Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про прокуратуру''
Автор: Народні депутати України С.Б. Гавришем, О.В.Задорожнім, І.Г. Біласом, Ю.А. Кармазіним
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про прокуратуру
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 53, ст.793 )
Проект
Закон України
Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру"


Проект
Закон України
Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру"
1.

Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
2.

Внести такі зміни до Закону України "Про прокуратуру" (ВВР 1991, N 53, ст. 793; ВВР 1993, N 22, ст. 229; ВВР 1993, N 50, ст. 474; ВВР 1995, N 11, ст. 71; ВВР 1995, N 34, ст. 268):


I. Внести такі зміни до Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 22, ст. 229; 1993 р., N 50, ст. 474; 1995 р., N 11, ст. 71).:
3.
Стаття 1. Вищий нагляд за додержанням законів в Україні
Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами, державними комітетами, відомствами, іншими органами державного і господарського управління та контролю, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів, їх виконавчими і розпорядчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.
У статті 1 слово "вищий" виключити.
-1- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У статті 1 перше речення почати словом "Спеціальний" - далі за текстом.

-2- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У відповідності до Конституції України у статті 1 слова "державними комітетами, відомствами, іншими " замінити словами "та іншими центральними органами виконавчої влади".-3- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Стаття 1. Слово "вищий" замінити словом "прокурорський".

- 4- Н. д Гадяцький Л.М.
Із статті 1 необхідно вилучити слова "народних депутатів" та "і розпорядчими".


-5- Н. д Гадяцький Л.М.
Відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим офіційною назвою відповідного органу є не Уряд Автономної Республіки Крим, а Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Відхилено
такого поняття як спеціальний нагляд у вітчизняному праві не існує. Більш прийнятним є термін "прокурорський нагляд".

Враховано
Враховано

Враховано
Враховано

1. У статті 1 :
у назві статті слово "Вищий" замінити словом "Прокурорський";
у тексті статті слово "Вищий" замінити словом "Прокурорський", слова "державними комітетами, відомствами, іншими " - словами "та іншими центральними органами виконавчої влади", слова "Урядом Автономної Республіки Крим" - словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим", а слова "народних депутатів" та "і розпорядчими" виключити.

4.

Статтю 2 викласти у такій редакції:
-6- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Статтю 2 викласти у такій редакції:
Враховано частково

2. Статтю 2 викласти у такій редакції:
5.
Стаття 2. Генеральний прокурор України
"Стаття 2. Генеральний прокурор України.
"Стаття 2. Генеральний прокурор України

"Стаття 2. Генеральний прокурор України
6.
Генеральний прокурор України призначається Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України.
У діяльності щодо здійснення нагляду за додержанням законів Генеральний прокурор України відповідальний перед Верховною Радою України і тільки їй підзвітний. Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік звітує перед Верховною Радою України про діяльність прокуратури.
Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України.
Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється Президентом України.
Підставою припинення повноважень Генерального прокурора України є:
- закінчення строку, на який його призначено;
-досягнення Генеральним прокурором шістдесяти п'яти років;
- неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
- порушення вимог щодо несумісності, Конституції та законів України;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
- припиненні громадянства України;
- за власним бажанням.
У діяльності щодо здійснення своїх повноважень Генеральний прокурор України підзвітний Верховній Раді України.
Генеральний прокурор не менш як один раз на рік звітує перед Верховною Радою України про діяльність прокуратури. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.
Строк повноважень Генерального прокурора України - п'ять років ".
Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік звітує перед Верховною Радою України про діяльність прокуратури. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.
Генеральний прокурор України звільняється з посади також у разі:
- закінчення строку, на який його призначено;
- неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
- порушення вимог щодо несумісності;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
- припиненні його громадянства;
- подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.

7.
Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів - п'ять років.
Звільнення (відставка) Генерального прокурора України протягом строку повноважень може мати місце лише у випадках вчинення ним злочину, порушення виконання службових обов'язків, у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я, а також за власним бажанням.
У всіх випадках питання про відставку Генерального прокурора України вирішується Верховною Радою України.
Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів - п'ять років ".
-7- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Статтю 2 викласти у такій редакції:
"Стаття 2. Генеральний прокурор України
Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік звітує перед Верховною Радою України про діяльність прокуратури. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.
Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів - п'ять років ".
Враховано

Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів - п'ять років".-8- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 2 додати абзац наступного змісту: "Звільнення (відставка) Генерального прокурора України протягом строку повноважень може мати місце лише у разі висловленні йому недовіри Верховною Радою України, у випадках вчинення ним злочину, порушенні виконання службових обов'язків, припинення громадянства України, у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я, а також за власним бажанням".
Враховано


- 9- Н.д. Гадяцький Л.М.
Слід доповнити ст. 2 частинами другою і третьою, виклавши їх у такій редакції:
"У діяльності щодо здійснення нагляду за додержанням законів Генеральний прокурор є відповідальним перед Президентом України, підзвітним і підконтрольним перед Верховною Радою України".
"На вимогу Верховної Ради України Генеральний прокурор України звітує перед Верховною Радою України про діяльність щодо здійснення нагляду за додержанням законів. Верховна Рада України за результатами звіту Генерального прокурора може висловити йому недовіру, що має наслідком його відставку з посади".
Підзвітність і підконтрольність Генерального прокурора перед парламентом випливає, по-перше, із положень п. 24 ч. 1 ст. 85 Конституції України, згідно з якою ця посадова особа держави призначається за згодою Верховної Ради. По-друге, Конституція України (ст. 122) наділяє Верховну Раду правом висловити недовіру Генеральному прокуророві України, що тягне за собою його відставку з посади.
Отже, із конституційною нормою про надання парламентом згоди на призначення Генерального прокурора кореспондується конституційне право Верховної Ради висловлювати йому недовіру. Механізмом реалізації Верховною Радою зазначеного повноваження і має бути можливість заслуховування нею звіту Генерального прокурора про його діяльність.
Логіка такого права Верховної Ради випливає також із того, що парламент є єдиним законодавчим органом (ст. 75 Конституції). Наділяючи Генерального прокурора функцією нагляду за додержанням законів, Конституція тим самим включає цю посадову особу в механізм парламентського контролю за виконанням законів, що приймаються виключно Верховною Радою. Тому заслуховування парламентом звіту Генерального прокурора про його діяльність щодо здійснення зазначеної функції слід розглядати як форму парламентського контролю за виконанням законів.

Враховано частково
-10- Головне науково-експертне управління
1. Оскільки Генеральний прокурор України призначається Президентом України за згодою Верховної Ради України, то логічно було б, якщо б він щорічно звітував перед ними.2. У ст. 2 проекту слід визначити відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 85 і ч. 1 ст. 122 Конституції України, що Генеральний прокурор України іде у відставку у разі висловлення йому недовіри Верховною Радою України
3. У ст. 2 треба вказати і загальні підстави припинення повноважень Генерального прокурора України, такі як закінчення строку призначення, досягнення ним певного віку, неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я, припинення громадянства України, власне бажання, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, набрання законної сили судовим рішенням про визнання його недієздатним чи обмежено дієздатним, порушення вимог щодо несумісності посади.
4. Встановлення у ст. 2 строку повноважень інших прокурорів, крім Генерального, на наш погляд, не випливає із назви цієї статті.


8.
Стаття 4. Завдання вищого нагляду за додержанням законів
Діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних посягань:
1) закріплених Конституцією України ( 888-09 ) незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем прав національних груп і територіальних утворень;
2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина;
3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад народних депутатів, органів територіального громадського самоврядування.
У статті 4 слова "вищого" і "народних депутатів" виключити.
-11- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Назву статті 4 викласти у такій редакції:
"Стаття 4. Завдання спеціального нагляду за додержанням законів".
-12- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Стаття 4. Слово "вищого" замінити словом "прокурорського".
-13- Н.д. Гадяцький Л.М.
У пункті третьому статті четвертої слова "територіального громадського самоврядування" слід замінити словами "самоорганізації населення".
Відхилено
Дивись позицію до статті 1.Враховано
Враховано
3. У статті 4 слово "вищого" замінити словом "прокурорського", слова "територіального громадського самоврядування" - словами "самоорганізації населення, а слова "народних депутатів" виключити.
9.

Статтю 5 викласти у такій редакції:


4. Статтю 5 викласти у такій редакції:
10.
Стаття 5. Основні функції прокуратури
"Стаття 5. Функції прокуратури:


"Стаття 5. Функції прокуратури
11.
Основними функціями прокуратури є:
Прокуратура України становить єдину централізовану систему, на яку відповідно до Конституції України покладаються такі функції:
-14- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У частині першій статті 5 необхідно відповідно до статті 121 Конституції України виключити слово "централізовану", а після слів "до Конституції України" доповнити словами "та цього Закону".
Враховано

Прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно до Конституції України та цього Закону покладаються такі функції:
12.
1) нагляд за додержанням законів усіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами;
1) підтримання державного обвинувачення в суді;


1) підтримання державного обвинувачення в суді;
13.
2) нагляд за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідують діяння, що містять ознаки злочину;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;


2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
14.
3) розслідування діянь, що містять ознаки злочину;
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;


3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
15.
4) підтримання державного обвинувачення, участь у розгляді в судах кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення і господарських спорів у арбітражних судах;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи людини.
-15- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Стаття 5. У пункті 4 частини першої слово "людини" замінити словом "громадян", що відповідатиме формулюванню пункту 4 ст.121 Конституції України.
Враховано

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.5) нагляд за виконанням законів у місцях тримання затриманих, попереднього ув'язнення, при виконанні покарань та застосуванні інших заходів примусового характеру, які призначаються судом;

6) нагляд за додержанням законів органами військового управління, військовими об'єднаннями, з'єднаннями, частинами, підрозділами, установами і військовими навчальними закладами та посадовими особами Збройних Сил, Прикордонних військ, Управління державної охорони, Служби безпеки України та інших військових формувань, дислокованих на території України.
16.
Прокуратура бере участь у розробленні органами державної влади заходів запобігання злочинам та іншим правопорушенням, у роботі по вдосконаленню та роз'ясненню законодавства.
Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до формування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.
-16- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Частину другу статті 5 пропоную перенести у Перехідні положення законопроекту, оскільки ця норма є тимчасовою.
-17- Н.д .Гадяцький Л.М.
Пропоную із статті 5 виключити частину другу.
Враховано
Враховано частково.

17.
На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені законами України.
На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і цим Законом".


На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і цим Законом".
18.
Стаття 7. Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні повноважень
Діяльність прокуратури підконтрольна Верховній Раді України, утворюваним нею для цієї мети органам. Втручання інших органів державної влади і управління, посадових осіб, засобів масової інформації, громадсько-політичних організацій (рухів) та їх представників у діяльність прокуратури по нагляду за додержанням законів або по розслідуванню діянь, що містять ознаки злочину, забороняється.
Перше речення, а також слово "інших" у другому реченні частини першої статті 7 виключити.
18- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Початок частини першої статті 7 викласти у такій редакції: "У своїй діяльності Генеральний прокурор України підзвітний Верховній Раді України" - далі за текстом.
-19- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 7 додати речення наступного змісту: "Діяльність прокуратури підконтрольна Верховній Раді України та Президенту України."
- 20- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У статті 7 відповідно до статті 120 Конституції України необхідно слово "управління" замінити словами "органів місцевого самоврядування".

Відхилено


Відхилено

Враховано

5. У частині першій статті 7 перше речення, а також слово "інших" у другому реченні виключити, а слово "управління" замінити словами "органів місцевого самоврядування".

19.
Стаття 9. Участь у засіданнях органів державної влади і управління
У статті 9:


6. У статті 9:
20.
Генеральний прокурор України, його заступники мають право брати участь у засіданнях Верховної Ради України, її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Кабінету Міністрів України, його Президії, колегій міністерств, комітетів та відомств.
у частині першій слова "її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради України" замінити словами "та її органів", слова "Конституційного Суду України", "його Президії" виключити;
-21- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Відповідно до статті 117 Конституції України у частині першій статті 9 необхідно слова "комітетів та відомств" замінити словами "та інших центральних органів виконавчої влади".
Враховано

у частині першій слова "її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради України" замінити словами "та її органів", слова "комітетів та відомств" - словами "та інших центральних органів виконавчої влади", а слова "Конституційного Суду України", "його Президії" виключити;
21.
Генеральний прокурор України, прокурор Автономної Республіки Крим, їх заступники мають право брати участь у засіданнях Верховної Ради Автономної Республіки Крим, її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради, Уряду Автономної Республіки Крим, його Президії, колегій міністерств, комітетів і відомств Автономної Республіки Крим, а також місцевих Рад народних депутатів, їх виконавчих комітетів, комісій, інших органів управління.
у частині другій слова "іі Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради" замінити словами "та її органів", слова "народних депутатів" виключити;
-22- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим офіційною назвою відповідного органу є не Уряд Автономної Республіки Крим, а Рада Міністрів Автономної Республіки Крим. Крім того, цей орган не має Президії, тому слід внести зміни у частину другу статті 9.


Враховано

у частині другій слова "її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради, Уряду Автономної Республіки Крим, його Президії" замінити словами "та її органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим", а слова "народних депутатів" виключити;
22.
Прокурори областей, міст Києва і Севастополя, районні, міжрайонні, міські, транспортні та інші прирівняні до них прокурори, заступники і помічники прокурорів мають право брати участь у засіданнях Рад народних депутатів відповідного рівня, їх виконавчих комітетів, інших місцевих органів управління.
Прокурори не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших колегіальних органів, утворюваних Радами народних депутатів або їх виконавчими органами.
у частинах третій і четвертій слова "народних депутатів" виключити.
-23- Н.д. Гадяцький Л.М.
У частині третій статті 9 слова "місцевих органів управління" замінити словами "органів місцевого самоврядування."Враховано

у частині третій слова "місцевих органів управління" замінити словами "органів місцевого самоврядування.", а слова "народних депутатів" виключити.У частині четвертій слова "народних депутатів" виключити.23.
Стаття 10. Повноваження Генерального прокурора України щодо правових актів вищих органів державної влади, які суперечать закону
У разі невідповідності указу Президента України законам України Генеральний прокурор України у передбаченому законом порядку звертається з поданням до Конституційного Суду України.
Генеральний прокурор України може звернутися до Верховної Ради України з поданням про невідповідність законам України указу чи постанови Президії Верховної Ради України.
Рішення Прем'єр-міністра України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, правові акти, прийняті Верховною Радою Автономної Республіки Крим, її Президією та іншими органами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, правові акти Уряду та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які суперечать чинному законодавству, можуть бути опротестовані Генеральним прокурорам України. Протест вноситься до того органу, який видав незаконний акт, а в разі відхилення протесту прокурор звертається з поданням до Президента України або Конституційного Суду України.
Генеральний прокурор України може вносити подання до Верховної Ради України з питань, що потребують тлумачення закону.
Статтю 10 виключити.
-24- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Вважаємо доцільним виключену проектом ст. 10 із діючого Закону залишити і викласти у іншій редакції:
"Стаття 10. Координація діяльності по боротьбі зі злочинністю.
Генеральний Прокурор України та підпорядковані йому прокурори координують діяльність по боротьбі зі злочинністю органів внутрішній справ, органів служби безпеки, органів податкової міліції, органів митної служби та інших правоохоронних органів.
У цілях забезпечення координації діяльності органів, вказаних у частині 1 цієї статті, прокурор скликає координаційні наради, організує робочі групи, витребує статистичну та іншу необхідну інформацію, а також бере участь у організації нарад Координаційного Комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, при Президенті України".
Враховано

7. Статтю 10 викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Координація діяльності по боротьбі зі злочинністю
Генеральний Прокурор України та підпорядковані йому прокурори координують діяльність по боротьбі зі злочинністю органів внутрішній справ, органів служби безпеки, органів податкової міліції, органів митної служби та інших правоохоронних органів.
У цілях забезпечення координації діяльності органів, вказаних у частині 1 цієї статті, прокурор скликає координаційні наради, організує робочі групи, витребує статистичну та іншу необхідну інформацію, а також бере участь у організації нарад Координаційного Комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, при Президенті України."
24.
Стаття 12. Розгляд заяв і скарг
(частина четверта)
(Положення частини четвертої статті 12 визнане неконституційним щодо можливості оскарження прийнятого прокурором рішення до суду лише у передбачених законом випадках, оскільки винятки з конституційних норм встановлюються самою Конституцією ( 254к/96-ВР ), а не іншими нормативними актами згідно з Рішенням Конституційного Суду України N 5-зп ( v005p710-97 ) від 30.10.97) Прийняте прокурором рішення може бути оскаржено вищестоящому прокурору, а в передбачених законом випадках - до суду.
У частині четвертій статті 12 слова "а в передбачених законом випадках - " замінити словом "або".


8. У частині четвертій статті 12 слова "а в передбачених законом випадках - " замінити словом "або".
Стаття 13. Система органів прокуратури
(частина друга)
До органів військових прокуратур належать військові прокуратури регіонів і військова прокуратура Чорноморського флоту та Військово-Морських Сил України (на правах обласних), військові прокуратури гарнізонів (на правах міських).

-25- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Доповнити статтею 10-2
"Стаття 10-2. Міжнародне співробітництво.
Генеральна прокуратура України в межах своєї компетенції здійснює зв'язки з компетентними органами інших держав та міжнародними організаціями, укладає з ними угоди з питань, що стосуються її діяльності.
У випадках, передбачених законодавством та міжнародними договорами, Генеральна прокуратура України є центральним органом, відповідальним за виконання міжнародних договорів України".
-26 - Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У частині другій статті 13 слова "Чорноморського флоту та" виключити.
У частині другій слова "а також реалізації права Генерального прокурора України на законодавчу ініціативу" виключити.
Відхилено
Це питання не є предметом законопроекту щодо приведення Закону "Про прокуратуру" до Перехідних положень Конституції України.


ВрахованоВідхилено
В частині другій статті 13 такі слова відсутні.
9. У частині другій статті 13 слова "Чорноморського флоту та" виключити.
25.
Стаття 15. Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури
(частина третя)
Накази та інші акти Генерального прокурора України нормативного характеру в разі невідповідності їх Конституції або іншим законам України, можуть бути скасовані як Верховною Радою України або відповідним судом у порядку, передбаченому законом, так і самим Генеральним прокурором України.
Частину третю статті 15 виключити.


10. Частину третю статті 15 виключити.
26.
Стаття 18. Колегії органів прокуратури
(частина третя)
Рішення колегій доводяться до відома працівників органів прокуратури. В разі розбіжностей між прокурором і колегією він проводить в життя своє рішення. Про розбіжності Генеральний прокурор України доповідає Голові Верховної Ради України, а інші прокурори - Генеральному прокурору України. Члени колегії Генеральної прокуратури можуть повідомити свою особисту думку Голові Верховної Ради України, а члени колегій інших прокуратур - Генеральному прокурору України.
У частині третій статті 18 третє і четверте речення виключити.
-27- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Частину третю статті 18 викласти в редакції:
"Рішення колегій доводяться до відома працівників органів прокуратури. В разі розбіжностей між прокурором і колегією він проводить в життя своє рішення, але зобов'язаний доповісти про це Генеральному прокурору України. Члени колегії можуть повідомити свою особисту думку Генеральному прокурору України, що може бути підставою для розгляду цих розбіжностей на колегії Генеральної прокуратури України.
-28- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Стаття 18. У частині третій речення третє i четверте не слід виключати, а викласти їх одним реченням у наступній редакції:
"Про розбіжності прокурори на правах обласних зобов'язані повідомити генерального прокурора України".
Враховано

Враховано
у варіанті н.д.Кочерги В.Г.
11. Частину третю статті 18 викласти у такій редакції:
"Рішення колегій доводяться до відома працівників органів прокуратури. В разі розбіжностей між прокурором і колегією він проводить в життя своє рішення, але зобов'язаний доповісти про це Генеральному прокурору України. Члени колегії можуть повідомити свою особисту думку Генеральному прокурору України, що може бути підставою для розгляду цих розбіжностей на колегії Генеральної прокуратури України".

27.
Р о з д і л III
ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД
Глава 1. ЗАГАЛЬНИЙ НАГЛЯД
Назву глави 1 розділу ІІІ викласти в такій редакції: "Нагляд за додержанням і застосуванням законів".


12. Назву глави 1 розділу ІІІ викласти у такій редакції:
"Глава 1. Нагляд за додержанням і застосуванням законів"
28.
Стаття 19. Предмет загального нагляду
Предметом загального нагляду є:
1) відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України ( 888-09 ) та чинним законам;
2) додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав;
3) додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.
Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів - також з власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи відомчого управління та контролю і не втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству.
У статті 19 слова "загального нагляду" замінити словами "нагляду за додержанням і застосуванням законів".


13. У назві та абзаці першому частини першої статті 19 слова "загального нагляду" замінити словами "нагляду за додержанням і застосуванням законів".
29.
Стаття 20. Повноваження прокурора
При здійсненні загального нагляду прокурор має право:
1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості чи приналежності, до військових частин, установ без особливих перепусток, де такі запроваджено; мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну чи банківську таємницю або конфіденційну інформацію. Письмово вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, в тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для вирішення питань, пов'язаних з перевіркою;
2) вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення;
3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз;
4) викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону.
При виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право:
1) опротестовувати акти Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, міністерств, державних комітетів і відомств, виконавчих і розпорядчих органів місцевих Рад народних депутатів, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також рішення і дії посадових осіб;
2) вносити подання або протест на рішення місцевих Рад народних депутатів залежно від характеру порушень;
3) порушувати в установленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських організацій;
4) давати приписи про усунення очевидних порушень закону;
5) вносити подання до державних органів, громадських організацій і посадовим особам про усунення порушень закону та умов, що їм сприяли;
6) звертатись до суду або арбітражного суду з заявою про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб.
Стаття 22. Припис прокурора
(частина третя)
Орган чи посадова особа можуть оскаржити припис вищестоящому прокурору, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом десяти днів. Рішення вищестоящого прокурора є остаточним.
У статті 20 слова "загального нагляду" замінити словами "нагляду за додержанням і застосуванням законів", слова "народних депутатів" виключити.
-29- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 20 в першому реченні після слова "здійсненні" додати "прокурорського".
-30- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Відповідно до статті 19 Конституції України пропоную у пункті першому частини 1 статті 20 слова "державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування" замінити словами "органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

-31- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Пункт 1 частини другої статті 20 слід привести у відповідність до Конституції АРК., а слова "державних комітетів і відомств" замінити словами "та інших центральних органів виконавчої влади".


-32- Н.д. Гадяцький Л.М.
У пункті першому частини другої статті 20 слова "і розпорядчих" виключити.
-33- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Відповідно до статті 55 Конституції України пропоную частину третю статті 22 викласти у такій редакції:
"Орган чи посадова особа можуть оскаржити припис вищестоящому прокурору, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом десяти днів, або до суду".
Враховано

ВрахованоВраховано
Враховано

Враховано

14. У статті 20:
у частині першій:
абзац перший викласти у такій редакції:
"При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право";
у пункті 1 слова "державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування" замінити словами "органів державної влади та органів місцевого самоврядування";


у частині другій:
у пункті 1 слова "Уряду Автономної Республіки Крим" замінити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим", слова "державних комітетів і відомств" - словами "та інших центральних органів виконавчої влади"., а слова "народних депутатів" та "і розпорядчих" виключити.

у пункті 2 слова "народних депутатів" виключити.


15. Частину третю статті 22 викласти у такій редакції:
"Орган чи посадова особа можуть оскаржити припис вищестоящому прокурору, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом десяти днів, або до суду".

Стаття 27. Санкція на затримання і видворення іноземного громадянина або особи без громадянства
Прокурор за наявності передбачених законом підстав дає санкцію на затримання і видворення в примусовому порядку іноземного громадянина або особи без громадянства за межі України.
Право на дачу санкції у таких випадках належить Генеральному прокурору України, заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей і міст Києва і Севастополя.

- 34- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Статтю 27 із Закону виключити.
Відхилено

Це буде суперечити статті 32 Закону України "Про правовий статус іноземців".
-35- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Доповнити розділ ІІІ діючого Закону главою 1.1. "Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді" і викласти її у наступній редакції:
"Стаття 29. Поняття і завдання представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.
Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді є особливим видом представництва, передбаченим Конституцією України.
Завдання представництва є захист прав, свобод і законних інтересів громадянина, інтересів держави в суді.
Для представництва прокурор має право на процесуальні дії і участь в суді будь-якої інстанції, на звернення до суду про перегляд судових рішень в апеляційному і касаційному порядку, у зв'язку з нововиявленими обставинами незалежно від того, чи брав прокурор участь у справі.
Представництво прокуратурою здійснюється у всіх загальних та спеціалізованих судах.
Стаття 29-1. Приводи для представництва прокурором в суді.
Приводами для представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави є звернення громадянина, державного органу, посадових та юридичних осіб, повідомлення у засобах масової інформації, а також власна ініціатива прокурора.
Прокурор самостійно визначає наявність підстав для представництва в судах і здійснює його у будь-якій стадії судочинства.
Прокурор може виступити у справу на будь-якій стадії процесу, якщо це необхідно для захисту інтересів держави і громадянина.
Стаття 29-2. Захист прокуратурою інтересів громадянина.
Прокуратура звертається до суду за захистом прав та свобод громадянина при наявності їх порушень.
Прокурор також представляє в суді інтереси і захищає права і свободи неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних громадян та безвісно відсутніх, якщо ці інтереси не захищають відповідно їх батьки, усиновителі, опікуни та піклувальники або органи виконавчої влади.
Стаття 29-3. Захист прокуратурою інтересів держави.
Прокуратура з метою захисту державних інтересів звертається до суду з позовами в інтересах юридичних осіб, а також з заявами про визнання незаконними правових актів, дії та рішень посадових осіб.
Стаття 29-4. Повноваження прокурора.
З метою представництва інтересів громадянина або держави в суді прокурор має право:
- проводити перевірки додержання відповідного законодавства;
- запитувати необхідну інформацію від будь-яких органів державної влади й управління, державних і громадських організацій, установ, підприємств незалежно від форм власності;
- залучати контрольні органи до дослідження й вивчення необхідних питань;
- а також інші повноваження передбачені ст. 20 Закону.
Обсяг і межі повноважень прокурора, який представляє інтереси громадянина або держави в суді, а також інших прокурорів щодо опротестування рішень суду, визначаються цим Законом та процесуальним законодавством".

Відхилено


30.
Глава 2. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЩО ВЕДУТЬ БОРОТЬБУ З ЗЛОЧИННІСТЮ
Назву глави 2 викласти у такій редакції: "Глава 2. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство".


16. Назву глави 2 викласти у такій редакції:
"Глава 2. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство".
31.
Стаття 29. Предмет нагляду за законністю в діяльності органів, що ведуть боротьбу з злочинністю
У назві статті 29 слова "за законністю в дяльності органів, що ведуть боротьбу з злочинністю" виключити.


17. У статті 29:
у назві слова "за законністю в діяльності органів, що ведуть боротьбу з злочинністю" виключити;

32.
Предметом нагляду є додержання законів органами дізнання, попереднього слідства та іншими органами, що ведуть боротьбу з злочинністю.
Нагляд має своїм завданням сприяти:
1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань;
2) виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин;
3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності;
4) охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством;
5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню.
У частині першій статті 29 слова "дізнання, попереднього слідства та іншими органами, що ведуть боротьбу з злочинністю" замінити словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство".


у частині першій слова "дізнання, попереднього слідства та іншими органами, що ведуть боротьбу з злочинністю" замінити словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство".
33.
Стаття 30. Нагляд за додержанням законів органами дізнання і попереднього слідства
Назву статті 30 після слова "органами" доповнити словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність".
-36- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Слова "попереднього слідства" слід замінити словами "досудове слідство".

Враховано18. Назву статті 30 викласти у такій редакції:
"Стаття 30. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство"
34.
Стаття 31. Санкція на арешт
Право дачі санкції на арешт особи належить Генеральному прокуророві України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняним до них прокурорам та їх заступникам, міським, районним, іншим прирівняним до них прокурорам. Таке право надається також заступникам прокурорів міст і районів з населенням понад 150 тисяч, якщо це обумовлено спеціальним наказом Генерального прокурора України. ( Частина перша статті 31 в редакції Закону N 3130-12 від 22.04.93 )
Прокурор дає санкцію на арешт підозрюваного або обвинуваченого за наявності передбачених законом підстав. При вирішенні питання про дачу санкції на арешт прокурор зобов'язаний ретельно ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, а в необхідних випадках особисто допитати підозрюваного або обвинуваченого. Неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого прокурор зобов'язаний допитати у всіх випадках.
Санкція прокурора на арешт може бути оскаржена до суду арештованим, його захисником, законним представником неповнолітнього.
Статтю 31 виключити.
-37- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Статтю 31 необхідно викласти у наступній редакції:
"Стаття 31. Право прокурора при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Прокурор має право, при обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, за власною ініціативою чи на підставі постанови слідчого або органу дізнання звернутися до суду.
При вирішенні цього питання прокурор зобов'язаний ретельно ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, перевірити законність отримання доказів, їх достатність для звинувачення. Неповнолітнього підозрюваного або обвинуваченого прокурор зобов'язаний допитати особисто".
Відхилено
19. Статтю 31 виключити.

35.
Стаття 32. Обов'язковість вказівок прокурора
Вказівки прокурора, його заступника органам дізнання і попереднього слідства щодо порушення кримінальних справ і провадження розслідування, які даються відповідно до кримінально-процесуального законодавства, є обов'язковими для цих органів.
Статтю 32 після слова "органам" доповнить словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність".
-38- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Слова "попереднього слідства" слід замінити словами "досудове слідство".

Враховано20. Статтю 32 після слова "органам" доповнити словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство".-39- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
У частині першій статті 36 перше речення замінити реченням такого змісту: "Прокурор підтримує державне обвинувачення у всіх справах, що надійшли до суду з обвинувальним висновком".
Відхилено

36.
Глава 3. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В РОЗГЛЯДІ СПРАВ У СУДАХ
Назву глави 3 викласти у такій редакції: "Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів громадянина або держави в суді".


21. Назву глави 3 викласти у такій редакції:
"Глава 3. Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів громадянина або держави в суді".
37.

Доповнити главу 3 статтею 36-1 такого змісту:
-40- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Пропоную статтю 36-1 викласти у такій редакції:
Враховано

22. Доповнити главу 3 статтею 36-1 у такій редакції:
38.

"Стаття 36-1. Представництво інтересів громадянина або держави в суді
"Стаття 36-1. Участь прокурора в розгляді справ у судах

"Стаття 36-1. Участь прокурора в розгляді справ у судах
39.

Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді є особливим видом представництвом, передбаченим Конституцією України, який полягає у здійсненні прокуратурою від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді прав і законних інтересів громадян, а також державних інтересів.
Участь прокурора в розгляді справ у судах визначається цим та іншими законами України".

Участь прокурора в розгляді справ у судах визначається цим та іншими законами України".
40.

З цією метою прокурор:41.

звертається до суду з позовами в інтересах фізичних та юридичних осіб, а також з заявами про визнання незаконними правових актів, дій та рішень посадових осіб;42.

бере участь у розгляді судами справ і дає щодо них висновки у судових засіданнях;43.

ініціює перегляд незаконних і необгрунтованих судових рішень, а також судових рішень за нововиявленими обставинами.44.

Прокурор самостійно визначає наявність підстав для представництва в судах і здійснює його у будь-якій стадії судочинства.


- 41- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Пункт проекту про доповнення глави 3 статтею 36-1 викласти у такій редакції:
Доповнити главу 3 статтями 36-1, 36-2, 36-3, 36-4 такого змісту:
"Стаття 36-1. Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді
Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді є особливим видом представництва, передбаченого Конституцією України, який полягає у здійсненні прокуратурою від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді прав і законних інтересів громадян, а також інтересів держави.
Для здійснення представництва прокурор:
звертається до суду із заявою в інтересах громадянина чи держави у випадках, передбачених законом;
бере участь у розгляді справи судом;
звертається до суду про перегляд судових рішень в апеляційному порядку, у зв'язку з нововиявленими обставинами, а також у касаційному порядку, якщо прокурор брав участь у розгляді справи судом;
звертається до органу державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження.
Стаття 36-2. Приводи для представництва
Приводами для представництва прокуратурою в суді інтересів громадянина або держави є звернення фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, об'Єднань громадян, інших юридичних осіб, повідомлення у засобах масової інформації, а також власна ініціатива прокурора.
Прокурор також бере участь у розгляді справ, коли це визначає за необхідне суд у передбачених законом випадках.
Стаття 36-3. Підстави для представництва інтересів громадянина
Підставами для представництва прокуратурою інтересів громадянина в суді є порушення прав, свобод та законних інтересів неповнолітніх, недієздатних та безвісно відсутніх громадян, якщо ці права, свободи та законні інтереси не захищають відповідно їх батьки, усиновителі, опікуни та піклувальники або органи виконавчої влади.
Спеціальні підстави для представництва прокуратурою інтересів громадянина в суді можуть бути передбачені іншими законами.
Стаття 36-4. Підстави для представництва інтересів держави
Прокурор звертається за захистом інтересів держави в суді у разі виявлення порушень, внаслідок яких заподіяна чи може бути заподіяна шкода суверенітету України, територіальній цілісності, національній, у тому числі економічній, інформаційній, інформаційній, екологічній безпеці, державній власності.
Спеціальні підстави для представництва прокуратурою інтересів держави в суді можуть бути передбачені іншими законами.
Вирішуючи питання про необхідність представництва інтересів держави в суді, прокурор самостійно визначає, які саме інтереси держави потребують захисту в конкретному випадку".

Відхилено

45.
Стаття 37. Касаційне подання прокурора
Право внесення касаційного і окремого подання на вироки, рішення, ухвали і постанови судів надається прокурору і заступнику прокурора в межах їх компетенції, незалежно від їх участі в розгляді справи в суді першої інстанції. Помічники прокурора, прокурори управлінь і відділів можуть вносити касаційні і окремі подання тільки у справах, в розгляді яких вони брали участь.
Назву статті 37 після слова "касаційне" доповнити словом "апеляційне", текст статті після слова "касаційного" доповнити словом "апеляційного".
-42- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Стаття 37. З метою узгодженості термінів з послідовністю стадій судочинства слово "апеляційне" має бути перед словом "касаційне" щодо подання прокурора, а не навпаки.

Враховано
23. У назві та тексті статті 37 слова "касаційне", "касаційного" і "касаційні" замінити відповідно словами "апеляційне, касаційне", "апеляційного, касаційного" і "апеляційні, касаційні".

Стаття 38. Витребування справи із суду
Прокурор, його заступник мають право в межах своєї компетенції витребувати із суду будь-яку справу або категорію справ, по яких вироки, рішення, ухвали або постанови набрали законної сили. За наявності підстав для перегляду справи в порядку судового нагляду прокурор приносить протест на вирок, рішення, ухвалу або постанову суду.


-43- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Статті 38 і 39 із Закону виключити.
Враховано

24. Статті 38 і 39 виключити.

Стаття 39. Опротестування судових рішень, що набрали законної сили
Право принесення протесту на вироки, рішення, ухвали і постанови судів, які набрали законної сили, належить:
1) Генеральному прокурору України та його заступникам - на вироки, рішення, ухвали чи постанови будь-якого суду України, за винятком постанов Пленуму Верховного Суду України та президії Вищого арбітражного Суду України;
2) прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступникам - на вироки, рішення, ухвали і постанови районного, міського народного суду і ухвали судових колегій відповідно Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського міського судів, а також на рішення арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей і міст Києва і Севастополя.
Протест на постанову судді у справі про адміністративне правопорушення може бути принесено районним, міським прокурорами або вищестоящими прокурорами та їх заступниками.
46.
Стаття 40. Зміна протесту, касаційного подання, відкликання справи із суду
Протест, касаційне і окреме подання на вирок, рішення, ухвалу і постанову суду можуть бути доповнені або змінені прокурором, який приніс протест, а також вищестоящим прокурором, його заступником до початку розгляду справи судом.
Генеральний прокурор України, прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя і прирівняні до них прокурори, їх заступники мають право відкликати із суду кримінальну справу, по якій обвинувачений не відданий до суду.
Назву статті 40 після слова "касаційного" доповнити словом "апеляційного", текст статті після слова "касаційне" доповнити словом "апеляційне".
-44- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Стаття 40. З метою узгодженості термінів з послідовністю стадій судочинства слово "апеляційне" має бути перед словом "касаційне" щодо подання прокурора, а не навпаки.
- 45- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Пункт законопроекту щодо внесення змін до статті 40 Закону викласти у новій редакції:
"Стаття 40. Зміна апеляційного, касаційного та окремого подання, відкликання справи із суду
Апеляційне, касаційне і окреме подання на вирок, рішення, ухвалу і постанову суду можуть бути доповнені або змінені прокурором, який їх вніс, а також прокурором вищого рівня до початку розгляду справи судом. "
Враховано


Враховано

25. Назву і частину першу статті 40 викласти у такій редакції:
"Стаття 40. Зміна апеляційного, касаційного та окремого подання, відкликання справи із суду
Апеляційне, касаційне і окреме подання на вирок, рішення, ухвалу і постанову суду можуть бути доповнені або змінені прокурором, який їх вніс, а також прокурором вищого рівня до початку розгляду справи судом. "

Стаття 41. Зупинення виконання судових рішень
Генеральний прокурор України, його заступники, а також прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняні до них прокурори при наявності достатніх підстав, що свідчать про порушення закону, мають право одночасно з витребуванням кримінальної справи зупинити виконання вироку, ухвали і постанови суду до їх опротестування, але на строк не більш як три місяці або до розгляду протесту в суді.
Прокурори і їх заступники, яким надано право принесення протесту у цивільній справі, у справі про адміністративне правопорушення або розглянутій арбітражним судом, витребувавши справу, можуть зупинити виконання відповідного рішення, ухвали і постанови суду до закінчення провадження у справі.

-46- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Статтю 41 із Закону виключити.
Враховано

26. Статтю 41 виключити.

Стаття 42. Участь прокурора в засіданнях Пленуму Верховного Суду України, пленуму Вищого арбітражного суду України, президії Верховного Суду Автономної Республіки Крим, президій обласного, Київського і Севастопольського міських судів
Участь Генерального прокурора України, його заступника в засіданні Пленуму Верховного Суду України і Пленуму Вищого арбітражного суду України, прокурора Автономної Республіки Крим або його заступника у засіданні президії Верховного Суду Автономної Республіки Крим, прокурора області, міст Києва і Севастополя або їх заступників - у засіданнях президій обласного, Київського і Севастопольського міських судів є обов'язковою.

-47- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Статтю 42 із Закону виключити.
Відхилено


Глава 4. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ У МІСЦЯХ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСОВОГО ХАРАКТЕРУ
Назву глави 4 викласти у такій редакції: "Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи людини".
-48- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Відповідно до статті 121 Конституції України пропоную у назві глави 4 слово "людини" замінити словом "громадян".
Враховано

27. Назву глави 4 викласти у такій редакції:
"Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян".

Стаття 49. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників прокуратури
Заробітна плата прокурорів і слідчих прокуратури складається із посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років і має забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов'язків, а так само закріплення кваліфікованих кадрів. Надбавки за вислугу років встановлюються також іншим працівникам прокуратури (спеціалістам, службовцям, робітникам). Розміри посадових окладів, надбавок за класні чини та вислугу років затверджуються Президією Верховної Ради України або Президентом України.
Прокурорам і слідчим прокуратури надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів з оплатою проїзду до місця відпочинку і у зворотному напрямку. Атестованим працівникам прокуратури, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:
після 10 років - 5 календарних днів,
після 15 років - 10 календарних днів,
після 20 років - 15 календарних днів.
Прокурори і слідчі мають право безкоштовно користуватися за службовими посвідченнями на території України всіма видами транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі);
під час службового відрядження користуватися правом бронювання місць у готелях і на всіх видах транспорту, а також позачергового придбання проїзних документів.
Слідчі прокуратури забезпечуються жилою площею місцевими органами влади в першочерговому порядку. Їм також надається 50-процентна знижка плати за займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія) і користування квартирним телефоном.
Прокурори і слідчі прокуратури, призначені на роботу в іншу місцевість, протягом шести місяців забезпечуються виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів благоустроєним жилим приміщенням у позачерговому порядку. Вони мають також право на першочергове влаштування дітей у дошкільні заклади і встановлення квартирного телефону.
Місцеві Ради народних депутатів можуть продавати на пільгових умовах жилі приміщення працівникам прокуратури із знижкою до 50 відсотків його вартості.
Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міські, районні і прирівняні до них прокурори, які пропрацювали в органах прокуратури не менше 25 років і досягли пенсійного віку або стали інвалідами під час роботи, після звільнення з органів прокуратури в разі переїзду в одну з обраних місцевостей, де вони працювали або проживали, забезпечуються виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів благоустроєним жилим приміщенням в першочерговому порядку. Їм надається право позачергового вступу до житлово-будівельного кооперативу або допомога в індивідуальному житловому будівництві.

-49- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У частині першій статті 49 слова "Президією Верховної Ради України або" виключити.


-50- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)

У частинах 5, 6, 7 статті 49 слова "народних депутатів" виключити.
Враховано

Враховано
28. У статті 49:
у частині першій слова " Президією Верховної Ради України або" виключити;
у частинах п"ятій, шостій та сьомій слова "народних депутатів" виключити.

48.

Статтю 50-1 викласти у такій редакції:49.
Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури
"Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих.
-51- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Виключити з проекту Закону статті, які не стосуються Перехідних положень Конституції України, зокрема статтю 50-1. Питання пенсійного забезпечення прокурорів і слідчих необхідно вирішувати у проекті Закону "Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" (реєстр. № 3001).
Враховано


50.
( Положення статті поширюються на пенсіонерів з числа працівників прокуратури, які до 1 січня 1994 року вийшли на пенсію за віком або по інвалідності безпосередньо з прокурорсько-слідчих посад за умови наявності у них вислуги років, передбаченої цією статтею.
Прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку. Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до котрої включаються всі види оплати праці, на які нараховуються страхові внески, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії. За кожен повний рік роботи понад 10 років на посадах прокурорів пенсія збільшується на 2 відсотки, але не більше 90 відсотків від суми місячного (чинного) заробітку.
-52- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Стаття 50-1. Третє речення частини першої після слова "прокурорів" слід доповнити словами "i слідчих прокуратури".
-53- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 50-1 перше речення викласти в наступній редакції: "Прокурори і слідчі прокурори зі стажем роботи на відповідних посадах не менше 20 років мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років не залежно від віку.
-54- Головне науково-експертне управління
1. Цю статтю слід "розбити" на кілька статей. Адже її текст займає майже три сторінки. Це можуть бути статті "50-1. Умови пенсійного забезпечення прокурорів і слідчих", "50-2. Порядок розрахунку пенсій", "50-3. Порядок призначення і виплати пенсій", 50-4. Перерахування пенсій".
2. Ряд передбачених проектом пільг щодо матеріального та соціального забезпечення працівників прокуратури в умовах складного соціально-економічного становища в країні є, на нашу думку, необґрунтованими. Особливо це стосується пропозицій щодо запровадження для працівників прокуратури нових пільг, які не передбачені чинним Законом України "Про прокуратуру".
Зокрема, вельми спірними є положення про можливість нарахування пенсії в розмірі 80 відсотків від суми заробітної плати за умови 10-річного стажу прокурорської та слідчої роботи при загальному стажі 20 років, збільшення пенсії на 2 відсотки, але не більше 90 відсотків від суми місячного заробітку за кожен повний рік роботи понад 10 років на посадах прокурорів (до речі, а чому також і не слідчих?) тощо.
Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 50-1.

Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 50-1.

51.
Обчислення пенсії провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонером, виходячи з розміру заробітної плати за станом на час звернення за перерахунком за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію.
Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будьякі 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі.
Будь-яким принципам справедливості суперечать положення, згідно з якими особа, яка відпрацювала на посаді прокурора, слідчого, викладача навчального закладу прокуратури лише 10 років (а з урахуванням того, що до стажу роботи у прокуратурі зараховуються строкова військова служба, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах, частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, робота на виборних посадах у державних органах, робота на посадах державних службовців, які займають особи з вищою юридичною освітою тощо, цей строк може скласти навіть 1-2-3 роки) за умови наявності 20 років трудового стажу має право на пенсію в розмірі 80 відсотків від суми заробітної плати, тобто у 42-43 роки має право отримати пенсію і після цього працювати у прокуратурі, отримуючи і пенсію, і заробітну плату.


52.
Працівники прокуратури, яким присвоєно класні чини, із стажем роботи в органах прокуратури 20 років і більше мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років.
Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 та 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на 24 або на 60. Корегування зазначених виплат проводиться шляхом застосування коефіцієнту загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин та вислугу років при призначенні пенсії враховуються в розмірах, встановлених на день звільнення з роботи, що дає право на даний вид пенсії.
Але такий стан речей може бути допустимим лише по відношенню до осіб, які відпрацювали на посадах слідчих прокуратури і прокурорів не менше 20 років. При цьому до цього стажу може бути прирівняна лише робота слідчим в інших державних органах і робота суддею.
3. На наш погляд, правовий і соціальний захист прокурорів і слідчих прокуратури має бути приблизно однаковим з захистом працівників інших правоохоронних органів, які займають відповідальні посади. При цьому мають враховуватися характер роботи, психічні навантаження, ступінь відповідальності, наявність професійного ризику тощо.
Але аналіз чинного законодавства дозволяє не погодитись з висновком авторів законопроекту, наведеним у пояснювальній записці до нього, про те, що "умови пенсійного забезпечення прокурорських працівників порівняно із суддями, військовослужбовцями, працівниками міліції, СБУ, інших правоохоронних органів є необґрунтовано гіршими". Для цього достатньо порівняти умови пенсійного забезпечення, встановлені чинними законами України "Про прокуратуру", "Про статус суддів", "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" і розглядуваним проектом.

Таким чином, певні положення (але не усі) щодо удосконалення пенсійного забезпечення повинні стосуватися лише прокурорів і слідчих прокуратури.

53.
Пенсії за вислугу років призначаються:
Працівникам, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менше 10 років, після досягнення чоловіками 55 років при загальному стажі роботи 25 років і більше, а жінками - 50 років при загальному стажі роботи 20 років і більше, пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги. За кожний рік загального стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія збільшується на один відсоток місячного заробітку, з якого вона обчислюється.
-55- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частини четверту i п'яту поміняти місцями, що більшою мірою відповідатиме послідовності викладення цих положень.
Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 50-1.


54.
а) слідчим працівникам незалежно від віку з вислугою не менше 20 років на посадах слідчого, начальника або заступника начальника слідчого підрозділу (відділу, частини), що безпосередньо займається провадженням попереднього слідства, - у розмірі 50 відсотків місячного заробітку. За кожний рік вислуги понад 20 років пенсія збільшується: на слідчій роботі - на три відсотки, а на будь-якій прокурорській посаді - на два відсотки заробітку, з якого обчислюється пенсія;
До 20-річного стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугою років, зараховується час роботи на прокурорських посадах, перелічених у статті 56 цього Закону, в тому числі у військовій прокуратурі, стажистами в органах прокуратури, слідчими, суддями, на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ, офіцерських посадах Служби безпеки, посадах державних службовців, які займають особи з вищою юридичною освітою, в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України працівникам, яким присвоєно класні чини, на виборних посадах у державних органах, на посадах в інших організаціях, якщо працівники, що мають класні чини, були направлені туди, а потім повернулися в прокуратуру, строкова військова служба, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах, частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.
-56- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У чинній частині п'ятій слова "посадах державних службовців, які займають особи з вищою юридичною освітою", " на посадах в інших організаціях, якщо працівники, що мають класні чини, були направлені туди, а потім повернулися в прокуратуру" виключити.
Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 50-1.


55.
б) працівникам, які займають прокурорські посади, перелічені у статті 56 цього Закону, після досягнення 55 років чоловіками і 50 років жінками з вислугою на цих посадах не менше 20 років - у розмірі 50 відсотків місячного заробітку. За кожний рік вислуги понад 20 років пенсія збільшується на два відсотки цього заробітку;
До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і за умов, передбачених статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення".56.
в) працівникам, зазначеним у пунктах "а" та "б" частини другої цієї статті, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менше 12 років, після досягнення чоловіками 60 років при загальному стажі роботи 25 років і більше, а жінками - 55 років при загальному стажі роботи 20 років і більше - у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорсько-слідчих посадах з розрахунку 50 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги. За кожний рік загального стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років - для жінок пенсія збільшується на один відсоток місячного заробітку, з якого вона обчислюється.
Право на пенсію за вислугу років мають особи, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України.57.
Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 відсотків, а віднесеним до категорій 2, 3 і 4, - на п'ять відсотків відповідного заробітку.
Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами І або ІІ групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених частиною першою цієї статті, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.58.
Загальний розмір пенсії за вислугу років, обчислений згідно з цією статтею, не може перевищувати 75 відсотків відповідного заробітку, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1, - 85 відсотків, до категорії 2, - 80 відсотків.
До стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугу років, зараховується:
Прокурори і слідчі, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором, у тому числі на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу". Військові прокурори при звільненні з військової служби мають право на одержання пенсії відповідно до цієї статті або на одержання пенсії, встановленої законодавством для військовослужбовців.
-57- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину дев'яту після слів "військові прокурори" доповнити словами "i слідчі військових прокуратур".

Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 50-1.


59.
слідчим працівникам (пункт "а" частини другої цієї статті) - час роботи в органах прокуратури, в тому числі військової прокуратури, на посадах слідчого, начальника або заступника начальника слідчого підрозділу (відділу, частини), що безпосередньо займається провадженням попереднього слідства; робота на зазначених посадах в органах внутрішніх справ і Служби безпеки України по безпосередньому провадженню попереднього слідства; частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років;
Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.60.
прокурорським працівникам (пункт "б" частини другої цієї статті) - час роботи на прокурорських посадах, перелічених у статті 56 цього Закону, в тому числі у військовій прокуратурі; слідча робота в органах прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України; робота суддею; частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.
Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами соціального захисту населення і виплачуються коштом держави.61.
У заробіток для обчислення пенсій за вислугу років включаються відповідні оклади за посадою, надбавки до посадових окладів за класні чини, вислугу років, а також інші виплати відповідно до статті 66 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ).
Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з числа працівників прокуратури, яким до набрання чинності цим Законам призначена пенсія за віком, вислугою років або за інвалідністю безпосередньо з прокурорсько-слідчих посад і посад у науково-навчальних закладах, незалежно від часу виходу на пенсію, за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею.
-58- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину дванадцяту перенести після частини вісімнадцятої (в такому випадку вона буде передостанньою частиною цієї статті, що відповідатиме її змісту).

Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 50-1.

62.
До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і за умов, передбачених статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення".
Обчислення (перерахунок) пенсій провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за призначенням або перерахунком.
-59- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину тринадцяту виключити.
Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 50-1.


63.
Право на пенсію за вислугу років мають особи, зазначені у пунктах "а", "б", "в" частини другої цієї статті, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працювали не менше двох років на прокурорсько-слідчих посадах. Пенсії призначаються і виплачуються після звільнення зі служби в органах прокуратури.
За пенсіонерами і членами їхніх сімей зберігаються пільги і гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншим законодавством. Вони і члени їхніх сімей, що проживають разом із ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію працівника прокуратури.64.
Працівникам прокуратури, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором.
Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується у повному розмірі незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Прокурори, яким призначено пенсію за вислугу років і які працюють на прокурорських посадах, мають право одержувати заробітну плату відповідно до законодавства.
-60- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У другому реченні частини п'ятнадцятої після слова "Прокурори" додати слова "i слідчі прокуратури", а слово "прокурорських" замінити словом "прокурорсько-слiдчих".
Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 50-1.


65.
Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, після звільнення втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугу років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.
Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога без сплати податку у розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи прокурором чи на посадах у науково-навчальних закладах прокуратури.
-61- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині шістнадцятій після слова "прокурором" додати кому i слова "слідчим прокуратури".
Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 50-1.


66.
Підвищення пенсій за вислугу років у зв'язку з індексацією грошових доходів населення провадиться відповідно до статті 97 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та інших актів законодавства України.
(Варіант: "Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога без сплати податку у розмірі десяти місячних заробітних плат.")
-62- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Варіант частини шістнадцятої виключити.
Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 50-1.


67.
Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами соціального захисту населення і виплачуються з Пенсійного фонду України відповідно до статті 85 Закону України "Про пенсійне забезпечення".
За пенсіонерами з числа прокурорсько-слідчих працівників зберігається право на медичне обслуговування в тих медичних установах, в яких вони перебували на обліку, та інші пільги, передбачені для працівників прокуратури Законом України "Про прокуратуру"
Членам сімей прокурора або слідчого (батькам, дружині, чоловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на момент смерті, призначається пенсія на випадок втрати годувальника, за наявності у нього стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 відсотків від середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї, 80 відсотків - на двох і більше членів сім'ї.
-63- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину сімнадцяту виключити.
Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 50-1.

68.

Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються з підвищенням заробітної плати відповідних категорій прокурорсько-слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Перерахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи. Порядок перерахунку пенсії у зв'язку з підвищенням заробітної плати визначається Генеральним прокурором України.
-64- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину вісімнадцяту викласти у такій редакції:
"Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються з підвищенням заробітної плати відповідних категорій працюючих прокурорсько-слiдчих працівників. Перерахунок призначених пенсій провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з нового розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за перерахунком, з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії".
Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 50-1.

69.

На ветеранів війни, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вислугою років, дія цієї статті поширюється незалежно від того, з яких підприємств, установ чи організацій вони вийшли на пенсію."


-65- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Статтю 50-1 пропоную викласти у такій редакції:
"Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих.
Прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку. Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до котрої включаються всі види оплати праці, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії. За кожен повний рік роботи понад 10 років на прокурорсько-слідчих посадах пенсія збільшується на 2 відсотки, але не більше 90 відсотків від суми місячного заробітку.
Право на пенсію за вислугу років мають особи, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України, а також особи, звільнені з прокурорсько-слідчих посад органів прокуратури за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням чисельності або штату працівників та у зв'язку з обранням їх на виборні посади органів державної влади чи місцевого самоврядування.
Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі.
Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 та 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на 24 або на 60. Корегування зазначених виплат проводиться шляхом застосування коефіцієнту загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин та вислугу років при призначенні пенсії враховуються в розмірах, встановлених на день звільнення з роботи, що дає право на даний вид пенсії.
Прокурорсько-слідчим працівникам, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менше 10 років, після досягнення чоловіками 55 років при загальному стажі роботи 25 років і більше, а жінками - 50 років при загальному стажі роботи 20 років і більше, пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги. За кожний рік загального стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія збільшується на один відсоток місячного заробітку, з якого вона обчислюється.
До 20-річного стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугою років, зараховується час роботи на прокурорських посадах, перелічених у статті 56 Закону України "Про прокуратуру", в тому числі у військовій прокуратурі, стажистами в органах прокуратури, слідчими, суддями, на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ, офіцерських посадах Служби безпеки України, посадах державних службовців, які займають особи з вищою юридичною освітою, на виборних посадах у органах державної влади, в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України на посадах в інших організаціях працівникам, яким присвоєно класні чини чи відповідні військові звання, строкова військова служба, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах, частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.
До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і за умов, передбачених статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення".
Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами І або ІІ групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених частиною першою цієї статті, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.
Прокурори і слідчі, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором, у тому числі на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу". Військові прокурори та слідчі при звільненні з військової служби мають також право на одержання пенсії відповідно до Закону України "Про прокуратуру" або на одержання пенсії, відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ".
Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.
Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами соціального захисту населення і виплачуються коштом держави.
Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з числа прокурорсько-слідчих працівників прокуратури України чи колишнього Союзу РСР, в тому числі і військової прокуратури, яким до набрання чинності цим Законам призначена пенсія за віком, вислугою років або за інвалідністю безпосередньо з прокурорсько-слідчих посад і посад у науково-навчальних закладах, незалежно від часу виходу на пенсію, за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею.
Обчислення (перерахунок) пенсій провадиться органами соціального захисту населення за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з розміру місячного заробітку (грошового забезпечення) за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за призначенням або перерахунком.
За пенсіонерами і членами їхніх сімей зберігаються пільги і гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншим законодавством. Вони і члени їхніх сімей, що проживають разом із ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію працівника прокуратури.
Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується у повному розмірі незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Прокурори, яким призначено пенсію за вислугу років і які працюють на прокурорських посадах, мають право одержувати заробітну плату відповідно до законодавства.
Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога без сплати податку у розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи прокурором чи слідчим та на посадах у науково-навчальних закладах прокуратури.
Членам сімей прокурора або слідчого (батькам, дружині, чоловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на момент смерті, призначається пенсія на випадок втрати годувальника, за наявності у нього стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 відсотків від середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї, 80 відсотків - на двох і більше членів сім'ї.
Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються з підвищенням заробітної плати відповідних категорій прокурорсько-слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час виплачується йому не більш як за 12 місяців. Перерахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи.
На ветеранів війни, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вислугою років, дія цієї статті поширюється незалежно від того, з яких підприємств, установ чи організацій вони вийшли на пенсію."
Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 50-1.

70.

Доповнити Закон статтею 50-2 такого змісту:71.

"Стаття 50-2. Правовий та соціальний захист наукових і педагогічних працівників прокуратури та членів їх сімей
-66 - Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Виключити з проекту Закону статті, які не стосуються Перехідних положень Конституції України.

Враховано


72.

Положення цього розділу повністю поширюються на наукових і педагогічних працівників прокуратури, які мають класні чини."
-67- Головне науково-експертне управління
Положення розділу IV не можна повністю поширювати на наукових і педагогічних працівників прокуратури, які мають класні чини.


-68- Н.д.Литвак О.М. (Округ №87)
Статтю 50-2 пропоную викласти у такій редакції:

"Стаття 50-2. Правовий та соціальний захист наукових і педагогічних працівників прокуратури та членів їх сімей
Положення цього розділу повністю поширюються на наукових і педагогічних працівників прокуратури, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про прокуратуру."
Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 50-2.


Стаття 52. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури
(частина третя)
Місцеві Ради народних депутатів, їх виконавчі органи забезпечують розташовані на їх території органи прокуратури відповідними службовими приміщеннями на умовах оренди.

-69- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У частині третій статті 52 слова "народних депутатів" виключити.
Враховано
29. У частині третій статті 52 слова "народних депутатів" виключити.

Стаття 55. Посвідчення працівника прокуратури
Прокурори і слідчі прокуратури мають службове посвідчення. Положення про службове посвідчення працівника прокуратури та його зразок затверджує Президія Верховної Ради України.

- 70- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У статті 55 слова "Президія Верховної Ради України" замінити словами "Кабінет Міністрів України".
Враховано

30. У статті 55 слова "Президія Верховної Ради України" замінити словами "Кабінет Міністрів України".

Стаття 56. Роз'яснення поняття "прокурор"
Під поняттям "прокурор" у статті 8, частині четвертій статті 9, частинах першій, другій, третій статті 12, частині першій статті 20, статтях 34, 35, 36, 44, 45, частинах першій, четвертій і шостій статті 46, частині першій статті 46-1, частині першій статті 47, статтях 48, 49, 50, 50-1, частині п'ятій статті 52 і статті 55 цього Закону слід розуміти: Генеральний прокурор України та його заступники, підпорядковані прокурори та їх заступники, старші помічники і помічники прокурора, начальники управлінь і відділів, їх заступники, старші прокурори і прокурори управлінь і відділів, які діють у межах своєї компетенції.

-71- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Статтю 56 діючого Закону після слів "ч.1 ст.20" доповнити цифрами "ст. 29-2".
Відхилено у зв"язку з виключенням з проекту статті 29-2


73.

Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.


II. Перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до формування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні