Назва: Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
Автор: Президент України
Головний комітет: Народні депутати України — члени Комітету з питань соціальної політики та праці

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Стаття 2. Професійні спілки


Стаття 2. Професійні спілки

Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних, інших прав та свобод та законних інтересів членів профспілки.
Стаття 13. Професійні спілки та держава
Держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у професійні спілки та додержання прав і законних інтересів профспілок, легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом.
Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціальних, економічних та інших прав і законних інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями.
Стаття 19. Право профспілок, їх об'єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок
Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних та інших прав і свобод та законних інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з работодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян.1.У статтях 2, 13, 19, 27, 36 та 37 Закону, що розглядається, передбачено, що професійні спілки захищають трудові, соціально-економічні та інші права, свободи та законні інтереси своїх членів. Така норма не відповідає частині третій статті 36 Конституції України, якою встановлено, що громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.
З метою приведення у відповідність із Конституцією України із зазначених статей Закону пропоную виключити посилання на здійснення профспілками захисту інших прав, свобод та законних інтересів своїх членів.
Враховано частково.
Термінологія статей приведена у відповідність із частинами першою та третьою статті 36 Конституції України.
Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних, інших прав, свобод та інтересів членів профспілки.
Стаття 13. Професійні спілки та держава
Держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у професійні спілки та додержання прав і інтересів профспілок, легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом.
Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціальних, економічних та інших прав і інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями.
Стаття 19. Право профспілок, їх об'єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок
Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних та інших прав і свобод та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з работодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян.

Стаття 27. Право профспілок, їх об'єднань на організацію страйків та проведення інших масових заходів


Стаття 27. Право профспілок, їх об'єднань на організацію страйків та проведення інших масових заходів

Профспілки, їх об'єднання мають право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних , інших прав і свобод та законних інтересів працівників відповідно до закону.


Профспілки, їх об'єднання мають право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних , інших прав і свобод та інтересів працівників відповідно до закону.

Стаття 36. Обов'язки профспілок, їх об'єднань щод захисту прав та законних інтересів членів


Стаття 36. Обов'язки профспілок, їх об'єднань щод захисту прав та інтересів членів

Профспілки, їх об'єднання, здійснюючи представництво та захист трудових, соціально-економічних, інших прав і свобод та законних інтересів своїх членів, повинні додержуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати колективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов'язання.


Профспілки, їх об'єднання, здійснюючи представництво та захист трудових, соціально-економічних, інших прав і свобод та інтересів своїх членів, повинні додержуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати колективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов'язання.

Стаття 37. Профспілкові організації на підприємствах, в установах та організаціях,


Стаття 37. Профспілкові організації на підприємствах, в установах та організаціях,

Профспілкові організації на підприємствах, установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні, інші права і свободи.


Профспілкові організації на підприємствах, установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні, інші права і свободи.


Остання частина статті 21. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю


Остання частина статті 21. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю

Для здійснення цих функцій профспілки, їх об'єднання можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники профспілок мають право давати приписи про усунення порушень.
2.Останньою частиною статті 21 Закону уповноваженим представникам профспілок надається право давати приписи про усунення порушень. Водночас за частиною сьомою цієї ж статті виконання вимог профспілок з питань охорони праці є обов'язковим для роботодавця.
Таким чином громадським організаціям, якими за Законом є профспілки, надаються функції, що Законом України «Про охорону праці» віднесені до компетенції відповідних державних органів.
Вважаю за доцільне зберегти існуючий порядок здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці, визначений статтями 46-48 Закону України «Про охорону праці». Для цього пропоную у частині сьомій статті 21 Закону, що розглядається, останнє речення викласти у такій редакції: «Профспілки мають право вносити роботодавцям подання з питань охорони праці, які є обов'язковими для розгляду роботодавцями, та одержувати від них аргументовані відповіді», а останнє речення частини дев'ятої цієї ж статті виключити.

Відхилено.
Норма статті 21 Закону ніяк не посягає на функції, які надані Законом України «Про охорону праці» державним органам по здійсненню нагляду за додержанням законодавства про охорону праці, оскільки ці органи мають більш широкий спектр повноважень, зокрема, право накладати штрафи за невиконання приписів, складати протоколи про адміністративні правопорушення та передавати їх до суду. Права, передбачені статею 21 профспілкам надаються лише в рамках здійснення ними громадського контролю за додержанням законодавства про працю відповідно до ст.244 і 247 КЗпП та іншим законам України, а не в рамках державного нагляду.
Для здійснення цих функцій профспілки, їх об'єднання можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники профспілок мають право давати приписи про усунення порушень.

Частина друга статті 32. Права профспілок, їх об'єднань у захисті житлових прав громадян


Частина друга статті 32. Права профспілок, їх об'єднань у захисті житлових прав громадян

Разом з роботодавцем відповідно до колективного договору профспілки визначають розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію та утримання житла, здійснюють облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та проводять розподіл збудованого житла.
3.Частиною другою статті 32 Закону профспілкам надається право разом з роботодавцем проводити розподіл збудованого житла. Це призведе до обмеження прав власника щодо розпорядження належним йому збудованим житлом, що суперечить частині першій статті 41 Конституції України.
Тому у частині другій статті 32 Закону слова «та проводять розподіл збудованого житла» слід замінити словами «та вносять пропозиції щодо розподілу збудованого житла».
Відхилено.
Частина друга статті 32 Закону не обмежує права роботодавця на власність (володіння, користування і розпорядження своєю власністю) і не суперечить частині першій статті 41 Конституції України.
Розподіл збудованого житла здійснюється відповідно до колективного договору, тобто за згодою власника - роботодавця і колективу працівників, інтереси яких представляє профспілка. При цьому роботодавець не втрачає права власності. Зміст частини другої статті 32 відповідає пункту 10 статті 247 КЗпП України та статтям 52-53 Житлового кодексу України.

Разом з роботодавцем відповідно до колективного договору профспілки визначають розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію та утримання житла, здійснюють облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та проводять розподіл збудованого житла.

Стаття 35. Право на господарську та фінансову діяльність профспілок, їх об'єднань


Стаття 35. Право на господарську та фінансову діяльність профспілок, їх об'єднань

З метою реалізації статутних завдань профспілки, їх об'єднання, які є юридичними особами, можуть здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки та банки.
4.Статею 35 Закону профспілкам надається право формувати, зокрема, банки.
Це суперечить статті 22 Закону України «Про банки і банківську діяльність», якою профспілковим організаціям забороняється виступати засновниками, акціонерами (учасниками) комерційних банків.
У зв'язку з цим пропоную із статті 35 Закону слова «та банки» виключити.

Враховано.
З метою реалізації статутних завдань профспілки, їх об'єднання, які є юридичними особами, можуть здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

Напрями використання прибутку, одержаного в результаті господарської діяльності, визначаються їх статутами (положеннями).
Крім того, з редакції останнього речення цієї ж статті Закону незрозуміло, якими саме статутами, положеннями (профспілок чи створюваних ними підприємств, установ, організацій) визначатимуться напрями використання прибутку, одержаного в результаті господарської діяльності.
З метою усунення двочитань цієї статті та приведення цієї статті у відповідність із Законом України «Про підприємства в Україні» пропоную останнє речення із статті 35 виключити.
Відхилено.
Редакція статті 35 відповідає статті 24 Закону України «Про об'єднання громадян». Тому напрями використання прибутку, підприємств, створених профспілками, визначаються їх статутами (положеннями).
Напрями використання прибутку, одержаного в результаті господарської діяльності, визначаються їх статутами (положеннями).

Частина шоста статті 34. Власність профспілок, їх об'єднань


Частина шоста статті 34. Власність профспілок, їх об'єднань

Позбавлення профспілок права власності, а також права володіння та користування майном, переданим їм у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законом.
Позбавлення ж профспілок права володіння та користування зазначеним майном може мати місце лише за рішенням суду (частина шоста статті 34 Закону). Наведене суперечить конституційним положенням щодо рівності усіх суб'єктів права власності перед законом, захисту державою прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, права кожного вільно володіти, користуватися і розпоряджатися своєї власністю, а також щодо непорушності права приватної власності (статті 13 та 41 Конституції України).
Відхилено.
Виключення із статті 34 норми щодо можливості позбавлення профспілок права володіння і користування майном, переданим їм у господарське відання, лише за рішенням суду і з підстав, передбачених законодавством, може призвести до того, що передане їм свого часу майно та інші об'єкти власності будуть вилучені за рішенням державних органів, що суперечить статтям 13 і 41 Конституції України та Закону України «Про власність».
Позбавлення профспілок права власності, а також права володіння та користування майном, переданим їм у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законом.


Тому пропоную:
З частини шостої статті 34 Закону, що розглядається, слова «а також права володіння та користування майном, переданим їм у господарське відання» виключити.
Стаття 42. Обов'язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок
5.Статтею 42 Закону, що розглядається, на роботодавця покладається обов'язок надавати профспілковим організаціям безоплатно необхідні для роботи приміщення з усім обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною, а також транспорт.
Відхилено.
Обов'язок власника чи уповноваженого ним органу забезпечити умови для діяльності профспілок шляхом надання їм в безоплатне користування приміщень, транспорту, засобів зв'язку передбачено статею 249 Кодексу законів про працю України.
Стаття 42. Обов'язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок


Частини першу та другу статті 42 Закону викласти у такій редакції:Роботодавець зобов'язаний надавати профспілковим організаціям , які діють на підприємстві, в установі або організації, безоплатно необхідні приміщення з усім обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною для роботи та для проведення зборів працівників. У ці приміщення допускається вільний вхід працівників.
«Роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі або організації, для чого може надавати на договірних засадах необхідні для роботи та проведення зборів працівників приміщення з усім обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною.

Роботодавець зобов'язаний надавати профспілковим організаціям , які діють на підприємстві, в установі або організації, безоплатно необхідні приміщення з усім обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною для роботи та для проведення зборів працівників. У ці приміщення допускається вільний вхід працівників.

Роботодавець надає профспілковим організаціям, які діють на підприємстві, в установі або організації, безоплатно транспорт.
Роботодавець може також надавати профспілковим організаціям, що діють на підприємстві, в установі або організації, безоплатно транспорт».


Роботодавець надає профспілковим організаціям, які діють на підприємстві, в установі або організації, безоплатно транспорт.

Стаття 43. Надання профспілковим організаціям підприємств, установ або організацій будинків, приміщень, споруд для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи
Будинки, приміщення, споруди, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи або організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори перебувають на балансі підприємства, установи або організації і передаються в безоплатне користування профспілковим організаціям підприємства, установи або організації. Орендовані підприємством, установою або організацією будинки, приміщення і споруди, призначені для зазначених цілей, також передаються в безоплатне користування профспілковим організаціям.
Господарське утримання, ремонт, опалення, освітлення, прибирання, охорона, а також обладнання будинків, приміщень і споруд, зазначених у цій статті, та оздоровчих таборів провадиться за рахунок роботодавця.
Крім того, відповідно до статті 43 Закону будинки, приміщення, споруди, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи або організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори перебувають на балансі підприємств і передаються в безоплатне користування профспілковим організаціям підприємства, установи або організації. При цьому Закон визначає порядок використання коштів, одержаних профспілками від зазначеного майна, однак покладає на роботодавця - власника відповідного майна господарське утримання, ремонт, опалення, освітлення, прибирання, охорону цього майна, а також обладнання будинків, приміщень і споруд та оздоровчих таборів, яке має провадитися за рахунок роботодавця.

Враховано.
Стаття 43. Надання профспілковим організаціям підприємств, установ або організацій будинків, приміщень, споруд для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи
Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи або організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори можуть передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього підприємства, установи або організації.Текст статті 43 викласти у такій редакції:

«Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи або організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори можуть передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього підприємства, установи або організації».* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні