 відсотків від діючої ставки прибуток платників податків від проведення науково-дослідних і реставраційних робіт у сфері охорони культурної спадщини";
3) у статтях 1, 17-2 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року №56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993р., №30, ст.336, №32, ст.340; 1995р., №30, ст.229; 1999р., №45, ст.399) слова "та у будинках, що є пам`ятками історії та культури" виключити.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон Української РСР "Про охорону і використання пам`яток історії та культури" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., №30, ст. 426; 1984 р., №7, ст. 145);
Постанову Верховної Ради Української РСР від 13 липня 1978 року "Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1978р., № 30, ст. 427).


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні