Назва: Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про банкрутство"
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


Проект

Закон України
Про внесення змін до Закону України "Про банкрутство"


Проект

Закон України

Про внесення змін до Закону України "Про банкрутство"Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:


Внести зміни до Закону України Про банкрутство (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440; 1993 р., N 29, ст. 308; 1994 р., N 27, ст. 224), виклавши його в такій редакції:

-1- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Заголовок і преамбулу викласти в такій редакції:
"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

Цей Закон встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повне чи часткове задоволення вимог кредиторів."
Враховано
Внести зміни до Закону України "Про банкрутство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440; 1993 р., N 29, ст. 308; 1994 р., N 27, ст. 224), виклавши його в такій редакції:"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про санацію та банкрутство боржника


"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом


Цей Закон визначає умови і порядок визнання юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - банкрутами з метою задоволення претензій кредиторів.

Цей Закон визначає умови і порядок визнання суб'єктів підприємницької діяльності неплатоспроможними, а також проведення санації, в тому числі шляхом реструктуризації боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою задоволення вимог кредиторів.

-2- Н.д.Кузнецов О.Б. (Округ №78)
Преамбулу проекту Закону викласти в такій редакції:
""Цей Закон визначає умови і порядок визначення юридичних та фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності неплатоспроможними боржниками (банкрутами) з метою задоволення претензій кредиторів, погашення заборгованості перед бюджетами, державними цільовими фондами, з платежів державного обов`язкового соціального страхування, а також способи відновлення платоспроможності боржника шляхом його реструктуризації (санації) або, в разі відсутності підстав для продовження діяльності, регулює порядок ліквідації банкрута".
Враховано частково редакційно
Цей Закон встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності-боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного чи часткового задоволення вимог кредиторів.
-3- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Необхідно передбачити цим Законом мораторій щодо банкрутства сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правовиих форм господарювання до 2004 року.
Враховано в Прикінцевих положеннях


Розділ I Загальні положення
Розділ І Загальні положення


Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Поняття банкрутства
Стаття 1. Визначення термінів
-4- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В статті 1 терміни дати в алфавітному порядку.

-5- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Статтю 1 доповнити поняттям "капіталізації коштів боржника".

-6- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Стаття 1. Цілі провадження у справі про банкрутство
Головна мета провадження у справі про банкрутство полягає в якомога повному задоволенні вимог кредиторів, які пред'явлені до боржника. Цього можна досягти:
1) шляхом продажу майна боржника та розподілу виручених коштів між кредиторами, що здійснюється в процесі ліквідаційної процедури або
2) на основі реалізації плану санації боржника, що передбачає його збереження.
Пріоритетною є санація боржника, а не його ліквідація.
Подані як розвиток темиВраховано у ст.31

Враховано редакційно
Стаття 1. Визначення термінів

Під банкрутством розуміється пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності - задовольнити у встановлений для цього строк пред'явлені до нього з боку кредиторів вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом.
Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:
неплатоспроможність - це пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності задовольнити протягом трьох місяців після настання встановленого строку пред'явлені до нього кредиторами грошові зобов'язання, в тому числі по заробітній платі, і виконати зобов'язання щодо сплати податків та зборів (обов'язкових платежів);
-7- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Статтю 1 доповнити терміном:
"Майно, що має обмеження щодо обігу - майно та документація, що підлягає режиму секретності, державної таємниці, обладнання та виробництво продукції, яка пов`язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виготовлення і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин, видобуванням бурштину, охороною окремих об`єктів державної власності і т.д., перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку".
Концептуально враховано в контексті Закону
Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:
неплатоспроможність - це неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності;-8- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 1 доповнити:
"фiктивне банкрутство:
а) створене державою в результатi несвоєчасного повернення коштiв за державне замовлення, або розрахунок iз заниженням цiн, примiнення штрафних санкцiй, не примiнення iндексу iнфляцiй, плата за користування кредитами при реалiзацiї державного замовлення та сплату обов'язкових платежiв до бюджету;
Враховано див.Кримінальний кодекс ст.156-3
б) створене керiвником в результатi бездiяльностi або економiчних дiй, що призвели до втрати платоспроможностi пiдприємства. Коментар: стаття 56 Конституцiї України, стаття 27 пункт 1 Закону "Про мiсцеве самоврядування в Українi ''.
боржник - суб'єкт підприємницької діяльності, який неспроможний протягом трьох місяців виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами в тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких наступив;
-9- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Враховуючи протиріччя між частиною 3 статті 1, пунктом 2 статті 8 і частиною 2 пункту 2 статті 8, замінити в частині 3 статті 1 слова: "суб`єкт підприємницької діяльності" на слова "юридична особа", і вилучити частину 2 пункту 2 статті 8.
Уточнена редакція
боржник - суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);


банкрутство - визнана арбітражним судом або заявлена у відповідності з цим Законом неспроможність боржника задовольнити вимоги кредиторів, в тому числі по заробітній платі, і виконати зобов'язання щодо сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) у повному обсязі та у встановлені для цього строки через недостатність активів у ліквідній формі, не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури;
-10- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
В ч. 4 ст. 1 вилучити слова "або заявлена у відповідності з цим Законом".
-11- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз. 4 ст. 1 виключити слова: "через недостатність активів у ліквідній формі, не інакше, як через застосування ліквідаційної процедури".
-12- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В ч. 4 ст. 1 вилучити слова "або заявлена у відповідності з цим Законом".
Враховано
Змінена редакція


Враховано
банкрутство - визнана арбітражним судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури;суб'єкт банкрутства (далі - банкрут) - боржник, неспроможність якого встановлена арбітражним судом чи офіційно об'явлена боржником у порядку визначеному цим Законом. Суб'єктами банкрутства не можуть бути відособлені підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення);
-13- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У ст. I термiн "суб'єкт банкрутства" пiсля слiв "Суб'єктами банкрутства не можуть бути вiдособленi пiдроздiли юридичної особи (фiлiї, представництва, вiддiлення)" доповнити "об'єкти комунальної iнфраструктури, згiдно з перелiком, затвердженим вiдповiдною територiальною громадою на загальних зборах. Територiальна громада не може бути банкрутом."
Враховано
редакційно в ст.5
суб'єкт банкрутства (далі - банкрут) - боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена арбітражним судом. Суб'єктами банкрутства не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення, тощо);


кредитор - юридична та (або) фізична особа, яка має підтверджені належними документами вимоги з грошових зобов'язань до боржника, з виплати боргів по заробітній платі працівників боржника, а також державні податкові органи та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків та зборів (обов'язкових платежів);
грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору повну грошову суму за виконання цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України;
-14-Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
У ст.1 ч.6 замінити слово "грошових" на "майнових (грошових)".
Відповідно до цього ч.7 ст.3 викласти у такій редакції:
"майнове зобов'язання - зобов'язання боржника повернути кредитору повну вартість майна (коштів)" далі за текстом.

-15- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз. 7 ст. 1 виключити слова: "за виконання цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України".

-16- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Доповнити абз.7 ст.1 таким текстом:
Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в арбітражний суд заяви про порушення проваджененя у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом. До складу грошових зобов'язань боржника не зараховуються неустойка (пеня, штраф), визначені на день подачі заяви до арбітражного суду, а також зобов'язання перед громадянами за заподіяння шкоди життю та здоров'ю, зобов'язання по виплаті авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникають з такої участі."
Враховано редакційноЗагальні підстави цивільно-правової відповідальності


Враховано
кредитор - юридична або фізична особа, яка має у встановленому порядку підтверджені документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгованості по заробітній платі працівникам боржника, а також державні податкові органи та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів);грошове зобов'язання - зобов'язання боржника заплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених цивільним законодавством України. Склад і розмір грошових зобов'язань, в тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням процентів, які зобов'язаний сплатити боржник, визначаються на день подачі в арбітражний суд заяви про порушення проваджененя у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом. До складу грошових зобов'язань боржника не зараховуються неустойка (пеня, штраф), визначені на день подання заяви до арбітражного суду, а також зобов'язання перед громадянами за заподіяння шкоди життю та здоров'ю, зобов'язання по виплаті авторської винагороди, зобов'язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникають з такої участі;

безспірні вимоги кредиторів - вимоги кредиторів визнані боржником чи вимоги підтверджені виконавчими документами, чи розрахунковими документами згідно з якими відповідно до законодавства здійснюється безспірне списання коштів з рахунків боржника;досудова санація - система заходів по відновленню платоспроможності боржника, що здійснюються власником (органом уповноваженим управляти майном) боржника з метою запобігання його ліквідації шляхом реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів в межах діючого законодавства до початку порушення провадження у справі про банкрутство;
-17- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Абз. 8 ст. 1 викласти у такій редакції:
"досудова санація - система заходів по відновленню платоспроможності боржника, що здійснюються власником (органом уповноваженим управляти майном) боржника, засновниками боржника, кредиторами боржника і іншими особами з метою запобігання банкрутства до початку порушення провадження у справі про банкрутство".
Враховано редакційно
досудова санація - система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати власник (орган, уповноважений управляти майном) боржника, інвестор з метою запобігання ліквідації боржника шляхом реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до початку порушення провадження у справі про банкрутство;розпорядження майном боржника - система заходів по нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника;

розпорядник майна - фізична особа, на яку в установленим цим Законом порядку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю за управлінням та (або) розпорядження майном боржника на період провадження у справі про банкрутство та в процедурі досудової санації;
-18- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В статті 1 у терміні "розпорядник майна" після слова "фізична" доповнити "чи юридична", аналогічно - в терміні "ліквідатор".
-19- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У ст. I термiн "розпорядник майна"пiсля слiв "фiзична особа" доповнити "представник органу мiсцевого самоврядування (ради) вiдповiдної територiальної громади".
-20- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Тлумачення терміну "розпорядник майна" в кінці після слів "...досудової санації" додати: "..., розробки плану виводу боржника із кризи".
Інша концепція


Концептуально враховано в контексті Закону


Інша концепція
судова процедура розпорядження майном боржника - система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника, його активами [S1]активами з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його фінансового стану;
розпорядник майна - фізична особа, на яку у встановленому цим Законом порядку покладаються повноваження щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника на період провадження у справі про банкрутство в порядку встановленому цим Законом;


санація - система заходів, що здійснюються в процедурі провадження справи про банкрутство з метою запобігання ліквідації боржника, направлена на оздоровлення фінансово-господарського стану боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації боргів та капіталу та (або) зміною організаційної та виробничої структури суб'єктів підприємницької діяльності, за умови збереження напрямку діяльності підприємства (бізнесу);


реструктуризація підприємства - це здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, форм власності, організаційно-правових форм здатних привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;
-21- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз. 11 ст. 1 "зміною організаційної та виробничої структури суб'єктів підприємницької діяльності" замінити словами: "реструктуризації підприємства".
-22- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У поясненні терміну "санація" виключити слова "...за умови збереження напрямку діяльності підприємства (бізнесу)".

-23- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Доповнити абз.12 ст.1 словами: "зокрема шляхом його поділу з віднесенням боргових зобов'язань на юридичну особу, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації".
Уточнена редакція
ВрахованоВраховано
санація - система заходів, що здійснюються в процедурі провадження у справі про банкрутство з метою запобігання ліквідації боржника, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів та капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника;

реструктуризація підприємства - це здійснення організаційних, економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію, зокрема шляхом його поділу з віднесенням боргових зобов'язань на юридичну особу, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, його управління, на зміну форм власності, організаційно-правових форм, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволення вимог кредиторів;


керуючий санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення арбітражного суду здійснює процедуру санації боржника, направлену на оздоровлення фінансово-господарського стану суб'єкта підприємницької діяльності;
-24- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У ст. I термiн "керуючий санацiєю":
пiсля визначення термiну додати - "представник органу мiсцевого самоврядування (ради) вiдповiдної територiальної громади".
-25- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз. 13 ст. 1 вилучити слова: "направлену на оздоровлення фінансово-господарського стану суб'єкта підприємницької діяльності".
Концептуально враховано в контексті Закону


Уточнена редакція
керуючий санацією - фізична особа, яка відповідно до рішення арбітражного суду організовує здійснення процедури санації боржника;
-26- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Перед терміном "керуючий санацією" - ввести термін "санатори" із тлумаченням " "санатори - фізичні та (або) юридичні особи, що інвестують на договірних засадах процедуру санації та (або) приймають на себе боргові зобов`язання боржника".
Інша редакція
"інвестори"ліквідація - припинення діяльності визнаного арбітражним судом банкрутом суб'єкта підприємництва з метою здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів шляхом продажу його майна;

ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до рішення арбітражного суду здійснює ліквідацію визнаного банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності та забезпечує задоволення вимог кредиторів;


арбітражний керуючий - розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) діє на підставі ухвали суду та ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку;
-27- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Передбачити у термiнi "лiквiдатор" - "представник органу мiсцевого самоврядування (ради) вiдповiдної територiальної громади".
-28- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Абз. 14 ст. 1 викласти в такій редакції:
"арбітражний керуючий - розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) діє на підставі ухвали суду та ліцензії (крім випадків, визначених цим Законом), виданої в установленому законодавством порядку;".
-29- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз. 16 ст. 1 у другому реченні вилучити слова: "(розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)".
-30- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Термін "арбітражний керуючий" у цій статті та далі у тексті замінити на "зовнішній керуючий".
-31- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Абз. 16 ст. 1 доповнити словами: " , або, відповідно до рішення суду, офіційних друкованих органах місцевих рад та держадміністрацій (міськвиконкомів)".
Концептуально враховано в контексті Закону

Враховано редакційно

Розшифровано поняття

Відхилено

Враховано редакційно
ліквідація - припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного арбітражним судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення безспірних вимог кредиторів шляхом продажу його майна;

ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до рішення арбітражного суду організовує здійснення процедури ліквідації визнаного банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності та забезпечує задоволення безспірних вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку;
арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) - фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому законодавством порядку, та діє на підставі ухвали арбітражного суду. Одна і та ж особа може виконувати функції арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог цього Закону. У випадку ненадання суду в порядку встановленому цим Законом кандидатури арбітражного керуючого арбітражний суд має право назначити арбітражним керуючим працівника державного органу з питань банкрутства за поданням останнього;мирова угода - домовленість між боржником і кредиторами про відстрочку та (або) розстрочку платежів або санація (прощення) частки боргів;
-32- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз. 17 ст. 1 слова: "санація (прощення)" замінити на слово: "прощення".
Враховано
мирова угода - домовленість між боржником, кредитором (групою кредиторів) про відстрочку та (або) розстрочку платежів або припинення зобов'язання за угодою сторін (далі - прощення боргів);


офіційні друковані органи - офіційні друковані органи Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України ("Голос України", "Урядовий кур'єр");

-33- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Абз. 18 ст. 1 викласти в такій редакції:
"офіційні друковані органи - офіційні друковані органи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України ("Голос України", "Урядовий кур"єр"), та районні, міські або обласні газети (в разі відсутності районних, міських), засновані з участю органів місцевого самоврядування або відповідних державних адміністрацій;".
-34- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз.18 ст.1 вилучити слова: " ("Голос України", "Урядовий кур'єр")".
Враховано редакційно


Відхилено
офіційні друковані органи - офіційні друковані органи Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України ("Голос України", "Урядовий кур'єр"), друкований орган відповідної обласної ради за місцем знаходження боржника;представник працівників боржника - особа, уповноважена працівниками боржника представлять їхні інтереси при проведенні процедур банкрутства;
-35- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Абз.19 ст.1 в кінці доповнити:
"для виконання функцій представника працівники боржника можуть уповноважити декількох осіб;"
Відхилено
представник працівників боржника - особа, уповноважена зборами, на яких присутні не менш як 3/4 кількості від штатної чисельності працівників боржника, представляти їхні інтереси при проведенні процедур банкрутства з правом дорадчого голосу;


сторонами у справі про банкрутство є кредитори, боржник (банкрут), представник зборів чи комітету кредиторів;
-36- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Додати в кінець абзацу: "Сторонами у справі про банкрутство..." слово "санатор".
Заміна терміну
сторонами у справі про банкрутство є кредитори (представник комітету кредиторів), боржник (банкрут);учасниками провадження у справах про банкрутство є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), що визнаються такими відповідно до вимог цього Закону, власник майна (орган уповноважений управляти майном), а також Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства у випадках, передбачених цим Законом, представник працівників боржника, банківські установи, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування;
-37- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У ст. I термiн "учасниками провадження у справах про банкрутство" додати "органи мiсцевого самоврядування".
Концептуально враховано в контексті Закону
учасниками провадження у справі про банкрутство є сторони, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника;заінтересовані особи - юридична особа, створена за участю боржника, керівник боржника, який має право підпису, особи, що входять до спостережної (наглядової) ради боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, в тому числі і звільнені з роботи за рік до порушення справи про банкрутство, а також особи, які перебувають у родинних стосунках з переліченими особами та підприємцем-(фізичною особою) -боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки ;
-38- Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
Ст. 1 доповнити терміном:
"Майно, що має обмеження щодо обігу - майно та документація, що підлягає режиму секретності, державної таємниці, обладнання та виробництво продукції, яка пов`язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виготовлення і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин, видобуванням бурштину, охороною окремих об`єктів державної власності і т.д., перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку".
Концептуально враховано в контексті Закону
заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, керівник боржника, особи, що входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі і звільнені з роботи за рік до порушення справи про банкрутство, а також особи, які знаходяться у родинних відносинах з переліченими особами та підприємцем (фізичною особою) -боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки. Для цілей цього Закону заінтересованими особами стосовно керуючого санацією чи кредиторів визнаються особи в такому ж переліку як і заінтересовані особи стосовно боржника;


мораторій - зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і сплати податків та зборів ( обов'язкових платежів), строк виконання яких наступив до дня його введення ;
погашеними вимогами кредиторів є задоволені вимоги, вимоги по яким досягнуто згоди про уступку чи поновлені зобов`язання, чи припинення зобов`язання іншим чином, а також інші вимоги, які відповідно до цього Закону вважаються погашеними;
-39- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз. 23 ст. 1 вилучити слова: "строк виконання яких наступив до дня його введення".
Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз. 24 ст. 1 слова: "погашеними вимогами кредиторів є" замінити на слова: "погашені вимоги кредиторів -"
Інша концепція

Враховано
мораторій - зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня його введення, та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію;

погашені вимоги кредиторів - це задоволені вимоги, вимоги щодо яких досягнуто згоди про уступку чи заміни зобов`язання або припинення зобов`язання іншим чином, а також інші вимоги, які відповідно до цього Закону вважаються погашеними;


значними угодами вважаються угоди щодо розпорядження нерухомим майном боржника чи іншим майном боржника, балансова вартість якого перевищує п'ять відсотків балансової вартості активів боржника на день укладення угоди;
угодами, щодо яких є заінтересованість, визнаються угоди сторонами яких є заінтересовані особи зі сторони санатора чи кредиторів.
-40- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз. 25 ст. 1 слова: "значними угодами вважаються" замінити на слова: "значні угоди -".
Враховано
значні угоди - це угоди щодо розпорядження майном боржника, балансова вартість якого перевищує один відсоток балансової вартості активів боржника на день укладення угоди;
угоди, щодо яких є заінтересованість - це угоди, сторонами яких є заінтересовані особи зі сторони боржника, керуючого санацією чи кредиторів.


Стаття 2. Суб'єкти банкрутства

Стаття 2. Державний орган з питань банкрутства

-41- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В статті 2 в назві статті і відповідно у тексті Закону слова: "Державний орган з питань банкротства" змінити на слова: "Державний орган з питань банкрутства та попередження (запобігання) банкрутству".
-42- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Статтю 2 перенести у кінець розділу 1.
Редакція Указу Президента України
Відхилено
Стаття 2. Повноваження державного органу з питань банкрутстваСуб'єктами банкрутства, які підпадають під дію цього Закону і іменуються надалі боржниками або банкрутами, можуть бути юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, неспроможні своєчасно виконати свої зобов'язання перед кредиторами або перед бюджетом.

1. Державну політику з попередження банкрутства, а також забезпечення умов реалізації процедур банкрутства стосовно державних підприємств та підприємств з часткою майна (акцій, часток, паїв), що є у державній власності, суб'єктів підприємницької діяльності інших форм власності відповідно до цього Закону здійснює державний орган з питань банкрутства, який діє на підставі положення, затвердженого у встановленому порядку.

-43- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 1 ст. 2 пiсля слiв "державний орган з питань банкрутства" додати "органи мiсцевого самоврядування".
У пунктi 1 частину другу статтi 2: "органи мiсцевого самоврядування можуть звертатися до суду при банкрутствi пiдприємств, установ та органiзацiй, що обмежують права територiальних громад".
Концептуально враховано в контексті Закону
1. Державну політику щодо запобігання банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, суб'єктів підприємницької діяльності інших форм власності у випадках, передбачених цим Законом, здійснює державний орган з питань банкрутства, який діє на підставі положення, затвердженого у встановленому порядку.


2. Державний орган з питань банкрутства:
сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур банкрутства;
-44- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
У статті 2 п. 2 доповнити другим та третім абзацами:
"виступає учасником арбітражного процесу у справах про банкрутство, а також за рішенням арбітражного суду арбітражним керуючим (розпорядником майна боржника, керуючим санацією, ліквідатором), підприємств, визнаних в установленому порядку боржниками або банкрутами;

-45- Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
П. 2 ст. 2 доповнити другим та третім абзацами:
"виступає учасником арбітражного процесу у справах про банкрутство, а також за рішенням арбітражного суду арбітражним керуючим (розпорядником майна боржника, керуючим санацією, ліквідатором), підприємств, визнаних в установленому порядку боржниками або банкрутами;
видає доручення та довіреності на представництво своїх інтересів іншим фізичним та юридичним особам на здійснення окремих повноважень, укладає з ними угоди;" і далі за текстом.
Концептуально враховано в контексті ЗаконуВраховано частково редакційно
2. Державний орган з питань банкрутства:
сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

пропонує арбітражному суду кандидатури арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких порушена справа про банкрутство, та в інших випадках, передбачених цим Законом;


затверджує вимоги до фізичних осіб - суб'єктів підприємництва, які здійснюють діяльність як арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори);
організує систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
-46- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Виключити абзац 4 частини 2 статті 2 - вимоги визначені Законом.
Враховано
організує систему підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
проводить ліцензування діяльності фізичних осіб - суб'єктів підприємництва, які здійснюють діяльність як арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори);
-47- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В частинах 2-4 вилучити слова: "(розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори).
Розкриття змісту терміну
здійснює ліцензування діяльності фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність як арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори);забезпечує реалізацію процедури банкрутства щодо відсутнього боржника;
здійснює ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушена справа про банкрутство;


забезпечує реалізацію процедури банкрутства щодо відсутнього боржника;
здійснює ведення єдиної бази даних про підприємства щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;


здійснює експертизу фінансового стану державних підприємств та підприємств, частка державної власності в яких складає не менше 25 відсотків, при підготовці справи про банкрутство до розгляду або під час її розгляду арбітражним судом за умови прийняття останнім рішення щодо доцільності проведення експертизи;


організовує проведення експертизи фінансового стану державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про банкрутство до розгляду або під час її розгляду арбітражним судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного доручення;


готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак приховуваного, фіктивного або умисного банкрутства;


готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків;


затверджує за погодженням з Вищим арбітражним судом типові документи та методичні рекомендації щодо провадження процедур банкрутства;
-48- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Ч. 2 ст. 2 після абз. 10 доповнити новими абзацами 11-13 такого змісту:
Враховано редакційно
готує та подає на затвердження Кабінету Міністрів України у встановленому порядку типові документи щодо здійснення процедур банкрутства;
"представляє інтереси держави, державних органів та державних підприємств або підприємств з державною часткою в статутному фонді більше 25 відсотків, як кредиторів, в справах про банкрутство інших юридичних осіб та приймає участь у роботі відповідних ліквідаційних комісій;
здійснює заходи щодо санації та реорганізації державних підприємств або підприємств з державною часткою у статутному фонді більше 50 відсотків, щодо яких порушені справи про банкрутство, відповідно до процедур, визначених цим Законом для державних підприємств;

виконує функції розпорядника майна, ліквідатора для державних підприємств або підприємств з державною часткою у статутному фонді більше 50 відсотків;"
здійснює інші, передбачені законодавством, повноваження.


здійснює інші передбачені законодавством повноваження.-49- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
П. 2 ст. 2 доповнити абзацами наступного змісту:
"виступає учасником арбітражного процесу у справах про банкрутство державних підприємств, а також за рішенням арбітражного суду розпорядником боржника і ліквідатором державних підприємств, визнаних в установленому порядку банкрутами";
"видає доручення та достовірності на представництво своїх інтересів іншим фізичним та юридичним особам на здійснення окремих повноважень".
Враховано частково редакційно
-50- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Доповнити пункт 2 статті 2 частиною такого змісту: "здійснює аналіз платоспроможності великих, а також економічно та соціально значних державних підприємств та організацій і ,при необхідності, готує пропозиції щодо їх санації".
Враховано частково редакційно


Стаття 3. Кредитори

Стаття 3. Заходи щодо попередження банкрутства боржника та позасудові процедури
-51- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У назві статті 3 вилучити слова: "та позасудові процедури".
Відхилено
Стаття 3. Заходи щодо запобігання банкрутству боржника та позасудові процедури

1. Кредитором у розумінні цього Закону є громадянин або юридична особа, яка має підтверджені належними документами майнові вимоги до боржника, крім кредиторів, майнові вимоги яких повністю забезпечені заставою.

1. Засновники (учасники) боржника - юридичної особи, власник майна, центральні органи виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані вживати своєчасних заходів для попередження банкрутства боржника.
2. Власником майна боржника, засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, кредиторами боржника, іншими особами в межах заходів з попередження банкрутства боржнику може бути надана фінансова допомога в розмірі, достатньому для


1. Засновники (учасники) боржника - юридичної особи, власник майна, центральні органи виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані вживати своєчасних заходів для запобігання банкрутству підприємства-боржника.
2. Власником майна боржника державного чи приватного підприємства, засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, кредиторами боржника, іншими особами в межах заходів щодо запобігання банкрутству боржника може бути надана фінансова допомога в розмірі, достатньому для погашення зобов'язань боржника перед кредиторами, у тому числі зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і відновлення платоспроможності боржника (досудова санація).

2. Якщо до одного боржника мають майнові вимоги два або більше кредиторів, останні повинні утворити збори кредиторів. Права зборів кредиторів визначаються цим Законом.

3. Рішення зборів кредиторів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували кредитори, майнові вимоги яких становлять не менше двох третин загальної суми претензій.

4. Збори кредиторів у разі необхідності створюють комітет кредиторів, який є оперативним органом цих зборів, і визначають його функції і повноваження.

5. У зборах кредиторів мають право брати участь розпорядник майна, голова ліквідаційної комісії та боржник.
погашення зобов'язань боржника перед кредиторами, в тому числі зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) і відновлення платоспроможності боржника (досудова санація).
3. Надання фінансової допомоги боржнику зобов'язує його взяти на себе зобов'язання перед особами, які надали таку допомогу в порядку встановленому законом.
4. Досудова санація державних підприємств може проводитися за рахунок коштів державних підприємств та інших джерел фінансування. Обсяг коштів для проведення досудової санації державних підприємств за рахунок коштів Державного бюджету України щорічно встановлюються законом про Державний бюджет України.
Умови проведення досудової санації державних підприємств за рахунок інших джерел фінансування погоджуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України з органом, уповноваженим управляти майном боржника та провадяться відповідно до цього Закону та законодавства з питань приватизації.-52- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 4 ст. 3 необхiдно розкрити питання "iнших джерел фiнансування";
пiсля слiв "Умови проведення судової санацiї державних пiдприємств за рахунок" додати "коштiв органiв мiсцевого самоврядування", а далi по тексту.

Концептуально враховано в контексті Закону
3. Надання фінансової допомоги боржнику зобов'язує його взяти на себе зобов'язання перед особами, які надали таку допомогу в порядку, встановленому законом.
4. Досудова санація державних підприємств провадиться за рахунок коштів державних підприємств та інших джерел фінансування. Обсяг коштів для проведення досудової санації державних підприємств за рахунок коштів Державного бюджету України щорічно встановлюється законом про Державний бюджет України.
Умови проведення досудової санації державних підприємств за рахунок інших джерел фінансування погоджуються з органом, уповноваженим управляти майном боржника, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Досудова санація державних підприємств провадиться відповідно до законодавства.


Стаття 4. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника

-53- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В ст.4 вилучити слова: "в тому числі і шляхом реструктуризації".
Враховано
Стаття 4. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника1. Відповідно до цього Закону щодо боржника застосовуються судові процедури:
розпорядження майном та призначення розпорядника майна;
мирова угода;
санація, в тому числі і шляхом реструктуризації;
ліквідація.
-54- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Доповнити абз.2 частини 1 ст.4 такими словами: "нагляд та контроль за".
Враховано
1. Відповідно до цього Закону щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства:
нагляд та контроль за розпорядженням майном та призначенням розпорядника майна;
мирова угода;
санація (відновлення платоспроможності боржника);
ліквідація.


2. Досудова санація, санація, в тому числі і шляхом реструктуризації і ліквідація юридичної особи - банкрута, що є наслідком виконання вимог цього Закону, здійснюється з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України.

-55- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
В п. 2 статті 4 вилучити слова "і ліквідація юридичної особи".
Враховано редакційно
2. Санація боржника або ліквідація банкрута здійснюється з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України.

-56- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Ст. 4 після п. 2 доповнити абзацом наступного змісту:
"На переважне проведення досудової санацiї державних пiдприємств мають сiльськi, селищнi, мiськi, районнi в мiстах (у разi їх створення) ради.
Враховано по тексту Закону


Стаття 4. Підвідомчість справ про банкрутство

Стаття 5. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство

-57- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Статтю 5 зробити статтею 2, оскільки вона визначає сферу дії Закону.
Інша редакція
Стаття 5. Законодавство, що регулює провадження у справах про банкрутство


Провадження справ про банкрутство регулюється Арбітражним процесуальним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
1. Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.
-58- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п.1 ст. 5 пiсля слiв "Арбiтражним процесуальним кодексом України" доповнити "Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", а далi по тексту.

Інша редакція
1. Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.
Провадження справ про банкрутство банків регулюється, крім того, з урахуванням вимог Закону Української РСР "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ).
2. Провадження у справах про банкрутство банків регулюється цим Законом та Законом України "Про банки і банківську діяльність".
-59- Національний банк України
п.2 частини першої ст.5 викласти в такій редакції: "Провадження у справах про банкрутство банків регулюється спеціальним банківським законодавством".

-60- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Доповнити цей проект розділом щодо банкрутства банків.

Враховано редакційноВідхилено
2. Провадження у справах про банкрутство банків регулюється законодавчим актом про банки і банківську діяльність.


3. Провадження у справах про банкрутство окремих видів суб'єктів підприємницької діяльності регулюється з урахуванням особливостей, передбачених розділом VIІ цього Закону.

4. Дія цього Закону поширюється також на некомерційні організації, які діють у формі споживчого кооперативу, благодійного чи іншого фонду.


-61- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 3 ст. 5 вилучити слово "споживчого" чи додати слово "споживчого товариства", та поставити кому.
-62- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Статтю 5 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"Встановити, що дія цього Закону поширюється на сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм господарювання з 1 січня 2004 року", відповідно пункти 4, 5, 6, 7, 8 статтю 5, 6, 7, 8, 9.
Інша редакція

Враховано в прикінцевих положеннях
3. Провадження у справах про банкрутство окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності регулюється з урахуванням особливостей, передбачених розділом VI цього Закону.

4. Дія цього Закону поширюється на юридичні особи, які діють у формі споживчого кооперативу, благодійного чи іншого фонду.
5. Дія цього Закону поширюється на юридичні особи - підприємства, об'єкти права державної власності, які не підлягають приватизації, в частині санації чи ліквідації після виключення їх у встановленому порядку з переліку таких об'єктів.
5. Дія цього Закону не поширюється на юридичних осіб - казенні підприємства.

6. Дія цього Закону поширюється на юридичні особи - підприємства, об'єкти права державної власності, які не підлягають приватизації, в частині санації чи ліквідації після виключення їх у встановленому порядку з переліку таких об'єктів.

7. До відносин, що регулюються цим Законом, за участю кредиторів -іноземних осіб, застосовуються положення цього Закону, якщо інше не передбачене міжнародним договором України, ратифікованим Верховною Радою України.
-63- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В п. 5 ст. 5 пiсля слiв "Дiя цього закону не поширюється на юридичних осiб - казеннi пiдприємства" додати "перелiк об'єктiв комунальної власностi, затверджений загальними зборами вiдповiдної територiальної громади".


-64- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 7 ст. 5 пiсля слiв "цим Законом" доповнити '' Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi".
Враховано редакційно
у ч.7

Інша редакція
6. Дія цього Закону не поширюється на юридичних осіб - казенні підприємства.
7. Дія цього Закону не поширюється на юридичних осіб - об'єкти права комунальної власності, якщо стосовно них виключно на пленарному засіданні органів місцевого самоврядування прийняті відповідні рішення.
8. Провадження у справах про банкрутство за участю кредиторів - іноземних осіб регулюється цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, ратифікованим Верховною Радою України.


8. Рішення судів іноземних держав у справах про банкрутство визнаються на території України відповідно до міжнародного договору України, ратифікованого Верховною Радою України.
За відсутності міжнародних договорів України рішення судів іноземних держав по справах про банкрутство визнаються на території України взаємно, якщо інше не передбачено законом.


9. Порядок виконання в Україні рішень судів іноземних держав у справах про банкрутство визначається відповідними міжнароднимим договорами України, ратифікованими Верховною Радою України.
За відсутності міжнародних договорів України рішення судів іноземних держав у справах про банкрутство визнаються на території України взаємно, якщо інше не передбачено законом.Розділ II Провадження у справах про банкрутство
Розділ ІІ Провадження у справах про банкрутство


Розділ ІІ. Провадження у справах про банкрутство


Стаття 5. Підстави для порушення справи про банкрутство

Стаття 6. Підсудність, право та підстава порушення справи про банкрутство

-65- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Стаття 6. Заява про порушення справи про банкрутство
Враховано редакційно
Стаття 6. Підсудність, право та підстава порушення справи про банкрутство1. Підставою для порушення справи про банкрутство є письмова заява будь-якого з кредиторів, боржника, органів державної податкової служби або державної контрольно-ревізійної служби до арбітражного суду. ( Пункт 1 статті 5 в редакції Закону N 3292-12 від 17.06.93 ).
1. Справи про банкрутство розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням боржника.

Справа про банкрутство може бути порушена лише на основі заяви до арбітражного суду будь-кого з кредиторів боржника або самого боржника. Заява приймається до розгляду, якщо до неї додаються документи, що підтверджують наявність підстав для порушення справи про банкрутство.

1. Справи про банкрутство підвідомчі арбітражним судам і розглядаються ними за місцем знаходження боржника.2. Кредитор може звернутися з заявою про порушення справи про банкрутство юридичної особи у разі, коли остання неспроможна задовольнити протягом одного місяця визнані нею претензійні вимоги або сплатити борг за виконавчими документами.
2. Право на звернення до арбітражного суду з заявою про порушення справи про банкрутство має боржник, кредитор.
-66- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В п. 2 ст.6 пiсля слiв "Право на звернення до арбiтражного суду з заявою про порушення справи про банкрутство має боржник, кредитор" додати "та органи мiсцевого самоврядування, рiшення яких прийнято виключно на пленарних засiданнях".
Враховано по тексту Закону
2. Право на звернення до арбітражного суду із заявою про порушення справи про банкрутство має боржник, кредитор.

3. Боржник може звернутися до арбітражного суду з власної ініціативи у разі його фінансової неспроможності або загрози такої неспроможності.
3. Справа про банкрутство порушується арбітражним судом, якщо у сукупності вимоги кредиторів до боржника складають не менше десяти тисяч гривень, які не були задоволені протягом трьох місяців після установленого для цього строку, якщо інше не передбачено законом.
-67- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Ч. 3 ст.атті 6 вилучити (щодо межі в 10 тис. гривень), або визначити особливості процедури банкрутства на випадок, коли борг менше 10 тис. грн.

-68- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В п.3 ст.6 слова: "десяти тисяч гривень" замінити словами: "500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

-69- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У п. 3 ст. 6 замінити слова"...не менше десяти тисяч гривень..." на "суму, не меншу за сто п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян..."
Інша редакція
Враховано редакційно


Враховано редакційно

3. Справа про банкрутство порушується арбітражним судом, якщо сукупно безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.


До заяви боржника додаються список його кредиторів і боржників, бухгалтерський баланс та інша інформація про його фінансове і майнове становище. Достовірність та повнота бухгалтерського балансу та іншої інформації про фінансове і майнове становище боржника повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) незалежно від підстав, з яких порушено справу.

-70- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
У п.3 ст.6 замінити слова "не менше п'ятсот" на слова "не менше п'ятидесяти".
Див. п.3Стаття 7. Заява про порушення справи про банкрутство

-71- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Стаття 7. Підстави для порушення справи про банкрутство
1) Неплатоспроможність. Боржник вважається неплатоспроможним, якщо він неспроможний виконати свої платіжні зобов'язання, строк сплати яких настав. Зовнішньою ознакою неплатоспроможності боржника є припинення ним будь-яких платежів.
Кредитор може звернутися із заявою про порушення справи про банкрутство юридичної особи у разі, коли остання неспроможна задовольнити протягом одного місяця визнані нею претензійні вимоги або сплатити борг за виконавчими документами.
Боржник може звернутися до арбітражного суду з власної ініціативи у разі неплатоспроможності або загрози неплатоспроможності.
2) Загроза неплатоспроможності. Боржник знаходиться під загрозою неплатоспроможності, якщо він передбачає свою неспроможність виконати платіжні зобов'язання при настанні строку їх погашення. З формального боку, загроза неплатоспроможності виявляється на основі оперативного фінансового плану боржника.
До заяви боржника додаються список кредиторів і боржників, підтверджена аудиторським висновком інформація про його фінансово-майновий стан, а також, за наявності відповідних умов, план санації.
Враховано редакційно
Стаття 7. Заява про порушення справи про банкрутство
1. Заява про порушення справи про банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій формі і повинна містити:
-72- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
У ст.7 п.1 після слова "адреса" дописати "постійного" і вилучити слова "за пропискою".
Враховано редакційно
1. Заява про порушення справи про банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій формі, підписується керівником боржника чи кредитора (іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами, громадянином, суб'єктом підприємницької діяльності чи його представником) повинна містити:


найменування арбітражного суду, до якого подається заява;


найменування арбітражного суду, до якого подається заява;найменування (прізвище, ім`я, по-батькові) боржника, його поштову адресу, номери рахунків боржника в установах банків (для банків - номери кореспондентських рахунків в установах Національного банку України);
-73- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз. 3 п.1 ст. 7 вилучити слова: "номери рахунків боржника в установах банків".
-74- Національний банк України
У пункті 1 статті 7 вилучити слова: "(для банків - номери кореспондентських рахунків в установах Національного банку України)".
Враховано

Враховано
найменування (прізвище, ім`я, по-батькові) боржника, його поштову адресу;
найменування кредитора, його поштову адресу, якщо кредитором є юридична особа, якщо кредитор - фізична особа, в заяві зазначаються прізвище, ім`я та по-батькові, а також місце проживання, номер, що ідентифікує платника податків;
суму вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями у розмірі, який не оспорюється боржником;
розмір заборгованості за обов'язковими платежами;


найменування (прізвище, ім`я, по-батькові) кредитора, його поштову адресу, якщо кредитор є юридична особа, коли кредитор - фізична особа в заяві зазначається прізвище, ім`я та по-батькові, а також адреса проживання за пропискою, номер, що ідентифікує платника податків;


розмір заборгованості щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, виплати заробітної плати та вихідної допомоги працівникам боржника, виплати винагороди по авторських договорах;
виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника, з зазначенням суми боргових вимог кредиторів, а також строк їх виконання, штрафів та пені, реквізити вміщеного до картотеки платіжного документа про безспірне списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його вміщення до картотеки;


перелік документів, що додаються до заяви.


відомості про наявність у боржника майна, у тому числі грошових сум та дебіторської заборгованості;
найменування банків, що здійснюють розрахунково-касове і кредитне обслуговування боржника.


2. Боржник додає до письмової заяви про порушення справи про банкрутство документи, що містять:2. До заяви боржника додаються:
рішення власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника на звернення боржника в арбітражний суд з заявою, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті;розмір вимог кредиторів по грошових зобов'язаннях у розмірі, який не оспорюється боржником;
розмір заборгованості по обов'язкових платежах;
розмір заборгованості по відшкодуванню шкоди, заподіяної життю і здоров'ю, виплаті заробітної плати та вихідної допомоги працівникам боржника, виплати винагороди по авторських договорах;
-75- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Після п. 2 ч.4 ст. 7 ввести новий абзац такого змісту:
"При фiктивному банкрутствi - розрахунки по сiльськогосподарському пiдприємству по несплатi коштiв за державнi замовлення, примiнення штрафних санкцiй, iндекс iнфляцiї, плату за користування кредитами при реалiзацiї державного замовлення та сплату обов'язкових платежiв до бюджетiв".
Інша редакція
бухгалтерський баланс на останню звітну дату, підписаний керівником та бухгалтером підприємства-боржника;
перелік та повний опис заставленого майна із зазначенням його місця знаходження та вартості на момент виникнення права застави;


виклад обставин, які підтверджують неплатоспроможність боржника з зазначенням суми відсотків боргових вимог заявника, штрафів та пені, а також строк їх виконання, реквізити вміщеного до картотеки платіжного документа про безспірне списання коштів з банківського або кореспондентського рахунку боржника та дату його вміщення до картотеки;
відомості про прийняття до провадження судами, арбітражними судами позовних заяв до боржника, а також виконавчі документи, пред'явлені до безспірного (безакцептного) списання;


протокол зборів працівників боржника, на якому обрано представника працівників боржника для участі в арбітражному процесі у справі про банкрутство;
інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника.відомості про наявність у боржника майна, в тому числі грошових сум та дебіторської заборгованості;
найменування банків, що здійснюють розрахунково-касове і кредитне обслуговування боржника;
рішення власника майна (або органу, уповноваженого управляти майном) боржника про дозвіл на звернення боржника в арбітражний суд з заявою крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті;
бухгалтерський баланс на останню звітну дату, завірений керівником та бухгалтером підприємства-боржника;
повний перелік кредиторів із зазначенням їх реквізитів та суми боргу (реєстр кредиторів), а також перелік боржників;

перелік та повний опис заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави;
протокол зборів працівників боржника, на якому обраний представник працівників боржника для участі в арбітражному процесі по справі про банкрутство, якщо збори проведені до подачі заяви;
інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника.
Заява боржника підписується керівником боржника - суб'єкта підприємницької діяльності.

-76- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
П.2 ст.7 доповнити частиною такого змісту: "Боржник повинен направити копію заяви боржника кредиторам".

Враховано редакційно3. Боржником заява подається в арбітражний суд за наявності майна, достатнього для покриття судових витрат, якщо інше не передбачено законом.


3. Боржник подає заяву в арбітражний суд за наявності майна, достатнього для покриття судових витрат, якщо інше не передбачено цим Законом.


4. Боржник зобов`язаний звернутися в місячний строк в арбітражний суд з заявою про порушення справи про банкрутство у випадках виникнення таких обставин:
якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов`язань боржника в повному об`ємі перед іншими кредиторами;


4. Боржник зобов`язаний звернутися в місячний строк в арбітражний суд з заявою про порушення справи про банкрутство у разі виникнення таких обставин:
задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов`язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами;


якщо орган боржника, уповноважений відповідно до установчих документів чи законодавства на прийняття рішення про ліквідацію боржника, прийняв рішення про звернення в арбітражний суд з заявою боржника про порушення справи про банкрутство;
якщо при ліквідації боржника не в зв'язку з процедурою банкрутства встановлена неможливість задоволення вимог кредиторів в повному обсязі;
в інших випадках, передбачених цим Законом.-77- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Доповнити п.4 ст.7 частиною такого змісту:
"У випадках, передбачених даним пунктом, заява боржника подається боржником в арбітражний суд незалежно від наявності обставин, передбачених пунктом 3 статті 7.Враховано редакційно
орган боржника, уповноважений відповідно до установчих документів чи законодавства прийняти рішення про ліквідацію боржника, прийняв рішення про звернення в арбітражний суд з заявою боржника про порушення справи про банкрутство;
при ліквідації боржника не у зв'язку з процедурою банкрутства встановлена неможливість задоволення вимог кредиторів у повному обсязі;
в інших випадках, передбачених цим Законом.


5. У разі коли справа про банкрутство порушується за заявою боржника, заснованого на державній формі власності, боржник зобов'язаний подати погоджений з органом уповноваженим управляти майном план санації в тому числі і шляхом реструктуризації, що передбачає можливість відстрочки та (або) розстрочки або санацію (прощення) частки боргів за погодженням з кредиторами, сума боргу перед якими перевищує дві третини загальної суми боргу.
-78- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 5 ст.7 пiсля слiв ''У разi, коли справа про банкрутство порушується за заявою боржника" додати "органу мiсцевого самоврядування".

-79- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В п. 5 статті 7 слова: "санацію (прощення)" замінити словом: "прощення".
Інша концепціяВраховано
5. У разі якщо справа про банкрутство порушується за заявою боржника, боржник зобов'язаний одночасно подати план санації згідно з вимоги цього Закону.6. Заява кредитора повинна містити крім положень, передбачених частиною першою цієї статті:
розмір вимог кредитора до боржника з зазначенням розміру відсотків, неустойки (штрафу, пені), які підлягають виплаті;
документи, що підтверджують зобов'язання боржника перед кредитором, з якого виникла вимога, а також строк його виконання;
перелік документів, які додаються до заяви кредитора, що підтверджують:
зобов'язання боржника перед кредитором, а також наявність і розмір заборгованості по зазначених обставинах;
інші обставини, на яких грунтується заява кредитора.


6. Заява кредитора повинна містити крім відомостей, передбачених частиною першою цієї статті:
розмір вимог кредитора до боржника з зазначенням розміру неустойки (штрафу, пені), які підлягають сплаті;
виклад обставин, що підтверджують зобов'язання боржника перед кредитором, з якого виникла вимога, а також строк його виконання;
докази того, що сума підтверджених вимог перевищує суму в триста мінімальних розмірів заробітної плати, якщо інше не передбачено цим Законом;
докази обгрунтованості вимог кредитора;
інші обставини, на яких грунтується заява кредитора.


7. До заяви кредитора при наявності додаються:
рішення суду, арбітражного суду, які розглядали вимоги кредитора до боржника;
виконавчі документи (виконавчий лист, акцентовані боржником платіжні вимоги, виконавчий напис нотаріуса, тощо) або докази, які підтверджують визнання боржником вимог кредиторів;
докази того, що вартість вимоги, забезпеченої певними активами боржника, перевищує ринкову вартість таких активів (у випадках, коли єдина підтверджена вимога кредитора, який подає заяву, забезпечена активами боржника).


7. До заяви кредитора за наявності додаються відповідні документи:
рішення суду, арбітражного суду, які розглядали вимоги кредитора до боржника;
копія неоплаченого розрахункового документа згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється безспірне списання коштів з рахунку боржника з підтвердженням банківської установи про те, що цей документ вміщений до картотеки із датою вміщення, виконавчі документи (виконавчий лист, акцептовані боржником платіжні вимоги, виконавчий напис нотаріуса тощо) чи інші документи, які підтверджують визнання боржником вимог кредиторів;
докази того, що вартість предмета застави недостатня для повного задоволення вимоги, забезпеченої заставою у разі, якщо єдина підтверджена вимога кредитора, який подає заяву, забезпечена активами боржника.


8. Кредитори мають право об'єднати свої вимоги до боржника і звернутися до суду з однією заявою кредиторів. Така заява підписується всіма кредиторами, які об'єднали свої вимоги.
9. До заяви порушення справи про банкрутство додаються докази того, що сума підтверджених вимог перевищує суму в десять тисяч гривень, якщо інше не передбачено цим Законом.
-80- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Ч. 9 ст. 7 вилучити (щодо межі в 10 тис. гривень), або визначити особливості процедури банкрутства на випадок, коли борг менше 10 тис. грн.

-81- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Частину 9 включити до частини 6.
Визначено в АПК - позовне провадження


Враховано
8. Заява кредитора може грунтуватися на об'єднаній заборгованості боржника щодо різних зобов'язань перед цим кредитором.
Кредитори мають право об'єднати свої вимоги до боржника і звернутися до суду з однією заявою. Така заява підписується всіма кредиторами, які об'єднали свої вимоги.
При проведенні процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, створений відповідно до цього Закону.

-82- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Пункт 9 статті 7 вилучити.
-83- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У п.9 ст. 7 слова "десять тисяч гривень" замінити на слова "сто п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Змінена редакція


Враховано частково10. До заяви податкового органу чи інших державних органів, які здійснюють контроль за правильністю чи своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) додаються докази вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах в установленому законодавством порядку.


9. До заяви кредитора - податкового органу чи інших державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), додаються докази вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах у встановленому законодавством порядку.11. З моменту прийняття арбітражним судом до провадження заяви про порушення справи про банкрутство вводиться мораторій на виплату грошових зобов'язань та обов'язкових платежів. Кредитори не вправі звертатися до боржника з вимогами про задоволення зобов`язань в індивідуальному порядку.

12. При проведенні процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляють збори (комітет) кредиторів, створені відповідно до цього Закону.
13. Заява кредитора може грунтуватися на об'єднаній заборгованості по різних зобов'язаннях.
14. Кредитор зобов'язаний при поданні заяви про порушення справи про банкрутство надіслати боржнику копію заяви та доданих до неї документів.
-84- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
У п.14 ст.7 вилучити слова "згідно закону".

Відхилено
ДКМ прирівнено до закону
10. Кредитор (боржник) зобов'язаний при поданні заяви про порушення справи про банкрутство надіслати відповідно боржнику (кредитору) копії заяви та доданих до неї документів.15. Суд має право, у будь-який момент після подання заяви про порушення справи про банкрутство за власним розсудом або за поданням кредитора постановою зобов'язати боржника (його керівників або представників) надати доступ представникам суду або кредиторам до документації боржника, яка свідчить про його фінансовий стан та активи, включаючи інформацію щодо його кредиторів та боржників.
-85- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Виключити ч.12, відповідно змінити нумерацію частин.
Враховано16. Якщо на момент подання заяви про порушення справи про банкрутство в суд вже надійшли одна або кілька заяв щодо одного боржника, суд розглядає всі заяви сукупно, включаючи заяву кредитора або боржника, що подана останньою.
17. Заява боржника чи кредитора про порушення справи про банкрутство оплачується державним митом згідно закону.


-86- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Ч.17 ст.7 в в кінці доповнити реченням такого змісту:
"Від сплати мита звільняються кредитори - фізичні особи, яким боржник заборгував з виплати заробітної плати."

Враховано в ДКМУ "Про державне мито"
11. Якщо на момент подання заяви про порушення справи про банкрутство в суд вже надійшли одна або кілька заяв щодо одного боржника, суд розглядає всі заяви, включаючи заяву кредитора або боржника, подану останньою.
12. Заява боржника чи кредитора про порушення справи про банкрутство оплачується державним митом згідно закону.
-87- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В п.17 ст. 7 вилучити слово "оплачується", замiнивши на "сплачується".
ВрахованоСтаття 8. Прийняття або відмова у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутствоСтаття 8. Прийняття або відмова у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство


1. Суддя арбітражного суду зобов'язаний прийняти заяву про порушення справи про банкрутство, подану з дотриманням вимог Арбітражного процесуального кодексу України і цього Закону.

-88- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В п.1 ст.8 пiсля слiв "Закону" доповнити слова : ...та Закону "Про мiсцеве самоврядування в Українi".
Враховано по тексту Закону
1. Суддя арбітражного суду приймає заяву про порушення справи про банкрутство, подану з дотриманням вимог цього Закону та Арбітражного процесуального кодексу України.


2. Суддя арбітражного суду відмовляє у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство, якщо:

боржник не є суб'єктом підприємницької діяльності та не включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
-89- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абзац п.2 ч.2 ст.8 роздiлити на два пiдпункта та дати ширшу трактовку.
-90- Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
У п.2 ст. 8 в останньому абзаці слово "заявою" амінити "заставою".
Враховано редакційноВраховано
2. Суддя арбітражного суду відмовляє у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство, якщо:

боржник не включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або до реєстру суб'єктів підприємницької діяльності;


подано заяву про порушення справи про банкрутство ліквідованої або реорганізованої (крім реорганізації у формі перетворення) юридичної особи
відносно юридичної особи-боржника уже порушено справу про банкрутство;
-91- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абзац 3 статтi 8 вилучити.
Інша редакція
подано заяву про порушення справи про банкрутство ліквідованої або реорганізованої (крім реорганізації у формі перетворення) юридичної особи;
стосовно юридичної чи фізичної особи-боржника суб'єкта підприємницької діяльності вже порушено справу про банкрутство;


якщо вимоги кредиторів в сумі складають менше 10 тис. гривен, якщо інше не передбачене цим Законом;
-92- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Абз. 5 ч.2 ст. 8 вилучити (щодо межі в 10 тис. гривень), або визначити особливості процедури банкрутства на випадок, коли борг менше 10 тис. грн.
-93- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В абз.5 ст.8 дати визначення i розрахунки, що стало критерiєм вимоги кредиторiв в сумi не менше 10 тисяч гривень.
-94- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У п.2 статті 8 замінити слова "...10 тис.гривень..." на "сто п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян..."
Враховано редакційно в АПК


Змінена редакція


Враховано редакційно
якщо вимоги кредиторів, що подали заяву про порушення справи про банкрутство, в сумі складають менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, якщо інше не передбачене цим Законом;вимоги кредиторів повністю забезпечені заявою.
-95- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
У п.2 ст.8 в останньому абзаці слово "заявою" замінити "заставою".
-96- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У абзаці 6 статтi 8 розкрити термiн "повнiстю забезпеченi заявою".
-97- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Останній абзац пункту 2 ст. 8 вилучити.
Враховано
Див. Закон "Про заставу"Інша редакція
вимоги кредиторів повністю забезпечені заставою.
-98- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
У ст. 8 п. 2 останній абзац: слово "заявою" замінити "заставою".
Враховано3. У разі відмови у прийнятті заяви виноситься ухвала, яка надсилається заявнику не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви разом з заявою та доданими до неї документами.
Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Статтю 8 доповнити положенням про те, що при виплаті такої заборгованості по заробітній платі та остаточному розрахунку, працівників-кредиторів за їх рішенням може представляти профспілковий комітет, що в їх інтересах подає заяву до арбітражного суду.
Відхилено
3. У разі відмови у прийнятті заяви виноситься ухвала, яка направляється заявнику не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви разом з заявою та доданими до неї документами.


4. Ухвалу про відмову у прийнятті заяви може бути перевірено в порядку нагляду. У разі скасування цієї ухвали заява вважається поданою в день первісного звернення до суду.


4. Ухвалу про відмову у прийнятті заяви може бути перевірено в порядку нагляду. У разі скасування цієї ухвали заява вважається поданою в день первісного звернення до арбітражного суду.Стаття 9. Повернення заяви про порушення справи про банкрутство


Стаття 9. Повернення заяви про порушення справи про банкрутство1. Суддя не пізніше п'яти днів з дня надходження повертає заяву про порушення справи про банкрутство і додані до неї документи без розгляду, якщо:
-99- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В пункті 1 статті 9 включити абзаци 2, 4, 5.
Враховано редакційно
1. Суддя не пізніше п'яти днів з дня надходження повертає заяву про порушення справи про банкрутство і додані до неї документи без розгляду, про що виносить ухвалу, якщо:


заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;
-100- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абз. 2 п. 1 ст. 9 викласти в такiй редакцiї:
"за пiдписаною особою без права пiдпису та посадове становище, якою не зазначено".
Враховано редакційно
заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;


у заяві не зазначено повне найменування кредитора або боржника, їх юридична адреса та інші відомості, перелічені в статті 7 цього Закону;
-101- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В абз. 3 пункту 1 статтi 9 вилучити слова: "у заявi".
Інша редакція
у заяві не вказано повне найменування сторін, їх юридична адреса та інші відомості, перелічені в статті 7 цього Закону;


не подано доказів сплати державного мита у встановлених порядку і розмірі;


не подано доказів щодо сплати державного мита у встановлених порядку та розмірі;


не подано доказів звернення до установи банку за одержанням з боржника заборгованості, якщо вона відповідно до законодавства має бути одержана через банк;

заявником не дотриманий строк, зазначений у статті 1 цього Закону.


заявник не дотримав строку, зазначеного у статті 1 цього Закону;


Суддя повертає заяву про порушення справи про банкрутство відповідно до ст. 63 АПК крім випадків, передбачених у пунктах 5, 6, 7 частини першої цієї статті, а також у випадках недотримання строків, передбачених цим Законом.


з інших підстав, передбаченим статтею 63 Арбітражного процесуального кодексу України.


2. Повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до арбітражного суду, яке здійснюється в загальному порядку, після усунення допущеного порушення.
3. Якщо про визнання боржника банкрутом подається кілька заяв і одна заява повертається без розгляду, суддя розглядає інші заяви.


2. Повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до арбітражного суду в загальному порядку після усунення допущеного порушення.

3. Якщо про порушення справи про банкрутство подається кілька заяв і одна заява повертається без розгляду, суддя розглядає інші заяви.


4. Ухвала судді про повернення заяви без розгляду може бути перевірено в порядку нагляду за заявою заявника, боржника або будь-якого з його кредиторів, прокурора.4. Ухвала судді про повернення заяви без розгляду може бути перевірена в порядку нагляду.

Стаття 6. Відкликання заяви

Стаття 10. Відкликання заяви про порушення справи про банкрутствоСтаття 10. Відкликання заяви про порушення справи про банкрутство

Заява кредитора чи боржника може бути відкликана заявниками до прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом. Відкликання заяви боржником здійснюється тільки за згодою кредиторів.

1. Заява про порушення справи про банкрутство може бути відкликана заявниками до опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про прийняття рішення про порушення справи про банкрутство або після такого опублікування, якщо протягом місячного строку не надійшло заяв кредиторів.
-102- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В пункті 1 статті 10 після слів: "не надійшло заяв" додати слово "інших".
Враховано
1. Заява про порушення справи про банкрутство може бути відкликана заявниками до опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство або після такого опублікування, якщо протягом місячного строку не надійшло інших заяв кредиторів щодо задоволення їх вимог.


2. Суд виносить ухвалу про відкликання заяви, якщо це не порушує права боржника та кредиторів.


2. Суд виносить ухвалу про відкликання заяви, якщо це не порушує права боржника та кредиторів.


Стаття 7. Порушення провадження у справі

Стаття 11. Порушення провадження у справі про банкрутство


Стаття 11. Порушення провадження у справі про банкрутство

Після прийняття заяви арбітражний суд не пізніше п'яти днів з дня її надходження виносить і надсилає боржникові, кредиторам та банкам, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування боржника, ухвалу про порушення провадження у справі, в якій вказується про прийняття заяви і призначення справи до розгляду у попередньому засіданні, час і місце його проведення, а також витребуються необхідні для розгляду справи документи, що свідчать про фінансове і майнове становище боржника.

1. Суддя, прийнявши позовну заяву, не пізніше п'яти днів з дня її надходження виносить і надсилає сторонам ухвалу про порушення провадження у справі та введення розпорядження майном і призначає розпорядника майна. Якщо при прийнятті заяви призначити розпорядника майна неможливо, суддя приймає рішення про призначення розпорядника майна не пізніше десяти днів з дня прийняття зазначеної заяви, якщо інше не передбачене цим Законом.
2. З метою виявлення всіх кредиторів і можливих санаторів арбітражний суд своєю ухвалою про порушення провадження по справі про банкрутство зобов'язує заявника подати до офіційного друкованого органу в семиденний строк оголошення за свій рахунок про порушення справи про банкрутство та зобов'язує боржника повідомити всіх кредиторів, в тому числі і не вказаних в заяві про порушення проти нього справи про банкрутство. Газетне оголошення має містити повне найменування боржника, його юридичну адресу, банківські реквізити, найменування та адресу арбітражного суду, номер справи.
-103- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Ст.11 редакційно доопрацювати.

-104-Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Замінити у п.2 статті 11 слова: "та зобов`язує боржника повідомити всіх кредиторів, в тому числі і не вказаних в заяві про порушення проти нього справи про банкрутство" на: "та зобов`язує розпорядника майна повідомити всіх кредиторів, в тому числі і не вказаних в заяві про порушення справи про банкрутство".

-105- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В п. 2 ст. 11 пiсля слiв ''органу" додати "та iнформацiю у засобах масової iнформацiї вiдповiдної територiальної громади".

-106- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В п.2 ст.11 вилучити слова: "та зобов'язує боржника повідомити всіх кредиторів, в тому числі і не вказаних в заяві про порушення проти нього справи про банкрутство".
Враховано
Інша редакціяКонцептуально враховано в контексті Закону

Інша редакція
1. Суддя, прийнявши заяву, не пізніше ніж на п'ятий день з дня її надходження виносить і направляє сторонам та державному органу з питань банкрутства ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство в якій вказується про прийняття заяви до розгляду, про введення процедури нагляду та контролю за розпорядженням майном боржника, призначення розпорядника майна, дату підготовчого засідання суду, яке має відбутися не пізніше ніж на тридцятий день з дня прийняття заяви про порушення справи про банкрутство, якщо інше не передбачено цим Законом, оголошення мораторію на задоволення вимог кредиторів.
Якщо при прийнятті заяви призначити розпорядника майна неможливо, суддя приймає рішення про призначення розпорядника майна на підготовчому засіданні.
2. Боржник зобов'язаний до підготовчого засідання подати в арбітражний суд та заявнику відзив на заяву про порушення справи про банкрутство.
3. Якщо заявник не виконує вимоги ухвали щодо публікації оголошення в призначений строк, арбітражний суд має право залишити заяву про порушення справи про банкрутство без розгляду.


3. Відзив боржника повинен містити:
наявні у боржника заперечення щодо вимог заявника (заявників);
загальну суму заборгованості боржника перед кредиторами, у тому числі по заробітній платі працівникам боржника, а також заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);
відомості про наявне у боржника майно, у тому числі і кошти, які знаходяться на його рахунках у банках чи інших кредитних установах, поштові адреси банків чи інших кредитних установ.-107- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Cт. 11 доповнити ч. 4 наступного змісту:
"4. Суд надсилає копію ухвали банкам, які обслуговують боржника. Банки зобов"язані подати до арбітражного суду інформацію про всіх кредиторів, вимоги яких пред"явлені банкам до безспірного виконання в установленому законодавством порядку. Арбітражний суд своєю ухвалою визнає відповідні вимоги до боржника незалежно від подання заяв кредиторами і покладає на боржника обов"язок повідомити кредиторів про провадження справи про банкрутство. В разі відхилення арбітражним судом зазначених вимог кредиторів суд надсилає їм відповідне повідомлення з пропозицією подати свої відозви протягом десяти днів з моменту отримання повідомлення. Арбітражний суд протягом десяти днів з моменту отримання відозв приймає остаточне рішення щодо визнання вимог кредиторів."
Інша редакція5. Якщо боржником є державне підприємство, щодо якого є рішення про приватизацію, суддя виносить ухвалу про призупинення процесу приватизації до припинення провадження у справі про банкрутство. Ухвала надсилається органові, що здійснює управління майном боржника, державному органові з питань банкрутства та відповідному державному органу приватизації.
-108- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В п. 5 ст. 11 пiсля слiв "органу приватизацiї" додати "органу мiсцевого самоврядування вiдповiдної територiальної громади".
Враховано по тексту Закону
4. У підготовчому засіданні суддя оцінює подані документи, заслуховує пояснення сторін, розглядає обгрунтованість заперечень боржника.6. Після залишення заяви первісного заявника без розгляду арбітражний суд вирішує питання про порушення справи про банкрутство за заявою іншого кредитора відповідно до календарної черговості її надходження до арбітражного суду.


5. З метою виявлення всіх кредиторів і можливих інвесторів арбітражний суд у підготовчому засіданні приймає ухвалу, якою зобов'язує заявника подати до офіційних друкованих органів в десятиденний строк за свій рахунок оголошення про порушення справи про банкрутство. Газетне оголошення має містити повне найменування боржника, його юридичну адресу, банківські реквізити, найменування та адресу арбітражного суду, номер справи, відомості про розпорядника майна.


7. З дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство власник майна боржника або уповноважений ним орган може реорганізувати або ліквідувати юридичну особу - боржника в порядку визначеному цим Законом.
-109-Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
П. 7 статті 11 вилучити.
-110- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
П. 7 статті 11 вилучити.

Обговорено


Обговорено
6. Якщо боржником є державне підприємство, щодо якого є рішення про приватизацію, суддя виносить ухвалу про призупинення процесу приватизації до припинення провадження у справі про банкрутство. Ухвала направляється органу, що здійснює управління майном боржника, державному органу з питань банкрутства та відповідному державному органу приватизації.8. Арбітражний суд в ухвалі про порушення справи про банкрутство може зобов'язати боржника подати аудиторський висновок або провести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів, арбітражний суд може призначити аудит за рахунок кредитора лише за згодою останнього.
Відсутність аудиторського висновку не зупиняє розгляд справи про банкрутство та не є підставою для її припинення.
-111- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
П.8 ст.11 вилучити.
Викласти пункт 8 ст. 11 у такiй редакцiї:
"Державне пiдприємство пiдлягає обов'язковiй перевiрцi контрольно-ревiзiйним управлiнням Мiнiстерства фiнансiв".

Тема іншого Закону
7. Для визначення фінансового стану боржника в підготовчому засіданні суду чи під час розгляду справи суддя може призначити експертизу. Організація експертизи провадиться державним органом з питань банкрутства з залученням для її проведення спеціалістів у встановленому порядку.
У разі звернення до суду самого боржника у підготовчому засіданні з'ясовуються ознаки його неплатоспроможності.


9. Для визначення фінансового стану боржника при підготовці справи до розгляду або під час її розгляду арбітражний суд може назначити експертизу. Експертиза провадиться державним органом з питань банкрутства з залученням для її проведення спеціалістів в установленому порядку.

-112- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
-113- Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
-114- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
П. 9 ст. 11 викласти у такій редакції:
"Для визначення фінансового стану боржника при підготовці справи до розгляду або під час її розгляду арбітражний суд може призначити експертизу на вимоги кредиторів та за їх рахунок".

Враховано редакційно
8. Кредитор, за заявою якого порушено справу про банкрутство, має право заявити додаткові майнові вимоги до боржника у межах строку, встановленого у статті 13 цього Закону.
9. Кредитор, майнові вимоги якого забезпечені заставою, має право заявити вимоги до боржника на суму, не забезпечену заставою, або на суму різниці між розміром повної вимоги та можливою виручкою від продажу предмета застави, якщо вартість предмета застави недостатня для повного задоволення його вимоги.
10. Арбітражний суд в ухвалі про порушення справи про банкрутство може зобов'язати боржника подати аудиторський висновок або провести аудит. Якщо у боржника немає для цього коштів, арбітражний суд може призначити проведення аудиту за рахунок кредитора лише за згодою останнього.
Відсутність аудиторського висновку не зупиняє розгляд справи про банкрутство та не є підставою для її припинення.


10. Після опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство в офіційному друкованому органі заяви з майновими вимогами до боржника згідно зі статтею 15 Закону мають право подавати всі кредитори незалежно від настання строку виконання зобов'язань.
-115- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п.10 ст.11 пiсля слiв "друкованi органи" додати "та iнформацiї у засобах масової iнформацiї вiдповiдної територiальної громади".
Концептуально враховано в контексті Закону
11. За результатами розгляду заяви кредитора та відзиву боржника у підготовчому засіданні виноситься ухвала суду, в якій визначається:
розмір вимог кредиторів, що подали заяву про порушення справи про банкрутство;
дата складення розпорядником майна реєстру вимог кредиторів, який має бути складений та поданий до арбітражного суду на затвердження не пізніше двох місяців та десяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду;


11. Кредитор за заявою якого порушено справу про банкрутство, має право заявити додаткові майнові вимоги до боржника у межах місячного строку, встановленого у статті 15 Закону, навіть якщо ці вимоги мають спірний характер.
-116- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 11 статті.11 вилучити або давати чiтку трактовку.
Враховано редакційно
дата попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду;
дата скликання перших загальних зборів кредиторів, які мають відбутися не пізніше трьох місяців і десяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду;


12. Кредитор, майнові вимоги якого забезпечені заставою, має право заявити згідно зі статтею 15 Закону вимоги до боржника на суму, що не забезпечена заставою, або на суму різниці між розміром повної вимоги і можливою виручкою від продажу предмета застави, якщо вартість предмета застави недостатня для повного задоволення його вимоги.
-117- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Ч.11 ст.13 викласти в такій редакції:
"11. За результатами розгляду заяви кредитора та відзиву боржника у підготовчому засіданні виноситься ухвала суду, в якій визначається:
розмір вимог кредиторів, що подали заяву про визнання боржника банкрутом;
дата складення реєстру кредиторів, який має бути складений не пізніше двох місяців та десяти днів після дати проведення підготовчого засідання суду;
Враховано
дата засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи припинення провадження у справі про банкрутство, яке має відбутися не пізніше шести місяців після дати проведення попереднього підготовчого засідання суду.
За наявності підстав, передбачених статтею 40 цього Закону, суд виносить ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство.


13. Боржник в п'ятиденний строк з дня отримання ухвали про порушення справи про банкрутство зобов'язаний направити в арбітражний суд, заявнику відзив на таку заяву, а також повідомити всіх кредиторів, в тому числі і не вказаних в заяві, про порушення відносно нього справи про банкрутство.
дата засідання суду, на якому буде винесено ухвалу про проведення санації боржника чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури чи припинення провадження у справі про банкрутство, яке має відбутися не пізніше шести місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.
За наявності підстав, передбачених статтею 40 цього Закону, суд виносить ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство".

12. Ця ухвала може бути перевірена в порядку нагляду.


14. Відзив боржника повинен містити:
наявні у боржника заперечення щодо вимог заявника;
загальна сума заборгованості боржника перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі працівників боржника, а також заборгованості зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
відомості про наявне у боржника майно, в тому числі і кошти, які знаходяться на його рахунках в банках чи інших кредитних установах, поштові адреси банків та інших кредитних установ.
-118- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В п. 14 ст. 11 пiсля слова "кошти" доповнити "цiннi папери".
Охоплюється поняттям "майно"
13. Відсутність відзиву боржника не зупиняє провадження у справі.


15. При підготовці справи до розгляду арбітражний суд розглядає обгрунтованість заперечень боржника.
За результатами розгляду заперечень боржника виноситься ухвала суду, в якій вказується розмір вимог кредиторів, у відношенні яких вимоги визнаються дійсними. Ухвала є підставою для визначення числа голосів кредиторів на їх зборах відносно суми вимог.
-119-Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
В п.18 ст.11 вилучити слова: "або про визнання боржника банкрутом і призначення ліквідаційної процедури".

Інша редакція

16. Ця ухвала може бути перевірена в порядку нагляду.
17. Відсутність відзиву не зупиняє провадження у справі.
-120- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
З п. 18 ст. 11 вилучити слова: "або про визнання боржника банкрутом і призначення ліквідаційної процедури".

Інша редакція
14. Якщо заявник не виконує вимоги ухвали арбітражного суду щодо публікації оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство в визначений строк, арбітражний суд має право залишити заяву про порушення справи про банкрутство без розгляду.
15. З дня винесення ухвали про порушення справи про банкрутство рішення про реорганізацію або ліквідацію юридичної особи - боржника приймається в порядку, визначеному цим Законом.


18. За результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство суддя приймає рішення:
про порушення провадження у справі про банкрутство;
про забезпечення майнових інтересів кредиторів;
а також:
або про розпорядження майном та призначення розпорядника майна;
або про санацію в тому числі і шляхом реструктуризації;
або про визнання боржника банкрутом і призначення ліквідаційної процедури;
або про відмову у визнанні боржника банкрутом;
або про відмову у порушенні провадження у справі про банкрутство.
-121- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ст.11 доповнити частиною такого змісту: "Боржник має право до публікації оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство заявити свої забезпечення проти вимог кредитора".

-122- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Статтю 11 доповнити положенням про те, що заявник повинен у визначений термін повідомити профспілковий комітет та органи соціального страхування про порушення справи про банкрутство.

Враховано редакційно

Враховано редакційно16. Після опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство в офіційному друкованому органі заяви з грошовими вимогами до боржника згідно зі статтею 15 цього Закону мають право подавати всі кредитори незалежно від настання строку виконання зобов'язань.
17. Після залишення заяви первісного заявника без розгляду арбітражний суд вирішує питання про порушення провадження у справі про банкрутство за заявою іншого кредитора відповідно до календарної черговості її надходження до арбітражного суду.


Стаття 12. Забезпечення майнових інтересів кредиторівСтаття 12. Забезпечення грошових вимог кредиторів та мораторій на задоволення вимог кредиторів1. Арбітражний суд може за клопотанням сторін або учасників у справі чи за своєю ініціативою вживати таких заходів щодо забезпечення вимог кредиторів:


1. Арбітражний суд має право за клопотанням сторін або учасників у справі чи за своєю ініціативою вживати заходів щодо забезпечення грошових вимог кредиторів, згідно з Арбітражним процесуальним кодексом України та цим Законом, про що виноситься ухвала, а саме:1) призначити розпорядника майна у встановленому цим Законом порядку;

-123-Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
-124- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Доповнити п. 1) ст. 12 реченням такого змісту:
"зобов`язує розпорядника майна повідомити всіх кредиторів, в тому числі і не вказаних в заяві, про порушення справи про банкрутство".
Інша редакція
2) накладати арешт на все або частину майна чи грошових сум, що належать боржникові або особам, які відповідають за зобов'язаннями боржника;
-125- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В п. 2 ст. 12 пiсля слiв "грошових сум" доповнити "цiнних паперiв".
Охоплюється поняттям "майно"
1) накладати арешт на все або частину майна чи грошових сум, що належать боржникові або особам, які відповідають за зобов'язаннями боржника;


зобов'язувати боржника передати цінні папери, валютні цінності, інше майно боржника на зберігання третім особам або вживати інших заходів для збереження майна боржника;

-126- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Викласти ст.12 в такій редакції:
"Стаття 12. Забезпечення майнових вимог кредиторів
Враховано
зобов'язувати боржника передати цінні папери, валютні цінності, інше майно на зберігання третім особам або вживати інших заходів для збереження його майна;забороняти посадовим особам боржника або власнику його майна або уповноваженому ним органу або іншим особам вчиняти дії стосовно майнових активів боржника;
забороняти власникові майна боржника або уповноваженому ним органу вчиняти дії щодо реорганізації чи ліквідації юридичної особи - боржника;
1. Арбітражний суд має право за клопотанням сторін або учасників у справі чи за своєю ініціативою вживати заходів щодо забезпечення вимог кредиторів, згідно з Арбітражним процесуальним кодексом України та цим Законом, про що виноситься ухвала:
1) накладати арешт на все або частину майна чи грошових сум, що належать боржникові або особам, які відповідають за зобов'язаннями боржника;

забороняти посадовим особам боржника або власнику його майна чи уповноваженому ним органу чи іншим особам вчиняти певні дії щодо майнових активів боржника;
забороняти власнику майна боржника або уповноваженому ним органу вчиняти дії щодо реорганізації чи ліквідації юридичної особи - боржника;зупиняти стягнення звернене на майнові активи боржника на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку (мораторій).
3) заборонити без згоди розпорядника майна здійснювати угоди:
пов'язані з передачею нерухомого майна в оренду, заставу, з внесенням зазначеного майна як вкладу в статутний фонд господарських товариств, або розпоряджатися нерухомістю іншим чином або пов'язані з отриманням і видачею займів (кредитів), поручительством, видачею гарантій, уступкою прав вимог, переводом боргу, а також передачею в довірче управління майна боржника;
зобов'язувати боржника передати цінні папери, валютні цінності, інше майно на зберігання третім особам або вживати інших заходів для збереження його майна;
забороняти посадовим особам боржника або власнику його майна чи уповноваженому ним органу чи іншим особам вчиняти дії щодо майнових активів боржника;
забороняти власнику майна боржника або уповноваженому ним органу вчиняти дії щодо реорганізації чи ліквідації юридичної особи - боржника.

2) забороняти без згоди розпорядника майна здійснювати угоди:
пов'язані з передачею нерухомого майна в оренду, заставу, з внесенням зазначеного майна як вкладу в статутний фонд господарських товариств, або розпоряджатися нерухомістю іншим чином;
пов'язані з одержанням і видачею позик (кредитів), поручительством, видачею гарантій, уступкою прав вимог, переведенням боргу, а також передачею в довірче управління майна боржника;
щодо розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого складає понад один відсоток балансової вартості активів боржника.


щодо розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого складає більше одного відсотка балансової вартості активів боржника.
2) заборонити без згоди розпорядника майна здійснювати угоди:

2. Мораторій по задоволенню вимог кредиторів поширюється на зобов`язання, строки виконання яких наступили до подання заяви про порушення справи про банкрутство. Мораторій вводиться на задоволення всіх вимог кредиторів, крім випадків передбачених цим Законом.
пов'язані з передачею нерухомого майна в оренду, заставу, з внесенням зазначеного майна як вкладу в статутний фонд господарських товариств, або розпоряджатися нерухомістю іншим чином;

2. Рішення про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів приймається арбітражним судом одночасно з прийняттям рішення про порушення провадження у справі про банкрутство у порядку встановленому цим Законом. Мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на зобов`язання, строки виконання яких настали до подання заяви про порушення справи про банкрутство. Мораторій вводиться на задоволення всіх вимог кредиторів, крім випадків, передбачених цим Законом.


3. Протягом дії мораторію:
забороняється стягнення по виконавчих документах, яке проводиться в безспірному порядку;
не нараховуються неустойка (штраф, пеня) інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов`язань і обов`язкових платежів, а також не начислюються проценти, які підлягають оплаті.
пов'язані з одержанням і видачею позик (кредитів), поручительством, видачею гарантій, уступкою прав вимог, переведенням боргу, а також передачею в довірче управління майна боржника;
щодо розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого складає понад один відсоток балансової вартості активів боржника.
3) вводити мораторій на задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.

3. Протягом дії мораторію:
забороняється стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими стягнення здійснюється в безспірному порядку;
не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов`язань і зобов'язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).4. Під час мораторію допускається виплата заробітної плати , аліментів, відшкодування шкоди заподіяної здоров`ю та життю, виплати винагороди по авторських договорах, якщо рішення щодо їх виплати прийняті до дня прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом.
5. Мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється також на вимоги кредиторів по відшкодуванню збитків, завданих невиконанням договорів боржника. Правила, передбачені частиною 19 цієї статті не поширюються на виконання грошових зобов`язань і обов`язкових платежів, строк виконання яких наступив після призначення розпорядника майна.
2. Мораторій щодо задоволення вимог кредиторів поширюється на зобов`язання, строки виконання яких настали до подання заяви про порушення справи про банкрутство. Мораторій вводиться на задоволення всіх вимог кредиторів, крім випадків, передбачених цим Законом.
3. Протягом дії мораторію:
забороняється стягнення по виконавчих документах, яке проводиться в безспірному порядку;
не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов`язань і обов`язкових платежів, а також проценти, які підлягають оплаті.

4. Мораторій не поширюється на виплату заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров`ю та життю громадян, виплату винагороди по авторських договорах, а також на задоволення вимог кредиторів, що виникли у зв'язку з зобов'язаннями боржника в процедурі нагляду та контролю за розпорядженням майном боржника та санації.


6. Після закінчення мораторію в зв'язку з завершенням процедури санації чи ліквідаційної процедури неустойка (штраф, пеня), а також суми завданих збитків, які боржник зобов`язаний був заплатити кредиторам по грошових зобов`язаннях та обов`язкових платежах, можуть бути заявлені для сплати в розмірах, які існували на момент введення мораторію.
4. Мораторій не поширюється на виплату заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров`ю та життю, виплата винагороди по авторських договорах, а також на задоволення вимог кредиторів, що виникли у зв'язку з зобов'язаннями боржника в процедурі санації.

5. Після закінчення дії мораторію у зв'язку з закінченням процедури санації або ліквідаційної процедури чи підписання мирової угоди неустойка (штраф, пеня), а також суми завданих збитків, які боржник зобов`язаний був сплатити кредиторам за грошовими зобов`язаннями та обов`язковими платежами, можуть бути заявлені до сплати в розмірах, які існували на дату введення мораторію, якщо інше не передбачено цим Законом.7. Про забезпечення майнових інтересів кредиторів виноситься ухвала.
8. Заходи по забезпеченню вимог кредиторів можуть бути вжиті одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство або після цього на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство і діють до моменту прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора (ліквідаційної комісії) чи до моменту затвердження арбітражним судом мирової угоди, чи до моменту прийняття арбітражним судом рішення про відмову у визнанні боржника банкрутом.
5. Після закінчення дії мораторію у зв'язку з завершенням процедури санації або ліквідаційної процедури чи підписання мирової угоди неустойка (штраф, пеня), а також суми завданих збитків, які боржник зобов`язаний був сплатити кредиторам за грошовими зобов`язаннями та обов`язковими платежами, можуть бути заявлені до сплати в розмірах, які існували на момент введення мораторію, якщо інше не передбачено цим Законом.

6. Ухвала про забезпечення грошових вимог кредиторів може бути винесена одночасно з винесенням ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство або після цього на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство. Заходи про забезпечення грошових вимог кредиторів скасовуються у разі прийняття арбітражним судом рішення про затвердження звіту керуючого санацією чи припинення санації боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури або про затвердження арбітражним судом мирової угоди чи про відмову у визнанні боржника банкрутом, про що зазначається у відповідній ухвалі.


Арбітражний суд має право відмінити заходи по забезпеченню вимог кредиторів до настання обставин, передбачених абзацом першим цієї частини, крім мораторію.
6. Заходи щодо забезпечення майнових вимог кредиторів передбачені частиною 1 цієї статті можуть бути вжиті одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство або після цього на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство і діють до моменту прийняття арбітражним судом рішення про завершення процедури санації чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора (ліквідаційної комісії) або до моменту затвердження арбітражним судом мирової угоди чи до моменту прийняття арбітражним судом рішення про відмову у визнанні боржника банкрутом.
Арбітражний суд має право відмінити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів до настання обставин, передбачених абзацом першим цієї частини, крім мораторію.

Арбітражний суд має право скасувати заходи щодо забезпечення вимог кредиторів до настання обставин, передбачених абзацом першим цієї частини, про що виноситься відповідна ухвала, яка може бути переглянута в порядку нагляду.

Стаття 8. Попереднє засідання арбітражного суду

Стаття 13. Попереднє засідання арбітражного судуСтаття 13. Розпорядник майна боржника


У попередньому засіданні, яке проводиться не пізніш як через один місяць з дня порушення провадження у справі, арбітражний суд оцінює подані документи, заслуховує пояснення сторін і банків, розглядає їх клопотання. За результатами попереднього засідання арбітражний суд ухвалою в разі необхідності призначає розпорядника майна боржника, а також зобов'язує заявника подати до офіційного друкованого органу Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України оголошення про порушення справи про банкрутство, в якому повинні міститися:
повне найменування боржника, його юридична адреса, банківські реквізити;
1. Справи про банкрутство розглядаються в засіданні арбітражного суду в строк, що не перевищує 3 місяців з дня надходження заяви про порушення справи про банкрутство в арбітражний суд. Розгляд справи про банкрутство в засіданні арбітражного суду може бути відкладено на строк не більше двох місяців. Помилково порушена справа про банкрутство відособленого підрозділу юридичної особи боржника підлягає припиненню.
2. Попереднє засідання суду провадиться в місячний строк з дня подачі заяви про порушення справи про банкрутство. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також учасники визнані такими відповідно до цього Закону.
3. У попередньому засіданні, арбітражний суд оцінює подані документи, заслуховує пояснення сторін і учасників, розглядає їх клопотання.
-127- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Абз. 3 ч.2 ст.13 викласти в такій редакції:
"Реєстр вимог кредиторів повинен включати усі визнані судом безспірними вимоги кредиторів.
Реєстр вимог кредиторів має містити відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями чи обов'язковими платежами, черговість задоволення кожної вимоги, окремо розмір неустойки (штрафу, пені)".
У зв'язку з зауваженнями юридичного управління змінити нумерацію статтей 13-15 редакції запропонованої головним Комітетом та відповідно поміняти містами тексти цих статтей.
Враховано
1. В ухвалі арбітражного суду про порушення провадження у справі про банкрутство або в ухвалі, прийнятій на підготовчому засіданні з метою забезпечення майнових інтересів кредиторів вказується про введення процедури нагляду та контролю за розпорядженням майном боржника і призначається розпорядник майна у порядку, встановленому цим Законом.
2. Розпорядник майна призначається арбітражним судом із числа осіб, зареєстрованих як арбітражні керуючі державним органом з питань банкрутства, відомості про яких надаються в установленому порядку Вищому арбітражному суду.
Кредитори мають право запропонувати кандидатуру розпорядника майна, яка відповідає вимогам, передбаченим цим Законом.
3. Якщо інше не передбачено цим Законом, розпорядником майна може бути призначено фізичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, яка має вищу юридичну чи економічну освіту чи володіє спеціальними знаннями, не є заінтересованою особою відповідно до статті 1 цього Закону стосовно боржника та кредиторів та яка має ліцензію арбітражного керуючого, що видається в установленому законодавством порядку.

найменування та адреса арбітражного суду, номер справи.
Метою зазначеного оголошення є виявлення всіх кредиторів і можливих санаторів.
У попередньому засіданні суд має остаточно з'ясувати обгрунтованість заяви кредитора про наявність, неоплатність, безспірність і достовірність боргу, а також відзову боржника.


4. Позбавлення в установленому порядку розпорядника майна ліцензії є підставою для винесення арбітражним судом ухвали про усунення розпорядника майна від виконання ним своїх обов'язків.
5. Розпорядником майна не можуть призначатися особи, які:
здійснювали раніше управління боржником - юридичною особою, за винятком випадків, коли з моменту усунення даної особи від управління боржником пройшло не менше трьох років;
мають судимість за вчинення корисливих злочинів.


4. За результатами розгляду обгрунтованості заперечень боржника арбітражний суд виносить ухвалу, в якій зазначається розмір вимог кредиторів щодо яких заперечення боржника визнані необгрунтованими.


6. Ухвала суду щодо призначення розпорядника майна може бути перевірена у порядку нагляду.
7. Розпорядник майна призначається на строк не більше ніж на шість місяців. Цей строк може бути продовжений судом на шість місяців або скорочений за клопотанням комітету кредиторів чи самого розпорядника майна або власника (органу, уповноваженого управляти майном) боржника.


Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному кредитору.


8. Розпорядник майна має право:
скликати збори кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу;
аналізувати фінансовий стан боржника та рекомендувати зборам кредиторів заходи по фінансовому оздоровленню боржника;
звертатися до арбітражного суду у випадках, передбачених цим Законом;
одержувати винагороду у розмірі та порядку, передбачених цим Законом;
залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірній основі інших осіб з оплатою їх діяльності з коштів боржника, якщо інше не передбачено цим Законом чи рішенням комітету кредиторів;
подавати в арбітражний суд заяву про дострокове припинення своїх обов'язків;
здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.


5. У разі звернення до суду самого боржника у попередньому засіданні з'ясовуються ознаки його реальної неплатоспроможності.


9. Розпорядник майна зобов'язаний:
розглядати з посадовими особами боржника копії заяв кредиторів, які надійшли до арбітражного суду у зв'язку з порушенням справи про банкрутство та копії яких надіслані боржнику в установленому цим Законом порядку;
вести реєстр вимог кредиторів у встановленому порядку;
повідомляти кредиторів про результати розгляду їх вимог боржником та включення цим вимог до реєстру вимог кредиторів або про відмову визнання їх боржником;
вживати заходів для захисту майна боржника;
аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках;
виявляти наявність ознак фіктивного чи умисного банкрутства;
скликати збори кредиторів;
надавати державному органу з питань банкрутства відомості, необхідні для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство;
надавати арбітражному суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансовий стан боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника;
виконувати інші функції, передбачені цим Законом.


6. На попередньому засіданні виноситься ухвала про вжиття заходів про забезпечення майнових інтересів кредиторів якщо таке рішення не було прийняте при прийнятті заяви кредитора або боржника про порушенні справи про банкрутство.


10. При здійсненні своїх повноважень розпорядник майна зобов'язаний діяти добросовісно, розумно, враховувати інтереси боржника та його кредиторів.
Розпорядник майна несе відповідальність за неналежне виконання своїх повноважень відповідно до законодавства України.
Повноваження арбітражного керуючого як розпорядника майна припиняються з дня затвердження арбітражним судом мирової угоди чи прийняття рішення про санацію та призначення керуючого санацією або прийняття рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора, якщо інше не передбачено цим Законом, про що вказується у відповідному рішенні чи ухвалі.


7. Копію ухвали арбітражний суд надсилає державному податковому органу за місцезнаходженням боржника.11. Після призначення розпорядника майна органи управління боржника не мають права приймати рішення про:
реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;
створення юридичних осіб чи про участь в інших юридичних особах;
створення філій та представництв;
виплату дивідендів;
проведення боржником емісії цінних паперів;
вихід із складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій.

12. Рішення про участь боржника в об'єднаннях, асоціаціях, спілках, холдингових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об'єднаннях юридичних осіб приймається органами управління боржника за згодою розпорядника майна.
13. Керівник чи орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна укладає угоди щодо:
передачі нерухомого майна в оренду, заставу, внесення зазначеного майна як вкладу в статутний фонд господарського товариства або розпорядження таким майном іншим чином;
розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого складає понад один відсоток балансової вартості активів боржника;
одержання та видачі позик (кредитів), поручительств і гарантій, уступки прав вимог, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника.

14. Розпорядник майна не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків, передбачених цим Законом.
15. Призначення розпорядника майна не є підставою для припинення повноважень керівника чи органу управління боржника від виконання ним своїх обов'язків.

16. За рішенням арбітражного суду можуть бути припинені повноваження керівника боржника або інших органів управління, покладені на них відповідно до законодавства чи установчих документів, у разі, якщо ними не вживаються заходи щодо забезпечення збереження майна боржника, створюються перешкоди діям розпорядника майна чи допускаються інші порушення законодавства. В такому разі за клопотанням комітету кредиторів виконання обов'язків керівника боржника тимчасово покладається ухвалою арбітражного суду на розпорядника майна до призначення в порядку визначеному законодавством та установчими документами нового керівника боржника. Про припинення повноважень керівника (інших органів управління) боржника від виконання обов'язків арбітражний суд виносить ухвалу, яка може бути перевірена у порядку нагляду за заявою, в тому числі і керівника боржника.
17. З дня прийняття ухвали арбітражним судом про припинення повноважень керівника боржника або інших органів його управління розпоряднику майна протягом трьох днів передаються бухгалтерська та інша документація суб`єкта підприємницької діяльності -боржника, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності.


Стаття 9. Розпорядник майна боржника

Стаття 14. Розпорядник майна боржника

-128- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Стаття 14. Розпорядник майна боржника (доповнення)
Звіт розпорядника майна
За результатами своєї роботи розпорядник складає письмовий звіт, в якому відображається:
1. Фактична наявність підстав для порушення справи про банкрутство та їх обгрунтованість;
2. Економічний стан боржника, та причини, які призвели до фінансової неспроможності;
3. Достатність майна боржника, щоб покрити витрати, пов'язані з провадженням справи про банкрутство;
4. Можливості та перспективи санації боржника.
Враховано редакційно
Стаття 14. Виявлення кредиторів та осіб, які хочуть взяти участь у санації боржника
Арбітражний суд покладає на банк, що здійснює розрахунково-касове обслуговування боржника, Фонд державного (комунального) майна, якщо боржник - державне підприємство, організація, або іншу особу за пропозицією боржника чи кредиторів повноваження щодо розпорядження і контролю за майном боржника. Розпорядник майна несе відповідальність за неналежне здійснення зазначених повноважень.
1. При прийнятті арбітражним судом рішення про порушення справи про банкрутство приймається рішення про розпорядження майном і призначення розпорядника майна у порядку встановленому цим Законом.
2. Розпорядник майна призначається арбітражним судом із числа кандидатур, запропонованих кредиторами, а при відсутності пропозиції - з числа осіб, зареєстрованих як розпорядники майна державним органом з питань банкрутства, відомості про які надаються в установленому порядку Вищому арбітражному суду.


-129- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 2 ст. 14 пiсля слiв "Розпорядник майна призначається арбiтражним судом iз числа кандидатур, запропонованих кредиторами" додати "за участю представникiв органiв мiсцевого самоврядування".
-130- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У п.2 статті 14 після слів "осіб, зареєстрованих як" замінити "розпорядник майна" на "зовнішні керуючі".


Концептуально враховано в контексті цього Закону


Відхилено
1. Кредитори у місячний термін з дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення справи про банкрутство подають в арбітражний суд письмові заяви з грошовими вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Копії зазначених заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику. Боржник разом з розпорядником майна в результаті розгляду цих вимог визнає їх чи відхиляє, про що розпорядник майна повідомляє письмово заявників і арбітражний суд. Визнані боржником грошові вимоги включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.
2. Фізичні особи та (або) юридичні особи, які виявлять бажання взяти участь у процедурі санації боржника (інвестори), подають розпоряднику майна заяву про участь у санації боржника.3. Якщо інше не передбачене цим Законом, розпорядником майна може бути призначений суб'єкт підприємницької діяльності, який має вищу юридичну чи економічну освіту або володіє спеціальними знаннями, не є заінтересованою особою відповідно до статті 1 цього Закону стосовно боржника та кредиторів, та який має ліцензію розпорядника майна, що видається державним органом з питань банкрутства в установленому законодавством порядку.
-131-Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
-132- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У п.3 ст. 14 замінити слова "призначений суб`єкт підприємницької діяльності, який" на слова: "призначено особу, яка".

-133- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Пункт 3 статті 14 вилучити.

Відхилено

Відхилено
3. Власник майна боржника має право протягом процедури розпорядження майном одночасно задовольнити вимоги кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів.-134- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
у п.3 ст.14 після слів "який має ліцензію" замінити "розпорядника майна" на "зовнішнього керуючого".
Відхилено


Повноваження розпорядника майна втрачають силу з моменту утворення ліквідаційної комісії.
4. Позбавлення в установленому порядку розпорядника майна ліцензії є підставою для винесення арбітражним судом ухвали про усунення розпорядника майна від виконання ним своїх обов'язків.
5. Розпорядником майна не можуть бути призначені особи, які:4. Виконання зобов`язань боржником можливе лише за умови задоволення одночасно пропорційно вимог усіх кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів за їх згодою та за погодженням з розпорядником майна.

здійснювали раніше управління справами боржника-юридичної особи, за винятком випадків, коли з моменту усунення даної особи від управління справами боржника пройшло не менше 3 років;
мають обмеження на здійснення діяльності по управлінню майном інших осіб;
мають судимість за вчинення корисливих злочинів.


5. Заяви кредиторів про грошові вимоги щодо яких є заперечення боржника розглядаються судом у процедурі провадження справи про банкрутство.
Суд в результаті розгляду може винести ухвалу про включення грошових вимог кредиторів до реєстру вимог кредиторів. Ухвала може бути перевірена в порядку нагляду.


6. Ухвала суду щодо призначення розпорядника майна виконується з моменту її прийняття, і може бути оскаржена сторонами, що не зупиняє її дії.
7. Розпорядник майна призначається на строк не більше ніж дванадцять місяців. Строк його дії може бути продовжений судом на шість місяців, або скорочений за клопотанням зборів (комітету) кредиторів або самого розпорядника майна, або власника (органу уповноваженому управляти майном боржника).
8. Розпорядник майна має право :
скликати збори кредиторів;
звертатися до арбітражного суду у випадках, передбачених цим Законом;
отримувати винагороду у розмірі і порядку, передбаченому цим Законом;
залучати для забезпечення і здійснення своїх повноважень на договірній основі інших осіб з оплатою їх діяльності з коштів боржника, якщо інше не передбачене цим Законом чи угодою з кредиторами;
подавати в арбітражний суд заяву про дострокове припинення своїх обов'язків.
9. Розпорядник майна має право давати обов'язкові приписи або накладати заборону на дії адміністрації юридичної особи боржника у випадках здійснення останньою актів відчуження або іншої передачі майна, що належить юридичній особі на праві власності чи повного господарського відання.
10. Розпорядник майна зобов'язаний:
вживати заходів для захисту майна боржника;
аналізувати фінансовий стан боржника;
аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його положення на товарних ринках;
розглядати заяви кредиторів та вести реєстр кредиторів;
виконувати інші функції, передбачені цим Законом.
-135- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Доповнити ч.8 ст.14 абзацом 3 такого змісту:
"аналізувати фінансовий стан боржника та рекомендувати зборам кредиторів заходи по фінансовому оздоровленню боржника;"

-136- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У п.10 ст.14 перед останнім абзацем ввести абзац:
"Розробити та надати кредиторам план виводу боржника із стану неплатоспроможності у вигляді пропозицій по досягненню мирової угоди або бізнес-плану санації, або, якщо вказане неможливе чи економічно недоцільне, - план ліквідації боржника".

-137- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
П.10 ст.14 доповнити: "виявляти кредиторів, повідомляти їх про порушення справи про банкрутство".

-138- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Виключити частину 9 ст.14.
Враховано

Враховано редакційно в.8

Враховано редакційно

Враховано11. При здійсненні своїх повноважень розпорядник майна зобов'язаний діяти добросовісно, розумно, враховувати інтереси боржника та його кредиторів.
Розпорядник майна несе відповідальність за неналежне здійснення своїх повноважень.
Повноваження розпорядника майна припиняються з моменту укладення мирової угоди, чи прийняття рішення про санацію та призначення санатора, або прийняття рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора, якщо інше не передбачене цим Законом.-139- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 11 ст. 14 частину першу вилучити.
-140- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В останньому абзаці пункту 11 статті 14 слово "санатор" замінити на слово "керуючого санацією".
-141- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У пункті 11:
1. Після другого речення ввести абзац: "В разі неспроможності розпорядника майна за терміни повноважень скласти та узгодити план виводу боржника із стану неплатоспоможності або план ліквідації кредитори можуть звернутися до арбітражного суду з пропозиціями щодо заміни зовнішнього керуючого, або з клопотанням про подовження його повноважень ще не шість місяців. Новопризначений розпорядник майна має надати вказаний план на протязі шести місяців. В інших випадках суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури".
2. В останньому абзаці замінити слово "санатора" на "керуючого санацією".
ВідхиленоВраховано редакційно
Інша редакція12. Після призначення розпорядника майна органи управління боржника не мають права приймати рішення про:
реорганізацію (злитття,приєднання, розподіл, виділення, перетворення) і ліквідацію боржника;
створення юридичних осіб чи про участь в інших юридичних особах;
створення філій та представництв;
виплату дивідендів;
проведення боржником емісії цінних паперів;
вихід зі складу учасників боржника юридичної особи, купівлю в акціонерів раніше випущених акцій.

13. Рішення про участь в об'єднаннях, асоціаціях, союзах, холдінгових компаніях, промислово-фінансових групах чи інших об'єднаннях юридичних осіб приймається органами управління боржника за згодою розпорядника майна.
14. Керівник чи орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна укладає угоди щодо:
передачі нерухомого майна в оренду, заставу, з внесенням вказаного майна як вклад в статутний фонд господарського товариства або розпорядженням таким майном іншим чином;
розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого складає більше одного відсотка балансової вартості активів боржника;
одержання і видачі займів (кредитів), поручительств і гарантій, уступкою права вимоги, переводом боргу, а також передачею в довірче управління майна боржника.
15. Призначення розпорядника майна не є обов'язковою підставою для усунення керівника чи органу управління боржника від виконання своїх обов'язків.
16. За рішенням арбітражного суду керівник боржника може бути усунений від виконання обов'язків наданих йому відповідно до законодавства чи установчих документів від посади у випадках, якщо не приймаються заходи по забезпеченню збереження майна боржника, створюються перешкоди діям розпорядника майна чи-142- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У п.16, в кінці передостаннього речення ввести слова: "із додатковою оплатою згідно цього Ззакону".
п`ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян"Інша концепція див.ст.27допускаються інші порушення законодавства. В цих випадках за клопотанням зборів (комітету) кредиторів виконання обов'язків керівника покладаються ухвалою арбітражного суду на розпорядника майна. Про усунення керівника боржника від виконання обов'язків арбітражний суд виносить ухвалу, яка може бути оскаржена, в тому числі і керівником боржника.
17. З дня прийняття ухвали арбітражним судом про припинення повноважень керівника боржника або інших органів його управління розпоряднику майна протягом трьох днів передаються бухгалтерська та інша документація суб`єкта підприємницької діяльності, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності.

арешт майна боржника та інші обмеження щодо дій та майна боржника здійснюються тільки в межах процедур банкрутства.

18. Розпорядник майна не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків, передбачених цим Законом.
-143-Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
В п. 18 ст. 14 вилучити слова: "або про визнання боржника банкрутом і призначення ліквідаційної процедури".

-144- Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
-145- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
-146-Н.д.БорзихО.I. (Округ №103)
П.18 ст.14 викласти у такій редакції:
"Розпорядник майна не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім тих випадків, коли керівник усунутий від виконання своїх обов`язків".
Інша редакція


Враховано редакційно
-147- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Стаття (додаткова). Припинення справи про банкрутство за відсутності ліквідаційної маси
У разі, якщо майна боржника недостатньо для покриття можливих витрат, пов'язаних з провадженням справи про банкрутство, та арбітражний суд може прийняти рішення про припинення справи (або справа про банкрутство не порушується взагалі).
Враховано редакційно


Стаття 10. Виявлення кредиторів і санаторів

Стаття 15. Виявлення кредиторів та осіб, які хочуть взяти участь у санації боржника


Стаття 15. Попереднє засідання арбітражного суду

Кредитори у місячний строк з дня опублікування в офіційному друкованому органі Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України оголошення про порушення справи про банкрутство подають до арбітражного суду письмові заяви з майновими вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Арбітражний суд за результатами розгляду цих вимог своєю ухвалою визнає їх чи відхиляє. Зазначена ухвала може бути перевірена у порядку нагляду. Заяви кредиторів оплачуються державним митом.

1. Кредитори у місячний термін з дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення справи про банкрутство подають розпоряднику майна письмові заяви з майновими вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують. Розпорядник майна за результатами розгляду цих вимог визнає їх чи відхиляє, про що повідомляє заявників. Визнані вимоги включаються до реєстру вимог кредиторів.
-148-Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
-149- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У п. 1 ст. 15 замінити слова: "Кредитори у місячний термін з дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення" на слова: "Кредитори у місячний термін з дня отримання повідомлення".
-150- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 1 ст. 15 пiсля слiв "друкованому органi" додати "iнформацiї в засобах масової iнформацiї вiдповiдної територiальної громади".
Інша редакція


Концептуально враховано в контексті Закону
1. Попереднє засідання арбітражного суду проводиться не пізніше трьох місяців після проведення підготовчого засідання суду. Про попереднє засідання суду повідомляються сторони, а також учасники, визнані такими відповідно до цього Закону.
-151- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Доповнити статтю 15 пунктом 2 такого змісту: "У разі незгоди з рішенням розпоряднику майна щодо відхилення вимог кредитору, кредитор може звернутися з заявою до арбітражного суду протягом місяця з дня отримання повідомлення". Відповідно вважати пункт 2 пунктом 3.
Концептуально враховано в контексті Закону2. Фізичні особи та (або) юридичні особи, які виявляють бажання взяти участь у процедурі санації в тому числі і шляхом реструктуризації боржника (санатори), у той же строк повинні подати до розпорядника майна заяви з письмовим зобов'язанням про переведення на них боргу (частини боргу), а також зазначити умови санації юридичної особи - боржника та додати документи, що підтверджують їх платоспроможність і фінансову можливість взяти участь у санації, а також бізнес-план та внести завдаток у розмірі десяти відсотків вартості суми кредиторської заборгованості боржника.
-152- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
П. 2 ст. 15 доповнити словами "або представити арбітражному суду гарантію страхової компанії на рівнозначну суму".
-153- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 2 ст. 15 додати другу частину такого змісту:
"Переважне право участi у процедурi санацiї, в тому числi i шляхом реструктуризацiї боржника, мають сiльськi, селищнi, мiськi, районнi в мiстах (у разi їх створення).
Інша редакція


Враховано редакційно: як власник
2. У передньому засіданні арбітражний суд розглядає реєстр вимог кредиторів, заяви кредиторів щодо вимог яких були заперечення боржника і які не були включені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.
За результатами розгляду арбітражний суд виносить ухвалу, в якій зазначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів та призначається дата проведення зборів кредиторів.
Реєстр вимог кредиторів повинен включати усі визнані судом вимоги кредиторів.
Реєстр вимог кредиторів має містити відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями чи обов'язковими платежами, черговість задоволення кожної вимоги, окремо розмір неустойки (штрафу, пені).
Ухвала є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному кредитору при прийнятті рішення на зборах (комітеті) кредиторів.-154- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В п.2 ст.15 слова: "суми кредиторської заборгованості боржника" замінити на слова: "зобов'язання про переведення на них боргу (частини боргу).
Враховано редакційно
3. Копію ухвали арбітражний суд направляє сторонам та учасникам арбітражного процесу, а також державному органу з питань банкрутства.

Громадяни і юридичні особи, які бажають взяти участь у санації боржника, у той же строк повинні подати до арбітражного суду заяви з письмовим зобов'язанням про переведення на них боргу, а також вказати умови санації юридичної особи - боржника.


-155- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У статтю 15 ввести пункт 3 наступного змісту:
"Кандидатури санаторів можуть пропонуватися кредиторам зовнішнім керучим відповідно до розроблюваного ним бізнес-плану на протязі дії його повноважень".

-156- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У ст.15 записати: "У разі наявності заперечення боржника рішення щодо визнання чи відхилення вимог кредитора повинно прийматись судом".
Враховано редакційно


Враховано редакційно


Стаття 11. Утворення зборів і комітету кредиторів

Стаття 16. Утворення зборів і комітету кредиторів


Стаття 16. Проведення зборів і утворення комітету кредиторів

Через місяць від дня опублікування в офіційному друкованому органі Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України оголошення про порушення справи про банкрутство арбітражний суд виносить ухвалу, в якій зобов'язує всіх осіб, що подали заяви з майновими вимогами до боржника, скликати збори за їх участю, на яких в разі необхідності створюється їх повноважний комітет.
1. Протягом десяти днів після закінчення місячного строку від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення справи про банкрутство арбітражний суд виносить ухвалу, в якій зобов'язує розпорядника майна або кредиторів скликати збори за участю кредиторів, що подали заяви з майновими вимогами до боржника.
-157- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п.1 ст.16 пiсля слiв "в офiцйному друкованому органi" додати "та iнформацiєю у засобах масової iнформацiї вiдповiдної територiальної громади", а далi по тексту.
Концептуально враховано в контексті Закону
1. Протягом десяти днів після прийняття ухвали за результатами попереднього засідання суду розпорядник майна згідно реєстру вимог кредиторів повідомляє кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.
Учасниками зборів кредиторів з правом голосу є кредитори, вимоги яких включені до реєстру вимог кредиторів. У зборах можуть брати участь представник працівників боржника та арбітражний керуючий з правом дорадчого голосу.

Створення комітету є обов'язковим, якщо кількість кредиторів перевищує десять осіб.

Учасниками зборів кредиторів з правом голосу є кредитори з вимогами по грошових зобов`язаннях. У зборах бере участь представник працівників боржника з правом дорадчого голосу.
Організація і проведення перших зборів кредиторів здійснюється розпорядником майна, якщо він призначений, або одним із кредиторів згідно з ухвалою арбітражного суду.
2. До компетенції зборів кредиторів належить прийняти рішення про:
1) звернення до арбітражного суду з клопотанням про введення процедури розпорядження майном і пропозицію кандидатури розпорядника майна, якщо це питання не вирішено ухвалою арбітражного суду при порушенні справи про банкрутство;
2) підготовку і укладення мирової угоди;
3) звернення в арбітражний суд з клопотанням про відкриття процедури санації, в тому числі шляхом реструктуризації боржника;
4) звернення в арбітражний суд з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
5) вибори членів комітету кредиторів, визначення кількісного складу комітету кредиторів, визначення його повноважень, дострокове припинення повноважень комітету кредиторів;
6) інші питання відповідно до цього Закону.
-158- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
У п.1 ст.16 вилучити "вимоги забезпечені заставою".

-159- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Викласти п.2 ст.16 у такій редакції: "У другу чергу задовольняються вимоги фізичних осіб, перед якими банкрут несе відповідальність за шкоду, заподіяну їхньому життю і здоров'ю, вимоги кредиторів-фізичних осіб, а також задовольняються зобов'язання перед працівниками підприємства- банкрута".

-160- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 3 ст. 16 пiсля слiв "державнi органи" доповнити "органи мiсцевого самоврядування".

-161- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Викласти ч.1,2,3,4,5 ст.16 в такій редакції:
"1. Протягом десяти днів після прийняття ухвали за результатами попереднього засідання суду розпорядник майна згідно реєстру вимог кредиторів повідомляє кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.
Враховано редакційноВраховано редакційно

Інша редакція


Враховано
2. Збори кредиторів вважаються повноважними незалежно від кількості числа голосів кредиторів, які беруть участь у зборах, якщо всіх кредиторів відповідно до частини першої цієї статті було письмово повідомлено про час і місце проведення зборів розпорядником майна. Кількість голосів кредиторів визначається відповідно до частини третьої цієї статті.
Збори кредиторів скликаються арбітражним керуючим за його ініціативою або комітету кредиторів чи інших кредиторів, сума вимог яких складає не менше однієї третини від всієї суми включених до реєстру вимог кредиторів, чи за ініціативою однієї третини кількості голосів кредиторів.
Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів чи окремих кредиторів скликаються арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) протягом двох тижнів з дня надходження письмової вимоги про їх скликання.
Збори кредиторів проводяться за місцем знаходження боржника.3. Кредитори, в тому числі і державні податкові органи, інші державні органи, які здійснюють контроль за привильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) мають на зборах кредиторів число голосів пропорційно сумі вимог кредиторів, визнаних відповідно до цього Закону на дату проведення зборів кредиторів.
4. Збори кредиторів повноважні незалежно від кількісного складу кредиторів, якщо всіх кредиторів було письмово повідомлено про час і місце проведення зборів уповноваженою арбітражним судом особою відповідно до пункту 1 цієї статті.
Чергові збори кредиторів скликаються за ініціативою розпорядника майна, або комітету кредиторів, чи державного податкового органу та інших державних органів, які здійснюють контроль за привильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), чи інших кредиторів, сума вимог яких складає не менше однієї третини від всієї суми визнаних боржником вимог, чи за ініціативою однієї третини кількості кредиторів.
Чергові збори кредиторів за вимогою комітету кредиторів чи окремих кредиторів скликаються арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором).
Учасниками зборів кредиторів з правом голосу є кредитори з вимогами за грошовими зобов`язаннями згідно реєстру кредиторів. У зборах може брати участь представник працівників боржника з правом дорадчого голосу.
2. Збори кредиторів вважаються повноважними незалежно від кількості числа голосів кредиторів, які беруть участь у зборах, якщо всіх їх відповідно до пункту 1 цієї статті було письмово повідомлено про час і місце проведення зборів розпорядником майна. Число голосів кредиторів визначається відповідно до частини четвертої цієї статті.
Збори кредиторів скликаються арбітражним керуючим за його ініціативою або комітету кредиторів чи інших кредиторів, сума вимог яких складає не менше однієї третини від всієї суми включених до реєстру вимог кредиторівІ, чи за ініціативою однієї третини кількості кредиторів.
Збори кредиторів на вимогу комітету кредиторів чи окремих кредиторів скликаються арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором).
Збори кредиторів проводяться за місцем знаходження боржника.

3. Кредитори, у тому числі і державні податкові органи, інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) мають на зборах кредиторів кількість голосів, пропорційну сумі вимог кредиторів, кратній тисячі гривням, визнаних відповідно до цього Закону на дату проведення зборів кредиторів.


4. До компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про:
вибори членів комітету кредиторів;
визначення кількісного складу комітету кредиторів, визначення його повноважень, дострокове припинення повноважень комітету кредиторів або окремих його членів;
інші питання відповідно до цього Закону.


Повноваження комітету визначаються зборами кредиторів. Рішення про його створення та надані йому повноваження подається арбітражному суду.

Збори кредиторів проводяться за місцезнаходженням боржника, якщо інше не встановлено зборами (комітетом) кредиторів.
5. Рішення зборів кредиторів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували присутні на зборах кредитори, майнові вимоги яких становлять не менше двох третин загальної суми вимог.

3. До компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про:
вибори членів комітету кредиторів;
визначення кількісного складу комітету кредиторів, визначення його повноважень, дострокове припинення повноважень комітету кредиторів або окремих його членів;
інші питання відповідно до цього Закону.

5. На час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше семи осіб.
Вибори комітету кредиторів проводяться за списком відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на зборах кредиторів визначених відповідно до частини третьої цієї статті.6. Двома третинами голосів кредиторів зборами кредиторів, приймаються рішення про звернення в арбітражний суд з клопотанням:
4. Кредитори, у тому числі і державні податкові органи, інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) мають на зборах кредиторів число голосів, пропорційне сумі вимог кредиторів, кратній 1000 гривням, визнаних відповідно до цього Закону на дату проведення зборів кредиторів.
про введення і продовження строку розпорядження майном чи санації боржника, в тому числі шляхом реструктуризації, або звернення в арбітражний суд про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
5. Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах кредитори число голосів яких визначається відповідно до частини четвертої цієї статті."
про відсторонення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
Якщо передбачені цією частиною рішення не були прийняті, скликаються повторні збори кредиторів, які приймають зазначені рішення більшістю голосів присутніх кредиторів за умови письмового запрошення всіх кредиторів на повторні збори кредиторів.
-162- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В п.5 ст.16 слова: "присутні на зборах кредитори, майнові вимоги яких становлять не менше двох третин загальної суми вимог" замінити на слова: "більшість голосів від числа голосів присутніх на зборах кредиторів, якщо інше не передбачено даним Законом".
Змінена редакція7. Якщо число кредиторів перевищує десять осіб, створюється комітет кредиторів.
Члени комітету обираються зборами кредиторів на період проведення процедури розпорядження майном, санації, в тому числі шляхом реструктуризації та ліквідації боржника.
Вибори комітету кредиторів проводяться відкритим голосуванням за списком.
-163- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В п. 6 ст. 16 слова: "Двома третинами голосів кредиторів" замінити на слова: "Більшістю голосів кредиторів".
Змінена редакція
6. Рішення про створення та склад комітету кредиторів направляється арбітражному суду.Члени комітету кредиторів можуть із свого складу обрати, голову комітету кредиторів. Якщо в складі комітету кредиторів більше п`яти осіб, вибори голови комітету кредиторів обов`язкові.
За рішенням зборів кредиторів повноваження всіх членів комітету можуть бути припинені достроково, але одночасно для всіх членів комітету.
-164- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Ч.6 ст.16 викласти в такій редакції:
"6. На час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше семи осіб.
Вибори комітету кредиторів проводяться відкритим голосуванням за списком більшістю голосів визначених відповідно до частини четвертої цієї статті."
Враховано
8. Кредитор має стільки голосів для участі у виборах комітету, скільки повинно бути обрано членів комітету за наявності заявлених вимог в сумі не менше 100 гривен, якщо інше не встановлено рішенням зборів кредиторів.
-165- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В пункті 8 ст.16 слова: "не менше 100 гривен" замінити на слова: "10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
-166- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У п. 8 ст. 16 в першому реченні після слів "за наявності заявлених" змінити редакцію на "ним вимог в сумі не менше 1,5 неоподатковуваних мінімумів доходів, якщо інше не встановлено рішенням зборів кредиторів".
Змінена редакція

Змінена редакція

7. До компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про:
вибори голови комітету;
скликання зборів кредиторів;
підготовку та укладення мирової угоди;
внесення пропозицій арбітражному суду щодо продовження або дострокового припинення терміну процедури нагляду та контролю за розпорядженням майном боржника чи санації боржника;

За наявності більшої суми вимог пропорційно збільшується кількість голосів одного кредитора. Кредитор має право віддати свої голоси за одного кандидата в члени комітету чи за кількох.
-167- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Ч.7, 8 ст.16 викластив такій редакції:
"7. Рішення про створення та склад комітету кредиторів направляється арбітражному суду.
Враховано
звернення до арбітражного суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), надання згоди на укладення арбітражним керуючим значних угод боржника чи угод боржника, щодо яких є заінтересованість;
інші питання відповідно до цього Закону.


Рішення про створення комітету кредиторів та надані йому повноваження надсилається арбітражному суду.

8. До компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про:
вибори голови комітету;

У роботі комітету має право брати участь з правом дорадчого голосу арбітражний керуючий, представник працівників боржника та при необхідності представник органу уповноваженого управляти майном боржника, представник органу місцевого самоврядування.9. Повноваження комітету кредиторів визначаються зборами кредиторів відповідно до положень цього Закону. Зокрема, комітет кредиторів має право прийняти рішення про:
скликання зборів кредиторів;
рекомендацію зборам кредиторів про звільнення розпорядника майна або керуючого санацією, чи ліквідатора та пропозицію щодо призначення відповідно нової кандидатури розпорядника майна чи керуючого санацією, чи ліквідатора;
скликання зборів кредиторів;
підготовку та укладення мирової угоди;
внесення пропозицій арбітражному суду щодо продовження (скорочення) терміну процедури нагляду та контролю за розпорядженням майном боржника, санації боржника;
звернення до арбітражного суду з клопотанням: про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, відсторонення розпорядника майна (керуючого санацією, ліквідатора) та про призначення нового розпорядника майна (керуючого санацією, ліквідатора), надання згоди на укладення арбітражним керуючим значних угод боржника чи угод боржника, в яких є заінтересованість;
інші питання відповідно до цього Закону.

8. Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим більшістю голосів кредиторів, якщо за нього проголосували присутні на зборах (комітеті) кредитори, кількість голосів яких визначається відповідно до частини третьої цієї статті.затвердження чи відмову в затвердженні значних угод боржника чи угод боржника, в яких є зацікавленість.

У роботі комітету має право брати участь представник боржника та представник органу місцевого самоврядування з правом дорадчого голосу."
Стаття 12. Прийняття рішення про санацію

Стаття 17. Прийняття рішення про санацію, призначення керуючого санацією та його повноваження

-168- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Стаття 17. Санація (слід дати окремим розділом)
Санація - це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності, ліквідності та прибутковості підприємства-боржника. Метою інституту санації в процедурі провадження справи про банкрутство є задоволення вимог кредиторів в іншому, ніж це передбачено ліквідаційною процедурою порядку: на основі реалізації плану фінансового оздоровлення боржника. План санації може розроблятися:
Враховано редакційно
Стаття 17. Прийняття рішення про санацію, призначення керуючого санацією та його повноваження
а) розпорядником майна (арбітражним керуючим), в тому числі за дорученням зборів кредиторів
б) боржником
в) потенційним санатором

План санації може бути у формі:
а) плану реорганізації (як правило, без збереження юридичної особи боржника)
б) плану фінансової санації (із збереженням юридичної особи боржника).

План санації розробляється згідно з окремо затвердженими методичними вказівками.

План санації повинен містити:
1. Аналіз фінансової кризи
2. Оцінку фінансового стану боржника до початку санації

3. Заходи щодо нормалізації фінансового стану боржника (спрямовані на відновлення платоспроможності, ліквідності та прибутковості)
4. Інформація про те, наскільки реалізація плану санації покращує шанси задоволення претензій кредиторів у порівнянні з вихідною ситуацією
5. Порівняльні розрахунки задоволення претензій кредиторів у випадку реалізації плану санації та у разі задоволення вимог шляхом проведення ліквідаційних процедур
6. Прогнозні показники фінансово-майнового стану боржника в процесі та після реалізації плану санації із вказівкою строків відновлення платоспроможності та погашення претензій кредиторів

Строк обговорення та узгодження плану санації не може перевищувати одного місяця
За заявою будь-кого з кредиторів або боржника, арбітражний суд може відхилити план санації, якщо будуть представлені обгрунтовані докази того, що в результаті прийняття рішення про санацію, становище однієї із зацікавлених сторін буде гіршим, ніж у випадку здійснення ліквідаційних процедур.
В плані санації можуть бути передбачені умови контролю за повнотою виконання плану та виконання зобов'язань перед кредиторами, претензії яких були засвідчені в процесі провадження справи про банкрутство.

Функції нагляду повнотою виконання плану санації покладаються на арбітражного керуючого (розпорядника майна чи керуючого санацією). Повноваження арбітражного управляючого, членів комітету кредиторів та нагляд арбітражного суду зберігаються до повного виконання плану санації. На протязі даного періоду вказані органи мають право безперешкодного доступу у всі приміщення боржника, перевіряти його бухгалтерські та інші комерційні документи. За результатами виконання наглядових функцій, за підсумками кожного звітного періоду арбітражний керуючий складає звіт і представляє його в арбітражний суд.
Якщо в процесі нагляду встановлено, що вимоги кредиторів не виконуються або не можуть бути виконаними, згідно з передбаченими в плані санації умовами, арбітражний керуючий повідомляє про це арбітражний суд та комітет кредиторів. Останні приймають щодо цього відповідне рішення в тому числі про здійснення ліквідаційних процедур у примусовому порядку.Після закінчення строку, зазначеного у статті 10 цього Закону, арбітражний суд може винести ухвалу про проведення санації боржника, якщо надійшли пропозиції від бажаючих задовольнити вимоги кредиторів до боржника і виконати його зобов'язання перед бюджетом, за умови згоди зборів (комітету) кредиторів із строками виконання цих зобов'язань і на переведення боргу.

1. Після закінчення строку, зазначеного в пункті 1 статті 15 цього Закону, арбітражний суд може винести ухвалу щодо проведення санації боржника, в тому числі шляхом реструктуризації боржника за умови згоди зборів кредиторів, загальна сума вимог яких становить дві третини боргу, із зазначенням строку виконання зобов'язань перед кредиторами.
Санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців, який може бути продовжений не більше ніж на шість місяців.
За клопотанням зборів кредиторів чи керуючого санацією чи осіб, які хочуть взяти участь у санації боржника (далі - санаторів), цей строк може бути продовжений до шести місяців або скорочений.
-169- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У п.1 ст.17 змінити редакцію першого речення на:
"1. Після ухвалення зборами кредиторів бізнес-плану санації та погодження його з власником боржника та державними органами відповідно до цього закону, він подається на затвердження судом. Арбітражний суд може винести ухвалу щодо..." - далі за текстом.
Змінити редакцію другого та третього абзаців на:
"Санація вводиться на строк згідно затвердженого арбітражним судом бізнес-плану.
За клопотанням кредиторів цей строк може бути продовжений або скорочений рішенням арбітражного суду".
Змінена редакція
1. Арбітражний суд за клопотанням комітету кредиторів у встановлений строк, визначений статтею 13 цього Закону, має право винести ухвалу про проведення санації боржника та призначення керуючого санацією.
Санація вводиться на строк не більше дванадцяти місяців.
За клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією або інвесторів цей строк може бути продовжено ще до шести місяців або скорочено.-170- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст.17 після частини 1 додати частину 2:
"2. Проведення санації державних підприємств, підприємств з часткою держави у статутному фонді більше 50 відсотків, підприємств з чисельністью працюючих понад 500 чоловік, створених в процесі приватизації державного майна незалежно від способу приватизації, є обов"язковим. Особливості процедури санації зазнчених підприємств встановлюються цим Законом.
Арбітражний суд, розглядаючи питання про санацію боржника, в першу чергу визначає, чи підлягає боржник проведенню процедур санації та ліквідції в загальному порядку чи в порядку, встановленому для державних підприємств або підприємств, створених в процесі приватизації. При розгляді цього питання арбітражний суд заслуховує клопотання державного органу з питань банкрутства, представника працівників боржника, кредиторів, власників боржника. Про процедуру санації боржника в залежності від типу підприємства виноситься ухвала арбітражного суду."

Змінена редакція
Частини 2-21 зробити відповідно частинами 3-22.
В ч. 2 слова "для державних підприємств - представника органу, уповноваженого управляти майном, державного органу з питань банкрутства" вилучити.
2. Збори кредиторів, які прийняли рішення про санацію, в тому числі шляхом реструктуризації, приймають рішення про пропозицію кандидатури керуючого санацією, вибір санаторів за участю власника майна боржника, для державних підприємств - представника органу, уповноваженого управляти майном, державного органу з питань банкрутства.
-171- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У зв'язку з пропозиціями змінити редакцію ст.17.
Враховано
2. Комітет кредиторів, який прийняв рішення про санацію, приймає рішення про погодження кандидатури керуючого санацією, вибір інвестора (інвесторів), схвалення плану санації боржника.Кандидатури керуючого санацією, санаторів можуть бути запропоновані зборам кредиторів будь-ким із кредиторів, власником майна, органом, уповноваженим управляти майном, в тому числі це може бути особа, яка виконувала повноваження розпорядника майна, або керівник підприємства, якщо справа порушена боржником у порядку, передбаченому статтею 53 цього Закону.
-172- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У п.2 ст.17 змінити редакцію, починаючи з другого абзацу на наступну:
"Повноваження керуючого санацією надаються зовнішньому керуючому, яким розроблено бізнес-план, затверджений судом.
В разі неможливості, у тому числі відповідно до цього закону, призначення вказаної особи, або з інших причин, за її згодою та пропозиціями кредиторів, суд може затвердити іншу кандидатуру.
Якщо справа порушена боржником відповідно до статті 53 цього закону, може бути затверджена кандидатура керівника боржника.
Керуючий санацією затверджується арбітражним судом одночасно із затвердженням бізнес-плану санації. При цьому затверджуються і кандидатури санаторів.
За пропозицією зборів кредиторів санатори можуть затверджуватися судом також із претендентів з числа кредиторів.
З моменту затвердження судом кандидатур санаційного керуючого та санаторів стають дійсними їх угоди із кредиторами, що укладено з приводу санації".
-173- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 2 ст. 17 додати другу частину:
"при виборi санаторiв переважне право мають сiльськi, селищнi, мiськi, районнi в мiстах(у разi їх створення) ради".
-174- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У частинi другiй пункту 2, ст. 17 пiсля слiв "особа, яка виконувала повноваження розпорядника майна" додати "органом мiсцевого самоврядування".
Змінена редакціяЗмінена редакція
Змінена редакція
Кандидатури керуючого санацією та інвестора (інвесторів) можуть бути запропоновані комітету кредиторів будь-яким із кредиторів, представником органу, уповноваженого управляти майном боржника. Керуючим санацією може бути запропоновано особу, яка виконувала повноваження розпорядника майна, або керівник підприємства, якщо на це є згода комітету кредиторів та (або) інвесторів.


Коли санаторів кілька, запропонованою вважається кандидатура, яка набрала більше число голосів кредиторів.

3. Керуючий санацією призначається арбітражним судом одночасно з прийняттям рішення про санацію, ухвалою арбітражного суду, за наявності у нього ліцензії.
Ухвала про призначення керуючого санацією може бути оскаржена.
4. Керуючий санацією має право:
самостійно розпоряджатися майном боржника з обмеженнями, передбаченими цим Законом;
укладати від імені боржника мирову угоду;
відмовлятися від виконання договорів боржника у випадках, передбачених цим Законом.
-175- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 3 ст. 17 пiсля слiв "арбiтражним судом" доповнити "органом мiсцевого самоврядування, якому делегованi вiдповiднi повноваження, що визначенi i затвердженi виключно на пленарних засiданнях вiдповiдних рад", а далi за текстом.
-176- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
П. 3 ст.17 викласти у редакції:
"Ухвали арбітражного суду щодо бізнес-плану, керуючого санацією та санаторів можуть бути оскаржені".
Змінена редакціяВраховано редакційно
3. Одночасно з прийняттям рішення про санацію арбітражний суд своєю ухвалою призначає керуючого санацією за наявності у нього ліцензії, крім випадків, передбачених цим Законом.
Ухвала про призначення керуючого санацією може бути перевірена у порядку нагляду за заявою сторін.
4. З дня прийняття рішення про санацію:
припиняються повноваження керівника боржника, управління боржником переходить до керуючого санацією, якщо інше не передбачено цим Законом;
припиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію та призначення керуючого санацією зобов'язані забезпечити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника-юридичної особи, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей;
арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації.
Після завершення процедури санації неустойка (штрафи, пеня), а також суми завданих збитків, які боржник зобов'язаний сплатити кредиторам за грошовими зобов'язаннями, можуть бути заявлені до оплати в розмірах, що були на день прийняття рішення про санацію, з урахуванням положень мирової угоди щодо відстрочки та (або) розстрочки, прощення боргів.


5. Керуючий санацією зобов'язаний:
прийняти в господарське відання майно боржника і провести його інвентаризацію;
відкрити спеціальний рахунок для проведення санації, в тому числі шляхом реструктуризації, і розрахунків з кредиторами;


5. Керуючий санацією має право:
самостійно розпоряджатися майном боржника з обмеженнями, передбаченими цим Законом;Право вибору умов проведення санації залишається за боржником у разі, коли він сам звернувся до арбітражного суду із заявою про визнання його банкрутом. При цьому умови проведення санації державних підприємств шляхом реорганізації погоджуються з відповідним органом, уповноваженим управляти державним майном, та Антимонопольним комітетом України в межах його компетенції, а умови проведення санації шляхом приватизації - з відповідним органом приватизації. Якщо в санації підприємства-боржника виявили бажання взяти участь декілька громадян або юридичних осіб, то відбір санаторів здійснюється відповідними органами на конкурсних засадах.
розробити і подати на затвердження зборам кредиторів план санації боржника, погоджений з органом, уповноваженим управляти майном боржника;
вести бухгалтерський і статистичний облік і звітність;
здійснювати заходи по стягненню заборгованості перед боржником;
розглядати вимоги кредиторів, вести реєстр вимог кредиторів;
заявляти в установленому порядку заперечення по заявлених до боржника вимогах кредиторів;
вести реєстр визнаних боржником вимог кредиторів, звітувати перед зборами кредиторів щодо реалізації плану санації;


-177- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У п. 5 ст. 17 змінити редакцію третього абзацу на:"виконувати атверджений арбітражним судом план санації боржника;"Змінена редакція
укладати від імені боржника мирову угоду та інші цивільно-правові угоди;
відмовлятися від виконання договорів боржника у випадках, передбачених цим Законом.


здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.
6. Припинення процедури санації тягне за собою припинення повноважень керуючого санацією.
У разі завершення санації укладенням мирової угоди чи погашенням вимог кредиторів керуючий санацією продовжує виконувати обов`язки в межах компетенції керівника боржника до призначення (виборів) нового керівника боржника. Повноваження інших органів управління боржника і його власника відновлюються.
7. Керуючий санацією може бути звільнений арбітражним судом від виконання повноважень санатора:
за його заявою;
на підставі рішення зборів (комітету) кредиторів у випадку невиконання чи неналежного виконання своїх обов'язків. При цьому кредитори повинні запропонувати кандидатуру іншого керуючого санацією.
Ухвала арбітражного суду про звільнення керуючого санацією від виконання своїх обов'язків підлягає негайному виконанню, а також може бути оскаржена, що не зупиняє її виконання.
8. Власник майна боржника або органи управління боржника не можуть приймати рішення або іншим чином обмежувати повноваження керуючого санацією по розпорядженню майном боржника.
Значні угоди і угоди, щодо яких є заінтересованість, укладаються керуючим санацією, тільки за згодою зборів (комітету) кредиторів, якщо інше не передбачене цим Законом чи планом санації.
-178- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 7 ст. 17 пiсля слiв "арбiтражним судом" доповнити "рiшенням сесiї вiдповiдної ради".
-179- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В пункті 7 ст. 17 статті слово: "санатор" вилучити.
-180- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Частину першу пункту 8 ст. 17 вилучити.
У частину другу пункту 8 ст. 17 пiсля слiв "цим законом" додати "Законом України про мiсцеве самоврядування в Українi".
Змінена редакція

ВрахованоІнша концепція
6. Керуючий санацією зобов'язаний:
прийняти в господарське відання майно боржника та організувати проведення його інвентаризації;
відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами;
розробити та подати на затвердження комітету кредиторів план санації боржника, погоджений з боржником, органом уповноваженим управляти майном боржника;
організувати ведення бухгалтерського і статистичного обліку та звітністі;
здійснювати заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості перед боржником;
розглядати вимоги кредиторів щодо зобов'язань боржника, які виникли після порушення справи про банкрутство в процедурі нагляду та контролю за розпорядженням майном боржника;
заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника зазначених в абзаці сьомому цієї частини вимог кредиторів;
звітувати перед комітетом кредиторів щодо послідовної реалізації плану санації;
повідомляти у десятиденний строк з дня винесення відповідної ухвали арбітражним судом державний орган з питань банкрутства про своє призначення, укладення мирової угоди, закінчення виконання плану санації, звільнення від обов'язків;
здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.
7. Затвердження звіту керуючого санацією або припинення процедури санації тягне за собою припинення повноважень арбітражного керуючого як керуючого санацією, про що зазначається у відповідній ухвалі суду.
У разі припинення процедури санації у зв'язку з укладенням мирової угоди чи погашенням вимог кредиторів керуючий санацією продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до призначення в установленому порядку керівника (органів управління) боржника.
8. Керуючий санацією може бути звільнений арбітражним судом від виконання повноважень керуючого санацією, про що виноситься ухвала арбітражного суду:
за його заявою;
на підставі рішення комітету кредиторів у разі невиконання чи неналежного виконання ним своїх обов'язків. При цьому комітет кредиторів повинен запропонувати кандидатуру іншого керуючого санацією, про що виноситься ухвала арбітражного суду.
Ухвала арбітражного суду про звільнення керуючого санацією може бути перевірена у порядку нагляду, що не зупиняє її виконання.

Якщо порушено провадження у справі про банкрутство державного підприємства, його трудовий колектив має право вимагати передачі підприємства йому в оренду за умови прийняття на себе боргів підприємства - боржника.
9. Керуючий санацією в трьохмісячний строк з дня прийняття рішення про санацію має право відмовитися від виконання договорів боржника в таких випадках:
якщо виконання договору спричиняє збитки для боржника в порівнянні з аналогічними договорами, що укладаються за таких же умов;


9. Власник майна боржника (орган управління майном боржника) не може приймати рішення або іншим чином обмежувати повноваження керуючого санацією щодо розпорядження майном боржника.
Значні угоди та угоди, щодо яких є заінтересованість, укладаються керуючим санацією тільки за згодою комітету кредиторів, якщо інше не передбачено цим Законом чи планом санації.

У разі згоди кредиторів на переведення боргу та заміну боржника у випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, арбітражний суд виносить ухвалу про припинення провадження у справі. В ухвалі арбітражний суд затверджує узгоджені кредиторами, санаторами і боржником у випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, умови санації юридичної особи - боржника.
якщо договір є довгостроковим (більше 1 року) або розрахований на одержання позитивних результатів для боржника в довгостроковій перспективі, крім випадків випуску продукції з технологічним циклом більшим за строки санації боржника;
якщо наявні інші обставини, що перешкоджають відновленню платоспроможності боржника.
Контрагент боржника має право вимагати в установленому порядку відшкодування реальної шкоди заподіяної відмовою від виконання договору боржника.
-181- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Останній абзац статті 17 частини 9 виключити.
ВрахованоПоложення цієї статті не застосовуються щодо договорів боржника, які були укладені розпорядником майна за згодою зборів (комітету) кредиторів. Розірвання таких договорів проводиться на підставі цивільного законодавства поза межами провадження у справі про банкрутство.

10. Угоди боржника, в тому числі укладені до прийняття рішення про санацію, в тому числі шляхом реструктуризації, можуть бути визнані арбітражним судом недійсними за заявою керуючого санацією відповідно до цивільного законодавства у випадках:
-182- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 10 статті 17 вилучити.
Уточнена редакція
10. Керуючий санацією в трьохмісячний строк з дня прийняття рішення про санацію має право відмовитися від виконання договорів боржника, укладених до порушення провадження справи про банкрутство, не виконаних повністю чи частково, якщо:


якщо угода укладена боржником із заінтересованими особами і в результаті якої кредиторам завдані або можуть бути завдані збитки;


виконання договору завдає збитків боржнику порівняно з аналогічними договорами, що укладаються за таких же умов;


якщо угода укладена боржником з окремим кредитором чи іншою особою протягом шести місяців до прийняття рішення про санацію, в тому числі шляхом реструктуризації або після прийняття рішення про порушення справи про банкрутство надає переваги одному кредитору перед іншими або зв'язана з виплатою (видачею) частки (паю) в майні боржника в зв'язку з його виходом із складу учасників боржника.
-183- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Доповнити п.10 ст.17 абзацем такого змісту:
"розгляд заяв керуючого санацією про визнання угод недійсними і повернення всього отриманого по такій угоді здійснюється арбітражним судом в процедурі провадження справи про банкрутство."
Враховано
договір є довгостроковим (понад один рік) або розрахований на одержання позитивних результатів для боржника в довгостроковій перспективі, крім випадків випуску продукції з технологічним циклом, більшим за строки санації боржника;
виконання договору створює умови, що перешкоджають відновленню платоспроможності боржника.
Сторона договору, щодо якого прийнято рішення керуючим санацією про відмову його виконання, має право в тридцятиденний строк з дня прийняття рішення керуючим санацією в установленому порядку на відшкодування збитків, які виникли у зв'язку з відмовою від виконання договору боржником.


Все отримане по такій угоді повертається боржнику.

11. Кредитори вправі пред'являти свої вимоги з зобов'язань, що виникли після введення процедури санації до боржника в будь-який час в ході санації, в тому числі шляхом реструктуризації. Вимоги направляються на поштову адресу боржника. Вимоги мають бути підтверджені відповідними документами та розглянуті керуючим санацією.
-184- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 11 статті 17 вилучити, крiм частини третьої.
Змінена редакція
11. Угоди боржника, у тому числі укладені до прийняття рішення про санацію, можуть бути визнані арбітражним судом недійсними за заявою керуючого санацією відповідно до цивільного законодавства у разі якщо:
угода укладена боржником із заінтересованими особами та в результаті якої кредиторам завдані або можуть бути завдані збитки;За результатами розгляду зазначених вимог керуючий санацією вносить їх в реєстр вимог кредиторів не пізніше двох тижнів з дня їх одержання. Про результати розгляду керуючий санацією повідомляє кредитора не пізніше місячного строку з дня одержання вимог.


угода, укладена боржником з окремим кредитором чи іншою особою протягом шести місяців до прийняття рішення про санацію або після прийняття рішення про порушення справи про банкрутство, надає перевагу одному кредитору перед іншими або пов'язана з виплатою (видачею) частки (паю) в майні боржника у зв'язку з його виходом із складу учасників боржника.


Оскарження результатів розгляду керуючим санацією вимог кредиторів може бути здійснене кредитором в арбітражний суд, що порушив справу про банкрутство, в місячний строк.


Все отримане по такій угоді повертається сторонам.
Розгляд заяв керуючого санацією про визнання угод недійсними і повернення всього отриманого по такій угоді здійснюється арбітражним судом в процедурі провадження справи про банкрутство.


Вимоги кредиторів, які не були відхилені керуючим санацією в установлений цією частиною строк, вважаються визнаними в розмірі, складі і черговості задоволення, які встановлені керуючим санацією.

Не визнані керуючим санацією вимоги кредиторів розглядаються арбітражним судом у порядку, передбаченому цим Законом.
12. З дня прийняття рішення про санацію, в тому числі шляхом реструктуризації:
керівник боржника усувається від посади, управління справами боржника переходить до керуючого санацією, або у випадках, передбачених цим Законом, до інших осіб (органів);
-185- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У пункті 12 у другому абзаці в словах: "забезпечити передачу санатору бухгалтерської" - замість слова "санатору" ввести слово "останньому".
Змінена редакція
12. Уступка прав вимоги може бути здійснена керуючим санацією шляхом продажу вимог на відкритих торгах за згодою комітету кредиторів, якщо це передбачено планом санації.


припиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію і призначення керуючого санацією зобов'язані забезпечити передачу санатору бухгалтерської та іншої документації боржника юридичної особи, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей;
-186- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз. 3 пункту 12 ст. 17 слова: "передачу санатору" замінити на слова: "передачу керуючому санацією".
Змінена редакціяарешти майна боржника та інші обмеження дій боржника по розпорядженню належним йому майном можуть бути накладені виключно в межах процедури банкрутства;
вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів. Мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на зобов'язання, строк виконання яких наступив до прийняття рішення про санацію. Протягом дії строку мораторію не допускається задоволення вимог кредиторів в порядку, передбаченому статтею 12 цього Закону.
-187- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Положення щодо мораторію перенести в ст.12; статтю відредагувати у зв'язку з зауваженнями н.д.
ВрахованоПісля закінчення санації неустойка (штрафи, пеня), а також суми завданих збитків, які боржник зобов'язаний заплатити кредиторам по грошових зобов'язаннях, можуть бути заявлені до оплати в розмірах, що були на день прийняття рішення про санацію з урахуванням положень мирової угоди щодо відстрочки та (або) розстрочки санації (прощення) боргів.

13. Уступка прав вимоги може бути здійснена керуючим санацією шляхом продажу вимог на відкритих торгах за згодою зборів (комітету) кредиторів, якщо інше не передбачено планом санації.
14. Власник майна боржника має право в будь-який час протягом процедури санації одночасно задовольнити вимоги кредиторів у відповідності з реєстром вимог кредиторів.


13. У разі прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури керуючий санацією продовжує виконувати свої обов`язки до моменту передачі справ ліквідатору або призначення його ліквідатором у встановленому цим Законом порядку.
15. Виконання зобов`язань боржника санатором можливе лише при умові задоволення одночасно пропорційно вимог всіх кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів.
16. У разі прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і його ліквідацію, керуючий санацією продовжує виконувати свої обов`язки до моменту передачі справ ліквідатору, або призначення його ліквідатором в установленому цим Законом порядку.


14. Якщо порушено провадження у справі про банкрутство державного підприємства, його трудовий колектив має переважне право вимагати передачі йому підприємства в оренду за умови взяття на себе грошових зобов'язань боржника і за наявності згоди на це кредиторів.


17. Якщо боржником є державне підприємство, яке включене до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, державний орган з питань банкрутства порушує клопотання про виключення в установленому порядку підприємства із зазначеного переліку.
-188- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Перенести п.17 ст.17 у ст.18 і зробити його сьомим пунктом.
Враховано18. Відшкодування витрат, понесених санаторами, здійснюється шляхом реструктуризації боржника або приватизації його майна. Умови проведення санації державних підприємств шляхом реструктуризації боржника погоджуються з державним органом з питань банкрутства, органом, уповноваженим управляти державним майном, та органом Антимонопольного комітету України у межах його компетенції, а умови проведення санації шляхом приватизації - з відповідним державним органом приватизації. Приватизація майна в процедурі санації проводиться відповідно до законодавчих актів з питань приватизації з особливостями, передбаченими цим Законом.
-189- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 18 ст. 17 пiсля слiв "органом, уповноваженим управляти державним майном" додати "органом мiсцевого самоврядування".
Враховано в тексті ЗаконуЯкщо в санації боржника виявили бажання взяти участь кілька санаторів, то їх вибір здійснюється зазначеними органами на конкурсних засадах за згодою кредиторів.

19. Відбір санаторів боржника недержавної форми власності здійснює власник (власники) її майна, за пропозицією кредиторів.


20. Якщо порушено провадження у справі про банкрутство державного підприємства, його трудовий колектив має переважне право вимагати передачі йому підприємства в оренду за умови прийняття на себе грошових зобов'язань боржника і за наявності згоди на це кредиторів.
-190- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 19 ст. 17 пiсля слiв "за пропозицiєю кредиторiв" додати "органу мiсцевого самоврядування".
-191- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
-192- Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
П. 19 ст. 17 викласти у такій редакції:
"Відбір санаторів здійснює власник (власники) майна чи орган уповноважений ним управляти, за пропозицією кредиторів".
Враховано в тексті Закону
Враховано редакційно
21. У разі порушення умов будь-якої з угод захист порушеного права, що виникло із санаційної угоди, здійснюється поза межами провадження у справі про банкрутство шляхом подання позову.


Стаття 18. План санації боржникаСтаття 18. План санації боржника


1. Протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про санацію, в тому числі шляхом реструктуризації боржника, керуючий санацією зобов'язаний розробити план санації, який подається на затвердження зборам кредиторів, попередньо погоджується з власником (органом, уповноваженим управляти майном боржника).
План санації має містити заходи по відновленню платоспроможності боржника, умови участі санаторів в повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема: переведення боргу (частини боргу) на санатора, строк та черговість виплати санаторам боргу кредиторам.
План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою при відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом.
-193- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
П. 1 ст. 18 доповнити новим абзацом 4 наступного змісту:
"План санації особливо небезпечного підприємства має містити заходи по підтримці безпеки віробничої діяльності , охорони праці, та запобіганню можливої шкоди жіттю та здоров(ю людей ,майну, спорудам, навколишньому природному середовищу".
-194- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У статті 18, пункті 1 змінити редакцію першого абзацу на:
"1. План санації, в тому числі шляхом реструктуризації боржника подається розпорядником майна на затвердження зборам кредиторів після попереднього погодження із власником (органом, уповноваженим управляти майном) боржника та державними органами відповідно до цього закону.
Враховано в особливостяхІнша редакція
1. Протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про санацію боржника, керуючий санацією зобов'язаний подати на затвердження комітету кредиторів план санації боржника, крім випадків, передбачених цим Законом.
План санації має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, умови участі інвесторів за їх наявності у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема щодо переводу боргу (частини боргу) на інвестора, строк та черговість виплати боржником, інвестором боргу кредиторам та умови його відповідальності за невиконання взятих згідно плану санації зобов'язань.
План санації повинен передбачати строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за відсутності ознак банкрутства, визначених цим Законом.
У разі наявності інвесторів план санації розробляється та погоджується за участю інвесторів.
Якщо справу порушено боржником в порядку, передбаченому статтею 53 цього закону, план санації розроблюється та подається зовнішнім керуючим, якого винаймає керівник (власник) боржника із кандидатур, запропонованих державним органом з питань банкрутства, або інших, що відповідають вимогам цього закону.
в другому абзаці цього пункту "... виплати санаторам..." замінити на "виплати санаторами".
2. Заходами по відновленню платоспроможності боржника можуть бути:
перепрофілювання виробництва;
закриття нерентабельних виробництв;

-195- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В пункті 2 статті 18 слова: "санація (прощення) замінити на слово: "прощення".
Враховано
2. Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план санації можуть бути:
реструктуризація підприємства;
перепрофілювання виробництва;
закриття нерентабельних виробництв;


відстрочка та (або) розстрочка платежів або санація (прощення) частки боргів (про що укладається мирова угода);
-196- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Абз.8 ст.18 викласти в такій редакції:
"зобов'язання інвестора про погашення частки боргу боржника;"
Враховано
відстрочка та (або) розстрочка платежів або прощення (списання) частки боргів, про що укладається мирова угода;


ліквідація дебіторської заборгованості;
продаж частини майна боржника;
переведення частки боргу боржника на санатора;
виконання зобов'язань боржника власником майна боржника чи санаторами;
-197- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Викласти абз.11 ст.18 ч.2 в такій редакції:
"одержання кредиту керуючим санацією для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна боржника;"
Враховано
ліквідація дебіторської заборгованості;
продаж частини майна боржника;
зобов'язання інвестора про погашення частини боргу боржника шляхом переводу на нього боргу та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;
виконання зобов'язань боржника власником майна боржника чи інвестором та їх відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань;


продаж підприємства (бізнесу) боржника;
інші способи відновлення платоспроможності боржника.
-198-Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
В п. 2 ст. 18 вилучити слова: "продаж підприємства (бізнесу) боржника".
-199- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
З п. 2 ст. 18 вилучити слова: "продаж підприємства (бізнесу) боржника".
-200- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Абз.10 ст.18 доповнити словами: "(для недержавних підприємств)".
Враховано частково
Враховано частково
Враховано
продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств);
одержання кредиту керуючим санацією для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються згідно з планом санації, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна боржника;
звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі реалізації плану санації. Вихідна допомога у цьому разі виплачується за рахунок інвестора, а за його відсутності - за рахунок реалізації майна боржника або за рахунок кредиту, одержаного для цієї мети;
інші способи відновлення платоспроможності боржника.-201- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
П. 2 ст. 18 після слів "продаж підприємства (бізнесу)" доповнити абзацом наступного змісту:
"утворення на базі майна боржника акціонерного товариства із заміщенням майнових активів підприємства на акції. Вимоги кредиторів мають бути задоволені шляхом продажу пакетів акцій або передачі їм відповідного пакету акцій новоствореного господарського товариства".
Змінена редакція
3. Інвестор (інвестори) за умови виконання зобов'язань, передбачених планом санації, набуває прав власності на майно боржника згідно законодавства та угод, укладених відповідно до плану санації.


3. План санації розглядається зборами кредиторів, які скликаються керуючим санацією в чотирьохмісячний строк з дня прийняття арбітражним судом рішення про санацію. Керуючий санацією повідомляє кредиторів письмово про дату і місце проведення зборів і надає можливість попередньо ознайомитися з планом санації за два тижні до проведення зборів кредиторів.
На зборах кредиторів має право брати участь представник працівників боржника з дорадчим голосом.
План санації вважається затвердженим, якщо за нього проголосувало більше двох третіх голосів присутніх на зборах кредиторів.
-202- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У пункті 3 змінити редакцію першого абзацу, після слів "зборами кредиторів," замінити текст на : "що скликаються розпорядником майна, який повідомляє" і далі - за текстом абзацу.

-203- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Уточнити повноваження комітету щодо плану санації (див.остаточну редакцію статті).
Змінена редакція

Враховано
4. План санації розглядається комітетом кредиторів, який скликається керуючим санацією в чотирьохмісячний строк з дня прийняття арбітражним судом рішення про санацію, якщо інше не передбачено цим Законом. Керуючий санацією письмово повідомляє членів комітету кредиторів про дату і місце проведення комітету і за два тижні до проведення комітету кредиторів надає можливість попередньо ознайомитися з планом санації.
План санації вважається затвердженим, якщо за нього на засіданні комітету кредиторів було віддано більше половини голосів кредиторів - членів комітету кредиторів.


4. Збори кредиторів можуть прийняти одне із таких рішень:
затвердити план санації, в тому числі шляхом реструктуризації боржника;
відхилити план санації, в тому числі шляхом реструктуризації боржника, і звернутися в арбітражний суд з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
-204- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У пункті 4 - по тексту двічі замінити термін "керуючого санацією" на "розпорядника майна".
Змінена редакція
5. Комітет кредиторів може прийняти одне з таких рішень:
схвалити план санації та подати його на затвердження арбітражного суду;
відхилити план санації і звернутися до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;відхилення плану санації, усунення керуючого санацією від виконання своїх обов'язків з одночасним звернення до арбітражного суду з клопотанням про призначення нового керуючого санацією. Зазначене рішення повинно містити строк скликання чергових зборів кредиторів для розгляду нового плану санації, але не пізніше ніж в місячний строк з дня прийняття рішення про відхилення плану санації.


відхилити план санації, усунути керуючого санацією від виконання ним обов'язків та одночасно звернутися до арбітражного суду з клопотанням про призначення нового керуючого санацією. Зазначене рішення повинно містити дату скликання чергового засідання комітету кредиторів для розгляду нового плану санації, яке має відбутися не пізніше ніж у місячний строк з дня прийняття рішення про відхилення плану санації.


Затверджений зборами кредиторів попередньо погоджений з відповідними державними органами план санації та протокол зборів кредиторів подаються керуючим санацією в арбітражний суд не пізніше п'яти днів з дня проведення зборів кредиторів. Протокол зборів кредиторів має містити особливу думку кредиторів, які голосували проти порядку і строків погашення заборгованості.


Схвалений комітетом кредиторів план санації та протокол засідання комітету кредиторів подаються керуючим санацією в арбітражний суд на затвердження не пізніше п'яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів. Протокол засідання комітету кредиторів може містити особливу думку кредиторів, які голосували проти порядку і строків погашення заборгованості.
Керуючий санацією зобов'язаний попередньо погоджувати план санації боржника з власником та (або) органом, уповноваженим управляти державним майном стосовно підприємства-боржника, у майні якого частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків.
Арбітражний суд затверджує план санації боржника, про що виноситься ухвала, яка може бути перевірена в порядку нагляду.5. Якщо протягом шести місяців з дня прийняття рішення про санацію арбітражному суду не буде поданий план санації боржника арбітражний суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і його ліквідацію відповідно до цього Закону.
У разі затвердження зборами кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж початково встановлений, арбітражний суд продовжує строк санації, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.
-205- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У пункті 5:
1) виключити перший абзац;
2) змінити редакцію початку другого абзацу:
"У разі затвердження зборами кредиторів змін до плану санації, які передбачають більший строк санації боржника,..." - далі по тексту.

Змінена редакція
6. Якщо протягом шести місяців з дня прийняття рішення про санацію в арбітражний суд не буде подано плану санації боржника, арбітражний суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до цього Закону.
У разі схвалення комітетом кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж початково встановлений, арбітражний суд продовжує строк санації, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації призведе до відновлення платоспроможності боржника.


6. Керуючий санацією на вимогу комітету (зборів) кредиторів періодично звітує перед кредиторами про хід санації боржника.

-206- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У ст.18-21 передбачити: "У випадках припинення повноважень у справі про банкрутство повторне звернення до арбітражного суду зі спору між тими ж сторонами про той же предмет і з тих же підстав не допускаються".

-207- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Пункт 6 - вилучити, оскільки він дублює передостанній абзац п.5 ст.17.
Змінена редакціяЗмінена редакція
7. Керуючий санацією щоквартально звітує перед комітетом кредиторів.
8. У разі порушення сторонами умов угод укладених згідно плану санації під час проведення процедури санації захист порушеного права, що виникло у зв'язку з проведенням процедури санації, здійснюється в процедурі провадження у справі про банкрутство.Стаття 13. Постанова про визнання боржника банкрутом

Стаття 19. Продаж майна в процедурі санації боржника як цілісного майнового комплексу
-208- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 19 вилучити.
Змінена частково редакція
Стаття 19. Продаж майна в процедурі санації боржника як цілісного майнового комплексу

Арбітражний суд визнає боржника банкрутом у разі відсутності пропозицій щодо проведення санації або незгоди кредиторів з умовами проведення санації боржника.

1. З метою задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати продаж підприємства боржника як цілісного майнового комплексу.
2. При продажу підприємства в установленому порядку відчужуються всі види майна, призначеного для здійснення підприємницької діяльності боржника, в тому числі приміщення, будови, обладнання, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, права на позначення (знаки), що індивідуалізують боржника, його продукцію (роботи, послуги) (фірменне найменування, товарні знаки, знаки обслуговування), інші виключні права, які належать боржнику, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам.
-209- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
В статті 19 процедуру продажу майна боржника як цілісного майнового комплексу виписати тільки для підприємства недержавної форми власності (див.остаточну редакцію).
Враховано
1. З метою задоволення вимог кредиторів та відновлення платоспроможності боржника план санації може передбачати продаж майна-боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу. Заходи по забезпеченню вимог кредиторів стосовно майна яке підлягає продажу згідно плану санації скасовується ухвалою арбітражного суду.
2. При продажу майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу в установленому порядку відчужуються всі види майна, призначеного для здійснення підприємницької діяльності боржника, у тому числі приміщення, будови, обладнання, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, права на знаки (позначення), що індивідуалізують боржника, його продукцію (роботи, послуги), фірмове найменування, знаки для товарів і послуг, інші права, які належать боржнику, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам.

Про визнання боржника банкрутом арбітражний суд приймає постанову.
В постанові призначаються ліквідатори з числа представників зборів кредиторів, банків, фінансових органів, а також Фонду державного (комунального) майна, якщо банкрутом визнано державне підприємство або організацію.
На ліквідаторів покладаються обов'язки проведення процедури задоволення вимог кредиторів.
3. У разі, коли основний вид діяльності боржника здійснюється тільки на підставі ліцензії, покупець підприємства набуває переважного права на одержання зазначеної ліцензії.
4. При продажу підприємства, що здійснюється відповідно до цієї статті, грошові зобов'язання і обов'язкові платежі боржника на дату прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом не включаються до складу підприємства.


3. При продажу майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу, що здійснюється відповідно до цієї статті, грошові зобов'язання та зобов'язання щодо сплати податків зборів (обов'язкових платежів) підприємства-боржника на дату прийняття арбітражним судом заяви про порушення справи про банкрутство не включаються до складу майнових активів підприємства-боржника.
4. При продажу майна боржника недержавної форми власності як цілісного майнового комплексу всі трудові договори (контракти), що укладені до дати продажу майна боржника як цілісного майнового комплексу, зберігають силу, при цьому права та обов'язки роботодавця переходять до покупця майна боржника.

Розділ III Оголошення про банкрутство, його наслідки і задоволення вимог кредиторів

Стаття 14. Оголошення про банкрутство

5. При продажу підприємства всі трудові договори (контракти), що діють на момент продажу підприємства, зберігають силу, при цьому права й обов'язки роботодавця переходять до покупця підприємства.


5. Сума, одержана від продажу майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу, включається до складу майнових активів боржника.


Копія постанови про визнання боржника банкрутом надсилається:6. Сума, одержана від продажу підприємства, включається у склад майна боржника.
7. Продаж підприємства провадиться на відкритих торгах, якщо інше не передбачене планом санації для державних підприємств відповідно до процедур, передбачених законодавством з питань приватизації з особливостями передбаченими цим Законом.


6. Продаж майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу провадиться на відкритих торгах, якщо інше не передбачено планом санації, в порядку передбаченому законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Керуючий санацією виступає організатором торгів або залучає для цих цілей спеціалізовану організацію. Спеціалізована організація не може бути заінтересованою особою відносно кредитора чи боржника.Керуючий санацією виступає організатором торгів або залучає для цих цілей спеціалізовану організацію. Спеціалізована організація не може бути заінтересованою особою відносно кредитора чи боржника.


7. Керуючий санацією зобов'язаний опублікувати оголошення про продаж майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу на відкритих торгах у офіційних друкованих органах за тридцять днів до дати проведення торгів.

засновникові визнаної банкрутом юридичної особи;
8. Керуючий санацією зобов'язаний опублікувати оголошення про продаж підприємства на відкритих торгах в офіційному виданні Фонду державного майна України за тридцять днів до дати проведення торгів.


8. У оголошенні про продаж майна боржника недержавної власності як цілісного майнового комплексу повинні зазначатися:
власникові майна банкрута або уповноваженому ним органу;
9. У оголошенні про продаж підприємства повинні бути:
відомості про підприємство і порядок ознайомлення з ним, граничні строки подачі заявок на купівлю
-210- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У п. 9 статті 19 додати в кінці абзацу "початкова ціна підприємства, встановлена зборами (комітетом) кредиторів" слова "за пропозицією керуючого санацією".
Змінена редакція
відомості про цілісний майновий комплекс і порядок ознайомлення з ним, граничні строки подачі заявок на купівлю майна як цілісного майнового комплексу, але не більше місяця з дня опублікування оголошення;


банкові, клієнтом якого є банкрут;

підприємства, але не більше місяця з дня опублікування оголошення:
час, місце і форма проведення торгів,


час, місце та форма проведення торгів;
порядок оформлення участі у торгах;

Національному банкові України (якщо банкрутом є банк);

порядок оформлення участі у торгах;
початкова ціна підприємства, встановлена зборами (комітетом) кредиторів;


початкова ціна цілісного майнового комплексу, встановлена комітетом кредиторів;
розмір завдатку, строк і порядок внесення завдатку;
порядок оформлення результатів торгів.

Міністерству зовнішньоекономічних зв'язків України (якщо банкрут зареєстрований як учасник зовнішньоекономічної діяльності);
розмір завдатку, строк і порядок внесення завдатку;
критерії визначення переможців торгів (вимогу до покупця щодо наявності відповідного фаху, зобов'язання щодо збереження при необхідності профілю діяльності підприємства, тощо);
порядок оформлення результатів торгів.


9. У разі одержання протягом строку, зазначеного в оголошенні, заявки на участь у відкритих торгах з продажу цілісного майнового комплексу від одного учасника, торги не проводяться. За згодою комітету кредиторів цілісний майновий комплекс може бути продано такому учаснику без проведення повторних торгів.

органові, що зареєстрував банкрута як суб'єкта підприємницької діяльності;

10. У разі одержання протягом строку, вказаного в оголошенні, заявки на купівлю підприємства від одного учасника торги по продажу підприємства не проводяться. За згодою зборів (комітету) кредиторів підприємство може бути продане без повторних торгів.


10. Торги проводяться у формі аукціону, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
Особа, яка перемогла на аукціоні, та керуючий санацією в день проведення аукціону підписують протокол, в якому вказуються умови купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, про що укладається договір купівлі-продажу .державній службі зайнятості за юридичною адресою банкрута;
11. Торги проводяться у формі аукціону, за винятком випадків, передбачених цим Законом.
У разі проведення торгів у формі конкурсу, умови конкурсу погоджуються із зборами (комітетом) кредиторів.


У разі проведення торгів у формі конкурсу умови конкурсу погоджуються із комітетом кредиторів.
У разі проведення торгів у формі конкурсу на підставі протоколу, підписаного переможцем конкурсу та організатором торгів у день проведення конкурсу, не пізніше п'ятнадцяти днів з дати проведення конкурсу підписується договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу.

відповідним профспілковим органам;
Особа, яка перемогла на аукціоні, і керуючий санацією в день проведення аукціону підписують протокол, який має силу договору.


11. Сума завдатку, сплачена особою, яка виграла торги, у разі її відмови від підписання протоколу чи договору купівлі-продажу майна боржника як цілісного майнового комплексу, включається до складу майна боржника як цілісного майнового комплексу за вирахуванням витрат організатора торгів на його проведення.

прокуратурі (якщо матеріали справи дають підстави вважати банкрутство навмисним).

У разі проведення торгів у формі конкурсу, на підставі протоколу, підписаного переможцем конкурсу і організатором торгів в день проведення конкурсу, не пізніше 15 днів з дати проведення конкурсу підписується договір купівлі-продажу підприємства.


Якщо боржник за рахунок суми, вирученої від продажу майна як цілісного майнового комплексу, задовольняє вимоги кредиторів у повному обсязі, провадження у справі про банкрутство боржника підлягає припиненню арбітражним судом за заявою керуючого санацією.


12. Сума завдатку, сплачена особою, яка виграла торги, у зв'язку з його відмовою від підписання протоколу чи договору - купівлі-продажу підприємства, включається до складу майна боржника за вирахуванням витрат організатора торгів на його проведення.


12. Якщо суми, вирученої від продажу майна боржника як цілісного майнового комплексу, недостатньо для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі, керуючий санацією пропонує кредиторам укласти мирову угоду.


У разі можливості за рахунок суми вирученої за рахунок продажу підприємства, боржнику задовольнити вимоги кредиторів в повному обсязі, провадження по справі про банкрутство боржника підлягає припиненню арбітражним судом за заявою керуючого санацією.


При недосягненні мирової угоди арбітражний суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
До укладення мирової угоди або прийняття рішення арбітражним судом про задоволення вимог кредиторів керуючий санацією не має права здійснювати розрахунки з кредиторами.


13. Якщо сума, виручена від продажу підприємства, недостатня для задоволення вимог кредиторів в повному обсязі, керуючий санацією пропонує кредиторам укласти мирову угоду.
При недосягненні мирової угоди арбітражний суд за пропозицією керуючого санацією приймає рішення про визнання боржника банкрутом і його ліквідацію.
До укладення мирової угоди або прийняття рішення про визнання боржника банкрутом і його ліквідацію санатор не має права здійснювати розрахунки з кредиторами.

Стаття 20. Продаж частини майна боржника в процедурі санації
-211- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 20 вилучити.
Внесені редакційні зміни
Стаття 20. Продаж частини майна боржника в процедурі санації1. Після проведення інвентаризації і оцінки майна боржника керуючий санацією має право почати продаж частини майна боржника на відкритих торгах, якщо інше не передбачено планом санації.


1. З метою відновлення платоспроможності боржника план санації може передбачати продаж частини майна боржника на відкритих торгах. Керуючий санацією після проведення інвентаризації та оцінки майна боржника має право почати продаж частини майна боржника на відкритих торгах. Арбітражний суд виносить ухвалу щодо скасування заходів по забезпеченню вимог кредиторів стосовно частини майна боржника, яка реалізується згідно з планом санації.


2. Майно боржника, яке має обмеження щодо обігу, продається на закритих торгах. У закритих торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати у власності чи іншому речовому праві зазначене майно.
-212- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
-213-Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
У п. 2 ст. 20 після слів "Майно боржника, яке має обмеження щодо обігу, згідно статті 1 цього закону", далі по тексту.

-214- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Ч.2 ст.20 доповнити абзацами 2 і 3 такого змісту:
"Відшкодування витрат, понесених інвесторами, здійснюється за рахунок реалізації майна боржника шляхом його приватизації. Приватизація майна в процедурі санації проводиться відповідно до законодавчих актів з питань приватизації з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Змінена редакція

Враховано
2. Майно боржника, яке має обмеження щодо обігу, продається на закритих торгах. У закритих торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати у власності чи на підставі іншого речового права зазначене майно.
Приватизація майна в процедурі санації проводиться відповідно до законодавчих актів з питань приватизації з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.3. Початкова ціна майна боржника, що виставляється на торги, визначається керуючим санацією, якщо інше не передбачене планом санації.
4. Переможець торгів зобов'язаний заплатити продажну ціну майна боржника в строк, передбачений протоколом чи договором купівлі-продажу, але не пізніше місяця після проведення торгів.
Якщо в санації боржника виявили бажання взяти участь кілька інвесторів, то їх вибір здійснюється власником (органом, уповноваженим управляти майном) боржника на конкурсних засадах за згодою кредиторів."


3. Початкова ціна майна боржника, що виставляється на торги, визначається керуючим санацією відповідно до цього Закону та законодавства.
4. Переможець торгів зобов'язаний заплатити продажну ціну майна боржника в строк, передбачений протоколом чи договором купівлі-продажу, але не пізніше місяця після дня проведення торгів.


5. Майно боржника на продане на перших торгах виставляється на повторні торги, якщо інше не передбачене планом санації. Майно на продаж на повторних торгах може бути реалізовано керуючим санацією на підставі договору купівлі-продажу, укладеного без проведення торгів.
-215- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В пункті 5 статті 20 слова: "Майно на продаж" замінити на слова: "Майно не продане".
Враховано
5. Майно боржника, не продане на перших торгах, виставляється на повторні торги, якщо інше не передбачено планом санації. Майно, не продане на повторних торгах, може бути реалізовано керуючим санацією за згодою комітету кредиторів на підставі договору купівлі-продажу, укладеного без проведення торгів.Стаття 21. Звіт керуючого санацієюСтаття 21. Звіт керуючого санацією1. За п`ятнадцять днів до закінчення строку санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедур санації керуючий санацією зобов`язаний надати зборам кредиторів письмовий звіт керуючого санацією і повідомити їх про час і місце проведення зборів.
-216- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п.1 статті 21 пiсля слiв "зборам кредиторiв" додати "органам мiсцевого самоврядування", а далi по тексту.
Враховано по тексту Закону
1. За п`ятнадцять днів до закінчення процедури санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедур санації керуючий санацією зобов`язаний надати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити їх про час і місце проведення зборів.2. Звіт керуючого санацією має містити:
баланс боржника на останню звітну дату;
рахунок прибутків і збитків боржника;
відомості про наявність вільних грошових коштів боржника, які можуть бути направлені на погашення грошових зобов`язань та обов`язкових платежів боржника;
розшифровку дебіторської заборгованості боржника, яка залишалася та відомості про нереалізовані права вимог боржника;
інші відомості про можливості погашення кредиторської заборгованості, що залишалася.2. Звіт керуючого санацією має містити:
баланс боржника на останню звітну дату;
рахунок прибутків і збитків боржника;
відомості про наявність у боржника грошових коштів, які можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів боржника;
відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату подання звіту та про нереалізовані права вимог боржника;
інші відомості про можливості погашення кредиторської заборгованості, що залишилася.3. До звіту керуючого санацією додається реєстр вимог кредиторів.
Одночасно зі звітом керуючого санацією вносить на збори кредиторів одну із пропозицій:
про припинення процедури санації у зв`язку з відновленням платоспроможності боржника;
про укладення мирової угоди;
про продовження процедури санації;
про припинення процедури санації і звернення до арбітражного суду з клопотанням при визнання боржника банкрутом і його ліквідацію.


3. До звіту керуючого санацією додається реєстр вимог кредиторів.
Одночасно із звітом керуючий санацією вносить на збори кредиторів одну із пропозицій:
про припинення процедури санації у зв`язку з відновленням платоспроможності боржника;
про укладення мирової угоди;
про звернення до арбітражного суду з клопотанням про продовження процедури санації;
про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.


4. Звіт керуючого санацією розглядається зборами кредиторів, які скликаються не пізніше 10 днів після закінчення процедури санації чи її припинення.
5. За результатами розгляду звіту керуючого санацією збори кредиторів приймають одне із таких рішень:
про припинення процедури санації в зв`язку з відновленням платоспроможності боржника і переході до розрахунків з кредиторами;
про звернення до арбітражного суду з клопотанням про продовження встановленого строку процедури санації;
про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і його ліквідацію;
про укладення мирової угоди.
-217- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 4 ст.21 пiсля слiв "зборами кредиторiв" додати "загальними зборами вiдповiдної територiальної громади".
-218- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 5 ст.21 пiсля слiв "збори кредиторiв" додати "загальнi збори вiдповiдної територiальної громади".
Враховано по тексту Закону

Враховано по тексту Закону

4. Звіт керуючого санацією розглядається зборами кредиторів, які скликаються не пізніше десяти днів після закінчення процедури санації чи її припинення.
5. За результатами розгляду звіту керуючого санацією збори кредиторів приймають одне з таких рішень:
про звернення до арбітражного суду з клопотанням про припинення процедури санації у зв`язку з відновленням платоспроможності боржника та переходом до розрахунків з кредиторами;
про звернення до арбітражного суду з клопотанням про продовження встановленого строку процедури санації;
про звернення до арбітражного суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
про укладення мирової угоди.


6. Якщо зборами кредиторів не прийнято ні одне з цих рішень або таке рішення не подане в арбітражний суд протягом п`ятнадцяти днів з дня закінчення строку процедури санації чи виникнення підстав для її дострокового припинення, арбітражний суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом і його ліквідацію.
7. Розглянутий зборами кредиторів звіт керуючого санацією і протокол зборів кредиторів направляються в арбітражний суд не пізніше п`яти днів після дати проведення зборів кредиторів.
До звіту керуючого санацією додається реєстр вимог кредиторів і скарги кредиторів, які голосували проти прийнятого зборами кредиторів рішення чи не брали участі в голосуванні.
-219- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 6 ст. 21 пiсля слiв "зборами кредиторiв" додати "загальними зборами вiдповiдної територiальної громади".
Враховано по тексту Закону
6. Якщо зборами кредиторів не прийнято ні одне з цих рішень або таке рішення не подано в арбітражний суд протягом п`ятнадцяти днів з дня закінчення строку процедури санації чи виникнення підстав для її дострокового припинення, арбітражний суд розглядає питання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури в порядку, передбаченому цим Законом.
7. Звіт керуючого санацією, розглянутий зборами кредиторів, і протокол зборів кредиторів направляються в арбітражний суд не пізніше п`яти днів після дати проведення зборів кредиторів.
До звіту керуючого санацією додається реєстр вимог кредиторів і, за наявності, скарги кредиторів, які голосували проти прийнятого зборами кредиторів рішення чи не брали участі в голосуванні.


8. Звіт керуючого санацією і скарги кредиторів розглядаються арбітражним судом у засіданні. Про час і місце розгляду повідомляються керуючий санацією і кредитори, які подали скарги.
9. Якщо збори кредиторів прийняли рішення про припинення процедури санації в зв`язку з відновленням платоспроможності боржника і переходу до розрахунків з кредиторами, звіт керуючого санацією підлягає затвердженню арбітражним судом, крім випадків, передбачених цим Законом.
У разі встановлення арбітражним судом обгрунтованості скарг кредиторів чи відсутності ознак відновлення платоспроможності боржника арбітражний суд відмовляє в затвердженні звіту керуючого санацією.
-220- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Ст.21 відредагувати.

Враховано
8. Звіт керуючого санацією та скарги кредиторів розглядаються на засіданні арбітражного суду. Про час і місце розгляду повідомляються керуючий санацією та кредитори, які подали скарги.
9. Якщо збори кредиторів прийняли рішення про звернення до арбітражного суду з клопотанням про припинення процедури санації у зв`язку з відновленням платоспроможності боржника та переходом до розрахунків з кредиторами, звіт керуючого санацією підлягає затвердженню арбітражним судом, крім випадків, передбачених цим Законом.
У разі встановлення арбітражним судом обгрунтованості скарг кредиторів чи відсутності ознак відновлення платоспроможності боржника арбітражний суд відмовляє в затвердженні звіту керуючого санацією.


10. Про затвердження звіту керуючого санацією, чи про відмову в затвердженні зазначеного звіту, чи про продовження процедури санації, чи затвердженні мирової угоди виноситься ухвала, яка може бути оскаржена.
11. За наявності клопотання кредиторів про визнання боржника банкрутом і його ліквідацію, а також у випадках відмови арбітражного суду в затвердженні звіту керуючого санацією чи неподання такого звіту в установлений строк, арбітражний суд може прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і його ліквідацію.


10. Про затвердження звіту керуючого санацією чи про відмову в затвердженні зазначеного звіту, чи про продовження процедури санації, чи про затвердження мирової угоди виноситься ухвала, яка може бути оскаржена.
11. За наявності клопотання кредиторів про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, а також у разі відмови арбітражного суду в затвердженні звіту керуючого санацією чи неподання такого звіту в установлений строк, арбітражний суд може прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.12. Затвердження арбітражним судом звіту керуючого санацією є підставою для припинення провадження по справі про банкрутство.
13. За наявності клопотання кредиторів арбітражний суд може встановити строк закінчення розрахунків з кредиторами не пізніше шести місяців з дня прийняття зазначеної ухвали. У цьому випадку провадження по справі про банкрутство закінчується після закінчення строків розрахунку з кредиторами.


12. Затвердження арбітражним судом звіту керуючого санацією є підставою для винесення арбітражним судом ухвали про припинення провадження у справі про банкрутство.
13. За наявності клопотання кредиторів арбітражний суд може винести ухвалу про встановлення кінцевого терміну розрахунків з кредиторами, які не повинні перевищувати шести місяців з дня прийняття зазначеної ухвали.


14. Розрахунки з кредиторами проводяться керуючим санацією відповідно до реєстру вимог кредиторів починаючи з дня затвердження звіту керуючого санацією арбітражним судом у порядку черговості, передбаченому статтею 31 цього Закону.
15. Якщо в установлені арбітражним судом строки не проведені розрахунки з кредиторами, арбітражний суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом і його ліквідацію.

-221- Н.д.Кузнецов О.Б. (Округ №78)
Доповнити розділ ІІ статтею такого змісту:
"Санація державного підприємства може здійснювати також шляхом перетворення його в відкрите акціонерне товариство з подальшим продажем його акцій (або їх частини) на відкритих торгах (аукціоні) відповідно до законодавства України.
Кошти, одержані від продажу, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів відповідно до встановленої цим Законом черговості. Кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, спрямовуються до Державного бюджету України".
Змінена редакція
14. Розрахунки з кредиторами проводяться боржником відповідно до реєстру вимог кредиторів, починаючи з дня затвердження звіту керуючого санацією арбітражним судом, у порядку черговості, передбаченому статтею 31 цього Закону.
15. Якщо в установлені арбітражним судом строки не проведені розрахунки з кредиторами, арбітражний суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
16. Копія ухвали арбітражного суду та звіту керуючого санацією подається державному органу з питань банкрутства.


Розділ ІІІ ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРАРозділ ІІІ. Ліквідаційна процедураСтаття 22. Рішення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури


Стаття 22. Рішення про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури


1. Арбітражний суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.
2. Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати один рік, арбітражний суд може продовжити цей строк на шість місяців, якщо інше не передбачене цим Законом.


1. У випадках передбачених цим Законом арбітражний суд приймає рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
2. Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати дванадцяти місяців. Арбітражний суд може продовжити цей строк на шість місяців, якщо інше не передбачено цим Законом.


Стаття 15. Наслідки визнання боржника банкрутом

Стаття 23. Наслідки визнання боржника банкрутом


Стаття 23. Наслідки визнання боржника банкрутом

З моменту визнання боржника банкрутом:

1. З дня прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:


1. З дня прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:


припиняється підприємницька діяльність боржника;

підприємницька діяльність боржника завершується закінчення технологічного циклу по виготовленню продукції при можливості її продажу;
строк виконання всіх грошових зобов'язань боржника, а також відстрочених обов'язкових платежів вважається таким, що настав;


підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу;
строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута та обов'язкових платежах вважається таким, що настав;


до ліквідаційної комісії переходить право розпорядження майном банкрута і всі його майнові права та обов'язки;

припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості боржника;
відомості про фінансовий стан боржника перестають бути конфіденційними чи комерційною таємницею;
укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна боржника чи передачею його майна третім особам, допускається в порядку, передбаченому цим розділом;


припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута;
відомості про фінансовий стан банкрута перестають бути конфіденційними чи комерційною таємницею;
укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна банкрута чи передачею його майна третім особам, допускається в порядку, передбаченому цим розділом;

вважаються такими, що минули, строки усіх боргових зобов'язань банкрута;
знімається арешт майна боржника чи інші обмеження по розпорядженню майном боржника. Накладення нових арештів чи інших обмежень розпорядження майном не допускається;
всі вимоги до боржника можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури;
виконання зобов'язань боржника допускається у випадках і порядку, передбаченому цим розділом.


скасовується накладений на визнаного банкрутом боржника арешт з майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження майном боржника. Накладення нових арештів чи інших обмежень розпорядження майном банкрута не допускається;
вимоги за зобов'язаннями до банкрута, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури;
виконання зобов'язань банкрута допускається у випадках і порядку, передбаченому цим розділом.

припиняється нарахування пені та процентів з усіх видів заборгованості банкрута.

Арбітражний суд за поданням прокуратури, клопотанням боржника, розпорядника майна або кредиторів може:
визнати недійсною будь-яку угоду щодо продажу майна боржника, здійсненого протягом трьох місяців до початку провадження у справі про банкрутство, якщо її здійснено в інтересах заінтересованої особи з боку боржника;
визнати недійсною будь-яку угоду боржника щодо продажу майна чи прийняття останнім на себе зобов'язань протягом одного року до початку провадження у справі про банкрутство, якщо продаж майна здійснено з метою приховування цього майна або несплати боргів, якщо боржник в результаті угоди отримав набагато менше, ніж реальна ціна угоди (майна), а також у разі, якщо боржник на момент укладання угоди вже був фактично неплатоспроможним чи став неплатоспроможним в результаті виконання цієї угоди.

2. З моменту прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, органи управління боржника усуваються від виконання функцій по управлінню і розпорядженню майном боржника, якщо цього не було зроблено раніше, а також припиняються повноваження власника майна.

3. Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури здійснюється ліквідатором у офіційних друкованих органах, за рахунок боржника у п'ятиденний строк.

4. Не дозволяється опублікування або розголошення іншим чином відомостей про банкрутство боржника до дня публікації рішення арбітражного суду про визнання боржника банкрутом.

5. Відомості про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури повинні містити :
найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом;
найменування арбітражного суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство;
дату прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
строк пред'явлення вимог кредиторами, але не більше одного місяця з дня оголошення;
відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).
-222- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Ч.2 ст.23 викласти в такій редакції:
"2. З моменту прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури органи управління боржника усуваються від виконання функцій щодо управління та розпорядження майном боржника, якщо цього не було зроблено раніше, та керівник боржника звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, про що робиться запис у трудовій книжці, а також припиняються повноваження власника (власників) майна, якщо цього не було зроблено раніше."

-223- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
З ч.5 ст.23 виключити абзац 5.
Враховано
Враховано
2. З дати прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури органи управління банкрута усуваються від виконання функцій щодо управління та розпорядження майном банкрута, якщо цього не було зроблено раніше, та керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, про що робиться запис у трудовій книжці, а також припиняються повноваження власника (власників) майна, якщо цього не було зроблено раніше.
3. Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури здійснюється ліквідатором у офіційних друкованих органах за рахунок банкрута у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання боржника банкрутом.
4. Не дозволяється опублікування або розголошення іншим чином відомостей про визнання боржника банкрутом до дня прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом.
5. Відомості про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури повинні містити:
найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом;
найменування арбітражного суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство;
дату прийняття арбітражним судом рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію).Стаття 24. Функції арбітражного суду у ліквідаційній процедурі.


Стаття 24. Функції арбітражного суду у ліквідаційній процедурі1. При прийнятті рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури арбітражний суд призначає ліквідатора в порядку, передбаченому для призначення керуючого санацією.
Арбітражний суд має право призначити ліквідатором особу , яка виконувала повноваження розпорядника майна або керуючого санацією боржника.


1. У постанові про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури арбітражний суд призначає ліквідатора в порядку, передбаченому для призначення керуючого санацією.
Арбітражний суд має право призначити ліквідатором особу, яка виконувала повноваження розпорядника майна або (та) керуючого санацією боржника.2. За клопотанням ліквідатора, погодженому зі зборами (комітетом) кредиторів, державним органом з питань банкрутства, арбітражний суд призначає членів ліквідаційної комісії.

-224- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 2 ст. 24 пiсля слiв "державним органом з питань банкрутства" додати "органом мiсцевого самоврядування".
-225- Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
-226- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
У п. 2 ст. 24 вилучити слова : "державним органом з питань банкрутства"
Враховано по тексту Закону
Враховано
2. За клопотанням ліквідатора, погодженим з комітетом кредиторів, арбітражний суд призначає членів ліквідаційної комісії. У разі ліквідації державного підприємства або підприємства у статутному фонді якого державна частка складає більш ніж двадцять п'ять відсотків, арбітражний суд призначає членами ліквідаційної комісії представника державного органу з питань банкрутства та органу місцевого самоврядування.3. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) діють до завершення ліквідаційної процедури.
-227- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Ч.2 ст.24 доповнити реченням такого змісту:
Враховано
3. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) виконують свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.


4. Після визнання боржника банкрутом арбітражний суд:
приймає рішення за скаргами на дії учасників ліквідаційної процедури;
здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
"У разі ліквідації державного підприємства або підприємства з державною часткою майна, яка складає понад двадцять п'ять відсотків статутного фонду, арбітражний суд призначає членами ліквідаційної комісії представника державного органу з питань банкрутства та органу місцевого самоврядування."

4. У ліквідаційній процедурі арбітражний суд:
приймає рішення за скаргами на дії учасників ліквідаційної процедури;
здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.


Стаття 25. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії
-228- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Передбачити, що до складу ліквідаційної комісії арбітражний суд має обов'язково включати представників профкому підприємства.
Враховано
Стаття 25. Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії1. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:
приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження;
виконує функції з управління і розпорядження майном боржника;
здійснює інвентаризацію і оцінку майна банкрута;
аналізує фінансовий стан боржника;
виконує функції керівника банкрута згідно з ухвалою арбітражного суду;
очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;
пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення заборгованості боржнику;
повідомляє працівників боржника про наступне звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю;
-229- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Доповнити ч.1 абз.9 такого змісту:
"має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна банкрута;"

-230- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Викласти абз.9 ч.1 ст.25 в такій редакції та вважати його абз.10:
"з дня прийняття рішення про банкрутство та ліквідацію боржника повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок реалізації майна банкрута або отриманого для цієї мети кредиту;"
Враховано

Враховано
1. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:
приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження;
виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;
здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута згідно з законодавством;
аналізує фінансове становище банкрута;
виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;
очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;
пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської заборгованості банкруту;
має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується в першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону за рахунок реалізації майна банкрута;
з дня прийняття рішення про банкрутство та ліквідацію боржника повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок реалізації майна банкрута або отриманого для цієї мети кредиту;


заявляє в установленому порядку заперечення по заявлених до боржника вимогах кредиторів;
заявляє про відмову від виконання договорів боржника в порядку встановленому цим Законом;
вживає заходів спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна боржника, що перебуває у третіх осіб;


заявляє в установленому порядку заперечення по заявлених до боржника вимогах кредиторів;
заявляє про відмову від виконання договорів банкрута в порядку, встановленому цим Законом;
вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;передає у встановленому порядку на зберігання документи боржника, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню;
реалізує майно банкрута для задоволення визнаних вимог кредиторів в порядку, передбачених цим Законом;


передає у встановленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню;
реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів у порядку, передбаченому цим Законом;вживає інших заходів, передбачені цим Законом.
2. З моменту призначення ліквідатора повноваження органів управління боржника і повноваження власника майна боржника припиняються, якщо вони не були припинені відповідно до цього Закону. Протягом трьох днів органи управління боржника з дня призначення ліквідатора забезпечують передачу бухгалтерської чи іншої документації боржника, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей боржника ліквідатору. У випадку ухилення від зазначених обов'язків органи управління боржника, в тому числі керівник боржника, несуть відповідальність відповідно до законодавства.
-231- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Доповнити ч.1 абзацом в такій редакції:
"повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення арбітражним судом та надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних про підприємств-банкрутів."
Враховано
здійснює інші повноваження передбачені цим Законом;
повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення арбітражним судом та надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних про підприємств-банкрутів.


2. Протягом трьох днів з дня призначення ліквідатора органи управління банкрута забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації банкрута, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків органи управління банкрута, у тому числі керівник банкрута, несуть відповідальність відповідно до законодавства.Ліквідатор, здійснюючи свої повноваження, передбачені цим Законом, діє на правах адміністрації юридичної особи боржника.
-232- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Доповнити ч.2 абз.2 реченням такого змісту: "Арбітражний керуючий має право замовити виготовлення дубліката печатки та штампів у разі їх втрати."
Враховано
Ліквідатор, здійснюючи свої повноваження, передбачені цим Законом, виконує повноваження керівника (органів управління) юридичної особи-банкрута. Арбітражний керуючий має право замовити виготовлення дубліката печатки та штампів у разі їх втрати.
3. Робочим органом ліквідатора є ліквідаційна комісія. До складу комісії включаються представники кредиторів, фінансових органів, Антимонопольного комітету України (якщо банкрутом визнано підприємство, ліквідація якого відповідно до чинного законодавства повинна проводитись за згодою Антимонопольного комітету України), Національного банку України (якщо банкрутом визнано банк), Укрдержстрахнагляду, якщо банкрутом визнана страхова організація, державного органу з питань банкрутства, якщо банкрутом визнано державне підприємство.
-233- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Ч. 3 ст. 25 в кінці доповнити словами:
"або в інших випадках, встановлених цим Законом."-234- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 3 ст.25 пiсля слiв "фiнансових органiв" додати "депутати вiдповiдної ради".
Змінена редакція при необхідностіВраховано по тексту Закону
3. До складу ліквідаційної комісії включаються представники кредиторів, фінансових органів, а в разі необхідності також представники Укрдержстрахнагляду України, Антимонопольного комітету України, державного органу з питань банкрутства, якщо банкрутом визнано державне підприємство, та представник органів місцевого самоврядування.


4. Дії ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до арбітражного суду банкрутом або власником його майна, або органом, уповноваженим управляти майном; особою, яка відповідає за зобов`язаннями банкрута; кожним кредитором окремо або зборами (комітетом) кредиторів; особою, яка посилаючись на свої права власника або іншу підставу, передбачену законом чи договором, оспорює правомірність віднесення майнових об`єктів або коштів до ліквідаційної маси.
-235- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 4 ст. 25 пiсля слiв "або органом, уповноваженим управляти майном" додати "органом мiсцевого самоврядування".

-236- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Ч.3 ст.25 редакційно змінити в зв'язку з зауваженнями н.д. ч.5 вилучити.
Враховано по тексту Закону


Враховано
4. Дії ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до арбітражного суду власником (органом, уповноваженим управляти) майна боржника; особою, яка відповідає за зобов`язаннями банкрута; кожним кредитором окремо або комітетом кредиторів; особою, яка, посилаючись на свої права власника або іншу підставу, передбачену законом чи договором, оспорює правомірність віднесення майнових активів або коштів до ліквідаційної маси.


5. При здійсненні своїх повноважень ліквідатор заявляє позови про визнання недійсними угод укладених боржником, про витребування майна боржника у третіх осіб, про розірвання договорів, укладених боржником і вчиняє інші дії, передбачені законодавством України, спрямовані на повернення майна боржника.


6. При здійсненні своїх зобов'язань ліквідатор має право заявити свої вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсідіарну відповідальність по зобов'язаннях боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається виходячи з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.


5. При здійсненні своїх повноважень ліквідатор має право заявити свої вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсідіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається виходячи з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.


Стягнені суми включаються в ліквідаційну масу і можуть бути використані тільки на задоволення вимог кредиторів в порядку черговості, встановленої цим Законом.


Стягнені суми включаються в ліквідаційну масу і можуть бути використані тільки для задоволення вимог кредиторів в порядку черговості, встановленої цим Законом.


Стаття 16. Ліквідаційна комісія
Стаття 26. Ліквідаційна маса


Стаття 26. Ліквідаційна маса

Призначені арбітражним судом ліквідатори утворюють ліквідаційну комісію. До складу ліквідаційної комісії входить також розпорядник майна боржника.
Ліквідаційна комісія:
управляє майном банкрута;
здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута;
1. Все майно боржника, яке є на момент відкриття ліквідаційної процедури та виявлене в ході ліквідаційної процедури, складає ліквідаційну масу, за винятком державного житлового фонду, дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури, які у разі банкрутства підприємства передаються у порядку, встановленому законодавством до комунальної власності без додаткових умов і фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.
-237-Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
У п. 1 ст. 26 замінити фразу: "за винятком державного житлового фонду" на слова: "за винятком державного житлового фонду (у тому числі гуртожитків)".
-238- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
-239- Н.д.Гуров В.М. (Округ №32)
П. 1 ст. 26 (початок пункту) викласти у такій редакції:
"Все майно боржника, яке є на момент відкриття ліквідаційної процедури та виявлене в ході ліквідаційної процедури, на яке згідно закону може бути звернено стягнення, складає ліквідаційну масу" і далі за текстом.
-240- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У п. 1 ст. 26 замінити фразу: "за винятком державного житлового фонду" на: "за винятком державного житлового фонду (у тому числі гуртожитків)".
ВрахованоВраховано редакційно
Враховано
1. Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до ліквідаційної маси, за винятком державного житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, до комунальної власності відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.-241- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти пункт 1 ст. 26 у такiй редакцiї:
"Все майно боржника, яке є на момент вiдкриття лiквiдацiйної процедури та виявлене в ходi лiквiдацiйної процедури, складає лiквiдацiйну масу, за винятком державного житлового фонду, дитячих дошкiльних закладiв, об'єктiв соцiальної сфери та комунальної iнфраструктури, якi в разi банкрутства пiдприємства передаються за рiшенням органу мiсцевого самоврядування у порядку, встановленому законодавством до комунальної власностi вiдповiдної територiальної громади i фiнансуються за рухунок мiсцевих бюджетiв та коштiв з державного бюджету вiдповiдно рахунку витрат на їх утримання".
Враховано редакційно


визнає ліквідаційну масу і розпоряджається нею;
вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості;
реалізує майно банкрута і здійснює інші заходи, спрямовані на задоволення вимог кредиторів відповідно до Закону Української РСР "Про підприємства в Українській РСР" ( 887-12 ).
Дії ліквідаційних комісій можуть бути оскаржені в арбітражному суді.

2. Речі, визначені родовими ознаками, що належать банкрутові на праві володіння або користування, включаються у ліквідаційну масу.
У випадках банкрутства позикоодержувача всі його кошти включаються у ліквідаційну масу.
Майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя.
3. Індивідуально визначені речі, що належать банкрутові на праві інших речових прав, володіння або користування, не можуть бути включені до складу ліквідаційної маси.

-242- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В абз. 3 част. 2 статті 26 в кінці додати:
"після задоволення вимог, визначених цим Законом."

Відхилено
2. Речі, визначені родовими ознаками, що належать банкруту на праві володіння або користування, включаються у ліквідаційну масу.
Майно банкрута, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для першочергового задоволення вимог заставодержателя.


3. Індивідуально визначені речі, що належать банкруту на підставі речових прав, крім права власності і повного господарського відання, не можуть бути включені до складу ліквідаційної маси.


4. У разі наявності в складі майна боржника, виключеного з обороту, власник майна зобов'язаний прийняти від ліквідатора це майно і передати його іншим особам. У випадку невиконання зазначеного у місячний строк, всі витрати по зберіганню такого майна здійснюються за рахунок власника майна.
5. Ліквідатор, виявивши частку банкрута у спільному майні іншої особи для забезпечення боргових зобов'язань зобов'язаний пред'явити позов про виділ цієї частки в установленому порядку.
-243- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 27 відредагувати.
Враховано
4. За наявності у складі майна банкрута, майна виключеного з обороту, ліквідатор зобов'язаний передати його іншим особам в установленому порядку.
5. Ліквідатор, виявивши частку, яка належить банкруту у спільному майні іншої особи, з метою задоволення вимог кредиторів в установленому порядку ставить питання про виділення цієї частки.

Стаття 17. Звільнення працівників. Пільги і компенсації звільненим працівникам
Стаття 27. Відшкодування витрат арбітражному керуючому та іншим особам залученим до процедур банкрутства та матеріальна відповідальність арбітражних керуючих
-244- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Викласти назву статті у такій редакції:
"Стаття 27. Відшкодування витрат та винагорода арбітражному керуючому та іншим особам залученим до виконання процедур банкрутства, їх матеріальна відповідальність".
-245- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Змінити назву статті 27 на: "Відшкодування витрат та винагорода зовнішньому керуючому, іншим особам, залученим до процедури банкрутства. Відповідальність зовнішніх керуючих".
Змінена редакція


Змінена редакція
Стаття 27. Оплата праці, винагорода, відшкодування витрат арбітражному керуючому та іншим особам, залученим до процедур банкрутства, та матеріальна відповідальність арбітражних керуючих

Звільнення працівників суб'єктів банкрутства провадиться відповідно до вимог Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
1. Відшкодування витрат арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору), спеціалістам, залученим арбітражним керуючим для забезпечення виконання своїх повноважень, здійснюється за рахунок коштів, виручених від продажу майна боржника в порядку, встановленому цим Законом, або за рахунок коштів кредиторів.
У тексті статті замінити в усіх відмінках термін "арбітражний керуючий" на "зовнішній керуючий".

1. Оплата праці, відшкодування витрат арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору), спеціалістам, залученим арбітражним керуючим для забезпечення виконання своїх повноважень, здійснюється за рахунок коштів інвесторів або виручених від продажу майна боржника в порядку, встановленому цим Законом, або за рахунок коштів кредиторів чи коштів, одержаних у результаті виробничої діяльності боржника.

Питання працевлаштування звільнених працівників вирішуються відповідно до Закону Української РСР "Про зайнятість населення". За звільненими працівниками суб'єктів банкрутства зберігаються пільги і компенсації, передбачені статтею 26 Закону Української РСР "Про зайнятість населення" ( 803-12 ).
2. Кредитори можуть створювати фонд для оплати праці та винагороди арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та спеціалістів, залученим арбітражним керуючим для забезпечення виконання своїх повноважень, в порядку передбаченому цим Законом.

-246- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункти 2, 3, 4, 5, 6, ст. 27 вилучити.
-247- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У пункті 2 ст.27 в словах: "та спеціалістів, залученим арбітражним керуючим" внести зміну "залученим арбітражним керуючим" на "залучених зовнішнім керуючим".
Змінена редакціяЗмінена редакція
2. Кредитори та інвестори можуть створювати фонд для оплати праці та винагороди арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), а також спеціалістів, залучених арбітражним керуючим для забезпечення виконання ним своїх повноважень, в порядку, передбаченому цим Законом.Стаття 18. Майно, на яке звертається стягнення

3. Винагорода арбітражного керуючого (розпорядника майна) за здійснення їм своїх повноважень встановлюється та виплачується за кожен місяць роботи в розмірі, встановленому зборами кредиторів затвердженому арбітражним судом, якщо інше не передбачене цим Законом, але не менше двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомісячної заробітної плати керівника боржника за дванадцять місяців його роботи перед порушенням справи про банкрутство.
-248- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
П. 3 ст. 27 викласти у такій редакції:
"Винагорода розпоряднику майна боржника, керуючому санацією виплачується за рахунок коштів боржника або заявника. Ці витрати не можуть бути меншими середньої заробітної плати керівника підприємства-боржника та включаються до витрат, пов`язаних з провадженням у справі про банкрутство і відшкодовуються згідно черговості, передбаченою статтею 31 цього закону.
За виконання функцій ліквідатора майна банкрутства суб`єктом підприємницької діяльності отримується винагорода, розмір якої визначається кредиторами, але не може перевищувати п`яти відсотків суми задоволених боргів.
Змінена редакція
3. Оплата праці арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за здійснення ним своїх повноважень встановлюється та виплачується за кожен місяць роботи в розмірі, встановленому комітетом кредиторів та затвердженому арбітражним судом, якщо інше не передбачено цим Законом, але не менше двох мінімальних заробітних плат та не більше середньомісячної заробітної плати керівника боржника за дванадцять місяців його роботи перед порушенням справи про банкрутство.
Оплата праці арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), а також спеціалістів, залучених арбітражним керуючим до проведення процедур банкрутства, виплачується за кожний місяць роботи згідно з укладеною угодою.Винагорода, визначена кредиторами за виконання функцій розпорядника майна боржника та ліквідатора банкрутства, у разі виконання цих функцій державними органами спрямовується на їх розвиток, а також на розрахунки з особами, що залучаються для виконання цих функцій".
-249- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У пункті 3 перші слова "Винагорода арбітражного керуючого" замінити на: "Оплата праці зовнішнього керуючого".
У цьому ж пункті після останніх слів - додати текст: "При наданні зовнішньому керуючому додатково повноважень керівника підприємства боржника розмір оплати може бути подвоєно.
Відшкодування витрат зовнішньому керуючому, понесених ним у зв`язку із виконанням повноважень, провадиться в поточному порядку, в розмірах, ухвалюваних головою зборів кредиторів із підтверджених документально фактичних їх обсягів.Враховано редакційно


З метою погашення боргу стягнення може бути звернено на все майно банкрута, що належить йому на праві власності або повного господарського відання.
4. Розмір додаткової винагороди, що виплачується за результатами діяльності арбітражного керуючого сплачується кредиторами.
-250- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У пункті 4:
1) Замінити перші слова "Розмір додаткової винагороди" на "Винагорода..."
2) Після слів "сплачується кредиторами" додати текст: "згідно угоді між ними із надходжень кредиторам за результатами санації, або із доходів від реалізації майна банкрута. Цей розмір може бути не більше 8% суми боргових зобов`язань боржника".
Змінена редакція
4. Додаткову винагороду арбітражному керуючому та спеціалістам встановлюють та сплачують кредитори та (або) інвестори.5. Звіт про роботи арбітражного керуючого та сума його винагороди має бути затверджена арбітражним судом.5. Звіт про оплату праці, винагороду, відшкодування витрат арбітражного керуючого та інших осіб, залучених ним до виконання робіт, затверджується ухвалою арбітражного суду.6. Винагорода боржника особам, залученим арбітражним керуючим на договірній основі для забезпечення його діяльності, виплачується за рахунок коштів, виручених від продажу майна боржника. Звіт про виконану ними роботу та розмір винагороди (кожній особі зокрема) затверджується арбітражним судом і не може перевищувати сум виплачених арбітражному керуючому.
-251- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
П. 6 ст. 27 викласти у такій редакції:
"Винагорода особам, залученим арбітражним керуючим на договірній основі для забезпечення його діяльності, виплачується за рахунок коштів, виручених від продажу майна боржника. звіт про виконану ними роботу та розмір винагороди (кожній особі зокрема) затверджується арбітражним судом".
-252- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
У п. 6 ст. 27 замінити редакцію на наступну: "Оплата праці, відшкодування витрат та виплата винагороди особам, залученим зовнішнім керуючим на договірних засадах для забезпечення його діяльності, виплачується кредиторами за рахунок та із обсягів коштів, що належать до виплати зовнішньому керуючому".
Змінена редакція


Змінена редакція


У випадках, передбачених законодавчими актами, стягнення за претензіями кредиторів може бути звернено і на інше майно.
7. Невиконання чи неналежне виконання арбітражним керуючим своїх обов'язків у відповідності з цим Законом, що спричинило збитки для боржника чи кредиторів, може бути підставою для позбавлення його ліцензії.


6. Невиконання чи неналежне виконання арбітражним керуючим своїх повноважень відповідно до цього Закону, що спричинило збитки боржнику чи кредиторам, може бути підставою для позбавлення його ліцензії.Рішення про позбавлення ліцензії може бути оскаржене до арбітражного суду, яким порушено провадження у справі про банкрутство боржника.
Невиконання чи неналежне виконання арбітражнимо керуючим своїх обов`язків, без наслідків передбачених абзацом першим цієї частини може бути підставою для усунення арбітражним судом розпорядника майна від виконання своїх обов`язків.
-253- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Ст.28 викласти в такій редакції:
"Стаття 28. Страхування життя арбітражного керуючого

Життя та здоров'я арбітражного керуючого підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів кредиторів. Умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Враховано
Рішення про позбавлення ліцензії може бути оскаржено до арбітражного суду, яким порушено провадження у справі про банкрутство боржника.
Невиконання чи неналежне виконання арбітражним керуючим своїх повноважень без наслідків, передбачених абзацом першим цієї частини, може бути підставою для усунення арбітражним судом арбітражного керуючого від виконання ним своїх повноважень.


У разі спричинення збитків у розмірах, що становлять двадцять і більше відсотків суми заборгованості боржника на день подачі заяви про порушення справи про банкрутство, боржник та (або) кредитори мають право звернутися з позовом про стягнення збитків заподіяних умисними діями арбітражного керуючого.
У разі каліцтва чи інвалідності, які сталися при виконанні службових обов'язків, арбітражний керуючий залежно від ступеня втрати працездатності одержує компенсацію в розмірі 1000 мінімальних окладів заробітної плати, а в разі його загибелі сім'ї виплачується одноразова допомога в розмірі 2000 мінімальних окладів заробітної плати за рахунок реалізації майна боржника."

У разі спричинення збитків у розмірах, що складають двадцять і більше відсотків суми заборгованості боржника на день подачі заяви про порушення справи про банкрутство, боржник та (або) кредитори мають право звернутися з позовом до суду про стягнення збитків, заподіяних умисними діями арбітражного керуючого у порядку цивільного провадження.


Стаття 28. Оскарження рішення ліквідатора


Стаття 28. Страхування життя та здоров'я арбітражного керуючогоКредитори, які вважають, що рішення ліквідатора порушують їх права та законні інтереси, мають право звернутися до арбітражного суду з відповідною заявою. За результатами розгляду заяви арбітражний суд приймає ухвалу.


В ст. 28 додати абзац другий:
"З питань грошових виплат працівникам боржника та інших питань, які регулюються законодавством України про працю, працівники мають право оскаржувати дії ліквідаційної комісії і ліквідатора в суді."


Враховано редакційно
Життя та здоров'я арбітражного керуючого може бути застраховано за рахунок коштів кредиторів згідно з законодавством.


Стаття 19. Оцінка майна
Стаття 29. Оцінка майна банкрутаСтаття 29. Оцінка майна банкрута


Майно, на яке звертається стягнення, оцінюється ліквідаційною комісією в порядку, встановленому Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 ). Для майна, яке продається на аукціоні, оціночна вартість є початковою.
Майно, на яке звертається стягнення, оцінюється ліквідаційною комісією в порядку, встановленому законодавством України. Для майна, яке продається на аукціоні, оціночна вартість є початковою.
Для здійснення оцінки майна ліквідатор має право залучати спеціалістів з оплатою їхніх послуг за рахунок майна боржника, якщо інше не встановлено зборами (комітетом) кредиторів.

-254- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В абзацi 1 ст. 29 вилучити слова "оцiночна вартiсть є початковою".
Змінена редакція
1. Майно, на яке звертається стягнення, оцінюється арбітражним керуючим у порядку, встановленому законодавством України. Для майна, яке продається на аукціоні, оціночна вартість є початковою.
2. Для здійснення оцінки майна арбітражний керуючий має право залучати на підставі договору спеціалістів з оплатою їх послуг за рахунок коштів, одержаних від виробничої діяльності боржника, визнаного банкрутом або реалізації його майна, якщо інше не встановлено комітетом кредиторів.

Стаття 20. Продаж майна
Стаття 30. Продаж майна банкрутаСтаття 30. Продаж майна банкрута


Рішення про продаж майна банкрута приймається ліквідаційною комісією за погодженням із зборами (комітетом) кредиторів.
1.Після проведення інвентаризації та оцінки майна боржника ліквідатор починає продаж майна боржника на відкритих торгах, якщо зборами (комітетом) кредиторів не встановлений інший порядок продажу майна боржника.
-255- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пп. 1, 2, ст. 30 пiсля слiв ''зборами (комiтетом) кредиторiв" додати "органом мiсцевого самоврядування".
Відхилено
1. Після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута ліквідатор починає продаж майна банкрута на відкритих торгах, якщо комітетом кредиторів не встановлено інший порядок продажу майна банкрута.

Голова ліквідаційної комісії забезпечує через засоби масової інформації оповіщення про порядок продажу майна банкрута, склад, умови і строки придбання майна. При цьому продаж майна державних підприємств-банкрутів здійснюється з урахуванням вимог, які визначаються Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств" (2163-12) та іншими законодавчими актами України з питань приватизації.
2. Ліквідатор забезпечує через засоби масової інформації оповіщення про порядок продажу майна банкрута, склад, умови і строки придбання майна. Порядок продажу майна банкрута, склад, умови і строки придбання майна повинні бути погоджені зборами (комітетом) кредиторів. При цьому продаж майна підприємств-банкрутів, заснованих на державній власності, здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про приватизацію державного майна" та інших законодавчих актів з питань приватизації.
-256- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 2 ст. 30 вилучити слова "та iнших законодавчих актiв з питань приватизацiї".
Враховано по тексту Закону
2. Ліквідатор забезпечує через засоби масової інформації оповіщення про порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна. Порядок продажу майна банкрута, склад, умови та строки придбання майна погоджуються комітетом кредиторів. При цьому продаж майна підприємств-банкрутів, заснованих на державній власності, здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про приватизацію державного майна" та інших законодавчих актів з питань приватизації.


У разі надходження двох і більше пропозицій голова ліквідаційної комісії призначає проведення конкурсу (аукціону). Порядок проведення конкурсу (аукціону) визначається згідно з Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".
3. У разі надходження двох і більше пропозицій на купівлю майна ліквідатор проводить конкурс (аукціон). Порядок проведення конкурсу (аукціону) визначається згідно із Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".


3. У разі надходження двох і більше пропозицій щодо придбання майна банкрута ліквідатор проводить конкурс (аукціон). Порядок проведення конкурсу (аукціону) визначається згідно із Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".4. Майно боржника, яке має обмеження щодо обігу, продається на закритих торгах особам, які мають право набувати згідно з законодавством зазначене майно у власність.
5. Продаж цінних паперів, що належать банкруту на праві власності, здійснюється відповідно до законодавства.
6. Уступка прав вимог боржника може бути здійснена шляхом продажу вимог на відкритих торгах за згодою зборів (комітету) кредиторів.
Ліквідатор має право виставити на відкриті торги права вимог боржника, якщо інший порядок продажу (уступки) прав вимог боржника не встановлено зборами (комітетом) кредиторів.
7. Ліквідатор зобов'язаний використовувати в ході ліквідаційної процедури тільки один рахунок боржника в банку. Інші рахунки, виявлені в ході ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.


4. Майно банкрута, яке має обмеження щодо обігу, продається на закритих торгах особам, які мають право набувати згідно з законодавством зазначене майно у власність.
5. Продаж цінних паперів, що належать банкруту на праві власності, здійснюється відповідно до законодавства.
6. Уступка прав вимог банкрута здійснюється в порядку, передбаченому цивільним законодавством України за згодою комітету кредиторів.
Ліквідатор має право виставити на відкриті торги права вимог банкрута, якщо інший порядок продажу (уступки) прав вимог банкрута не встановлено комітетом кредиторів.
7. Ліквідатор зобов'язаний використовувати в ході ліквідаційної процедури тільки один рахунок боржника в банку. Інші рахунки, виявлені в ході ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника.


8. Кошти, які надходять в ході ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунку здійснюються виплати кредиторам в порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону, і виплати на здійснення ліквідаційної процедури.
9. З рахунку сплачуються:
винагорода ліквідатору (членам ліквідаційної комісії);
поточні комунальні і експлуатаційні платежі;
витрати, зв'язані зі здійсненням ліквідаційної процедури.
10. Продаж майна банкрута оформлюється договорами купівлі-продажу, які укладаються між ліквідатором і покупцем. Договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню. У триденний строк після нотаріального посвідчення сторони підписують акт передачі майна.
11. Ліквідатор не менше одного разу на місяць надає зборам (комітету) кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та в ході ліквідаційної процедури використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу зборів (комітету) кредиторів.
12. Ліквідатор зобов'язаний на вимогу арбітражного суду надавати арбітражному суду всі відомості, які стосуються ліквідаційної процедури.-257- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 9 статті 30 абзац перший вилучити.-258- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Ч.10 с.30 викласти в такій редакції:
"10. Продаж майна банкрута оформляється договорами купівлі-продажу, які укладаються між ліквідатором і покупцем відповідно до Законів України."Відхилено


Враховано
8.Кошти, які надходять у ході ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунку здійснюються виплати кредиторам у порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону.
9. З основного рахунку проводяться поточні виплати:
поточні комунальні та експлуатаційні платежі;
інші витрати, пов'язані із здійсненням ліквідаційної процедури.
10. Продаж майна банкрута оформляється договорами купівлі-продажу, які укладаються між ліквідатором і покупцем відповідно до законів України.
11. Ліквідатор не менше одного разу на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та в ході ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.
12. Ліквідатор зобов'язаний на вимогу арбітражного суду або державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості, які стосуються ліквідаційної процедури.


13. У випадку невиконання або неналежного виконання ліквідаторам своїх обов'язків арбітражний суд за клопотанням зборів (комітету) кредиторів відсторонює ліквідатора від виконання ним своїх обов'язків і призначає нового ліквідатора.


13. У разі невиконання або неналежного виконання ліквідатором своїх обов'язків арбітражний суд за клопотанням комітету кредиторів відсторонює ліквідатора від виконання ним своїх обов'язків і, за пропозицією комітету кредиторів, призначає нового ліквідатора.

Стаття 21. Черговість задоволення претензій кредиторів
Стаття 31. Черговість задоволення вимог кредиторів та органів стягнення
-259- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Передбачити положення про те, що при визнанні підприємства банкрутом виплата заборгованості по заробітній платі та остаточному розрахунку працівників виконується в першочерговому порядку
Див.ст.31
Стаття 31. Черговість задоволення вимог кредиторів

1. Кошти, виручені від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення претензій кредиторів. Передусім покриваються витрати, пов'язані з провадженням справи про банкрутство в арбітражному суді та роботою ліквідаційної комісії, функціонуванням розпорядника майна, а також задовольняються вимоги кредиторів, забезпечені заставою.
1. Кошти, виручені від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, які визнані ухвалою арбітражного суду, в такому порядку.
-260-Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
П. 1 ст. 31 доповнити словами "витрати розпорядника майном на повідомлення кредиторів про порушення справи про банкрутство".
-261- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В п.1 ст.31 вилучити слова: "вимоги, забезпечені заставою".
-262- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
П.1 ст.31 доповнити словами такого змісту: "витрати розпорядника майном на повідомлення кредиторів про порушення справи про банкрутство".
Враховано редакційно


Враховано редакційноВраховано редакційно
1. Кошти, виручені від продажу майна банкрута на задоволення вимог кредиторів, спрямовуються в порядку встановленому цією статтею:-263- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
В абз. 1 ст. 31 після слів «Кошти, виручені від продажу майна банкрута» додати в дужках «(крім випадків особливо небезпечних підприємств)».
Внести додатковий абзац наступного зміста:
«Кошти,виручені від продажу майна особливо небезпечного підприємства в першу чергу спрямовуються на заходи по запобіганню можливої шкоди життю та здоров(ю людей, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу".
Враховано редакційно


2. У першу чергу виконуються зобов'язання перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства або виплат по акціях трудового колективу).

У першу чергу задовольняються:
вимоги, забезпечені заставою;
витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в арбітражному суді та роботою ліквідаційної комісії, в тому числі:
витрати на оплату державного мита;
витрати кредитора на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство;
витрати на публікацію в засобах масової інформації оповіщення про порядок продажу майна банкрута;
витрати на публікацію в засобах масової інформації про відновлення провадження у справі про банкрутство в зв'язку з визнанням мирової угоди недійсною;
витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією і ліквідатора), пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута;
витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), кредиторів на проведення аудиту, якщо такий проводився за рішенням арбітражного суду.
Витрати на оплату праці арбітражних управляючих (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та його винагороди в порядку, передбаченому статтею 27 цього Закону.
Перелічені витрати відшкодовуються ліквідаційною комісією після реалізації нею частини ліквідаційної маси.
-264- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ч.1 ст.31 слова "вимоги, забезпечені заставою" вилучити.
-265- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В абз.2 п.1 ст.ЗI пiсля слiв "вимоги, що забезпеченi заставою" додати "державного та комунального майна".

-266- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Змінити редакційно та доповнити ч.1 підпунктом б) в такій редакції: "б) виплата вихідної допомоги звільненим працівника банкрута;"

-267- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Необхідно узгодити законопроект із діючим Законом України "Про відпустки" ч.2, розділ VI, стаття 26. Так у випадку, коли працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати, та нарахування середнього заробітку для виплати вихідної допомоги працівнику, що звільнюється у зв'язку з банкрутством, повинно відбуватись без врахування відповідного періоду.
При відсутності 2-х повних місяців роботи, що враховується при визначенні середнього заробітку, він повинен нараховуватись з тарифної ставки (посадового окладу) працівників для виплати вихідної допомоги працівнику, що звільнюється у зв'язку з банкрутством.

Відхилено
Враховано редакційно:
всіх форм власності

ВрахованоНе тема цього Закону
1) у першу чергу задовольняються:
а) вимоги, забезпечені заставою;
б) виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута, у тому числі відшкодування кредиту отриманого на ці цілі;
в) витрати, пов'язані з провадженням у справі про банкрутство в арбітражному суді та роботою ліквідаційної комісії, у тому числі:
витрати на оплату державного мита;
витрати заявника на публікацію оголошення про порушення справи про банкрутство;
витрати на публікацію в офіційних друкованих органах інформації про порядок продажу майна банкрута;
витрати на публікацію в засобах масової інформації про відновлення провадження у справі про банкрутство у зв'язку з визнанням мирової угоди недійсною;
витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов'язані з утриманням і збереженням майнових активів банкрута;
витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням арбітражного суду за рахунок їх коштів;
витрати на оплату праці арбітражних керуючих (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в порядку, передбаченому статтею 27 цього Закону.
Перелічені витрати відшкодовуються ліквідаційною комісією після реалізації нею частини ліквідаційної маси, якщо інше не передбачено цим Законом;

3. У другу чергу задовольняються вимоги по державних і місцевих податках та неподаткових платежах до бюджету і вимоги органів державного страхування та соціального забезпечення.

2. У другу чергу задовольняються зобов'язання перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства або виплат за акціями трудового колективу), громадянами, перед якими боржник несе відповідальність за шкоду, заподіяну їхньому життю і здоров'ю - шляхом капіталізації відповідних платежів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також вимоги громадян-довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали до своєї діяльності майно (кошти) довірителів (вкладників).
-268- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Пункт 2 ст. 31 викласти у такій редакції:
"У другу чергу задовольняються забов`язання перед громадянами, перед якими боржник несе відповідальність за шкоду, заподіяну їхньому життю і здоров'ю - шляхом капіталізації відповідних платежів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".


-269- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст. 31 після ч. 2 додати частину 3 такого змісту:
"3. У третю чергу задовольняються вимоги, забезпечені заставою."
Враховано редакційноВідхилено:
у першу чергу
2) у другу чергу задовольняються зобов'язання перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства), громадянами, перед якими банкрут несе відповідальність за шкоду, заподіяну їхньому життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації відповідних платежів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також вимоги громадян-довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);

4. У третю чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою.
3. У третю чергу задовольняються вимоги за податками та зборами (обов'язковими платежами).
-270- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст. 31 в чч. 3-6 замінити слова "третю", "четверту", "п"яту", "шосту" відповідно на "четверту", "п"яту", "шосту", "сьому".
-271- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Пункт 3 ст. 31 викласти у такій редакції:
"У третю чергу задовольняються зобов'язання перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства або виплат за акціями трудового колективу), а також вимоги громадян-довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб'єктів підприємницької діяльності, які залучали до своєї діяльності майно (кошти) довірителів (вкладників)".
-272- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Вважати пункти 3-12 статті відповідно пунктами 5-15.
Відхилено


Інша редакція

Інша редакція
3) у третю чергу задовольняються вимоги по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів);

5. У четверту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства та виплат по акціях членів трудового колективу.

4. У четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою.

-273- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Пункт 4 ст. 31 викласти у такій редакції:
"У четверту чергу задовольняються вимоги, забезпечені заставою".
Інша редакція
4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою, у тому числі і вимоги кредиторів, що виникли з зобов'язань в процедурі нагляду та контролю за розпорядженням майном боржника чи процедури санації боржника;6. У п'яту чергу погашаються всі інші вимоги.

5. У п'яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємств та виплат за акціями членів трудового колективу.
6. У шосту чергу задовольняються інші вимоги.
-274- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст. 31 чч. 3-12 зробити відповідно 4-13.
Інша редакція
5) у п'яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства;
6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.

7. Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої.

7. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження коштів від реалізації майна на рахунок після повного задоволення вимог попередньої.
-275- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В частині 2 пп.7-10 вилучити.
Інша редакція
2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження на рахунок коштів від реалізації майна після повного задоволення вимог попередньої черги.


8. У разі недостатності майна для повного задоволення всіх вимог однієї черги претензії задовольняються пропорційно належній кожному кредиторові сумі.

8. У разі недостатності майна для повного задоволення всіх вимог однієї черги претензії задовольняються пропорційно сумі, що належить кожному кредиторові.
9. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної арбітражним судом вимоги, ліквідаційна комісія не враховує суму майнових вимог цього кредитора.


3. У разі недостатності майна для повного задоволення всіх вимог однієї черги претензії задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.
4. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги ліквідаційна комісія не враховує суму грошових вимог цього кредитора.

9. Вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не розглядаються, і відповідні борги вважаються погашеними.

10. Вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не розглядаються і відповідні борги вважаються погашеними.5. Вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не розглядаються і вважаються погашеними.

10. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

11. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.
Кредитори, чиї вимоги не були задоволені в повному обсязі в ході ліквідаційної процедури, мають право вимоги до третіх осіб, які отримали незаконно майно боржника. Зазначені вимоги можуть бути заявлені протягом трьох років після закінчення провадження по справі про банкрутство.


6. Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.


11. Майно (крім коштів державних підприємств-банкрутів), що залишилося після задоволення вимог кредиторів і членів трудового колективу, передається власникові або відповідному органу приватизації для реалізації, якщо арбітражний суд прийняв ухвалу про ліквідацію юридичної особи-боржника.
Кошти, що залишилися після задоволення державним підприємством-банкрутом вимог кредиторів і членів трудового колективу, зараховуються до відповідного позабюджетного фонду приватизації.
12. У разі якщо арбітражним судом винесено рішення про ліквідацію юридичної особи-банкрута, майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів і членів трудового колективу, передається власникові або уповноваженому ним органу, а майно державних підприємств - відповідному органу приватизації для наступної реалізації. Державні органи приватизації реалізують це майно з подальшим зарахуванням коштів до Державного бюджету.


7. У разі якщо арбітражним судом винесено рішення про ліквідацію юридичної особи-банкрута, майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається власникові або уповноваженому ним органу, а майно державних підприємств - відповідному органу приватизації для наступної реалізації. Державні органи приватизації реалізують це майно з подальшим зарахуванням коштів до державного бюджету.-276- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Ст. 31 доповнити:
"У першочерговому порядку кредиторам та заявникам повертається майно та майновi права, що є в наявностi та якi внесенi кредитором в якостi його внеску до статутного фонду банкрута або передано в його користування, що пiдтверджується вiдповiдним документом".
Інша редакціяСтаття 32. Звіт ліквідатораСтаття 32. Звіт ліквідатора1. Після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до арбітражного суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються:
показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації);
відомості про реалізацію об"єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу;
копії договорів купівлі-продажу та акти передачі майна;
реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;
документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.
Арбітражний суд після заслуховування звіту ліквідатора і членів зборів (комітету) кредиторів або кредитора виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.
-277- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Доповнити ч.1 ст.32 абз.7 такого змісту:
"Ліквідатор одночасно повідомляє державний орган з питань банкрутства про завершення процедури банкрутства."

Враховано
1. Після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до арбітражного суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються:
показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації);
відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу;
копії договорів купівлі-продажу та акти передачі майна;
реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів;
документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.
Арбітражний суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів чи окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.
Ліквідатор одночасно повідомляє державний орган з питань банкрутства про завершення процедури банкрутства.


2. Якщо за результатами ліквідаційного балансу не залишилося майна після задоволення вимог кредиторів, арбітражний суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи-банкрута. Копія цієї ухвали надсилається органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також власнику, (органу, уповноваженому управляти майном).
-278- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Ч.2 ст.32 доповнити словами: "державним податковим органам за місцем знаходження банкрута".
Враховано
2. Якщо за результатами ліквідаційного балансу не залишилося майна після задоволення вимог кредиторів, арбітражний суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи-банкрута. Копія цієї ухвали направляється органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також власнику (органу, уповноваженому управляти майном), державним податковим органам за місцем знаходження банкрута.


3. Якщо майна банкрута вистачило, щоб задовольнити усі вимоги кредиторів, він вважається вільним від боргів і продовжує свою підприємницьку діяльність. Арбітражний суд може винести ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилась від боргів, лише у випадках, коли у неї залишилось майнових активів менше, ніж вимагається для її функціонування згідно із законодавством.


3. Якщо майна банкрута вистачило, щоб задовольнити усі вимоги кредиторів, він вважається таким, що не має боргів, і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. Арбітражний суд може винести ухвалу про ліквідацію юридичної особи, що звільнилася від боргів, лише у разі, якщо в неї залишилося майнових активів менше, ніж вимагається для її функціонування згідно із законодавством.


4. У випадку, коли арбітражний суд дійшов висновку, що ліквідатор не виявив або не реалізував усі наявні майнові активи ліквідаційної маси, необхідні для повного задоволення кредиторів, він виносить ухвалу про призначення нового ліквідатора. Новий ліквідатор має утворити ліквідаційну комісію і діяти згідно з вимогами цього Закону.


4. У разі якщо арбітражний суд дійшов висновку, що ліквідатор не виявив або не реалізував усі наявні майнові активи ліквідаційної маси, необхідні для повного задоволення кредиторів, він виносить ухвалу про призначення нового ліквідатора. Новий ліквідатор має утворити ліквідаційну комісію і діяти згідно з вимогами цього Закону.5. Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати арбітражному судові ліквідаційний баланс, який має засвідчити відсутність майна у банкрута.5. Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати арбітражному суду ліквідаційний баланс, який має засвідчити відсутність майна у банкрута.


Стаття 33. Звільнення працівників. Пільги і компенсації звільненим працівникам


Стаття 33. Звільнення працівників боржника. Пільги і компенсації звільненим працівникам


1. Звільнення працівників суб'єктів банкрутства може проводиться після порушення справи про банкрутство та призначення арбітражним судом розпорядника майна відповідно до вимог Кодексу законів України про працю з особливостями, передбаченими цим Законом.
-279-Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
-280- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
П. 1 ст. 33 викласти у такій редакції:
"Звільнення працівників суб`єктів банкрутства може проводитись після винесення рішення арбітражним судом про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури".
Інша редакція
1. Звільнення працівників боржника може провадитися після порушення провадження у справі про банкрутство та призначення арбітражним судом розпорядника майна відповідно до вимог Кодексу законів України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.


2. Вихідна допомога звільненим працівникам боржника виплачується арбітражним керуючим за рахунок майна боржника, реалізованого в процедурі санації або ліквідації боржника.


2. Вихідна допомога звільненим працівникам боржника виплачується арбітражним керуючим у порядку, встановленому цим Законом.


3. Питання про працевлаштування звільнених працівників вирішується відповідно до Закону України "Про зайнятість населення". На звільнених працівників суб'єктів банкрутства поширюються гарантії, встановлені статтею 26 зазначеного Закону.
-281- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
У п.3 частину 2 вилучити.
Враховано редакційно
3. Питання про працевлаштування звільнених працівників вирішується відповідно до Закону України "Про зайнятість населення". На звільнених працівників суб'єктів банкрутства поширюються гарантії, встановлені статтею 26 зазначеного Закону.
Стаття 34. Зберігання фінансово-господарських документівСтаття 34. Зберігання фінансово-господарських документів1. У разі ліквідації юридичної особи-банкрута засновники чи власники його майна, а також посадові особи банкрута (незалежно від форм власності) зобов'язані забезпечити належне оформлення та зберігання всіх фінансово-господарських документів та їх передачу ліквідатору.


1. Ліквідатор забезпечує належне оформлення та зберігання всіх фінансово-господарських документів банкрута протягом ліквідаційної процедури.2. Ліквідатор забезпечує зберігання цих документів протягом усього періоду його роботи.

3. По закінченні роботи ліквідатора фінансово-господарські документи банкрута передаються до архівних організацій для подальшого зберігання згідно із законодавством.


2. Після затвердження звіту ліквідатора та закінчення його роботи фінансово-господарські документи банкрута передаються до архівних організацій для подальшого зберігання згідно із законодавством.


Розділ ІV Мирова угодаРозділ ІV. Мирова угодаСтаття 35. Мирова угода та строк її укладенняСтаття 35. Мирова угода та строк її укладення1. Під мировою угодою в справі про банкрутство розуміється процедура досягнення угоди між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або), розстрочки, а також санації (часткове прощення) кредиторами боргів боржника.
-282- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
У ч.1 ст.35 виключити слова: "санаці (часткове".
Враховано
1. Під мировою угодою в справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником та кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки, а також прощення кредиторами боргів боржника, яка оформляється угодою сторін.


2. Мирова угода між боржником і кредиторами може бути укладена на будь-якому етапі провадження у справі про банкрутство.


2. Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії провадження у справі про банкрутство.


3.Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймаються зборами кредиторів більшістю голосів кредиторів і вважається прийнятим при умові, що за нього проголосували всі кредитори по зобов'язаннях, що забезпечені заставою майна боржника.


3. Рішення про укладення мирової угоди від імені кредиторів приймається комітетом кредиторів більшістю голосів кредиторів - членів комітету та вважається прийнятим при умові, що кредитори за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна боржника, висловили письмову згоду про укладення мирової угоди.4. Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором), які підписують її.
5. Від кредиторів мирову угоду підписує особа, уповноважена зборами кредиторів.


4. Рішення про укладення мирової угоди приймається від імені боржника керівником боржника чи арбітражним керуючим (керуючим санацією, ліквідатором), які виконують повноваження органів управління та керівника боржника, які підписують її.
5. Від кредиторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів.6. Дозволяється участь в укладенні мирової угоди третіх осіб (санаторів), які беруть на себе права і зобов'язання, що передбачені мировою угодою. В цьому випадку мирову угоду підписують і треті особи.

Стаття 36. Умови укладення мирової угоди


Стаття 36. Умови укладення мирової угоди


1. Мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог третьої та наступної черги, передбачених у статті 31 цього Закону.


2. Державні податкові органи та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані погодитися на задоволення тільки частини вимог, якщо внаслідок такої уступки підприємство відновить свою господарську діяльність і матиме змогу сплачувати наступні обов'язкові платежі. Державні податкові органи та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані при укладенні мирової угоди погодитися на санацію (прощення) всіх боргів по сплаті податків та зборів (обов'язкових платежів), строк сплати яких наступив за два повних календарних роки до дня подачі заяви про порушення справи про банкрутство до арбітражного суду та на розстрочку (відстрочку) до шести років по боргам, строк сплати яких менший двох календарних років до дня подачі заяви про порушення справи про банкрутство до арбітражного суду. Зазначену мирову угоду підписує керівник регіонального відділення державного податкового органу за місцезнаходженням боржника.

-283- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В пункті 1 ст. 36 слово: "третьої" замінити на слово: "четвертої".
-284- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В пункті 2 ст. 36 слова: "санацію (прощення)" замінити на слово: "прощення".
Інша редакція
Враховано
1. Мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог забезпечених заставою другої та наступних черг, передбачених статтею 31 цього Закону.
2. Державні податкові органи та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані погодитися на задоволення частини вимог з метою забезпечення відновлення платоспроможності підприємства. Державні податкові органи та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані при укладенні мирової угоди погодитися на прощення (списання) всієї заборгованості по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів), яка виникла за два повних календарних роки до дня подачі заяви про порушення справи про банкрутство до арбітражного суду та на прощення (списання) частини заборгованості чи її розстрочку (відстрочку) до шести років, яка виникла у строк менший двох календарних років до дня подачі заяви про порушення справи про банкрутство до арбітражного суду. Зазначену мирову угоду підписує керівник регіонального відділення державного податкового органу за місцем знаходження боржника.
3. Для кредиторів, які не брали участі у голосуванні або не дали згоди на укладення мирової угоди, не можуть бути встановлені умови гірші, ніж для тих, що дають згоду на укладення мирової угоди кредиторів, вимоги яких віднесені до однієї черги.


3. Для кредиторів, які не брали участі в голосуванні або проголосували проти укладення мирової угоди, не можуть бути встановлені умови гірші, ніж для тих, що дають згоду на укладення мирової угоди, вимоги яких віднесені до однієї черги.


Стаття 37. Укладення мирової угоди і введення її в дію


Стаття 37. Укладення мирової угоди та набрання нею чинності


1. Мирова угода укладається у письмовій формі і підлягає затвердженню арбітражним судом, про що вказується в ухвалі арбітражного суду про припинення провадження по справі про банкрутство. Якщо мирова угода укладається під час ліквідаційної процедури, арбітражний суд виносить ухвалу про затвердження мирової угоди.


1. Мирова угода укладається у письмовій формі та підлягає затвердженню арбітражним судом, про що зазначається в ухвалі арбітражного суду про припинення провадження у справі про банкрутство.


2. Мирова угода набуває чинності з дня її затвердження арбітражним судом і є обов'язковою для боржника, кредиторів третьої та наступної черги, а також для третіх осіб, які беруть у ній участь.2. Мирова угода набирає чинності з дня її затвердження арбітражним судом і є обов'язковою для боржника (банкрута), кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою, кредиторів другої та наступних черг.3. Одностороння відмова від мирової угоди не допускається.
4. Мирова угоди має містити положення про розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника та (або) про припинення зобов'язань боржника шляхом уступки частини вимог, прощення боргу чи оновлення зобов'язань чи іншими способами передбаченими законодавством.


3. Одностороння відмова від мирової угоди не допускається.
4. Мирова угоди має містити положення про:
розміри, порядок і строки виконання зобов'язань боржника інвестором;
припинення зобов'язань боржника шляхом уступки частини вимог;
відстрочку чи розстрочку, чи прощення (списання) боргів чи їх частини.
Крім цього мирова угода може містити умови про:
виконання зобов'язань боржника третіми особами;
обмін вимог кредиторів на акції;
задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать законодавчим актам.5. Мирова угода може містити умови про:
відстрочку чи розстрочку чи санацію (прощення боргів) виконання зобов'язань боржника;
уступку права вимоги боржника;
виконання зобов'язань боржника третіми особами;
обмін вимог на акції;
задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать законодавчим актам.
-285- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз.1 п. 5 ст. 37 слова: "санацію (прощення боргів)" замінити на слова: "прощення боргів".
ВрахованоСтаття 38. Розгляд мирової угоди в арбітражному суді


Стаття 38. Розгляд мирової угоди в арбітражному суді1. Мирова угода укладається при умові погашення заборгованості по вимогам кредиторів першої та другої черги , а саме:
боржник, розпорядник майна чи керуючий санацією чи ліквідатор протягом п'яти днів з дня укладення мирової угоди повинен подати до арбітражного суду заяву про затвердження мирової угоди.
До заяви про затвердження мирової угоди додаються:
текст мирової угоди;
протокол зборів кредиторів, що приймали рішення про укладення мирової угоди;
список кредиторів із зазначенням їхньої адреси і суми заборгованості, номер, що ідентифікує платника податків;
документи, що свідчать про погашення заборгованості кредиторів першої та другої черги;
письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні про укладення мирової угоди чи голосували проти укладення мирової угоди.
-286- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В пункті 1 ст. 38 слова: "першої та другої черги" замінити на слова: "першої, другої та третій черги".

Інша редакція
1. Арбітражний керуючий протягом п'яти днів з дня укладення мирової угоди повинен подати до арбітражного суду заяву про затвердження мирової угоди.
До заяви про затвердження мирової угоди додаються:
текст мирової угоди;
протокол засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про укладення мирової угоди;
список кредиторів із зазначенням їхньої адреси і номер, що ідентифікує платника податків та суми заборгованості;
зобов'язання, боржника щодо відшкодування усіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу згідно зі статтею 31 цього Закону, крім вимог кредиторів, забезпечених заставою;
письмові заперечення кредиторів, які не брали участі в голосуванні про укладення мирової угоди чи голосували проти укладення мирової угоди за їх наявності.2. Про дату розгляду мирової угоди арбітражний суд повідомляє заінтересованих осіб. Неявка викликаних осіб на засідання суду не перешкоджає розгляду справи про банкрутство.


2. Про дату розгляду мирової угоди арбітражний суд повідомляє сторони мирової угоди.
Арбітражний суд зобов'язаний заслухати кожного присутнього на засідані кредитора, у якого виникли заперечення щодо укладення мирової угоди, навіть якщо на засіданні комітету кредиторів він голосував за укладення мирової угоди.3. Арбітражний суд зобов'язаний заслухати кожного присутнього на засіданні кредитора, який не дає згоди на укладення мирової угоди, навіть якщо на зборах кредиторів він голосував за укладення мирової угоди.
-287- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Ч.3 ст.38 викласти в такій редакції:
"3. Арбітражний суд має право відмовити в затвердженні мирової угоди у разі:
Враховано
3. Арбітражний суд має право відмовити в затвердженні мирової угоди у разі:
порушення порядку укладення мирової угоди, встановленого цим Законом;
протиріччя умов мирової угоди законодавству.порушення порядку укладення мирової угоди, встановленого цим Законом;
протиріччя умов мирової угоди діючому законодавству."

4. Про відмову затвердити мирову угоду арбітражний суд виносить ухвалу, яка може бути перевірена у порядку нагляду.
У разі винесення арбітражним судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди мирова угода вважається неукладеною.

-288- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Ст.38 і ст.39 відредагувати.
Враховано
5. З дня затвердження мирової угоди відповідно керівник боржника, керуючий санацією або ліквідатор приступають до погашення заборгованості боржника перед кредиторами згідно з умовами мирової угоди.


6. Затвердження мирової угоди арбітражним судом є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство.


7. З дня затвердження мирової угоди арбітражним судом припиняються повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
Керуючий санацією або ліквідатор виконують обов'язки керівника боржника до призначення нового керівника боржника.


8. Винесення арбітражним судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди не перешкоджає укладенню нової мирової угоди з іншими умовами.Стаття 39. Недійсність мирової угоди або її розірвання


Стаття 39. Недійсність мирової угоди або її розірвання та наслідки невиконання мирової угоди1. За заявою будь-кого із кредиторів мирова угода може бути визнана арбітражним судом недійсною, якщо боржник подав недостовірні відомості про своє майно в бухгалтерському балансі або в інших документах, що свідчать про фінансове та майнове становище боржника (банкрута).
-289- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Ч.1 ст.39 доповнити абзацами такого змісту:
"вона містить умови, що ущемляють права і законні інтереси окремих кредиторів;
виконання мирової угоди призведе боржника до банкрутства;
за наявності інших підстав недійсності угоди, передбачених цивільним законодавством України."
Враховано
1. За заявою будь-кого із кредиторів мирова угода може бути визнана арбітражним судом недійсною, якщо:
боржником подані недостовірні відомості про своє майно в бухгалтерському балансі або в інших документах, що свідчать про фінансове та майнове становище боржника (банкрута);
виконання мирової угоди призведе боржника до банкрутства;
існують інші підстави недійсності угоди, передбачені цивільним законодавством України.2. Мирова угода може бути розірвана за згодою сторін або за рішенням арбітражного суду у випадках:
невиконання боржником умов стосовно не менше третини вимог кредиторів мирової угоди;
тривалого погіршення фінансового становища боржника (банкрута);
провадження боржником, арбітражним керуючим дій, які завдають збитків правам та законним інтересам кредиторів.
-290- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Ч.3 ст.39 викласти в такій редакції:
"3. Вимоги кредиторів, по яких зроблені розрахунки згідно з умовами мирової угоди, вважаються погашеними. Кредитори, чиї вимоги при їх задоволенні обмежували права та законні інтереси інших осіб, зобов'язані повернути все отримане в порядку виконання мирової угоди."
Враховано
2. Визнання мирової угоди недійсною є підставою для поновлення провадження у справі про банкрутство, про що арбітражним судом виноситься ухвала, яка може бути перевірена в порядку нагляду.3. У разі визнання мирової угоди недійсною або її розірвання ті вимоги кредиторів, за якими були надані відстрочки належних їм платежів або санація (прощення) боргів, у незадоволеній їх частині відновлюються в повному розмірі.
-291- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В пункті 3 ст. 39 слова: "санація (прощення)" замінити на слово: "прощення".

Враховано
3. Вимоги кредиторів, по яких зроблені розрахунки згідно з умовами мирової угоди, вважаються погашеними. Кредитори, чиї вимоги при їх задоволенні обмежували права та законні інтереси інших осіб, зобов'язані повернути все отримане в порядку виконання мирової угоди.
4. Затвердження мирової угоди арбітражним судом є підставою для зупинення справи про банкрутство.
5. З дня затвердження мирової угоди арбітражним судом припиняються повноваження розпорядника майна, керуючого санацією чи ліквідатора.
Керуючий санацією або ліківідатор виконують обов'язки керівника боржника до призначення нового керівника боржника.
-292- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Змінити редакційно ст.39 у зв'язку з пропозиціями н.д.
Враховано
4. Повідомлення про відновлення провадження у справі про банкрутство боржника публікується в офіційних друкованих виданнях.
5. Мирова угода може бути розірвана за рішенням арбітражного суду у разі:
невиконання боржником щодо не менш як третини вимог кредиторів;
провадження боржником дій, які завдають збитків правам та законним інтересам кредиторів.
6. З дня затвердження мирової угоди відповідно керівник боржника, керуючий санацією або ліквідатор приступають до погашення заборгованості боржника перед кредиторами.
7. Арбітражний суд має право відмовити в затвердженні мирової угоди у випадках:
не погашення заборгованості кредиторів першої та другої черги;
порушення порядку укладення мирової угоди, встановленого цим законодавством;
недотримання умов мирової угоди;
порушення прав третіх осіб (санаторів);
суперечність умов мирової угоди діючому законодавству.

-293- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В пункті 7 ст. 39 слова: "першої та другої черги" замінити на слова: "першої, другої та третьої черги".


Інша редакція
6. Розірвання мирової угоди арбітражним судом щодо окремого кредитора не тягне її розірвання стосовно інших кредиторів.


8. Про відмову затвердити мирову угоду арбітражний суд виносить ухвалу, яка може бути оскаржена.
У разі винесення арбітражним судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди мирова угода вважається неукладеною.
9. По заяві боржника, арбітражного керуючого, кредитора мирова угода може бути визнана недійсною:
якщо вона містить умови, що передбачають переваги для окремих кредиторів або ущемлення прав і законних інтересів окремих кредиторів;
якщо виконання мирової угоди призведе боржника до банкрутства;
і за наявності інших підстав недійсності угоди, передбачених цивільним законодавством України.


7. У разі визнання мирової угоди недійсною або її розірвання ті вимоги кредиторів, за якими були надані відстрочки належних їм платежів або прощення боргів, у незадоволеній їх частині відновлюються в повному розмірі.

8. У разі невиконання мирової угоди кредитори можуть пред'явити свої вимоги до боржника в обсязі, передбаченому цією мировою угодою. У разі порушення справи про банкрутство цього ж боржника, обсяг вимог кредиторів щодо яких було укладено мирову угоду, визначається в межах, передбачених зазначеною мировою угодою.


10. Визнання мирової угоди недійсною є підставою для відновлення провадження в справі про банкрутство, про що арбітражним судом виноситься ухвала, яка може бути оскаржена.
11. Кредитори першої та другої черги не повертають отримане ними в рахунок заборгованості.
12. Вимоги кредиторів, по яких зроблені розрахунки згідно з умовами мирової угоди вважаються погашеними. Кредитори, чиї вимоги при їх задоволенні обмежували права і законні інтереси інших осіб, зобов'язані повернути все отримане в порядку виконання мирової угоди.-294- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В пункті 11 ст. 39 слова: "першої та другої черги" замінити на слова: "першої, другої та третьої черги".Інша редакція13. Повідомлення про відновлення провадження по справі про банкрутство боржника публікується в офіційних друкованих виданнях.
14. Розірвання мирової угоди, затвердженої арбітражним судом, угодою між окремими кредиторами і боржником, не допускається.

15. Розірвання мирової угоди арбітражним судом щодо окремого кредитора не тягне її розірвання стосовно інших кредиторів.
16. Винесення арбітражним судом ухвали про відмову в затвердженні мирової угоди не перешкоджає укладенню нової мирової угоди.

Розділ V. ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ


Розділ V. Припинення провадження у справі про банкрутство


Стаття 22. Припинення справи про банкрутство

Стаття 40. Припинення провадження у справі


Стаття 40. Припинення провадження у справі про банкрутство

За результатами роботи ліквідаційної комісії остання подає арбітражному суду ліквідаційний баланс. Арбітражний суд після заслуховування членів ліквідаційної комісії і зборів або комітету кредиторів виносить ухвалу про затвердження ліквідаційного балансу або призначення нових ліквідаторів.
1. Арбітражний суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо:


1. Арбітражний суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо:

Якщо за результатами ліквідаційного балансу не залишилось майна після задоволення вимог кредиторів, арбітражний суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.
1) боржник не є юридичною особою або не включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;


1) боржник не включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України або до реєстру суб'єктів підприємницької діяльності;

Якщо майна банкрута вистачило, щоб задовольнити усі вимоги кредиторів, він вважається вільним від боргів і продовжує свою підприємницьку діяльність. Арбітражний суд може винести ухвалу про реорганізацію (ліквідацію) юридичної особи, що звільнилася від боргів, тільки у випадках, коли у неї залишилось майнових активів менше, ніж вимагається для її функціонування згідно з законодавством, або за клопотанням власників її майна.
2) подано заяву про визнання банкрутом ліквідованої або реорганізованої (крім реорганізації у формі перетворення) юридичної особи;


2) подано заяву про визнання банкрутом ліквідованої або реорганізованої (крім реорганізації у формі перетворення) юридичної особи;


3) затверджено умови санації юридичної особи-боржника в порядку, передбаченому цим Закону;

4) стосовно юридичної особи - боржника раніше була порушена справа про банкрутство, яка на час виявлення цієї обставини не припинена провадженням або заява залишена без розгляду;


3) стосовно юридичної чи фізичної особи - боржника раніше було порушено справу про банкрутство, яку на час виявлення цієї обставини не припинено провадженням або заяву залишено без розгляду;
4) затверджено умови санації юридичної особи - боржника в порядку, передбаченому цим Законом;
5) затверджено мирову угоду;


5) затверджено звіт ліквідатора в порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону;


6) затверджено звіт ліквідатора в порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону;


6) боржник виконав усі зобов'язання перед кредиторами;


7) боржник виконав усі зобов'язання перед кредиторами;7) кредитори не висунули майнових вимог до боржника після оголошення ним про своє банкрутство.


8) кредитори не висунули майнових вимог до боржника після оголошення ним про своє банкрутство.


2. Про припинення провадження у справі про банкрутство виноситься ухвала, яка може бути перевірена в порядку нагляду.
Провадження у справах про банкрутство може бути припинено у випадках, передбачених підпунктами 1,2 і 3 частини першої, на всіх стадіях процесу, тобто як до, так і після визнання боржника банкрутом; у випадках, передбачених пунктами 4 і 6,


2. Про припинення провадження у справі про банкрутство виноситься ухвала, яка може бути перевірена в порядку нагляду.
Провадження у справах про банкрутство може бути припинено у випадках, передбачених підпунктами 1, 2, 4 та 5 частини першої цієї статті, на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство, тобто як до, так і після визнання боржника банкрутом; у випадках, передбачених пунктами 3, 7 і 8, - лише до визнання боржника банкрутом, а у випадку, передбаченому підпунктом 6, - лише після визнання боржника банкрутом.- лише до визнання боржника банкрутом, а у випаду, передбаченому підпунктом 5, - лише після визнання боржника банкрутом.

Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 41. Загальні положення

Відносини, пов`язані з банкрутством банків, містоутворюючих, сільськогосподарських, страхових, кредитних організацій, інших категорій суб'єктів підприємницької діяльності регулюються цим Законом з особливостями, передбаченими цим розділом.


-295- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
В ст. 41 після слів «Відносини, пов(язані з банкрутством банків, містоутворюючих» додати «особливо небезпечних підприємств».
-296- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Статтю 41 викласти в редакції:
"Відносини, пов'язані з банкрутством державних підприємств, підприємств з часткою держави у статутному фонді більше 50 відсотків, підприємств з чисельністю працюючих понад 500 чоловік, створених в процесі приватизації державного майна незалежно від способу приватизації, банків, містоутворюючих, сільськогосподарських підприємств, страхових та кредитних організацій, інших категорій суб'єктів підприємницької діяльності регулюються цим Законом з особливостями, передбаченими цим розділом."
ВрахованоВраховано частково редакційно


Розділ VI. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності


Стаття 41. Загальні положення

Відносини, пов`язані з банкрутством містоутворюючих, особливо небезпечних, сільськогосподарських підприємств, страхових, інших категорій суб'єктів підприємницької діяльності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

-297- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Після статті 41 додати статтю 41-1:
"Стаття 41-1. Особливості процедури банкрутства державних підприємств та підприємств з часткою держави у статутному фонді більше 50 відсотків.
1. Арбітражний суд, розглядаючи в попередньому засіданні вимоги кредиторів до державного підприємства або підприємства з часткою держави у статутному фонді більше 50 відсотків (далі - державного підприємства), в разі визнання вимог ухвалює рішення про призначення процедури санації боржника.
З моменту оголошення такого рішення органи, уповноважені власником державного майна на управління боржником, втрачають свої повноваження. Відповідні права передаються державному органу з питань банкрутства.
2. Арбітражний суд відсторонює керівника боржника від посади і призначає розпорядника майна з повновженнями, передбаченими цим Законом. Розпорядником обов"язково призначається державний службовець органу з питань банкрутства, який виконує свої обов"язки до призначення нового керівника підприємства боржника і діє без ліцензії.
Особливості виписані в загальній процедурі банкрутства
3. За погодженням з працівниками боржника державний орган з питань банкрутства протягом місяця призначає нового керівника. Пропозиції щодо кандидатів на посаду керівника можуть висловлювати Фонд державного майна, відповідне галузеве міністерство, органи місцевого самоврядування, державні адміністрації.
4. Державний орган з питань банкрутства з моменту призначення розпорядника майна боржника організовує комплексну ревізію фінансово-господарської діяльності боржника з участю представників Контрольно-ревізійної служби, Державної податкової адміністрації, прокуратури, Міністерства внутрішніх справ.

5. Новий керівник боржника протягом трьох місяців з моменту призначення подає план санації підприємства до державного органу з питань банкрутства і після його затвердження - до арбітражного суду. При цьому правила, встановлені цим Законом, щодо переведення боргу на санатора та внесення завдатку у розмірі десяти відсотків від суми кредиторської заборгованості боржника не застосовуються.
Якщо державний орган з питань банкрутства протягом трьох місяців з моменту призначення розпорядника майна не може призначити керівника, який здатен розробити план санації, пошук і призначення санатора здійснюються в порядку, визначеному цим Законом для недержавних підприємств.
6. План санації боржника затверджується ухвалою арбітражного суду на термін не більше трьох років але не менше одного року. За заявою кредиторів арбітражний суд може встановити мінімальний термін, після настання якого стан виконання плану санації розглядається судом, але не менше одного року. Арбітражний суд може продовжити строк виконання плану санації понад три роки в разі зменшення заборгованості.

7. Кредитори мають право:
подавати арбітражному суду заперечення щодо плану санації;
подавати арбітражному суду докази щодо загрози їхнього банкрутства і клопотання щодо сплати частки боргу протягом терміну санації;
контролювати виконання плану санації.
8. Державний орган з питань банкрутства за наслідками ревізії фінансово-господарської діяльності боржника зобов"язаний вжити заходів для звернення боржника до арбітражного суду про визнання частково або повністю недійсними угод, виконання яких призвело до неплатоспроможності боржника, в порядку, передбаченому цим Законом. Недійсними можуть визнаватись угоди, укладені починаючи з 1 січня 1992 року.

10. Арбітражний суд ухвалює рішення про початок процедури ліквідації боржника у випадках:
коли протягом шести місяців з моменту призначення розпорядника майна до арбітражного суду не подано план санації;
коли не виконується план санації, але не раніше трьох років з моменту затвердження плану санації.
11. Ліквідатор призначається арбітражним судом за поданням державного органу з питань банкрутства з числа державних службовців цього органу. Ліквідатор діє без ліцензії в порядку, визначеному цим Законом."

-298- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Додати ст. 41-2:
"Стаття 41-2. Особливості процедури банкрутства підприємств з чисельністю працюючих понад 500 чоловік, створених в процесі приватизації державного майна.
Загальна процедура
1. Арбітражний суд, розглядаючи в попередньому засіданні вимоги кредиторів до боржника, створеного в процесі приватизації державного майна незалежно від способу приватизації, якщо чисельність працюючих боржника більше 500 чоловік, в разі визнання вимог ухвалює рішення про призначення процедури санації боржника.

2. Арбітражний суд відсторонює керівника боржника від посади і призначає розпорядника майна з повновженнями, передбченими цим Законом. Розпорядником обов"язково призначається державний службовець органу з питань банкрутства, який виконує свої обов"язки до призначення санатора і діє без ліцензії.
3. Державний орган з питань банкрутства з моменту призначення розпорядника майна боржника організовує комплексну ревізію фінансово-господарської діяльності боржника з участю представників Контрольно-ревізійної служби, Державної податкової адміністрації, прокуратури, Міністерства внутрішніх справ.

4. Санатор боржника призначається арбітражним судом за поданням державного органу з питань банкрутства, узгодженим з кредиторами. При цьому правила, встановлені цим Законом, щодо переведення боргу на санатора та внесення завдатку у розмірі десяти відсотків від суми кредиторської заборгованості боржника не застосовуються. Якщо санатором призначається державний службовець державного органу з питань банкрутства, він діє без ліцензії.
План санації боржника затверджується в порядку, визначеному цим Законом для недержавних підприємств.

5. План санації боржника затверджується ухвалою арбітражного суду на термін не більше трьох років але не менше одного року. За заявою кредиторів арбітражний суд може встановити мінімальний термін, після настання якого стан виконання плану санації розглядається судом, але не менше одного року. Арбітражний суд може продовжити строк виконання плану санації понад три роки в разі зменшення заборгованості.
6. Державний орган з питань банкрутства за наслідками ревізії фінансово-господарської діяльності боржника зобов"язаний вжити заходів для звернення санатора до арбітражного суду про визнання частково або повністю недійсними угод, виконання яких призвело до неплатоспроможності боржника, в порядку, передбаченому цим Законом. Недійсними можуть визнаватись угоди, укладені починаючи з 1 січня 1992 року.

7. Арбітражний суд ухвалює рішення про початок процедури ліквідації боржника у випадках:
коли протягом шести місяців з моменту призначення розпорядника майна до арбітражного суду не подано план санації;
коли не виконується план санації, але не раніше трьох років з моменту затвердження плану санації."
Стаття 42. Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств
1. Для цілей цього Закону містоутворюючими підприємствами визнаються юридичні особи, кількість працівників яких з урахуванням членів їхніх сімей складає не менше половини чисельності населення відповідного населеного пункту.
Положення цієї статті застосовуються також до підприємства, кількість працівників якого перевищує п`ять тисяч осіб.
-299- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
У пункті 1 ст. 42 замінити слова «не менше половини чисельності населення» на «не менше двадцяти відсотків чисельності населення».Інша редакція
Стаття 42. Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств

1. Для цілей цього Закону містоутворюючими підприємствами визнаються юридичні особи, кількість працівників яких з урахуванням членів їхніх сімей складає не менше половини чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці, у якій розташована така юридична особа.
Положення цієї статті застосовуються також до підприємства, кількість працівників якого перевищує п`ять тисяч осіб.


2. Для розгляду справи про банкрутство містоутворюючого підприємства, особою, що бере участь у справі про банкрутство, визнається орган місцевого самоврядування відповідної території.

-300- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 2 ст.42 пiсля слiв "визначається орган мiсцевого самоврядування" додати "вiдповiдної територiальної громади".
Враховано редакційно
2. При розгляді справи про банкрутство містоутворюючого підприємства учасникам провадження у справі про банкрутство визнається орган місцевого самоврядування відповідної териториторіальної громади адміністративно-територіальної одиниці.


Учасниками справи про банкрутство містоутворюючого підприємства арбітражним судом можуть бути визнані центральні органи виконавчої влади.Учасниками справи про банкрутство містоутворюючого підприємства арбітражним судом можуть бути визнані центральні органи виконавчої влади.
Докази, що підтверджують статус містоутворюючого підприємства чи наявність більше п`яти тисяч працівників, арбітражному суду надає боржник.


Докази, що підтверджують належність боржника до містоутворюючих підприємств, арбітражному суду надає боржник.


3. Якщо зборами кредиторів не прийняте рішення про введення процедури санації, арбітражний суд має право відкрити процедуру санації за клопотанням органа місцевого самоврядування або залученого до участі в справі про банкрутство відповідного центрального органу виконавчої влади за умови надання поруки по зобов`язаннях боржника.
Порука по зобов`язаннях боржника надається відповідно уповноваженими особами органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади.
4. Орган місцевого самоврядування або центральний орган виконавчої влади, які поручилися по зобов`язаннях боржника, мають право запропонувати арбітражному суду кандидатуру санатора.
У випадках, коли процедура санації введена на умовах, передбачених цією статтею, поручитель несе солідарну відповідальність за зобов`язаннями боржника перед його кредиторами.

3. Якщо комітетом кредиторів не прийнято рішення про санацію, арбітражний суд може прийняти рішення про проведення санації за клопотанням органу місцевого самоврядування або відповідного центрального органу виконавчої влади за умови укладення з кредиторами договору поруки за зобов`язаннями боржника.
Договір поруки за зобов`язаннями боржника укладається відповідно уповноваженими особами органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади.
4. Орган місцевого самоврядування або центральний орган виконавчої влади, які поручилися за зобов`язаннями боржника, мають право запропонувати арбітражному суду кандидатуру керуючого санацією, інвестора.
У разі невиконання зобов'язання боржником поручителі несуть солідарну відповідальність за зобов`язаннями боржника перед його кредиторами.


5. Процедура санації містоутворюючого підприємства за клопотанням органу місцевого самоврядування може бути продовжена арбітражним судом на один рік.
Підставою для продовження процедури санації містоутворюючого підприємства на строк, передбачений цим пунктом, може бути план фінансового оздоровлення містоутворюючого підприємства. План фінансового оздоровлення містоутворюючого підприємства може передбачати інвестування в його діяльність, працевлаштування його працівників, створення нових робочих місць та інші способи відновлення платоспроможності боржника містоутворюючого підприємства.
6. За клопотанням органу місцевого самоврядування або залученого до участі у справі центрального органу виконавчої влади за умови надання поруки за зобов`язаннями боржника строк процедури санації містоутворюючого підприємства може бути продовженим арбітражним судом до десяти років. Боржник і його поручитель в цьому випадку зобов`язані розрахуватися з кредиторами протягом одного року, якщо інше не передбачене законом.


5. Процедура санації містоутворюючого підприємства за клопотанням органу місцевого самоврядування може бути продовжена арбітражним судом на один рік.
Підставою для продовження процедури санації містоутворюючого підприємства на строк, передбачений абзацом першим цієї частини, є план фінансового оздоровлення містоутворюючого підприємства. План фінансового оздоровлення містоутворюючого підприємства може передбачати внесення інвестицій, працевлаштування його працівників, створення нових робочих місць та інші способи відновлення платоспроможності боржника містоутворюючого підприємства.
6. За клопотанням органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, які є учасниками провадження у справі про банкрутство за умови укладення договору поруки за зобов`язаннями боржника строк процедури санації містоутворюючого підприємства може бути продовженим арбітражним судом до десяти років. Боржник і його поручитель у цьому разі зобов`язані розрахуватися з кредиторами протягом трьох років, якщо інше не передбачено цим Законом.
Невиконання вимог цієї частини є підставою для визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.Невиконання вимог цієї частини є підставою для визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
7. Уряд України або органи місцевого самоврядування в особі їх уповноважених органів мають право в будь-який час до закінчення процедури санації містоутворюючого підприємства розрахуватися з усіма кредиторами в порядку передбаченому цим Законом.
Задоволення вимог кредиторів здійснюється в порядку черговості згідно з статтею 31 цього Закону.
У випадку задоволення вимог кредиторів по грошових зобов`язаннях і обов`язкових платежах в порядку передбаченому абзацами першим і другим цієї частини, провадження по справі про банкрутство підлягає припиненню.


7. Кабінет Міністрів України або органи місцевого самоврядування в особі їх уповноважених органів мають право в будь-який час до закінчення процедури санації містоутворюючого підприємства розрахуватися з усіма кредиторами в порядку, передбаченому цим Законом.
Задоволення вимог кредиторів здійснюється в порядку черговості згідно зі статтею 31 цього Закону.
У разі задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов`язаннями та обов`язковими платежами в порядку, передбаченому цим Законом, провадження у справі про банкрутство припиняється.


8. З метою задоволення вимог кредиторів в ході санації може бути здійснений продаж підприємства.
За наявності клопотання органу місцевого самоврядування або залученого до участі у справі про банкрутство відповідного центрального органу виконавчої влади продаж підприємства провадиться шляхом проведення конкурсу.


8. З метою задоволення вимог кредиторів у процедурі санації може бути здійснено продаж майна боржника як цілісного майнового комплексу або частини його майна згідно із законодавством.
За наявності клопотання органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, які є учасниками провадження у справі про банкрутство продаж майна боржнику як цілісного майнового комплексу провадиться шляхом проведення конкурсу.9. Обов`язковими умовами конкурсу є:
збереження робочих місць для не менше як 70 відсотків працівників, зайнятих на підприємстві на момент його продажу;
зобов`язання покупця у випадку зміни профілю діяльності підприємства перенавчити чи працевлаштувати зазначених працівників.
Інші умови конкурсу можуть встановлюватися виключно за згодою зборів кредиторів у порядку передбаченому статтею 15 цього Закону.
9. Обов`язковими умовами конкурсу є:
збереження робочих місць для не менш як 70 відсотків працівників, зайнятих на підприємстві на момент його продажу;
зобов`язання покупця в разі зміни профілю діяльності підприємства щодо забезпечення перепідготовки чи працевлаштування зазначених працівників відповідно до законодавства.
Інші умови конкурсу можуть установлюватися виключно за згодою комітету кредиторів у порядку, передбаченому статтею 19 цього Закону.10. Якщо вказане в абзаці другому частини восьмої клопотання не було подане чи підприємство не було продане на умовах конкурсу, підприємство підлягає продажу на аукціоні.


10. Якщо зазначене в абзаці другому частини восьмої клопотання не було подано чи майно боржника як цілісного майнового комплексу не було продано на конкурсі, майно боржника підлягає продажу на аукціоні.


11. При продажу майна боржника, визнаного банкрутом, ліквідатор повинен виставити на продаж на перших торгах підприємство як єдиний майновий комплекс. Якщо майно боржника, визнаного банкрутом, не було продане як цілісний майновий комплекс, продаж майна здійснюється в порядку, передбаченому статтею 20 цього Закону.
-301- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Ст. 42 доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12. Порушення пункту 9 цієї статті щодо особливо небезпечного підприємства тягне розрив конкурсної угоди про продаж".
Враховано редакційно в ст.43
11. При продажу майна боржника, визнаного банкрутом, ліквідатор повинен виставити на продаж на перших торгах підприємство як єдиний майновий комплекс. Якщо майно боржника, визнаного банкрутом, не було продано як цілісний майновий комплекс, продаж майна здійснюється в порядку, передбаченому статтею 20 цього Закону.302- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Додатково ввести статтю 42-А в такій редакції:
"Стаття 42-А. Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств.
1. Для цілей цього Закону особливо небезпечними підприємствами визнаються підприємства вугільної, гірничодобувної, атомної, інших галузей, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів по запобіганню можливої шкоди життю та здоров'ю людей, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.
Враховано редакційно в ст.43
Стаття 43. Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств

1. Для цілей цього Закону особливо небезпечними підприємствами визнаються підприємства вугільної, гірничодобувної, атомної, хімічної, хіміко-металургійної, нафтопереробної, інших галузей, визначених відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України, припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров'ю людей, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.

2. Для розгляду справи про банкрутство особливо небезпечного підприємства, особою, що бере участь у справі про банкрутство, визнається орган місцевого самоврядування відповідної території, також відповідне галузеве міністерство чи Державний комітет, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Державний Комітет по геології та використанню надр.
Учасниками справи про банкрутство особливо небезпечного підприємства арбітражним судом можуть бути визнані інші центральні органи виконавчої влади.
Докази, що підтверджують статус особливо небезпечного підприємства арбітражному суду надає боржник.

2. При розгляді справи про банкрутство особливо небезпечного підприємства учасниками провадження у справі про банкрутство визнаються орган місцевого самоврядування, а також центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого відноситься сфера діяльності боржника, а також державний орган з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, по геології та використанню надр.
Учасниками справи про банкрутство особливо небезпечного підприємства арбітражним судом можуть бути визнані інші центральні органи виконавчої влади.
Докази, що підтверджують належність боржника до особливо небезпечного підприємства, арбітражному суду надає боржник.3. Якщо зборами кредиторів не прийняте рішення про введення процедури санації, арбітражний суд має право відкрити процедуру санації за клопотанням органа місцевого самоврядування або залученого до участі в справі про банкрутство відповідного центрального органу виконавчої влади за умови надання поруки по зобов`язаннях боржника.
Порука по зобов`язаннях боржника надається відповідно уповноваженими особами органів місцевого самоврядування, центральних органів виконавчої влади.

3. Якщо комітетом кредиторів не прийнято рішення про санацію, арбітражний суд може прийняти рішення про проведення санації за клопотанням органу місцевого самоврядування або відповідного центрального органу виконавчої влади, які є учасниками провадження у справі про банкрутство за умови надання поруки за зобов`язаннями боржника.
Договір поруки за зобов`язаннями боржника укладається відповідно уповноваженими особами органів місцевого самоврядування або центральних органів виконавчої влади.4. Орган місцевого самоврядування або центральний орган виконавчої влади, які поручилися по зобов`язаннях боржника, мають право запропонувати арбітражному суду кандидатуру санатора.
У випадках, коли процедура санації введена на умовах, передбачених цією статтею, поручитель несе солідарну відповідальність за зобов`язаннями боржника перед його кредиторами.

4. Орган місцевого самоврядування або центральний орган виконавчої влади, які поручилися за зобов`язаннями боржника, мають право запропонувати арбітражному суду кандидатуру керуючого санацією, інвестора.
У разі невиконання зобов'язання боржником поручителі несуть солідарну відповідальність за зобов`язаннями боржника перед його кредиторами.5. Процедура санації особливо небезпечного підприємства за клопотанням органу місцевого самоврядування може бути продовжена арбітражним судом на один рік.
Підставою для продовження процедури санації особливо небезпечного підприємства на строк, передбачений цим пунктом, може бути план фінансового оздоровлення особливо небезпечного підприємства. План фінансового оздоровлення особливо небезречного підприємства може передбачати інвестування в його діяльність, працевлаштування його працівників, створення нових робочих місць та інші способи відновлення платоспроможності боржника особливо небезпечного підприємства. План фінансового оздоровлення особливо небезпечного підприємства також має містити заходи по підтримці безпеки виробничої діяльності, охорони праці та запобіганню можливої шкоди життю та здоров'ю людей, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.

5. Процедура санації особливо небезпечного підприємства за клопотанням органу місцевого самоврядування може бути продовжена арбітражним судом на один рік.
Підставою для продовження процедури санації особливо небезпечного підприємства на строк, передбачений абзацом першим цієї частини, є план фінансового оздоровлення особливо небезпечного підприємства. План фінансового оздоровлення особливо небезпечного підприємства може передбачати внесення інвестицій, працевлаштування його працівників, створення нових робочих місць та інші способи відновлення платоспроможності боржника - особливо небезпечного підприємства. План фінансового оздоровлення особливо небезпечного підприємства також має містити заходи щодо підтримання безпеки виробничої діяльності, охорони праці та запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров'ю людей, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.6. За клопотанням органу місцевого самоврядування або залученого до участі у справі центрального органу виконавчої влади за умови надання поруки за зобов`язаннями боржника строк процедури санації особливо небезпечного підприємства може бути продовженим арбітражним судом до десяти років. Боржник і його поручитель в цьому випадку зобов`язані розрахуватися з кредиторами протягом одного року, якщо інше не передбачене Законом.
Невиконання вимог цієї частини є підставою для визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

6. За клопотанням органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, які є учасниками провадження у справі про банкрутство за умови укладення договору поруки за зобов`язаннями боржника строк процедури санації особливо небезпечного підприємства може бути продовженим арбітражним судом до десяти років. Боржник і його поручитель у цьому разі зобов`язані розрахуватися з кредиторами протягом трьох років, якщо інше не передбачено цим Законом.
Невиконання вимог цієї частини є підставою для визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
7. Уряд України або органи місцевого самоврядування в особі їх уповноважених органів мають право в будь-який час до закінчення процедури санації особливо небезпечного підприємства розрахуватися з усіма кредиторами в порядку, передбаченому цим Законом.
Задоволення вимог кредиторів здійснюється в порядку черговості згідно з статтею 31 цього Закону.
У випадку задоволення вимог кредиторів по грошових зобов`язаннях і обов`язкових платежах в порядку, передбаченому абзацами першим і другим цієї частини, провадження по справі про банкрутство підлягає припиненню.

7. Кабінет Міністрів України або органи місцевого самоврядування в особі їх уповноважених органів мають право в будь-який час до закінчення процедури санації особливо небезпечного підприємства розрахуватися з усіма кредиторами в порядку, передбаченому цим Законом.
Задоволення вимог кредиторів здійснюється в порядку черговості згідно зі статтею 31 цього Закону.
У разі задоволення вимог кредиторів за грошовими зобов`язаннями та обов`язковими платежами в порядку, передбаченому абзацами першим і другим цієї частини, провадження у справі про банкрутство припиняється.8. З метою задоволення вимог кредиторів в ході санації може бути здійснений продаж підприємства лише як єдиного майнового комплексу шляхом проведення конкурсу.

8. З метою задоволення вимог кредиторів у процедурі санації може бути здійснено продаж майна боржника лише як цілісного майнового комплексу шляхом проведення конкурсу в порядку, встановленому статтею 19 цього Закону, та законодавством з питань приватизації.
9. Обов'язковими умовами конкурсу є:
збереження умов по підтримці безпеки виробничої діяльності, охорони праці, та запобіганню можливої шкоди життю та здоров'ю людей, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу;
збереження робочих місць для не менше як 70 відсотків працівників, зайнятих на підприємстві на момент його продажу;
зобов'язання покупця у випадку зміни профілю діяльності підприємства перенавчити чи працевлаштувати зазначених працівників, та зберегти умови по запобіганню можливої шкоди життю та здоров'ю людей, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.
Інші умови конкурсу можуть встановлюватися виключно за згодою зборів кредиторів у порядку, передбаченому статтею 15 цього Закону.
Порушення вимог цієї частини тягне розрив конкурсної угоди про продаж.

9. Обов'язковими умовами конкурсу є:
збереження умов щодо підтримання безпеки виробничої діяльності, охорони праці та запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров'ю людей, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу;
збереження робочих місць не менш як для семидесяти відсотків працівників, зайнятих на підприємстві на момент його продажу;
зобов'язання покупця у разі зміни профілю діяльності підприємства щодо забезпечення перепідготовки чи працевлаштування зазначених працівників та запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров'ю людей, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.
Інші умови конкурсу можуть встановлюватися виключно за згодою комітету кредиторів у порядку, передбаченому статтею 19 цього Закону.
У разі невиконання зазначених вимог конкурсу, які включаються до умов договору, договір має бути розірваним.
10. Особливо небезпечні підприємства не підлягають продажу на аукціоні.
11. Кошти, виручені від продажу майна банкрута - особливо небезпечного підприємства, в першу чергу спрямовуються на заходи по запобіганню можливої шкоди життю та здоров'ю людей, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу.Враховано редакційно частково
10. Особливо небезпечні підприємства не підлягають продажу на аукціоні.
11. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку черговості, визначеному статтею 31 цього Закону з урахуванням особливостей встановлених цією частиною, а саме: в третю чергу також задовольняються вимоги щодо відшкодування витрат на заходи по запобіганню заподіянню можливої шкоди життю та здоров'ю людей, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Далі задовольняються вимоги кредиторів у порядку черговості, визнаному статтею 31 цього Закону".
Стаття 43. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємствСтаття 44. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств1. Для цілей цього Закону під сільськогосподарськими підприємствами розуміються юридичні особи, основним видом діяльності яких є вирощування (виробництво, виробництво і переробка) сільськогосподарської продукції, виручка яких від реалізації вирощеної (виробленої, виробленої і переробленої) ними сільськогосподарської продукції складає не менше 50 відсотків загальної суми виручки.
-303- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 1 статті 43 замість слів:"не менше 50 відсотків загальної суми виручки" записати:"не менше 50 відсоктів загальної її суми", другому - "не менше 70 відсотків загальної її суми".
Враховано редакційно
1. Для цілей цього Закону під сільськогосподарськими підприємствами розуміються юридичні особи, основним видом діяльності яких є вирощування (виробництво, виробництво та переробка) сільськогосподарської продукції, виручка яких від реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) ними сільськогосподарської продукції складає не менше п'ятидесяти відсотків загальної суми виручки.-304- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 1 ст. 43 пiсля слiв "виробництво, виробництво i переробка" доповнити "пiдприємства обслуговування агропромислового комплексу", а решту речення вилучити.
Враховано редакційно2. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств, передбачені цим Законом, застосовуються також до рибних господарств, риболовецьких колгоспів, виручка яких від реалізації вирощеної (виробленої, виробленої і переробленої) сільськогосподарської продукції і виловлених водних біологічних ресурсів складає не менше 70 відсотків загальної суми виручки.
-305- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Ч.4 ст.44 викласти в такій редакції:
"4. У разі ліквідації сільськогосподарського підприємства у зв`язку з банкрутством арбітражний суд приймає рішення щодо земельних ділянок згідно Земельного Кодексу України та цього Закону."
Враховано
2. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств, передбачені цим Законом, застосовуються також до рибних господарств, риболовецьких колгоспів, виручка яких від реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) сільськогосподарської продукції та виловлених водних біологічних ресурсів складає не менше п'ятидесяти відсотків загальної суми виручки.


3. При продажу об`єктів нерухомості, які використовуються для цілей сільськогосподарського виробництва і належать сільськогосподарському підприємству, що визнане банкрутом, за інших рівних умов переважне право набуття зазначених об`єктів належить сільськогосподарським підприємствам і селянським (фермерським) господарствам, які розміщені в даній місцевості.
-306- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
У пункті 3 замість слова "розміщені" записати "розташовані".
-307- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 3 ст. 43 пiсля слiв "переважне право набуття зазначених об'єктiв належить" додати "сiльським, селищним, мiським радам", а далi по тексту.
Враховано
Відхилено
3. У разі продажу об`єктів нерухомості, які використовуються для цілей сільськогосподарського виробництва та є у власності сільськогосподарського підприємства, що визнано банкрутом, за інших рівних умов переважне право набуття зазначених об`єктів належить сільськогосподарським підприємствам і селянським (фермерським) господарствам, розташованим у даній місцевості.5. У випадку введення процедури розпорядження майном при аналізі фінансового становища сільськогосподарського підприємства повинні враховуватися сезонність сільськогосподарського виробництва і його залежність від природно-кліматичних умов, а також можливість задоволення вимог кредиторів за рахунок доходів, які можуть бути одержані сільськогосподарським підприємством після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт.
-308- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п.4 ст.43 вилучено при голосуваннi в сесiйному залi.
-309- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Доповнити статтю 43 пунктами 4 та 5 такого змісту:
п.4. "Підставою для порушення провадження у справі про банкрутсов є заява боржника або кредитора про його неспроможність задовольнити протягом трьох місяців після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів".
п.5 "У випадку ліквідації сільськогосподарського підприємсмтва в зв'язку з банкрутством його земельні ділянки надаються у порядку, встановленому Земельним кодексом України", відповідно пункти 5, 6, 7 стають - 6, 7, 8.
ВрахованоВраховано редакційно частково4. У разі ліквідації сільськогосподарського підприємства у зв`язку з банкрутством арбітражний суд приймає рішення щодо земельних ділянок згідно Земельного кодексу України.
5. У випадку введення процедури нагляду та контролю за розпорядженням майном боржника при аналізі фінансового становища сільськогосподарського підприємства повинні враховуватися сезонність сільськогосподарського виробництва та його залежність від природно-кліматичних умов, а також можливість задоволення вимог кредиторів за рахунок доходів, які можуть бути одержані сільськогосподарським підприємством після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт.-310- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
У пункті 5 статті 43 замість слів "фінансового становища" записати "фінансового стану", а замість слів "повинні враховуватися" записати "враховуються" - далі за текстом.
Враховано6. Санація сільськогосподарського підприємства вводиться на строк до закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт з урахуванням часу, необхідного для реалізації вирощеної (виробленої, виробленої і переробленої) сільськогосподарської продукції. Зазначений строк не може перевищувати п`ятнадцяти місяців.
-311- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 6 ст.43 додати: "Санацiю сiльськогосподарських пiдприємств проводити за рiшенням органу мiсцевого самоврядування вiдповiдної територiальної громади".
Інша концепція
6. Санація сільськогосподарського підприємства вводиться на строк до закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт з урахуванням часу, необхідного для реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) сільськогосподарської продукції. Зазначений строк не може перевищувати п`ятнадцяти місяців.


7. У випадку, коли протягом строку санації мали місце спад і погіршення фінансового становища сільськогосподарського підприємства у зв`язку зі стихійним лихом, з епізоотіями та іншими особливо несприятливими умовами, строк санації може бути продовжений на один рік.

-312- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
У п. 7 ст. 43 замість слів "фінансового становища" записати "фінансового стану".
-313- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пунктi 7 ст.43 пiсля слiв "на один рiк" додати "за рiшенням органiв мiсцевого самоврядування".

Інша редакція
7. У разі якщо протягом строку санації мало місце погіршення фінансового становища сільськогосподарського підприємства у зв`язку із стихійним лихом, з епізоотіями та іншими особливо несприятливими умовами, строк санації встановлений частиною шостою цієї статті може бути продовжений на один рік.Стаття 44. Особливості банкрутства кредитних організацій

1. Заява про визнання кредитної організації банкрутом приймається арбітражним судом після відзиву Національним банком України у кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій.
2. За результатами розгляду заяви про визнання банкрутом кредитної організації арбітражним судом може бути прийняте рішення про визнання кредитної організації банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури чи рішення про відмову у визнанні кредитної організації банкрутом.
-314- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У ст.44 передбачити можливість проведення санації банків.
-315- Національний банк України
Ст.44 вилучити.

Відхилено, вирішується в проекті закону про банки і банківську діяльність
Враховано
3. У випадку прийняття арбітражним судом рішення про визнання кредитної організації банкрутом ліквідаційна процедура здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, з у рахуванням вимог Закону "Про банки та банківську діяльність".

Стаття 45. Банкрутство страхових організацій


Стаття 45. Особливості банкрутства страхових організацій
1. При розгляді справи про банкрутство страхової організації учасником арбітражного процесу визнається державний орган у справах нагляду за страховою діяльністю.
2. Заява про визнання страхової організації банкрутом може бути подана в арбітражний суд боржником, кредитором або іншим уповноваженим на це державним органом.


1. При розгляді справи про банкрутство страхової організації учасником арбітражного процесу визнається державний орган у справах нагляду за страховою діяльністю.
2. Заява про визнання страхової організації банкрутом може бути подана в арбітражний суд боржником, кредитором або іншим уповноваженим на це державним органом.


3. Продаж майнового комплексу страхової організації може бути здійснено в ході санації за правилами, встановленими цим Законом.
При здійсненні ліквідаційної процедури майновий комплекс страхової організації може бути проданий тільки за згодою покупця прийняти на себе договори страхування, за якими страховий випадок не наступив до дня визнання страхової організації банкрутом.


3. Продаж майна страхової організації-боржника як цілісного майнового комплексу здійснюється в процедурі санації за правилами, встановленими статтею 19 цього Закону.
При здійсненні ліквідаційної процедури цілісний майновий комплекс страхової організації може бути проданий тільки у разі згоди покупця взяти на себе зобов'язання страхової організації-банкрута за договорами страхування, за якими страховий випадок не настав до дня визнання страхової організації банкрутом.


4. Покупцем майнового комплексу страхової організації може виступати тільки страхова організація.
5. У випадку продажу майнового комплексу страховій організації в ході санації до покупця переходять всі права і обов'язки за договорами страхування, за якими на дату продажу майна страхової організації страховий випадок не наступив.


4. Покупцем цілісного майнового комплексу страхової організації може виступати тільки страхова організація.
5. У разі продажу цілісного майнового комплексу страховій організації в ході санації до покупця переходять всі права та обов'язки за договорами страхування, за якими на дату продажу майна страхової організації страховий випадок не настав.


6. У випадку прийняття арбітражним судом рішення про визнання страхової організації банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури всі договори страхування, що укладені такою організацією як страховиком і за якими страховий випадок не наступив до дати прийняття зазначеного рішення,припиняються за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.


6. У разі прийняття арбітражним судом рішення про визнання страхової організації банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури всі договори страхування, укладені такою організацією як страховиком, за якими страховий випадок не настав, до дати прийняття зазначеного рішення припиняються, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.


7. Страхувальники за договорами страхування, які припинили дію на підставах, передбачених частиною шостою цієї статті, мають право вимагати повернення частини виплаченої страхувальнику страхової премії пропорційно різниці між строком дії договору страхування і строком, протягом якого діяв договір страхування, якщо інше не передбачене законодавством.
-316- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В пункті 7 ст. 45 слова: "виплаченої страхувальнику страхової премії" замінити на слова: "виплаченої страховику страхової премії".

Враховано
7. Страхувальники за договорами страхування, які припинили дію на підставах, передбачених частиною шостою цієї статті, мають право вимагати повернення частини виплаченої страховику страхової премії пропорційно різниці між строком дії договору страхування і строком, протягом якого діяв договір страхування, якщо інше не передбачено законодавством.


8. Страхувальники за договорами страхування, за якими страховий випадок наступив до дня прийняття арбітражним судом рішення про визнання страхової організації банкрутом та про відкриття ліквідаційної процедури, мають право вимагати виплати страхової суми.


8. Страхувальники за договорами страхування, за якими страховий випадок настав до дня прийняття арбітражним судом рішення про визнання страхової організації банкрутом та про відкриття ліквідаційної процедури, мають право вимагати виплати страхової суми.


9. У випадку прийняття арбітражним судом рішення про визнання страхової організації банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури вимоги кредиторів четвертої черги підлягають задоволенню у такому порядку:
в першу чергу - вимоги кредиторів за договорами обов'язкового особистого страхування;
в другу чергу - вимоги кредиторів за іншими договорами обов'язкового страхування;
-317- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абз.1 п. 9 статті 45 слово: "четвертої" замінити на слово: "шостої".


Відхилено
9. У разі прийняття арбітражним судом рішення про визнання страхової організації банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури вимоги кредиторів четвертої черги підлягають задоволенню у такому порядку:
в першу чергу - вимоги кредиторів за договорами обов'язкового особистого страхування;
в другу чергу - вимоги кредиторів за іншими договорами обов'язкового страхування;


в третю чергу - вимоги інших кредиторів-страхувальників, в тому числі вимоги передбачені частиною сьомою цієї статті;
в четверту чергу - вимоги інших кредиторів.


в третю чергу - вимоги інших кредиторів-страхувальників, у тому числі вимоги, передбачені частиною сьомою цієї статті;
в четверту чергу - вимоги інших кредиторів.Стаття 46. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперівСтаття 46. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів1. При розгляді справ про банкрутство організації чи громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, що є професійними учасниками ринку цінних паперів, учасником в арбітражному процесі визнається Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

-318- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В п.1 статті 46 слова: "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити на слова: "державний орган регулювання ринку цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках.
Враховано
1. При розгляді справ про банкрутство організації чи громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, що є професійними учасниками ринку цінних паперів, учасником провадження у справі про банкрутство визнається державний орган з питань регулювання ринку цінних паперів. Для цілей цієї статті під терміном клієнт розуміється інвестор на ринку цінних паперів, що уклав угоду з професійним учасником ринку цінних паперів, який відповідно до цього Закону визнається боржником чи банкрутом.2. Особливості процедури банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів, що не врегульовані цією статтею, а також заходи по захисту прав та інтересів клієнтів професійних учасників ринку цінних паперів можуть бути передбачені іншими законодавчими актами.
3. Порядок попередження банкрутства і проведення досудових процедур відновлення платоспроможності професійних учасників ринку цінних паперів встановлюється нормативно-правовими актами України.


2. Особливості процедури банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів, не врегульовані цією статтею, а також заходи щодо захисту прав та інтересів клієнтів можуть бути передбачені іншими законодавчими актами.
3. Порядок запобігання банкрутству та проведення досудових процедур відновлення платоспроможності професійних учасників ринку цінних паперів встановлюється нормативно-правовими актами України.4. Розпорядник майна, який бере участь у справі про банкрутство професійного учасника ринку цінних паперів, повинен мати ліцензію розпорядника майна, а також ліцензію, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5. Обмеження на здійснення угод професійним учасником ринку цінних паперів при застосуванні до нього процедур банкрутства, що передбачені цим Законом, не поширюються на угоди з цінними паперами його клієнтів, що здійснюються за дорученнями клієнтів і підтверджені ними після порушення провадження по справі про банкрутство.
-319- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В п. 4 статті 46 слова: "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" замінити на слова: "державний орган регулювання ринку цінних паперів та фондового ринку" в відповідних відмінках.


Враховано
4. Розпорядник майна професійного учасника ринку цінних паперів повинен мати ліцензію арбітражного керуючого, а також ліцензію, що видається державним органом з питань регулювання ринку цінних паперів.
5. Обмеження на здійснення угод професійним учасником ринку цінних паперів щодо якого порушено справу про банкрутство не поширюються на угоди з цінними паперами його клієнтів, що здійснюються за дорученнями клієнтів і підтверджені ними після порушення провадження у справі про банкрутство.


6. Розпорядник майна зобов'язаний у десятиденний строк з дня його призначення направити клієнтам, які передали боржнику-професійному учаснику ринку цінних паперів в управління належні їм цінні папери, повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство і призначення розпорядником майна. В зазначеному повідомленні вказуються реквізити ліцензії розпорядника майна, вид і реквізити документу, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також пропонується дати розпорядження про дії, які необхідно вчинити з цінними паперами, що належать клієнту.


6. Розпорядник майна зобов'язаний у десятиденний строк з дня його призначення направити клієнтам, які передали боржнику-професійному учаснику ринку цінних паперів в управління належні їм цінні папери, повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство та призначення розпорядника майна. В повідомленні зазначаються реквізити ліцензії розпорядника майна, вид і реквізити ліцензії, виданої державним органом з питань регулювання ринку цінних паперів, а також пропонується дати розпорядження щодо дій, які необхідно вчинити з цінними паперами, що належать інвестору на ринку цінних паперів, які находяться в управлінні професійного учасника ринку цінних паперів, що є боржником.7. Цінні папери та інше майно клієнтів, які перебувають у розпорядженні професійного учасника ринку цінних паперів, не включаються в конкурсну масу.
8. З дня введення процедури санації чи ліквідаційної процедури цінні папери клієнтів, які залишилися, підлягають поверненню клієнту, якщо угода керуючого санацією або ліквідатора з клієнтом не передбачає інше.


7. Цінні папери та інше майно клієнтів, які передані в управління професійного учасника ринку цінних паперів, не включаються в ліквідаційну масу.
8. З дня прийняття арбітражним судом рішення про проведення процедури санації чи визнання професійного учасника ринку цінних паперів банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури цінні папери клієнтів, які залишилися, підлягають поверненню клієнту, якщо угода керуючого санацією або ліквідатора з клієнтом не передбачає інше.9. Якщо вимоги клієнтів стосовно повернення належних їм цінних паперів одного виду (одного емітента, однієї категорії, одного типу, однієї серії) перевищує кількість зазначених цінних паперів, які перебувають у розпорядженні професійного учасника ринку цінних паперів, повернення зазначених цінних паперів клієнтам здійснюється пропорційно вимогам клієнтів.


9. Якщо вимоги клієнтів стосовно повернення належних їм цінних паперів на пред'явника одного виду (одного емітента, однієї категорії, одного типу, однієї серії) перевищують кількість зазначених цінних паперів, які знаходяться у розпорядженні професійного учасника ринку цінних паперів, повернення зазначених цінних паперів клієнтам здійснюється пропорційно вимогам клієнтів.


Вимоги клієнтів у незадоволеній їх частині визнаються грошовими зобов'язаннями і задовольняються (погашаються) в порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону.
10. У ході санації підприємця, що є професійним учасником ринку цінних паперів, керуючий санацією має право передати цінні папери, що передані клієнтами підприємцю в управління, іншому підприємцю, який має відповідну ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів, за погодженням і від імені клієнтів.


Вимоги клієнтів у незадоволеній їх частині визнаються грошовими зобов'язаннями і задовольняються в порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону.
10. У ході санації підприємця, що є професійним учасником ринку цінних паперів, керуючий санацією має право передати цінні папери, передані клієнтами підприємцю в управління, іншому підприємцю, який має відповідну ліцензію професійного учасника ринку цінних паперів.


Стаття 47. Загальні положення банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина


Стаття 47. Загальні положення про банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина1. Правила, передбачені цією статтею, застосовуються до відносин, пов'язаних з банкрутством боржника громадянина-суб'єкта підприємницької діяльності (далі - громадянина-підприємця) та банкрутством селянського (фермерського) господарства.
2. Заява про визнання громадянина-підприємця банкрутом може бути подана в арбітражний суд громадянином-підприємцем, який є боржником, кредитором.
-320- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Необхідно замінити у назві і по всьому тексту статтей 47 і 49 слово "громадянин" на слова "фізична особа".
Враховано редакційно
1. Правила, передбачені цією статтею, застосовуються до відносин, пов'язаних з банкрутством боржника громадянина-суб'єкта підприємницької діяльності (далі - громадянина-підприємця).
2. Заява про визнання громадянина-підприємця банкрутом може бути подана в арбітражний суд громадянином-підприємцем, який є боржником, або його кредиторами.Право подати заяву про визнання громадянина-підприємця банкрутом мають кредитори, за винятком кредиторів з вимогами про відшкодування шкоди, завданої життю і здоров'ю, про стягнення аліментів, а також по інших вимогах особистого характеру.
Кредитори з вимогами по відшкодуванню шкоди, завданої життю і здоров'ю, по стягненню аліментів, а також з інших вимог особистого характеру мають право заявити свої вимоги в процесі провадження справи про банкрутство. Вимоги зазначених кредиторів, не заявлені в процесі провадження справи про банкрутство, зберігають свою силу після завершення процедури банкрутства громадянина-підприємця.


Право подати заяву про визнання громадянина-підприємця банкрутом мають кредитори, за винятком кредиторів з вимогами про відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю громадян, про стягнення аліментів, а також по інших вимогах особистого характеру.
Кредитори з вимогами про відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю громадян, щодо стягнення аліментів, а також щодо інших вимог особистого характеру мають право заявити свої вимоги в процесі провадження справи про банкрутство.3. До заяви громадянина-підприємця про порушення справи про банкрутство може бути доданий план погашення його боргів, копії якого надсилаються кредиторам та іншим особам, які брали участь у справі про банкрутство.


3. До заяви громадянина-підприємця про порушення справи про банкрутство може бути доданий план погашення його боргів, копії якого направляються кредиторам та іншим учасникам провадження у справі про банкрутство.За відсутності заперечень кредиторів арбітражний суд може затвердити план погашення боргів, що є підставою зупинення провадження по справі про банкрутство на строк не більше трьох місяців.
4. План погашення боргів повинен включати:
строк його виконання;
розмір суми, яка щомісячно залишається боржнику громадянину-підприємцю і членам його сім'ї на споживання;


За відсутності заперечень кредиторів арбітражний суд може затвердити план погашення боргів, що є підставою для зупинення провадження у справі про банкрутство на строк не більше трьох місяців.
4. План погашення боргів повинен включати:
строк його виконання;
розмір суми, яка щомісячно залишається боржнику громадянину-підприємцю та членам його сім'ї на споживання;
розмір суми, яка буде щомісячно направлятися на погашення вимог кредиторів.розмір суми, яка буде щомісячно направлятися на погашення вимог кредиторів.
5. Арбітражний суд має право за мотивованим клопотанням осіб, які буруть участь у справі про банкрутство, змінити план погашення боргів, в тому числі збільшити чи зменшити строк його виконання, розміри суми, яка щомісячно залишається боржнику і членам його сім'ї на споживання.


5. Арбітражний суд має право за мотивованим клопотанням учасників провадження у справі про банкрутство, змінити план погашення боргів, у тому числі збільшити чи зменшити строк його виконання, розміри суми, яка щомісячно залишається боржнику і членам його сім'ї на споживання.6. Якщо в результаті виконання боржником плану погашення боргів вимоги кредиторів задоволені в повному обсязі, провадження по справі про банкрутство підлягає припиненню.
7. У ліквідаційну масу не включається майно громадянина-підприємця, на яке згідно з цивільним процесуальним законодавством України не може бути накладене стягнення.6. Якщо в результаті виконання боржником плану погашення боргів вимоги кредиторів задоволені в повному обсязі, провадження у справі про банкрутство припиняється.
7. У ліквідаційну масу не включається майно громадянина-підприємця, на яке згідно з цивільним процесуальним законодавством України не може бути накладено стягнення.


Арбітражний суд має право за мотивованим клопотанням громадянина-підприємця та інших осіб, які беруть участь у справі про банкрутство, виключити із ліквідаційної маси майно громадянина-підприємця, на яке згідно з цивільним процесуальним законодавством України може бути звернене стягнення, якщо майно є неліквідним чи дохід від реалізації якого істотно не вплине на задоволення вимог кредиторів. Загальна вартість майна громадянина-підприємця, яка виключається із ліквідаційної маси відповідно до положень цієї частини, не може перевищувати 2000 гривень.
-321- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В абзаці 2 пункту 7 ст. 47 слова: "перевищувати 2000 гривень" замінити словами: "100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".


Враховано редакційно
8. Арбітражний суд має право за мотивованим клопотанням громадянина-підприємця та інших учасників провадження у справі про банкрутство, виключити із ліквідаційної маси майно громадянина-підприємця, на яке згідно з цивільним процесуальним законодавством України може бути звернено стягнення, якщо майно є неліквідним чи доход від реалізації якого істотно не вплине на задоволення вимог кредиторів. Загальна вартість майна громадянина-підприємця, яка виключається із ліквідаційної маси відповідно до положень цієї частини, не може перевищувати дві тисячі гривень.


Перелік майна громадянина-підприємця, яке виключається із ліквідаційної маси відповідно до положень цієї частини, затверджується арбітражним судом, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена.
8. Угоди громадянина-підприємця, зв'язані з відчуженням чи передачею іншим способом майна громадянина-підприємця заінтересованим особам за один рік до порушення провадження у справі про банкрутство, визнаються недійсними.


26.03

Перелік майна громадянина-підприємця, яке виключається із ліквідаційної маси відповідно до положень цієї частини, затверджується арбітражним судом, про що виноситься ухвала, яка може бути перевірена у порядку нагляду.

9. Угоди громадянина-підприємця, пов'язані з відчуженням чи передачею іншим способом майна громадянина-підприємця заінтересованим особам за один рік до порушення провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані арбітражним судом недійсними.


За вимогою кредитора арбітражний суд застосовує наслідки недійсності угоди шляхом повернення майна громадянина-підприємця, що було предметом угоди, до складу майна громадянина-підприємця або звернення стягнення на відповідне майно, що перебуває у заінтересованих осіб.

Стаття 48. Розгляд арбітражним судом справи про банкрутство громадянина- підприємця та її наслідки


Стаття 48. Розгляд арбітражним судом справи про банкрутство громадянина-підприємця


1. Одночасно з прийняттям заяви про визнання громадянина-підприємця банкрутом арбітражний суд накладає арешт на майно громадянина-підприємця, за винятком майна, на яке згідно з цивільним процесуальним законодавством України не може бути звернене стягнення.
За клопотанням громадянина-підприємця арбітражний суд може звільнити з під арешту майно (частину майна) у випадку надання поруки чи іншого забезпечення виконання зобов'язання громадянина-підприємця третіми особами.


1. Одночасно з прийняттям заяви про визнання громадянина-підприємця банкрутом арбітражний суд накладає арешт на майно громадянина-підприємця, за винятком майна, на яке згідно з цивільним процесуальним законодавством України не може бути звернуто стягнення.
За клопотанням громадянина-підприємця арбітражний суд може звільнити з-під арешту майно (частину майна) у разі укладення договору поруки чи іншого забезпечення виконання зобов'язання громадянина-підприємця третіми особами.


2. За заявою громадянина-підприємця арбітражний суд може відкласти розгляд справи про банкрутство не більше ніж на один місяць для здійснення громадянином-підприємцем розрахунків з кредиторами чи досягнення мирової угоди.
3. За наявності відомостей про відкриття спадщини на користь громадянина-підприємця арбітражний суд має право зупинити провадження по справі про банкрутство для вирішення питання про долю спадщини у встановленому законом порядку.


2. За заявою громадянина-підприємця арбітражний суд може відкласти розгляд справи про банкрутство не більше ніж на два місяці для проведення громадянином-підприємцем розрахунків з кредиторами чи укладення мирової угоди.

3. За наявності відомостей про відкриття спадщини на користь громадянина-підприємця арбітражний суд має право зупинити провадження у справі про банкрутство для вирішення питання про спадщину у встановленому законом порядку.


4. Якщо у встановлений абзацом другим частини третьої цієї статті строк громадянин-підприємець не подав доказів задоволення вимог кредиторів і в зазначений строк не укладена мирова угода, арбітражний суд приймає рішення про визнання громадянина-підприємця банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури.
5. З дня прийняття арбітражним судом рішення про визнання громадянина-підприємця банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:


4. Якщо у встановлений частиною другою цієї статті строк громадянин-підприємець не подав доказів щодо задоволення вимог кредиторів і в зазначений строк не укладено мирової угоди, арбітражний суд приймає рішення про визнання громадянина-підприємця банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
5. З дня прийняття арбітражним судом рішення про визнання громадянина-підприємця банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:строки виконання зобов'язань громадянина-підприємця вважаються такими, що настали;
припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших фінансових (економічних) санкцій за всіма зобов'язаннями громадянина-підприємця;
припиняється стягнення з громадянина-підприємця за всіма виконавчими документами, за винятком виконавчих документів за вимогами про стягнення аліментів, а також за вимогами про відшкодування шкоди, завданої життю і здоров'ю.строки виконання зобов'язань громадянина-підприємця вважаються такими, що настали;
припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших фінансових (економічних) санкцій за всіма зобов'язаннями громадянина-підприємця;
припиняється стягнення з громадянина-підприємця за всіма виконавчими документами, за винятком виконавчих документів за вимогами про стягнення аліментів, а також за вимогами про відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю громадян.6. Рішення про визнання громадянина-підприємця банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури арбітражний суд направляє всім відомим кредиторам з зазначенням строку пред'явлення кредиторами вимог, який не може перевищувати два місяці.
Відправлення кредиторам зазначеного рішення арбітражного суду здійснюється за рахунок громадянина-підприємця.


6. Рішення про визнання громадянина-підприємця банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури арбітражний суд направляє всім відомим кредиторам із зазначенням строку пред'явлення кредиторами вимог, який не може перевищувати два місяці.
Направлення кредиторам зазначеного рішення арбітражного суду здійснюється за рахунок громадянина-підприємця.


7. Рішення арбітражного суду про визнання громадянина-підприємця банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та виконавчий лист про звернення стягнення на майно громадянина направляються судовому виконавцю для здійснення реалізації майна боржника. Продажу підлягає все майно громадянина-підприємця, за винятком майна, що не включається в ліквідаційну масу згідно з цим Законом.
При необхідності постійного управління нерухомим майном чи цінним рухомим майном громадянина-підприємця арбітражний суд призначає для цієї мети ліквідатора і визначає розмір його винагороди. В цьому випадку продаж майна громадянина-підприємця здійснюється ліквідатором.7. Рішення арбітражного суду про визнання громадянина-підприємця банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та виконавчий лист про звернення стягнення на майно громадянина направляються судовому виконавцю для здійснення реалізації майна боржника. Продажу підлягає все майно громадянина-підприємця, за винятком майна, що не включається в ліквідаційну масу згідно з цим Законом.
У разі необхідності постійного управління нерухомим майном чи цінним рухомим майном громадянина-підприємця арбітражний суд призначає для цієї мети ліквідатора та визначає розмір його винагороди. У цьому разі продаж майна громадянина-підприємця здійснюється ліквідатором.
Гроші, отримані від продажу майна громадянина-підприємця, а також наявна у нього готівка, вносяться в депозит арбітражного суду, який прийняв рішення про визнання громадянина банкрутом.Кошти, отримані від продажу майна громадянина-підприємця, а також наявні у нього кошти у готівковій формі вносяться на депозитний рахунок нотаріальної контори та використовуються на підставі рішення арбітражного суду, який визнав громадянина банкрутом.


Стаття 49. Особливості задоволення вимог кредиторів боржника-громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності

1. До задоволення вимог кредиторів з коштів, внесених на депозит арбітражного суду, відшкодовуються витрати, пов'язані з розглядом справи про банкрутство і виконанням рішення арбітражного суду про визнання громадянина-підприємця банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
Вимоги кредиторів задовольняються в такій черговості:
в першу чергу задовольняються вимоги громадян, перед якими громадянин-підприємець несе відповідальність за заподіяння шкоди життю і здоров'ю, шляхом капіталізації відповідних періодичних платежів, а також вимоги про стягнення аліментів;Стаття 49. Особливості задоволення вимог кредиторів громадянина-підприємця, який є боржником

1. До задоволення вимог кредиторів із коштів, внесених на депозит нотаріальної контори, відшкодовуються витрати, пов'язані з розглядом справи про банкрутство і виконанням рішення арбітражного суду про визнання громадянина-підприємця банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
Вимоги кредиторів задовольняються в такій черговості:
у першу чергу задовольняються вимоги громадян, перед якими громадянин-підприємець несе відповідальність за заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, шляхом капіталізації відповідних періодичних платежів, а також вимоги про стягнення аліментів;
в другу чергу проводяться розрахунки по виплаті вихідної допомоги і оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором, в тому числі за контрактом, і по виплаті винагород за авторськими договорами;
в третю чергу задовольняються вимоги кредиторів за зобов'язаннями, що забезпечені заставою майна громадянина-підприємця;
в четверту чергу задовольняються вимоги по обов'язковим платежам до бюджету та в позабюджетні фонди;у другу чергу проводяться розрахунки щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим договором (контрактом), і щодо виплати винагород за авторськими договорами;
у третю чергу задовольняються вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна громадянина-підприємця;
у четверту чергу задовольняються вимоги за обов'язковими платежами до бюджету та в позабюджетні фонди;в п'яту чергу проводяться розрахунки з іншими кредиторами.
Розрахунки з кредиторами здійснюються в порядку, передбаченому статтею 30 цього Закону.
Вимоги кожної черги задовольняються після задоволення вимог попередньої черги.
За недостатністю коштів в депозиті арбітражного суду вони розподіляються між кредиторами відповідної черги пропорційно сумам їх вимог.


у п'яту чергу проводяться розрахунки з іншими кредиторами.
Вимоги кожної черги задовольняються після задоволення вимог попередньої черги.
За недостатністю коштів на депозитному рахунку нотаріальної контори вони розподіляються між кредиторами відповідної черги пропорційно сумам їх вимог.2. Після завершення розрахунків з кредиторами громадянин-підприємець, визнаний банкрутом, звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів, що були заявлені при здійсненні процедури визнання громадянина банкрутом, за винятком вимог, передбачених абзацом другим цієї частини.
Вимоги кредиторів про відшкодування шкоди, завданої життю і здоров'ю, вимог про стягнення аліментів, а також інших вимог особистого характеру, які не були задоволені в порядку виконання рішення арбітражного суду про визнання громадянина банкрутом, або погашені частково, або не заявлені при здійсненні процедури визнання громадянина-підприємця банкрутом, зберігають силу і можуть бути заявлені після закінчення провадження по справі про банкрутство громадянина-підприємця відповідно в повному об'ємі або в незадоволеній їх частині.


2. Після завершення розрахунків з кредиторами громадянин-підприємець, визнаний банкрутом, звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів, що були заявлені при здійсненні процедури визнання громадянина банкрутом, за винятком вимог, передбачених абзацом другим цієї частини.
Вимоги кредиторів про відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю громадян, вимог про стягнення аліментів, а також інших вимог особистого характеру, які не були задоволені в порядку виконання рішення арбітражного суду про визнання громадянина банкрутом, або погашені частково, або не заявлені при здійсненні процедури визнання громадянина-підприємця банкрутом, можуть бути заявлені після закінчення провадження у справі про банкрутство громадянина-підприємця відповідно в повному обсязі або в незадоволеній їх частині в порядку, встановленому цивільним законодавством України.У випадку виявлення фактів приховування майна громадянином-підприємцем чи незаконної передачі майна третім особам кредитор, чиї вимоги не були задоволені в ході процедури банкрутства, має право заявити вимоги про звернення стягнення на це майно.
3. Протягом п'яти років після визнання громадянина-підприємця банкрутом за його заявою повторно не може бути порушена справа про банкрутство.
У випадках повторного визнання громадянина-підприємця банкрутом за заявою кредитора протягом п'яти років після завершення розрахунків з кредиторами такий громадянин не звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів.


3. Протягом п'яти років після визнання громадянина-підприємця банкрутом за його заявою повторно не може бути порушено справу про банкрутство.
У разі повторного визнання громадянина-підприємця банкрутом за заявою кредитора протягом п'яти років після завершення розрахунків з кредиторами такий громадянин не звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів.
Незадоволені вимоги кредиторів можуть бути заявлені в порядку, встановленому цивільним законодавством України.


Незадоволені вимоги кредиторів можуть бути заявлені в порядку, встановленому цивільним законодавством України.Стаття 50. Особливості банкрутства селянського (фермерського) господарства
1. Підставою визнання селянського (фермерського) господарства банкрутом є його неспроможність задовольнити протягом трьох місяців після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт вимоги кредиторів за грошовими зобов`язаннями та (або) виконати обов`язок по сплаті обов`язкових платежів.
2. Заява підприємця-голови селянського (фермерського) господарства про визнання його банкрутом (далі - заява) може бути подана в арбітражний суд за наявності письмової згоди всіх членів селянського (фермерського) господарства).
Заява підписується головою селянського (фермерського) господарства.


Стаття 50. Особливості банкрутства селянського (фермерського) господарства

1. Підставою визнання селянського (фермерського) господарства банкрутом є його неспроможність задовольнити протягом шести місяців після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт вимоги кредиторів за грошовими зобов`язаннями та (або) виконати зобов`язання щодо сплати обов`язкових платежів.
2. Заява підприємця - голови селянського (фермерського) господарства про визнання його банкрутом (далі - заява) подається в арбітражний суд за наявності письмової згоди всіх членів селянського (фермерського) господарства.
Заява підписується головою селянського (фермерського) господарства.3. До заяви, крім документів передбачених частиною першою статті 7 цього Закону, додаються такі документи:
про склад і вартість майна селянського (фермерського) господарства;
про склад і вартість майна, яке належить членам селянського (фермерського) господарства на праві власності, а також про джерела його набуття;
про розмір доходів, які можуть бути одержані селянським (фермерським) господарством після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт.
Зазначені документи також додаються головою селянського (фермерського) господарства до відзиву на заяву кредитора.
-322- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
У абзаці 3 п. 3 ст. 50 замість слів "а також" записати "та", а далі за текстом.
Враховано
3. До заяви, крім документів, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону, додаються такі документи:
про склад і вартість майна селянського (фермерського) господарства;
про склад і вартість майна, яке належить членам селянського (фермерського) господарства на праві власності;
про розмір доходів, які можуть бути одержані селянським (фермерським) господарством після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт.
Зазначені документи також додаються головою селянського (фермерського) господарства до відзиву на заяву про порушення справи про банкрутство, подану кредитором.


4. Головою селянського (фермерського) господарства у двохмісячний строк з дня прийняття арбітражним судом заяви про визнання селянського (фермерського) господарства банкрутом може бути поданий в арбітражний суд план відновлення платоспроможності селянського (фермерського) господарства.
5. У випадку, коли здійснення заходів, передбачених планом відновлення платоспроможності селянського (фермерського) господарства, дозволить селянському (фермерському) господарству, зокрема за рахунок доходів, які можуть бути одержані селянським (фермерським) господарством після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт, погасити вимоги по грошових зобов`язаннях та обов`язкових платежах, арбітражним судом вводиться процедура розпорядження майном селянського (фермерського) господарства.


4. Головою селянського (фермерського) господарства у двохмісячний строк з дня прийняття арбітражним судом заяви про порушення справи про банкрутство селянського (фермерського) господарства може бути подано в арбітражний суд план відновлення платоспроможності селянського (фермерського) господарства.
5. У разі якщо здійснення заходів, передбачених планом відновлення платоспроможності селянського (фермерського) господарства, дасть змогу селянському (фермерському) господарству, зокрема за рахунок доходів, які можуть бути одержані селянським (фермерським) господарством після закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт, погасити вимоги за грошовими зобов`язаннями та обов`язковими платежами, арбітражним судом вводиться процедура нагляду та контролю за розпорядженням майном селянського (фермерського) господарства.
Про введення процедури нагляду та контролю за розпорядженням майном селянського (фермерського) господарства арбітражним судом виноситься ухвала, яка може бути перевірена у порядку нагляду.Про введення процедури розпорядження майном селянського (фермерського) господарства арбітражним судом виноситься ухвала, яка може бути оскаржена головою селянського (фермерського) господарства.
6. Розпорядження майном селянського (фермерського) господарства вводиться на строк закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт з врахуванням часу, необхідного для реалізації вирощеної (виробленої, виробленої і переробленої) сільськогосподарської продукції. Зазначений строк не може перевищувати п`ятнадцяти місяців.


6. Процедура нагляду та контролю за розпорядженням майном селянського (фермерського) господарства вводиться на строк закінчення відповідного періоду сільськогосподарських робіт із врахуванням часу, необхідного для реалізації вирощеної (виробленої, виробленої та переробленої) сільськогосподарської продукції. Зазначений строк не може перевищувати п`ятнадцяти місяців.7. У разі, коли після введення розпорядження майном відбулися спад і погіршення фінансового становища селянського (фермерського) господарства у зв`язку зі стихійним лихом, епізоотіями та іншими несприятливими умовами, строк розпорядження майном може бути продовжений на один рік.
8. Розпорядження майном селянського (фермерського) господарства може бути достроково припинено арбітражним судом за заявою розпорядника майна чи будь-кого з кредиторів у випадках:
невиконання заходів, передбачених планом відновлення платоспроможності селянського (фермерського) господарства;


7. У разі якщо після введення процедури нагляду та контролю за розпорядженням майном відбувся спад і погіршилося фінансове становище селянського (фермерського) господарства у зв`язку із стихійним лихом, епізоотіями та іншими несприятливими умовами, строк розпорядження майном може бути продовжено на один рік.

8. Процедуру нагляду та контролю за розпорядженням майном селянського (фермерського) господарства може бути достроково припинено арбітражним судом за заявою розпорядника майна чи будь-кого із кредиторів у разі:
невиконання заходів, передбачених планом відновлення платоспроможності селянського (фермерського) господарства;
наявності інших обставин, які свідчать про неможливість відновлення платоспроможності селянського (фермерського) господарства.
Дострокове припинення процедури нагляду та контролю за розпорядженням майном селянського (фермерського) господарства тягне за собою визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.


наявності інших обставин, які свідчать про неможливість відновлення платоспроможності селянського (фермерського) господарства.
Дострокове припинення процедури розпорядження майном селянського (фермерського) господарства тягне за собою визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
9. Для здійснення розпорядження майном селянського (фермерського) господарства арбітражним судом призначається розпорядник майна, який може не мати ліцензії розпорядника майна.
Повноваження розпорядника майна можуть здійснюватися головою селянського (фермерського) господарства за згодою розпорядника майна.


9. Для здійснення процедури нагляду та контролю за розпорядженням майном селянського (фермерського) господарства арбітражним судом призначається розпорядник майна, який може не мати ліцензії розпорядника майна.
Повноваження розпорядника майна можуть здійснюватися головою селянського (фермерського) господарства під наглядом розпорядника майна.


10. У випадку визнання арбітражним судом селянського (фермерського) господарства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури в ліквідаційну масу селянського (фермерського) господарства включаються нерухоме майно, яке перебуває у спільній власності членів селянського (фермерського) господарства, в тому числі насадження, господарські та інші будівлі, меліоративні та інші спорудження, продуктивна і робоча худоба, птиця, сільськогосподарська та інша техніка та обладнання, транспортні засоби, інвентар та інше майно, яке набуте для селянського (фермерського) господарства на загальні кошти його членів, а також право оренди земельної ділянки та інші майнові права, які належать селянському (фермерському) господарству і мають грошову оцінку.
11. У випадку банкрутства селянського (фермерського) господарства належна селянському (фермерському) господарству земельна ділянка переходить до іншої особи в порядку встановленому Земельним кодексом України.


10. У разі визнання арбітражним судом селянського (фермерського) господарства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури в ліквідаційну масу селянського (фермерського) господарства включаються нерухоме майно, яке знаходиться у спільній власності членів селянського (фермерського) господарства, в тому числі насадження, господарські та інші будівлі, меліоративні та інші споруди, продуктивна та робоча худоба, птиця, сільськогосподарська та інша техніка та обладнання, транспортні засоби, інвентар та інше майно, яке набуто для селянського (фермерського) господарства на загальні кошти його членів, а також право оренди земельної ділянки та інші майнові права, які належать селянському (фермерському) господарству і мають грошову оцінку.


11. У разі банкрутства селянського (фермерського) господарства земельна ділянка надана селянському (фермерському) господарству у тимчасове користування, у тому числі на умовах оренди, використовується відповідно до Земельного кодексу України.


12. Майно, що належить голові і членам селянського (фермерського) господарства на праві власності, а також інше майно, стосовно якого доведено, що воно набуте на доходи, які не є спільними коштами селянського (фермерського) господарства, не включаються у ліквідаційну масу.
13. Нерухоме майно, а також майнові права стосовно нерухомого майна, які входять в конкурсну масу селянського (фермерського) господарства, можуть бути продані тільки на конкурсі, обов'язковими умовами якого є збереження цільового сільськогосподарського значення об`єктів, що продаються.


12. Майно, що належить голові та членам селянського (фермерського) господарства на праві приватної власності, а також інше майно, стосовно якого доведено, що воно набуто на доходи, які не є у спільній власності членів селянського (фермерського) господарства, не включаються у ліквідаційну масу.
13. Нерухоме майно, а також майнові права стосовно нерухомого майна, які входять у ліквідаційну масу селянського (фермерського) господарства, можуть бути продані тільки за конкурсом, обов'язковими умовами якого є збереження цільового призначення сільськогосподарських об`єктів, що продаються.


14. З дня прийняття рішення про визнання селянського (фермерського) господарства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури рішення про створення селянського (фермерського) господарства втрачає силу.
15. Арбітражний суд направляє копію рішення про визнання селянського (фермерського) господарства банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури в орган, який прийняв рішення про створення селянського (фермерського) господарства.


14. З дня прийняття рішення про визнання селянського (фермерського) господарства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури рішення про створення селянського (фермерського) господарства втрачає силу.
15. Арбітражний суд направляє копію рішення про визнання селянського (фермерського) господарства банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури в орган, який здійснив державну реєстрацію селянського (фермерського) господарства.


Стаття 51. Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником

1. Якщо вартість майна боржника - юридичної особи стосовно якого прийняте рішення про ліквідацію, недостатнє для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в арбітражний суд з заявою про визнання боржника банкрутом.
У разі виявлення зазначених у першому абзаці цієї частини обставин після прийняття рішення про ліквідацію до створення ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора) заява про визнання боржника банкрутом повинна бути подана власником майна боржника (його уповноваженою особою).


Стаття 51. Особливості застосування процедури банкрутства до боржника, що ліквідується власником

1. Якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатню для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в арбітражний суд з заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.
У разі виявлення зазначених у першому абзаці цієї частини обставин після прийняття рішення про ліквідацію до створення ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора) заява про порушення справи про банкрутство подається власником майна боржника (його уповноваженою особою).


2. Арбітражний суд приймає рішення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури і призначає ліквідатора. Обов`язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності ліцензії.
3. Кредитори мають право заявити свої претензії до боржника, який ліквідується, в місячний строк з дня публікації об`яви про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.
4. У разі, коли справу про банкрутство порушено за заявою власника майна боржника (його уповноваженої особи), що подана до створення ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора), розгляд справи про банкрутство здійснюється без урахування особливостей, передбачених цією статтею.2. За результатами розгляду заяви про порушення справи про банкрутство стосовно юридичної особи, майна якої не достатньо для задоволення вимог кредиторів арбітражний суд приймає рішення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури та призначає ліквідатора. Обов`язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) незалежно від наявності в нього ліцензії.
3. Кредитори мають право заявити свої претензії до боржника, який ліквідується, в місячний строк з дня публікації оголошення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом.
4. У разі якщо справу про банкрутство порушено за заявою власника майна боржника (його уповноваженої особи), поданою до створення ліквідаційної комісії (призначення ліквідатора), розгляд справи про банкрутство здійснюється без урахування особливостей, передбачених цією статтею.


5. Невиконання вимог, передбачених частиною першою цієї статті, є підставою для відмови у внесенні в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України запису про ліквідацію юридичної особи.
6. Власник майна боржника (його уповноважена особа), керівник боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквідатор), які допустили порушення вимог частини першої цієї статті несуть солідарну відповідальність по незадоволених вимогах з грошових зобов`язань і обов`язкових платежів боржника.


5. Невиконання вимог, передбачених частиною першою цієї статті, є підставою для відмови про внесення запису про ліквідацію юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.
6. Власник майна боржника (його уповноважена особа), керівник боржника, голова ліквідаційної комісії (ліквідатор), які допустили порушення вимог частини першої цієї статті, несуть солідарну відповідальність по незадоволених вимогах за грошовими зобов`язанями та обов`язковими платежами боржника.Стаття 52. Особливості банкрутства відсутнього боржника
1. У разі, якщо громадянин-підприємець боржник, або керівник боржника - юридичної особи, які фактично припинили свою діяльність, відсутні і визначити їх місце знаходження неможливо, заява про визнання відсутнього боржника банкрутом може бути подана кредитором незалежно від розміру кредиторської заборгованості.
2. Арбітражний суд в двотижневий строк з дня прийняття заяви про визнання відсутнього боржника банкрутом приймає рішення про визнання відсутнього боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури, і направляє його в державний орган з питань банкрутства, який в тижневий строк надає арбітражному суду кандидатуру ліквідатора. Арбітражний суд може призначити ліквідатора із числа працівників державного органу з питань банкрутства.


Стаття 52. Особливості банкрутства відсутнього боржника

1. У разі якщо громадянин-підприємець-боржник або керівник боржника - юридичної особи, які фактично припинили свою діяльність, відсутні та визначити їх місце знаходження неможливо, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов'язань.
2. Арбітражний суд у двотижневий строк з дня прийняття ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство відсутнього боржника приймає рішення про визнання відсутнього боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури та направляє його в державний орган з питань банкрутства, який у тижневий строк подає арбітражному суду кандидатуру ліквідатора. Арбітражний суд може призначити ліквідатора із числа працівників державного органу з питань банкрутства.


3. Ліквідатор письмово повідомляє про банкрутство відсутнього боржника всіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника, які в місячний строк з дня одержання повідомлення можуть заявити свої вимоги ліквідатору.4. За клопотанням ліквідатора у випадку виявлення ним майна відсутнього боржника арбітражний суд може винести рішення про припинення скороченої процедури банкрутства і переходу до загальних процедур банкрутства, передбачених цим Законом.


3. Ліквідатор письмово повідомляє про банкрутство відсутнього боржника всіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника, які в місячний строк з дня одержання повідомлення можуть направити ліквідатору заяви з вимогами до банкрута.
4. За клопотанням ліквідатора у разі виявлення ним майна відсутнього боржника арбітражний суд може винести рішення про припинення процедури банкрутства, передбаченою цією статтею і переходу до загальних процедур банкрутства, передбачених цим Законом.


5. Задоволення вимог кредиторів здійснюється в порядку черговості, передбаченому статтею 31 цього Закону. Кредитори можуть оскаржити результати розгляду їхніх вимог ліквідатором в арбітражний суд до моменту затвердження ліквідаційного балансу.
6. Після розрахунків з кредиторами ліквідатор складає ліквідаційний баланс і подає його в арбітражний суд разом зі звітом про свою діяльність.


5. Задоволення вимог кредиторів здійснюється в порядку черговості, передбаченому статтею 31 цього Закону. Кредитори можуть оскаржити результати розгляду їхніх вимог ліквідатором в арбітражний суд до затвердження арбітражним судом ліквідаційного балансу.
6. Після розрахунків з кредиторами ліквідатор складає ліквідаційний баланс і подає його в арбітражний суд разом із звітом про свою діяльність.7. У разі виявлення ліквідатором майна відсутнього боржника сума виручки від продажу такого майна направляється на покриття судових витрат і витрат винагороди ліквідатору.
Якщо обов'язки ліквідатора здійснює працівник державного органу з питань банкрутства, сума його винагороди, а також сума витрат, пов'язаних з проведенням конкурсного виробництва, перераховуються на рахунок державного органу з питань банкрутства.
8. Положення, передбачені цією статтею , застосовуються також у випадках, коли майно боржника юридичної особи завідомо не дозволяє відшкодувати судові витрати по справі про банкрутство чи коли протягом дванадцяти місяців не проводилися операції на рахунках боржника, а також за наявності інших ознак, які свідчать про відсутність підприємницької чи іншої діяльності боржника.


7. У разі виявлення ліквідатором майна відсутнього боржника сума виручки від продажу такого майна направляється на покриття судових витрат і виплату винагороди ліквідатору.
Якщо обов'язки ліквідатора здійснює працівник державного органу з питань банкрутства, сума його винагороди, а також сума витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційної процедури, перераховуються на рахунок державного органу з питань банкрутства.
8. Положення, передбачені цією статтею, застосовуються також у разі якщо майна боржника - юридичної особи завідомо не вистачає на відшкодування судових витрат у справі про банкрутство чи якщо протягом дванадцяти місяців не проводилися операції на рахунках боржника, а також за наявності інших ознак, які свідчать про відсутність підприємницької чи іншої діяльності боржника.Стаття 53. Особливості банкрутства за умови добровільного оголошення боржника про своє банкрутство і його ліквідації

1. На підставі рішення власника (органу, уповноваженого управляти майном) боржник може сам оголосити себе неспроможним виконувати свої зобов'язання, тобто банкрутом, в офіційних друкованих органах. В оголошенні повинно міститися:
повідомлення боржника про оголошення себе банкрутом;
повне найменування боржника, його юридична адреса, номери усіх рахунків в установах банків;
відомості про власників (власника) майна юридичної особи боржника;
номер свідоцтва про державну реєстрацію.
-323- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 1 ст.53 пiсля слiв "в офiцiйних друкованих органах" додати "та iнформацiєю у засобах масової iнформацiї вiдповiдної територiальної громади".


Враховано редакційно
Стаття 53. Особливості провадження санації боржника його керівником

1. Керівник боржника має право подати згідно з вимогами статті 7 цього Закону заяву про порушення справи про банкрутство з метою проведення ним процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство за таких умов:
на підставі рішення власника боржника (органу, уповноваженого управляти майном);
за наявності письмової згоди кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує п'ятдесят відсотків заборгованості.
2. Кредитори у місячний строк з дня опублікування оголошення боржника про своє банкрутство повинні подати боржнику письмові заяви з майновими вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, та (або) заперечення кредиторів проти ліквідації боржника.
3. Керівник боржника зобов'язаний розглянути вимоги кредиторів, включити їх в реєстр вимог кредиторів і розпочати розрахунки з кредиторами в порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону.
-324- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Викласти ст.53 в такій редакції:
"Стаття 53. Особливості провадження санації боржника його керівником
1. Керівник боржника має право подати згідно з вимогами статті 7 цього Закону заяву про порушення справи про банкрутство з метою проведення ним процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство за таких умов:
на підставі рішення власника боржника (органу, уповноваженого управляти майном);
за наявності письмової згоди кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує п'ятдесят відсотків боргу.
2. Для проведення санації боржника його керівником керівник боржника звертається у встановленому цим Законом порядку до арбітражного суду з заявою про порушення справи про банкрутство для проведення санації з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. До заяви керівника боржника додається план санації боржника, погоджений з кредиторами, що дали згоду на його здійснення, письмова згода кредиторів на призначення керуючим санацією керівника боржника та пропозиція щодо кандидатури розпорядника майна, запропонована комітетом кредиторів.
Після розгляду заяви боржника суддя виносить ухвалу про порушення справи про банкрутство, призначає розпорядника майна, запропонованого комітетом кредиторів, та керуючого санацією - керівника боржника, які діють відповідно до вимог цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
Керуючий санацією боржника - керівник боржника зобов'язаний зробити повідомлення в офіційних друкованих органах та друкованому органу місцевого самоврядування про порушення справи про банкрутство боржника та відкриття процедури санації боржника.
В повідомленні повинно міститися:
повне найменування боржника, його юридична адреса, номери усіх рахунків в установах банків;
Враховано
2. Для проведення санації боржника його керівником керівник боржника звертається у встановленому цим Законом порядку до арбітражного суду з заявою про порушення справи про банкрутство для проведення санації з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. До заяви керівника боржника додається план санації боржника, погоджений з кредиторами, що дали згоду на його здійснення, письмова згода кредиторів на призначення керуючим санацією керівника боржника та пропозиція щодо кандидатури розпорядника майна, запропонована комітетом кредиторів.
3. Після розгляду заяви боржника суддя виносить ухвалу про порушення справи про банкрутство, призначає розпорядника майна, запропонованого комітетом кредиторів, та керуючого санацією - керівника боржника, які діють відповідно до вимог цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
4. Керуючий санацією боржника - керівник боржника зобов'язаний зробити повідомлення в офіційних друкованих органах та друкованому органі місцевого самоврядування про порушення справи про банкрутство боржника та відкриття процедури санації боржника.
5. В повідомленні повинно міститися:
повне найменування боржника, його юридична адреса, номери усіх рахунків в установах банків;
відомості про власника (власників) майна боржника;
номер свідоцтва про державну реєстрацію;
дані про керуючого санацією - керівника боржника та розпорядника майна боржника.
6. Кредитори у місячний строк з дня опублікування повідомлення боржника про порушення справи про банкрутство зобов'язані подати до арбітражного суду письмові заяви з грошовими вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, та (або) заперечення кредиторів проти здійснення процедури санації керівником боржника.
7. Керуючий санацією боржника (керівник боржника) разом з розпорядником майна зобов'язані розглянути вимоги кредиторів, включити їх у реєстр вимог кредиторів і розпочати процедуру санації відповідно до вимог цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
8. Якщо справа про банкрутство боржника порушується за заявою кредитора (кредиторів) комітет кредиторів має право рекомендувати призначити керуючим санацією керівника боржника та розпорядника майна. Керуючий санацією та розпорядник майна діють відповідно до вимог цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
9. Керуючий санацією (керівник боржника) виконує повноваження керуючого санацією без ліцензії та продовжує отримувати заробітну плату, яку він отримував до призначення його керуючим санацією.
10. За пропозицією комітету кредиторів чи розпорядника майна керуючий санацією (керівник боржника) може бути звільнений арбітражним судом від виконання повноважень керуючого санацією.
Звільнення керівника боржника від виконання ним повноважень керуючого санацією позбавляє боржника права самому здійснювати санацію свого підприємства.
11. Розпорядник майна продовжує виконувати свої обов'язки впродовж здійснення керівником боржника (керуючим санацією) санації свого підприємства.
12. У разі невиконання плану санації боржника або якщо виконання плану санації боржника не призведе до відновлення його платоспроможності, процедура банкрутства боржника здійснюється відповідно до вимог цього Закону.4. За наявності письмового заперечення хоча б одного кредитора боржника проти ліквідації боржника, керівник боржника зобов'язаний звернутися в арбітражний суд із заявою про визнання боржника банкрутом у день закінчення строку для подачі заяв з вимогами кредиторів і заперечень кредиторів проти ліквідації боржника.
відомості про власника (власників) майна юридичної особи боржника;
номер свідоцтва про державну реєстрацію;
дані про керуючого санацією - керівника боржника та розпорядника майна боржника.
5. Будь-який із кредиторів боржника в будь-який момент до завершення процедури ліквідації боржника може звернутися в арбітражний суд із заявою про визнання боржника банкрутом.
6. За наявності ухвали про визнання вимог кредиторів до банкрута після закінчення місячного строку з дня опублікування оголошення боржника про своє банкрутство арбітражний суд виносить ухвалу про визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
Кредитори у місячний строк з дня опублікування повідомлення боржника про порушення справи про банкрутство зобов'язані подати до арбітражного суду письмові заяви з майновими вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, та (або) заперечення кредиторів проти здійснення процедури санації керівником боржника.
7. У разі порушення вимог цієї статті, приховування боржником майна, незаконної передачі їм свого майна третім особам власник майна боржника, керівник боржника несуть перед кредиторами відповідальність у розмірі незадоволених вимог кредиторів. Зазначені вимоги можуть бути заявлені протягом трьох років з дня ліквідації боржника.
8. Ліквідація боржника, який оголосив про своє банкрутство здійснюється відповідно до цього Закону. Обов'язки ліквідатора виконує голова ліквідаційної комісії.
Керуючий санацією боржника (керівник боржника) разом з розпорядником майна зобов'язані розглянути вимоги кредиторів, включити їх у реєстр вимог кредиторів і розпочати процедуру санації відповідно до вимог цього Закону з особливостей, передбачених цією статтею.
3. Якщо справа про банкрутство боржника порушується за заявою кредитора (кредиторів) комітет кредиторів має право рекомендувати призначити керуючим санацією керівника боржника та розпорядника майна. Керуючий санацією та розпорядник майна діють відповідно до вимог цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
9. На підставі рішення власника (органу, уповноваженого управляти майном) керівник боржника може подати заяву в арбітражний суд про порушення справи про банкрутство з метою проведення процедури санації боржника відповідно до вимог цього Закону. До заяви керівник боржника додає, крім документів передбачених статтею 7 цього Закону, план санації боржника та пропозицію щодо кандидатури розпорядника майна, попереньо погоджені з кредиторами.
Керуючий санацією (керівник боржника) виконує повноваження керуючого санацією без ліцензії та продовжує отримувати заробітну плату, яку він отримував до призначення його керуючим санацією.
За пропозицією комітету кредиторів чи розпорядника майна керуючий санацією (керівник боржника) може бути звільнений арбітражним судом від виконання повноважень керуючого санацією.
10. Після розгляду заяви суддя виносить ухвалу про порушення спрваи про бункрутство, призначає розпорядника майна та керуючим санацією - керівника боржника, які діють відповідно до вимог цього Закону з особливостями, передбаченими цією статтею.
Звільнення керівника боржника від виконання ним повноважень керуючого санацією позбавляє боржника права самому здійснювати санацію свого підприємства.
Розпорядник майна продовжує виконувати свої обов'язки впродовж здійснення керівником боржника (керуючим санацією) санації свого підприємства.
У разі невиконання плану санації боржника або якщо виконання плану санації боржника не призведе до відновлення його платоспроможності, санація боржника здійснюється відповідно до вимог цього Закону."
Стаття 54. Особливості банкрутства організацій, які здійснюють діяльність по залученню коштів громадян
1. Організації, які здійснюють незаконну діяльність по залученню коштів громадян, підлягають ліквідації в порядку, передбаченому цим Законом, з особливостями, передбаченими цією статтею.
2. Заява про визнання організації, що здійснює незаконну діяльність по залученню коштів громадян, банкрутом може бути подана в арбітражний суд боржником, кредиторами, прокурором.
3. Ліквідація організації, яка здійснює незаконну діяльність по залученню коштів громадян, і задоволення вимог її кредиторів провадяться тільки через ліквідаційну процедуру.
-325- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Ст. 54 виключити як таку, що суперечить чинному законодавству та є предметом регулювання іншого Закону.
Враховано4. Задоволення вимог кредиторів організації, яка здійснює незаконну діяльність по залученню коштів громадян, провадиться в порядку, передбаченому цим Законом для кредитних організацій.
5. У разі недостатності майна боржника - організації, що здійснює незаконну діяльність по залученню коштів громадян, для задоволення вимог громадян - вкладників, керівники - боржника-організації, що здійснює незаконну діяльність по залученню коштів громадян, та засновники (учасники) боржники - організації, що здійснює незаконну діяльність по залученню коштів громадян, солідарно несуть відповідальність за вимогами громадян-вкладників.

Стаття 55. Особливості банкрутства окремих категорій боржників
Особливості проведення процедур банкрутства природних монополій і організацій - учасників фінансово-промислових груп встановлюються законами про природні монополії та промислово-фінансові групи.

Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України в місячний строк після опублікування цього Закону:
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів;
розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити розробку, прийняття, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
-326- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
П. 1 Прикінцеві положення.
Доповнення до Кодексів і законів подається окремим проектом змін і доповнень до цих документів.
Враховано редакційно
Розділ VII. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.
Процедури банкрутства стосовно підприємств - сільськогосподарських виробників застосовуються з 1 січня 2004 року.
Положення стосовно ліцензування арбітражних керуючих вводяться в дію з 1 жовтня 1999 року.
Положення цього Закону застосовуються арбітражними судами при розгляді справ про банкрутство провадження у яких порушено після 1 січня 2000 року.
Положення цього Закону стосовно мораторію, призначення арбітражних керуючих, введення процедур нагляду та контролю за розпорядженням майном боржника, санації боржника, ліквідації банкрута та укладення мирової угоди можуть застосовуватися при розгляді арбітражними судами справ про банкрутство після 1 січня 2000 року незалежно від дати порушення провадження у справі про банкрутство, при цьому строки їх введення обчислюються від дати прийняття арбітражним судом окремої ухвали з цього питання. У цьому випадку подальше провадження у справі про банкрутство здійснюється відповідно до цього Закону.
2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України на день набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів;
розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.4. Рекомендувати Президенту України привести свої акти у відповідність з цим Законом.
5. Національному банку України до 1 лютого 1999 року підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про особливості банкрутства кредитних організацій.


4. Рекомендувати Президенту України привести свої акти у відповідність із цим Законом.6. Доповнити главу VI Кримінального кодексу України статтею в такій редакції:
" Стаття 156-4. Умисне банкрутство
Умисне доведення суб'єкта підприємницької діяльності до стійкої фінансової неплатоспроможності шляхом здійснення власником або посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності з корисливих мотивів або іншою особистою заінтересованості чи в інтересах третіх осіб протиправних дій або шляхом невиконання чи неналежного виконання своїх службових обов'язків, що завдало істотної шкоди державним або громадським інтересам чи законним правам та інтересам кредиторів,
карається штрафом від п'ятисот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до п'яти років.

-327- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
В редакції, запропонованій головним Комітетом враховані правки літредактора та зауваження юридичного управління крім чотирьох, які додаються.

Враховано

5. Доповнити главу VI Кримінального кодексу України статтею 156-4:
"Стаття 156-4. Доведення до банкрутства.
Доведення до банкрутства, тобто, умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником або посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, якщо це завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам кредиторів, -
карається штрафом від п'ятисот до вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до 5 років.
Ті ж дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -
караються позбавленням волі на строк до 5 років з конфіскацією майна."
Ті ж дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди,
караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна".
7. В Законі "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради 1991 р., N 6, ст. 37) пункт 9 статті 11 доповнити словами:
"а також приймати рішення в процедурах санації про санацію (прощення) та(або) відстрочку (розстрочку) сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) згідно з Законом "Про санацію та банкрутство боржника".


6. Частину третю статті 9 Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №16, ст.119) викласти в такій редакції:
"3. Обов'язок юридичної особи щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) припиняється із сплатою податку, збору (обов'язкового платежу) або його скасуванням або списанням податкової заборгованості відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". У разі ліквідації юридичної особи заборгованість з податків і зборів (обов'язкових платежів) сплачується у порядку, встановленому законами України. У разі укладення мирової угоди у процедурі провадження у справі про банкрутство заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів) сплачується у розмірах, визначених мировою угодою, укладеною у порядку, встановленому законами України."
7. У Законі "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6, ст. 37) пункт 9 статті 11 доповнити словами:
"а також приймати рішення в процедурах санації про прощення (списання) та (або) відстрочку (розстрочку) сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".8. В Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 14 ст.168 ) частину другу статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
"діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)."


8. У Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168 ) частину другу статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
"діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)".

9. У Арбітражному процесуальному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 6, ст.56):
1) частину третю статті 2 викласти в такій редакції:
"Арбітражний суд порушує справи про банкрутство за письмовою заявою будь-кого з кредиторів, боржника";
2) частину другу статті 4-1 викласти в такій редакції:
"Арбітражні суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


10. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971, N 50, ст.375; 1984, N 1, ст. 3; 1986, N 27, ст.539; 1988, N 23, ст.556; 1991, N 23, ст.267; Відомості Верховної Ради України, 1995, N 5, ст. 30; N 28, ст.204) статтю 40 доповнити підпунктом 9 в такій редакції:
"9) у зв'язку з банкрутством підприємства.".

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні