Назва: про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм
Автор: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.Проект
2.
Закон України


Закон України
3.
Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм


Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм
4.
5.
Цей Закон спрямовано на розвиток законодавства України про авторське право та сумiжнi права, виконання мiжнародних зобов'язань України щодо захисту iнтересiв осiб, що мають цi права, захист прав та iнтересiв осiб, якi займаються розповсюдженням примiрникiв аудiовiзуальних творiв i фонограм, та споживачiв.


Цей Закон спрямовано на розвиток законодавства України про авторське право та сумiжнi права, виконання мiжнародних зобов'язань України щодо захисту iнтересiв осiб, що мають цi права, захист прав та iнтересiв осiб, якi займаються розповсюдженням примiрникiв аудiовiзуальних творiв i фонограм, та споживачiв.
6.
Стаття 1. Сфера дiї цього Закону


Стаття 1. Сфера дiї цього Закону
7.
Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають у процесi розповсюдження, у тому числi шляхом iмпорту, оптової та роздрiбної торгiвлi, на територiї України примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм.
-1- Президент України
Статтю 1 Закону доповнити словами "та їх експорту".

Враховано

Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають у процесi розповсюдження, у тому числi шляхом iмпорту, оптової та роздрiбної торгiвлi на територiї України примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм та їх експорту.
8.
Стаття 2. Поняття, що використовуються у цьому Законi


Стаття 2. Поняття, що використовуються у цьому Законi
9.
У цьому Законi використовуються такi поняття:


У цьому Законi використовуються такi поняття:
10.
аудiовiзуальний твiр - твiр, який складається з набору пов'язаних мiж собою зображень, що створюють вiдчуття руху, iз супроводжуючим звучанням або без нього, який можна бачити, а за наявностi супроводжуючого звучання - чути. До аудiовiзуальних творiв належать кiнематографiчнi та iншi твори, вираженi засобами, аналогiчними кiнематографiї, - такi як телевiзiйнi та iншi способи фiксацiї зображень iз супроводжуючим звучанням на магнiтних плiвках, платiвках, дисках тощо;


аудiовiзуальний твiр - твiр, який складається з набору пов'язаних мiж собою зображень, що створюють вiдчуття руху, iз супроводжуючим звучанням або без нього, який можна бачити, а за наявностi супроводжуючого звучання - чути. До аудiовiзуальних творiв належать кiнематографiчнi та iншi твори, вираженi засобами, аналогiчними кiнематографiї, - такi як телевiзiйнi та iншi способи фiксацiї зображень iз супроводжуючим звучанням на магнiтних плiвках, платiвках, дисках тощо;
11.
вiдтворення - виготовлення одного або бiльше примiрникiв аудiовiзуального твору чи фонограми в будь-якiй матерiальнiй формi, у тому числi у звуко- чи вiдеозапису, а також запис твору чи фонограми для тимчасового або постiйного зберiгання в електроннiй (включаючи цифрову), оптичнiй чи iншiй формi, яку "читає" машина;


вiдтворення - виготовлення одного або бiльше примiрникiв аудiовiзуального твору чи фонограми в будь-якiй матерiальнiй формi, у тому числi у звукочи вiдеозапису, а також запис твору чи фонограми для тимчасового або постiйного зберiгання в електроннiй (включаючи цифрову), оптичнiй чи iншiй формi, яку "читає" машина;
12.
вiдтворювач - юридична чи фiзична особа, яка замовила вiдтворення або самостiйно здiйснила таке вiдтворення на обладнаннi, що є її власнiстю або перебуває у її володiннi чи користуваннi;


вiдтворювач - юридична чи фiзична особа, яка замовила вiдтворення або самостiйно здiйснила таке вiдтворення на обладнаннi, що є її власнiстю або перебуває у її володiннi чи користуваннi;
13.
випуск в обiг примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм - будь-якi дiї iмпортера чи вiдтворювача, якi тягнуть, незалежно вiд способу, передачу права власностi або передачу права володiння, або права користування, або права розпорядження щодо примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм, якi здiйснюються на територiї України вперше пiсля iмпорту або вiдтворення цих примiрникiв;

-2- Президент України
У абзаці п'ятому статті 2 слова "на території України" виключити;Враховано

випуск в обiг примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм - будь-якi дiї iмпортера чи вiдтворювача, якi тягнуть, незалежно вiд способу, передачу права власностi або передачу права володiння, або права користування, або права розпорядження щодо примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм, якi здiйснюються вперше пiсля iмпорту або вiдтворення цих примiрникiв;
14.
iмпортер примiрникiв - український суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який здiйснив купiвлю (у тому числi з оплатою в негрошовiй формi) в iноземного суб'єкта господарської дiяльностi примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм iз ввезенням або без ввезення їх на митну територiю України;


iмпортер примiрникiв - український суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який здiйснив купiвлю (у тому числi з оплатою в негрошовiй формi) в iноземного суб'єкта господарської дiяльностi примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм iз ввезенням або без ввезення їх на митну територiю України;


доповнити статтю новим абзацом такого змісту:
«експортер примірників - український суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснив продаж (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) іноземному суб'єкту господарської діяльності примірників аудіовізуальних творів чи фонограм із вивезенням або без вивезення їх з митної території України".
Враховано

експортер примірників - український суб'єкт підприєємницької діяльності, який здійснив продаж (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) іноземному суб'єкту господарської діяльності примірників аудіовізуальних творів чи фонограм із вивезенням або без вивезення їх з митної території України
15.
контрольна марка - спецiальний знак, що засвiдчує додержання авторських i сумiжних прав i дає право на розповсюдження, у тому числi шляхом iмпорту, оптової та роздрiбної торгiвлi, примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм на територiї України;

-3- Президент України
Абзац сьомий статті 2 доповнити словами "і їх експорту".


Враховано

контрольна марка - спецiальний знак, що засвiдчує додержання авторських i сумiжних прав i дає право на розповсюдження, у тому числi шляхом iмпорту, оптової та роздрiбної торгiвлi примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм на територiї України та їх експорту;
16.
маркування контрольними марками - позначення шляхом наклеювання контрольних марок на упаковку примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм у порядку, передбаченому законодавством;


маркування контрольними марками - позначення шляхом наклеювання контрольних марок на упаковку примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм у порядку, передбаченому законодавством;
17.
примiрник аудiовiзуального твору чи фонограми - вiдтворена в будь-якiй матерiальнiй формi копiя аудiовiзуального твору чи фонограми, яка мiстить у собi всi або значну частину зображення чи звукiв, що є складовими частинами цього аудiовiзуального твору чи фонограми;


примiрник аудiовiзуального твору чи фонограми - вiдтворена в будь-якiй матерiальнiй формi копiя аудiовiзуального твору чи фонограми, яка мiстить у собi всi або значну частину зображення чи звукiв, що є складовими частинами цього аудiовiзуального твору чи фонограми;
18.
розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм - випуск в обiг примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм i наступнi за цим будь-якi дiї розповсюджувачiв цих примiрникiв, якi тягнуть, незалежно вiд способу, передачу права власностi або передачу права володiння, або права користування, або права розпорядження на цi примiрники;


розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм - випуск в обiг примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм i наступнi за цим будь-якi дiї розповсюджувачiв цих примiрникiв, якi тягнуть, незалежно вiд способу, передачу права власностi або передачу права володiння, або права користування, або права розпорядження на цi примiрники;
19.
розповсюджувач примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який придбав у власнiсть або одержав у володiння (розпорядження) випущенi в обiг примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм з метою їх передачi у власнiсть або у володiння, користування, розпорядження третiм особам шляхом продажу через мережу оптової, роздрiбної чи дрiбнороздрiбної торгiвлi або в iнший спосiб;


розповсюджувач примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який придбав у власнiсть або одержав у володiння (розпорядження) випущенi в обiг примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм з метою їх передачi у власнiсть або у володiння, користування, розпорядження третiм особам шляхом продажу через мережу оптової, роздрiбної чи дрiбнороздрiбної торгiвлi або в iнший спосiб;
20.
фонограма - виключно звуковий запис будь-якого виконання чи iнших звукiв. Грамофоннi платiвки, диски, магнiтофоннi касети та iншi носiї записiв є примiрниками фонограми.


фонограма - виключно звуковий запис будь-якого виконання чи iнших звукiв. Грамофоннi платiвки, диски, магнiтофоннi касети та iншi носiї записiв є примiрниками фонограми.
21.
Стаття 3. Контрольна марка


Стаття 3. Контрольна марка
22.
На упаковку кожного примiрника аудiовiзуального твору чи фонограми, якi iмпортуються в Україну або вiдтворюються та розповсюджуються в Українi, наклеюється у випадках, передбачених цим Законом, контрольна марка (маркування примiрникiв), що є самоклейним голограмним знаком, зовнiшня сторона якого має спецiальний захист. Це засвiдчує законнiсть та правомiрнiсть використання аудiовiзуальних творiв чи фонограм вiдповiдно до набутих авторських чи сумiжних прав.
-4- Президент України
Частину першу статті 3 після слів "які імпортуються в Україну" доповнити словами "чи експортуються з України".

Враховано

На упаковку кожного примiрника аудiовiзуального твору чи фонограми, якi iмпортуються в Україну чи експортуються з України, або вiдтворюються та розповсюджуються в Українi, наклеюється у випадках, передбачених цим Законом, контрольна марка (маркування примiрникiв), що є самоклейним голограмним знаком, зовнiшня сторона якого має спецiальний захист. Це засвiдчує законнiсть та правомiрнiсть використання аудiовiзуальних творiв чи фонограм вiдповiдно до набутих авторських чи сумiжних прав.
23.
Технологiя виготовлення контрольних марок повинна забезпечувати їх одноразове використання.


Технологiя виготовлення контрольних марок повинна забезпечувати їх одноразове використання.
24.
Маркування примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм не здiйснюється, якщо це прямо не передбачено цим Законом.
-5- Президент України
Частину третю виключити.

Враховано


25.
Стаття 4. Розповсюдження маркованих примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм


Стаття 4. Розповсюдження маркованих примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм
26.
Примiрники аудiовiзуального твору чи фонограми маркуються контрольними марками перед їх випуском в обiг. Маркування контрольною маркою здiйснює iмпортер чи вiдтворювач, який випускає примiрники в обiг.
-6- Президент України
У статті 4 Закону:
1) частину першу після слів "здійснює імпортер" доповнити словом "експортер";

Враховано

Примiрники аудiовiзуального твору чи фонограми маркуються контрольними марками перед їх випуском в обiг. Маркування контрольною маркою здiйснює iмпортер, експортер чи вiдтворювач, який випускає примiрники в обiг.


27.
Iмпортованi примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм маркуються пiсля їх ввезення на територiю України iмпортером перед випуском в обiг.

2) доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

Враховано

Iмпортованi примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм маркуються пiсля їх ввезення на територiю України iмпортером перед випуском в обiг.


"Примірники аудіовізуальних творів чи фонограм, що експортуються, маркуються експортером перед їх вивезенням (в тому числі і перевізником, агентом чи іншою особою, якій експортер чи покупець доручають вивезення) з митної території України чи їх передачею іноземному контрагенту на митній території України".

Примірники аудіовізуальних творів чи фонограм, що експортуються, маркуються експортером перед їх вивезенням (в тому числі і перевізником, агентом чи іншою особою, якій експортер чи покупець доручають вивезення) з митної території України чи їх передачею іноземному контрагенту на митній території України.
28.
Мiсце для маркування на упаковках примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм визначається вiдповiдно до порядку, передбаченого законодавством.
У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.


Мiсце для маркування на упаковках примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм визначається вiдповiдно до порядку, передбаченого законодавством.
29.
Розповсюдження на територiї України не маркованих контрольними марками примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм, якi пiдлягають маркуванню вiдповiдно до цього Закону, забороняється.
-7- Президент України
Частину п'яту статті 4 після слів "на території України" доповнити словами "чи експорт з митної території України".

Враховано

Розповсюдження на територiї України чи експорт з митної території України не маркованих контрольними марками примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм, якi пiдлягають маркуванню вiдповiдно до цього Закону, забороняється.
30.
Стаття 5. Серiї контрольних марок та порядок їх виготовлення


Стаття 5. Серiї контрольних марок та порядок їх виготовлення
31.
Контрольна марка має власнi серiю та номер.


Контрольна марка має власнi серiю та номер.
32.
Встановлюються такi серiї контрольних марок:


Встановлюються такi серiї контрольних марок:
33.
"А" - для аудiокасет;


"А" - для аудiокасет;
34.
"В" - для вiдеокасет;


"В" - для вiдеокасет;
35.
"К" - для компакт-дискiв.


"К" - для компакт-дискiв.
36.
Контрольнi марки виготовляються на замовлення спецiально уповноваженого органу виконавчої влади з питань додержання авторських i сумiжних прав (далi - спецiально уповноважений орган), в порядку, встановленому законодавством.


Контрольнi марки виготовляються на замовлення спецiально уповноваженого органу виконавчої влади з питань додержання авторських i сумiжних прав (далi - спецiально уповноважений орган), в порядку, встановленому законодавством.
37.
Стаття 6. Право на одержання контрольних марок


Стаття 6. Право на одержання контрольних марок
38.
Контрольнi марки видаються спецiально уповноваженим органом.


Контрольнi марки видаються спецiально уповноваженим органом.
39.
Право на одержання контрольних марок мають iмпортери та вiдтворювачi примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм, якi внесенi до Єдиного реєстру одержувачiв контрольних марок (далi- Реєстр), який веде спецiально уповноважений орган.
-8- Президент України
Частину другу статті 6 Закону після слів "мають імпортери" доповнити словом "експортери".

Враховано

Право на одержання контрольних марок мають iмпортери, експортери та вiдтворювачi примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм, якi внесенi до Єдиного реєстру одержувачiв контрольних марок (далi - Реєстр), який веде спецiально уповноважений орган.
40.
Будь-яка посередницька дiяльнiсть з одержання та розповсюдження контрольних марок забороняється.


Будь-яка посередницька дiяльнiсть з одержання та розповсюдження контрольних марок забороняється.
41.
Стаття 7. Порядок одержання контрольних марок


Стаття 7. Порядок одержання контрольних марок
42.
Для одержання контрольних марок особи, зазначенi в частинi другiй статтi 6 цього Закону (далi - заявники), повиннi подати до спецiально уповноваженого органу:


Для одержання контрольних марок особи, зазначенi в частинi другiй статтi 6 цього Закону (далi - заявники), повиннi подати до спецiально уповноваженого органу:
43.
заяву встановленого зразка;


заяву встановленого зразка;
44.
копiю статуту (для юридичних осiб);


копiю статуту (для юридичних осiб);
45.
копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;


копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;
46.
копiю довiдки про включення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (для юридичних осiб) або про присвоєння iдентифiкацiйного коду (для фiзичних осiб);


копiю довiдки про включення до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України (для юридичних осiб) або про присвоєння iдентифiкацiйного коду (для фiзичних осiб);
47.
копiю державного посвiдчення на право розповсюдження та демонстрування фiльмiв (для аудiовiзуальних творiв - фiльмiв);


копiю державного посвiдчення на право розповсюдження та демонстрування фiльмiв (для аудiовiзуальних творiв - фiльмiв);
48.
авторськi договори, лiцензiйнi угоди чи договори (контракти) або iншi правоустановчi документи, якими пiдтверджується наявнiсть у заявника авторських чи сумiжних прав на аудiовiзуальнi твори чи фонограми та в яких зазначаються дозволенi способи використання аудiовiзуальних творiв чи фонограм. Цi документи подаються в оригiналах разом з їх копiями.


авторськi договори, лiцензiйнi угоди чи договори (контракти) або iншi правоустановчi документи, якими пiдтверджується наявнiсть у заявника авторських чи сумiжних прав на аудiовiзуальнi твори чи фонограми та в яких зазначаються дозволенi способи використання аудiовiзуальних творiв чи фонограм. Цi документи подаються в оригiналах разом з їх копiями.
49.
Заява, зазначена в абзацi другому частини першої цiєї статтi, та копiї документiв, передбачених абзацами третiм - сьомим частини першої цiєї статтi, посвiдчуються: вiд юридичних осiб - пiдписом посадової особи заявника i скрiплюються печаткою, вiд фiзичних осiб - особистим пiдписом заявника з одночасним пред'явленням паспорта.


Заява, зазначена в абзацi другому частини першої цiєї статтi, та копiї документiв, передбачених абзацами третiм - сьомим частини першої цiєї статтi, посвiдчуються: вiд юридичних осiб - пiдписом посадової особи заявника i скрiплюються печаткою, вiд фiзичних осiб - особистим пiдписом заявника з одночасним пред'явленням паспорта.
50.
Оригiнали документiв повертаються заявнику разом з письмовим рiшенням про видачу або вiдмову у видачi контрольних марок.


Оригiнали документiв повертаються заявнику разом з письмовим рiшенням про видачу або вiдмову у видачi контрольних марок.
51.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть зазначених документiв несе заявник.


Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть зазначених документiв несе заявник.
52.
У заявi на одержання контрольних марок мають бути зазначенi: дата звернення, кiлькiсть примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм, яку заявник має право випустити в обiг, найменування цих примiрникiв з перелiком аудiовiзуальних творiв чи фонограм, якi мiстяться в них (мовою, яка використовується для оригiналу вiдповiдного примiрника), та кiлькiсть контрольних марок, яку заявник хоче одержати для маркування цих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм.


У заявi на одержання контрольних марок мають бути зазначенi: дата звернення, кiлькiсть примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм, яку заявник має право випустити в обiг, найменування цих примiрникiв з перелiком аудiовiзуальних творiв чи фонограм, якi мiстяться в них (мовою, яка використовується для оригiналу вiдповiдного примiрника), та кiлькiсть контрольних марок, яку заявник хоче одержати для маркування цих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм.
53.
Спецiально уповноважений орган протягом трьох робочих днiв з дня прийняття заяви зобов'язаний видати заявнику письмове рiшення про видачу контрольних марок або вiдмову в їх видачi.


Спецiально уповноважений орган протягом трьох робочих днiв з дня прийняття заяви зобов'язаний видати заявнику письмове рiшення про видачу контрольних марок або вiдмову в їх видачi.
54.
Данi про заявника, який вперше звернувся за одержанням контрольних марок i щодо якого прийнято рiшення про видачу контрольних марок, заносяться спецiально уповноваженим органом до Реєстру. До Реєстру вносяться такi вiдомостi: реквiзити заявника, номер заяви на одержання контрольних марок, кiлькiсть виданих марок iз зазначенням їх серiй та номерiв i дата їх одержання. Такому заявнику присвоюється реєстрацiйний номер. У рiшеннi про видачу контрольних марок має бути зазначено дату внесення заявника до Реєстру та його реєстрацiйний номер. Невнесення заявника до Реєстру не позбавляє заявника права на одержання контрольних марок у встановленi термiни згiдно iз прийнятим рiшенням та на використання вже одержаних марок. Порядок ведення Реєстру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Забороняється вимагати вiд заявника документи та вiдомостi, не передбаченi цiєю статтею.


Данi про заявника, який вперше звернувся за одержанням контрольних марок i щодо якого прийнято рiшення про видачу контрольних марок, заносяться спецiально уповноваженим органом до Реєстру. До Реєстру вносяться такi вiдомостi: реквiзити заявника, номер заяви на одержання контрольних марок, кiлькiсть виданих марок iз зазначенням їх серiй та номерiв i дата їх одержання. Такому заявнику присвоюється реєстрацiйний номер. У рiшеннi про видачу контрольних марок має бути зазначено дату внесення заявника до Реєстру та його реєстрацiйний номер. Невнесення заявника до Реєстру не позбавляє заявника права на одержання контрольних марок у встановленi термiни згiдно iз прийнятим рiшенням та на використання вже одержаних марок. Порядок ведення Реєстру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Забороняється вимагати вiд заявника документи та вiдомостi, не передбаченi цiєю статтею.
55.
Єдиною пiдставою для рiшення про вiдмову у видачi контрольних марок є порушення заявником вимог частин першої - третьої цiєї статтi. Рiшення про вiдмову у видачi контрольних марок може бути оскаржене в порядку, встановленому законом.
-9- Президент України
У частині восьмій статті 7 Закону слова "вимог частин першої - третьої цієї статті" замінити словами "вимог частин першої, другої та п'ятої цієї статті".
Враховано

Єдиною пiдставою для рiшення про вiдмову у видачi контрольних марок є порушення заявником вимог частин першої, другої та п'ятої цiєї статтi. Рiшення про вiдмову у видачi контрольних марок може бути оскаржене в порядку, встановленому законом.
56.
На пiдставi рiшення про видачу контрольних марок заявник подає до спецiально уповноваженого органу копiю платiжного документа з вiдмiткою банкiвської установи про перерахування вартостi контрольних марок до Державного бюджету України i в цей же день їх одержує.


На пiдставi рiшення про видачу контрольних марок заявник подає до спецiально уповноваженого органу копiю платiжного документа з вiдмiткою банкiвської установи про перерахування вартостi контрольних марок до Державного бюджету України i в цей же день їх одержує.
57.
Пiд час наступних звернень цього ж заявника з питань одержання контрольних марок документи, передбаченi в абзацах третьому- п'ятому частини першої цiєї статтi, не вимагаються.


Пiд час наступних звернень цього ж заявника з питань одержання контрольних марок документи, передбаченi в абзацах третьому - п'ятому частини першої цiєї статтi, не вимагаються.
58.
Стаття 8. Плата за одержання контрольних марок


Стаття 8. Плата за одержання контрольних марок
59.
Заявник сплачує за одну контрольну марку суму, яка дорiвнює одному вiдсотку неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.


Заявник сплачує за одну контрольну марку суму, яка дорiвнює одному вiдсотку неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.
60.
Забороняється встановлення та стягнення з заявникiв будь-яких iнших платежiв за одержання та використання контрольних марок.


Забороняється встановлення та стягнення з заявникiв будь-яких iнших платежiв за одержання та використання контрольних марок.
61.
Кошти, одержанi вiд продажу контрольних марок, зараховуються до Державного бюджету України.


Кошти, одержанi вiд продажу контрольних марок, зараховуються до Державного бюджету України.
62.
Стаття 9. Маркування контрольними марками


Стаття 9. Маркування контрольними марками
63.
Кожна упаковка примiрника аудiовiзуального твору чи фонограми маркується однiєю контрольною маркою. Якщо упаковка, яка є невiд'ємною частиною товару, вмiщує кiлька рiзних за змiстом примiрникiв, вона маркується однiєю контрольною маркою.


Кожна упаковка примiрника аудiовiзуального твору чи фонограми маркується однiєю контрольною маркою. Якщо упаковка, яка є невiд'ємною частиною товару, вмiщує кiлька рiзних за змiстом примiрникiв, вона маркується однiєю контрольною маркою.
64.
Примiрники, на яких здiйснено запис коротких уривкiв аудiовiзуального твору чи фонограми або коротких уривкiв кiлькох аудiовiзуальних творiв чи фонограм, контрольними марками не маркуються, якщо такий запис зроблено з метою реклами цих аудiовiзуальних творiв чи фонограм.


Примiрники, на яких здiйснено запис коротких уривкiв аудiовiзуального твору чи фонограми або коротких уривкiв кiлькох аудiовiзуальних творiв чи фонограм, контрольними марками не маркуються, якщо такий запис зроблено з метою реклами цих аудiовiзуальних творiв чи фонограм.
65.
У разi вiдтворення примiрникiв творiв iз звуко- або вiдеозаписом подiй, що мають особистий характер (сiмейних свят тощо), якщо таке вiдтворення здiйснено з метою їх розповсюдження серед учасникiв цих подiй, такi примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм контрольними марками не маркуються.


У разi вiдтворення примiрникiв творiв iз звуко- або вiдеозаписом подiй, що мають особистий характер (сiмейних свят тощо), якщо таке вiдтворення здiйснено з метою їх розповсюдження серед учасникiв цих подiй, такi примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм контрольними марками не маркуються.
66.
Примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм, маркованi контрольними марками, не дають права на публiчний показ або публiчне сповiщення записаних на них аудiовiзуальних творiв чи фонограм.


Примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм, маркованi контрольними марками, не дають права на публiчний показ або публiчне сповiщення записаних на них аудiовiзуальних творiв чи фонограм.
67.
Стаття 10. Дiї, при виконаннi яких примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм не пiдлягають маркуванню контрольними марками
-10- Президент України
Статтю 10 Закону викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Дії, при виконанні яких примірники аудіовізуальних творів чи фонограм не підлягають маркуванню контрольними марками
Враховано

Стаття 10. Дії, при виконанні яких примірники аудіовізуальних творів чи фонограм не підлягають маркуванню контрольними марками
68.
Примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм не пiдлягають маркуванню контрольними марками, якщо їх виготовлено суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, який самостiйно здiйснює процес вiдтворення на обладнаннi, що є його власнiстю або перебуває у його володiннi чи користуваннi (далi - виконавець), на замовлення iншої особи, резидента або нерезидента України (далi - замовник), i передача виготовлених ним примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм замовнику вiдбувається за таких умов:
Примірники аудіовізуальних творів чи фонограм не підлягають маркуванню контрольними марками, якщо їх виготовлено на замовлення іншої юридичної чи фізичної особи (далі - замовник) суб'єктом підприємницької діяльності, який самостійно здійснює процес відтворення на обладнанні, що ї його власністю або перебуває у його володінні чи користуванні (далі - виконавець), і передача виготовлених виконавцем примірників аудіовізуальних творів чи фонограм замовнику відбувається лише за дотримання всіх наведених нижче умов:

Примірники аудіовізуальних творів чи фонограм не підлягають маркуванню контрольними марками, якщо їх виготовлено на замовлення іншої юридичної чи фізичної особи (далі - замовник) суб'єктом підприємницької діяльності, який самостійно здійснює процес відтворення на обладнанні, що ї його власністю або перебуває у його володінні чи користуванні (далі - виконавець), і передача виготовлених виконавцем примірників аудіовізуальних творів чи фонограм замовнику відбувається лише за дотримання всіх наведених нижче умов:
69.
виконавець виробляє примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм на замовлення iншого суб'єкта пiдприємницької дiяльностi;
замовлення виконується на підставі договору підряду (замовлення) з первинних матеріалів, їх компонентів або сировини, що належать замовнику, або повністю оплачені замовником;

замовлення виконується на підставі договору підряду (замовлення) з первинних матеріалів, їх компонентів або сировини, що належать замовнику, або повністю оплачені замовником;
70.
замовлення виконується на пiдставi договору пiдряду (замовлення) з первинних матерiалiв, їх компонентiв або сировини, що належать замовнику, або повнiстю оплаченi замовником;
матриці (стампери, R-DAT, Betacam SP, U-МАТIC SP касети тощо), інші первинні матеріали, в тому числі ті, що передаються електронним способом, які використовуються при виготовленні примірників аудіовізуального твору чи фонограми, ї власністю замовника, незалежно від того, передані такі матриці або інші первинні матеріали замовником чи виготовлені виконавцем у межах і на виконання замовлення;

матриці (стампери, R-DAT, Betacam SP, U-МАТIC SP касети тощо), інші первинні матеріали, в тому числі ті, що передаються електронним способом, які використовуються при виготовленні примірників аудіовізуального твору чи фонограми, ї власністю замовника, незалежно від того, передані такі матриці або інші первинні матеріали замовником чи виготовлені виконавцем у межах і на виконання замовлення;
71.
матрицi (стампери, R-DAT, Betacam SP, U-MATIC SP касети тощо), iншi первиннi матерiали, в тому числi тi, що передаються електронним способом, якi використовуються при виготовленнi примiрникiв аудiовiзуального твору чи фонограми, є власнiстю замовника, незалежно вiд того, переданi такi матрицi або iншi первиннi матерiали замовником чи виготовленi виконавцем у межах i на виконання замовлення;
примірники аудіовізуального твору чи фонограми, виготовлені па замовлення, передаються виконавцем замовнику у повному обсязі і не використовуються виконавцем замовлення для продажу як продукція його власного виробництва;

примірники аудіовізуального твору чи фонограми, виготовлені па замовлення, передаються виконавцем замовнику у повному обсязі і не використовуються виконавцем замовлення для продажу як продукція його власного виробництва;
72.
примiрники аудiовiзуального твору чи фонограми, виготовленi на замовлення, передаються виконавцем замовнику у повному обсязi i не використовуються виконавцем замовлення для продажу як продукцiя його власного виробництва;
авторські та суміжні права на аудіовізуальні твори чи фонограми належать замовнику, і ці права не переходять до виконавця замовлення;

авторські та суміжні права на аудіовізуальні твори чи фонограми належать замовнику, і ці права не переходять до виконавця замовлення;
73.
авторськi та сумiжнi права на аудiовiзуальнi твори чи фонограми належать замовнику, i цi права не переходять до виконавця замовлення;
право власності на примірники аудіовізуальних творів чи фонограм належить замовнику, який відповідає за використання авторських і суміжних прав стосовно цих аудіовізуальних творів чи фонограм перед третіми особами;

право власності на примірники аудіовізуальних творів чи фонограм належить замовнику, який відповідає за використання авторських і суміжних прав стосовно цих аудіовізуальних творів чи фонограм перед третіми особами;
74.
право власностi на примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм належить замовнику, який вiдповiдає за використання авторських i сумiжних прав стосовно цих аудiовiзуальних творiв чи фонограм перед третiми особами.
примірники аудіовізуальних творів чи фонограм, виготовлені на замовлення, вивозяться за межі митної території України без їх розповсюдження в Україні за наявності законних підстав (зовнішньоекономічних договорів, контрактів тощо);

примірники аудіовізуальних творів чи фонограм, виготовлені на замовлення, вивозяться за межі митної території України без їх розповсюдження в Україні за наявності законних підстав (зовнішньоекономічних договорів, контрактів тощо);
75.
Виконавець замовлення на виготовлення примiрникiв аудiовiзуального твору чи фонограми для замовника - нерезидента України здiйснює вивезення таких примiрникiв без їх маркування контрольними марками.
вивезення примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, виготовлених на замовлення, з митної території України безпосередньо без передачі прав володіння, користування цими примірниками третім особам (крім тимчасової передачі таких прав транспортно-експедиторським організаціям для перевезення).

вивезення примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, виготовлених на замовлення, з митної території України безпосередньо без передачі прав володіння, користування цими примірниками третім особам (крім тимчасової передачі таких прав транспортно-експедиторським організаціям для перевезення).
76.
Не пiдлягають маркуванню контрольними марками примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм, якi вивозяться за межi митної територiї України без їх розповсюдження в Українi, якщо таке вивезення здiйснюється:
Замовник та виконавець, несуть солідарну відповідальність за порушення авторських та суміжних прав перед третіми особами. Розподіл такої відповідальності між замовником та виконавцем визначається договором.

Замовник та виконавець, несуть солідарну відповідальність за порушення авторських та суміжних прав перед третіми особами. Розподіл такої відповідальності між замовником та виконавцем визначається договором.
77.
вiдтворювачами, яким цi примiрники належать на правi власностi;
Не підлягають маркуванню контрольними марками примірники аудіовізуальних творів чи фонограм, що перевозяться транзитом через митну територію України".

Не підлягають маркуванню контрольними марками примірники аудіовізуальних творів чи фонограм, що перевозяться транзитом через митну територію України".
78.
iмпортерами, якi ввезли цi примiрники на територiю України;79.
замовниками - нерезидентами України у разi виконання замовлення українськими виконавцями з дотриманням умов частини першої цiєї статтi.80.
Вивезення примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм за межi митної територiї України без маркування цих примiрникiв контрольними марками може здiйснюватися iншими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi лише за таких умов:81.
придбання цих примiрникiв у українських вiдтворювачiв чи iмпортерiв здiйснено до випуску їх в обiг, без права їх розповсюдження на територiї України;82.
безпосереднього їх вивезення з територiї України без передачi прав володiння та користування цими примiрниками третiм особам (крiм тимчасової передачi таких прав транспортно-експедиторським органiзацiям для перевезення);83.
наявностi законних пiдстав (зовнiшньоекономiчних договорiв, контрактiв тощо) для вивезення з України;84.
наявностi облiкової картки суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi.85.
На пiдставi перелiчених умов вiдтворювачi чи iмпортери мають право передавати суб'єктам пiдприємницької дiяльностi примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм для вивезення за межi митної територiї України без маркування цих примiрникiв контрольними марками з обов'язковим повiдомленням про таку передачу митних органiв за мiсцем облiку суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, який придбав цi примiрники для вивезення.86.
Не пiдлягають маркуванню контрольними марками примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм, ввезення яких на митну територiю України здiйснено до випуску їх в обiг, а також тi, що перевозяться транзитом через територiю України.87.
Стаття 11. Зберiгання та перевезення територiєю України примiрникiв немаркованих аудiовiзуальних творiв чи фонограм


Стаття 11. Зберiгання та перевезення територiєю України примiрникiв немаркованих аудiовiзуальних творiв чи фонограм
88.
Зберiгання немаркованих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм здiйснюється виключно вiдтворювачами або iмпортерами цих примiрникiв.


Зберiгання немаркованих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм здiйснюється виключно вiдтворювачами або iмпортерами цих примiрникiв.
89.
Перевезення територiєю України немаркованих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм дозволяється лише в разi, якщо цi примiрники перевозяться з метою зберiгання до складських примiщень, що належать суб'єктам, зазначеним у частинi першiй цiєї статтi.


Перевезення територiєю України немаркованих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм дозволяється лише в разi, якщо цi примiрники перевозяться з метою зберiгання до складських примiщень, що належать суб'єктам, зазначеним у частинi першiй цiєї статтi.
90.
Перевезення територiєю України немаркованих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм з iншою метою забороняється.
-11- Президент України
Частину третю статті 11 Закону доповнити словами "крім випадків, передбачених у частині третій статті 10 цього Закону".
Враховано

Перевезення територiєю України немаркованих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм з iншою метою забороняється, крім випадків, передбачених у частині третій статті 10 цього Закону.


-12- Президент України
Доповнити Закон після статті 11 новою статтею "Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів чи фонограм" такого змісту:
Враховано

Стаття 12. Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів чи фонограмСтаття 12. Вiдповiдальнiсть за порушення цього Закону
"Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів чи фонограм здійснюється тільки в спеціалізованих об'єктах роздрібної торгівлі. Вимоги до спеціалізованих об'єктів роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів чи фонограм та правила такої торгівлі встановлюються Кабінетом Міністрів України".

Роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів чи фонограм здійснюється тільки в спеціалізованих об'єктах роздрібної торгівлі. Вимоги до спеціалізованих об'єктів роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів чи фонограм та правила такої торгівлі встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Вiдповiдальнiсть за порушення цього Закону
92.
Особи, виннi у незаконному виготовленнi, пiдробцi, використаннi або збутi незаконно виготовлених i одержаних чи пiдроблених контрольних марок для маркування упаковок примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм, притягаються до кримiнальної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону.


Особи, виннi у незаконному виготовленнi, пiдробцi, використаннi або збутi незаконно виготовлених i одержаних чи пiдроблених контрольних марок для маркування упаковок примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм, притягаються до кримiнальної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону.
93.
Особи, виннi у незаконному розповсюдженнi примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм, притягаються до адмiнiстративної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону.


Особи, виннi у незаконному розповсюдженнi примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм, притягаються до адмiнiстративної вiдповiдальностi вiдповiдно до закону.
94.
Стаття 13. Прикiнцевi положення


Стаття 14. Прикiнцевi положення
95.
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, а змiни, внесенi згiдно з цим Законом до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, - через сто вiсiмдесят днiв з дня опублiкування цього Закону.


1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, а змiни, внесенi згiдно з цим Законом до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, - через сто вiсiмдесят днiв з дня опублiкування цього Закону.
96.
2. Iмпорт та оптова торгiвля на територiї України примiрниками аудiовiзуальних творiв чи фонограм протягом дев'яноста днiв з дня набрання чинностi цим Законом здiйснюються лише за наявностi в iмпортера або розповсюджувача атестата на право iмпорту чи оптової торгiвлi аудiовiзуальними творами чи фонограмами, одержаного вiдповiдно до законодавства.
-13- Президент України
У абзаці першому частини другої статті 13 Закону:
слова "Імпорт та оптова торгівля", "право імпорту чи оптової торгівлі" замінити відповідно словами "Імпорт, експорт та оптова торгівля", "право імпорту, експорту чи оптової торгівлі";
слова "на території України" виключити.
Враховано


2. Iмпорт, експорт та оптова торгiвля примiрниками аудiовiзуальних творiв чи фонограм протягом дев'яноста днiв з дня набрання чинностi цим Законом здiйснюються лише за наявностi в iмпортера, експортера або розповсюджувача атестата на право iмпорту, експорту чи оптової торгiвлi аудiовiзуальними творами чи фонограмами, одержаного вiдповiдно до законодавства.
97.
Роздрiбна торгiвля аудiовiзуальними творами чи фонограмами протягом дев'яноста днiв з дня набрання чинностi цим Законом здiйснюється без отримання атестата на роздрiбну торгiвлю за умови наявностi у суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, який здiйснює таку торгiвлю, завiреної копiї атестата на iмпорт чи оптову торгiвлю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, який продав або передав йому на реалiзацiю примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм за договорами доручення, комiсiї, консигнацiї та iншими, якi передбачають реалiзацiю цих творiв.


Роздрiбна торгiвля аудiовiзуальними творами чи фонограмами протягом дев'яноста днiв з дня набрання чинностi цим Законом здiйснюється без отримання атестата на роздрiбну торгiвлю за умови наявностi у суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, який здiйснює таку торгiвлю, завiреної копiї атестата на iмпорт чи оптову торгiвлю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, який продав або передав йому на реалiзацiю примiрники аудiовiзуальних творiв чи фонограм за договорами доручення, комiсiї, консигнацiї та iншими, якi передбачають реалiзацiю цих творiв.
98.
Здiйснення iмпорту примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм на територiю України протягом дев'яноста днiв з дня закiнчення перiоду, зазначеного в частинi першiй цiєї статтi, дозволяється за наявностi вiдповiдного атестата або без нього та за умови маркування контрольною маркою примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм при випуску їх в обiг вiдповiдно до цього Закону.
-14- Президент України
Абзаци третій та четвертий статті 13 викласти в такій редакції:
"Здійснення імпорту, експорту примірників аудіовізуальних творів чи фонограм протягом дев'яноста днів з дня закінчення періоду, зазначеного в абзаці першому цієї частини, дозволяється за наявності відповідного атестата або маркування, відповідно до цього Закону, контрольною маркою примірників аудіовізуальних творів чи фонограм.
Враховано


Здійснення імпорту, експорту примірників аудіовізуальних творів чи фонограм протягом дев'яноста днів з дня закінчення періоду, зазначеного в абзаці першому цієї частини, дозволяється за наявності відповідного атестата або маркування, відповідно до цього Закону, контрольною маркою примірників аудіовізуальних творів чи фонограм.
99.
Здiйснення оптової торгiвлi аудiовiзуальними творами чи фонограмами на територiї України протягом дев'яноста днiв з дня закiнчення перiоду, зазначеного у частинi першiй цiєї статтi, дозволяється за наявностi вiдповiдного атестата або маркування контрольною маркою примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм. Роздрiбна торгiвля аудiовiзуальними творами чи фонограмами у зазначений термiн дозволяється за умови дотримання вимог частини другої цiєї статтi або наявностi на упаковках примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм контрольних марок.
Здійснення оптової торгівлі примірниками аудіовізуальних творів чи фонограм на території України протягом дев'яноста днів з дня закінчення періоду, зазначеного у абзаці першому цієї частини, дозволяється за наявності відповідного атестата або маркування контрольною маркою примірників аудіовізуальних творів чи фонограм. Роздрібна торгівля аудіовізуальними творами чи фонограмами у зазначений термін дозволяється за умови дотримання вимог абзацу другого цієї частини або наявності на упаковках примірників аудіовізуальних творів чи фонограм контрольних марок";

Здійснення оптової торгівлі примірниками аудіовізуальних творів чи фонограм на території України протягом дев'яноста днів з дня закінчення періоду, зазначеного у абзаці першому цієї частини, дозволяється за наявності відповідного атестата або маркування контрольною маркою примірників аудіовізуальних творів чи фонограм. Роздрібна торгівля аудіовізуальними творами чи фонограмами у зазначений термін дозволяється за умови дотримання вимог абзацу другого цієї частини або наявності на упаковках примірників аудіовізуальних творів чи фонограм контрольних марок;
100.
З дати закiнчення перiоду у сто вiсiмдесят днiв з дня набрання чинностi цим Законом iмпорт примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм на територiю України здiйснюється без одержання атестата на право iмпорту зазначених примiрникiв та виключно за умови маркування контрольною маркою примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм при випуску їх в обiг вiдповiдно до цього Закону.
у абзаці п'ятому:
слова "імпорт примірників", "право імпорту зазначених примірників" замінити відповідно словами "імпорт, експорт примірників", "право імпорту, експорту зазначених примірників";
слова "на територію України" виключити.

З дати закiнчення перiоду у сто вiсiмдесят днiв з дня набрання чинностi цим Законом iмпорт, експорт примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм здiйснюється без одержання атестата на право iмпорту, експорту зазначених примiрникiв та виключно за умови маркування контрольною маркою примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм при випуску їх в обiг вiдповiдно до цього Закону.
101.
З дати закiнчення перiоду у сто вiсiмдесят днiв з дня набрання чинностi цим Законом оптова та роздрiбна торгiвля примiрниками аудiовiзуальних творiв чи фонограм здiйснюється без одержання атестатiв на право оптової чи роздрiбної торгiвлi аудiовiзуальними творами та фонограмами виключно за умови маркування примiрникiв цих творiв чи фонограм.


З дати закiнчення перiоду у сто вiсiмдесят днiв з дня набрання чинностi цим Законом оптова та роздрiбна торгiвля примiрниками аудiовiзуальних творiв чи фонограм здiйснюється без одержання атестатiв на право оптової чи роздрiбної торгiвлi аудiовiзуальними творами та фонограмами виключно за умови маркування примiрникiв цих творiв чи фонограм.
102.
З дня набрання чинностi цим Законом вивезення примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм за межi митної територiї України без розповсюдження на територiї України здiйснюється вiдповiдно до цього Закону без одержання атестатiв.
-15- Президент України
В останньому абзаці частини другої статті 13 слова "вивезення примірників аудіовізуальних творів чи фонограм за межі митної території України" замінити словами "вивезення примірників аудіовізуальних творів чи фонограм за межі митної території України у випадках, передбачених в статті 10 цього Закону".
Враховано

З дня набрання чинностi цим Законом вивезення примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм за межi митної територiї України, у випадках, передбачених в статті 10 цього Закону, без розповсюдження на територiї України здiйснюється вiдповiдно до цього Закону без одержання атестатiв.
103.
3. Кабiнету Мiнiстрiв України:


3. Кабiнету Мiнiстрiв України:
104.
у двотижневий термiн з дня набрання чинностi цим Законом пiдготувати розрахунки щодо обсягiв фiнансування на виготовлення першої партiї контрольних марок за рахунок коштiв Державного бюджету України з подальшим їх поверненням пiсля надходження коштiв вiд продажу контрольних марок суб'єктам пiдприємницької дiяльностi;


у двотижневий термiн з дня набрання чинностi цим Законом пiдготувати розрахунки щодо обсягiв фiнансування на виготовлення першої партiї контрольних марок за рахунок коштiв Державного бюджету України з подальшим їх поверненням пiсля надходження коштiв вiд продажу контрольних марок суб'єктам пiдприємницької дiяльностi;
105.
забезпечити своєчасне фiнансування виготовлення за розрахунками спецiально уповноваженого органу необхiдної кiлькостi контрольних марок, а також фiнансування органiзацiйного забезпечення процесу видачi контрольних марок;


забезпечити своєчасне фiнансування виготовлення за розрахунками спецiально уповноваженого органу необхiдної кiлькостi контрольних марок, а також фiнансування органiзацiйного забезпечення процесу видачi контрольних марок;
106.
у мiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом розробити та затвердити:


у мiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом розробити та затвердити:
107.
Положення про порядок виробництва, зберiгання, продажу контрольних марок та маркування примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм;


Положення про порядок виробництва, зберiгання, продажу контрольних марок та маркування примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм;
108.
Положення про порядок зберiгання та знищення немаркованих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм;


Положення про порядок зберiгання та знищення немаркованих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм;
109.
Положення про Єдиний реєстр одержувачiв контрольних марок;


Положення про Єдиний реєстр одержувачiв контрольних марок;
110.
Положення про порядок зберiгання та перевезення територiєю України немаркованих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм;


Положення про порядок зберiгання та перевезення територiєю України немаркованих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм;
111.
у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:


у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:
112.
привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти;


привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти;
113.
забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.


забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.
114.
4. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:


4. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:
115.
1) у Кримiнальному кодексi України:


1) у Кримiнальному кодексi України:
116.
доповнити Кодекс статтею 153-2 такого змiсту:


доповнити Кодекс статтею 1532 такого змiсту:
117.
"Стаття 153-2. Незаконне виготовлення, пiдробка, використання або збут незаконно виготовлених i одержаних чи пiдроблених контрольних марок для маркування упаковок примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм


"Стаття 1532. Незаконне виготовлення, пiдробка, використання або збут незаконно виготовлених i одержаних чи пiдроблених контрольних марок для маркування упаковок примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм
118.
Незаконне виготовлення, пiдробка, використання або збут незаконно виготовлених i одержаних чи пiдроблених контрольних марок для маркування упаковок примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм -


Незаконне виготовлення, пiдробка, використання або збут незаконно виготовлених i одержаних чи пiдроблених контрольних марок для маркування упаковок примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм -
119.
карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв або штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.


карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв або штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
120.
Тi ж дiї, вчиненi повторно або за попереднiм зговором групою осiб,-


Тi ж дiї, вчиненi повторно або за попереднiм зговором групою осiб,-
121.
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з конфiскацiєю майна або штрафом вiд трьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю майна";


караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з конфiскацiєю майна або штрафом вiд трьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю майна";
122.
абзац третiй частини четвертої статтi 25 пiсля слiв i цифр "незаконне виготовлення, пiдробка, використання або збут незаконно виготовлених i одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору (стаття 153-1)" доповнити словами i цифрами "незаконне виготовлення, пiдробка, використання або збут незаконно виготовлених i одержаних чи пiдроблених контрольних марок для маркування упаковок примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм (стаття 153-2)";


абзац третiй частини четвертої статтi 25 пiсля слiв i цифр "незаконне виготовлення, пiдробка, використання або збут незаконно виготовлених i одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору (стаття 1531)" доповнити словами i цифрами "незаконне виготовлення, пiдробка, використання або збут незаконно виготовлених i одержаних чи пiдроблених контрольних марок для маркування упаковок примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм (стаття 1532)";
123.
2) частину другу статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України пiсля цифр "153-1" доповнити цифрами "153-2";


2) частину другу статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України пiсля цифр "1531" доповнити цифрами "1532";
124.
3) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):


3) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
125.
доповнити Кодекс статтею 164-9 такого змiсту:


доповнити Кодекс статтею 1649 такого змiсту:
126.
"Стаття 164-9. Незаконне розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм


"Стаття 1649. Незаконне розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм
127.
Розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм, упаковки яких не маркованi контрольними марками або маркованi контрольними марками, що мають серiю, яка не вiдповiдає носiю цього примiрника, чи номер, який не вiдповiдає даним Єдиного реєстру одержувачiв контрольних марок, -


Розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм, упаковки яких не маркованi контрольними марками або маркованi контрольними марками, що мають серiю, яка не вiдповiдає носiю цього примiрника, чи номер, який не вiдповiдає даним Єдиного реєстру одержувачiв контрольних марок, -
128.
тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю цих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм.


тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю цих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм.
129.
Та сама дiя, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, -


Та сама дiя, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, -
130.
тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю цих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм";


тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю цих примiрникiв аудiовiзуальних творiв чи фонограм";
131.
у статтi 221 цифри "164-6 - 164-8" замiнити цифрами "164-6 - 164-9";


у статтi 221 цифри "1646 - 1648" замiнити цифрами "1646 - 1649";
132.
пункт 1 статтi 313 пiсля цифр "164-7" доповнити цифрами "164-9".


пункт 1 статтi 313 пiсля цифр "1647" доповнити цифрами "1649".
133.
Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО134.
м. К и ї в135.
13 сiчня 2000 року
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні