Назва: Про внесення змін і доповнень до Водного кодексу України
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект
Закон України


Закон України
1.
ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 24, ст. 189)
Про внесення змін до Водного кодексу України


Про внесення змін до Водного кодексу України
2.

З метою удосконалення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
-1- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Преамбулу розкрити ширше.
Враховано
З метою вдосконалення положень Водного кодексу України з питань регулювання використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів Верховна Рада України постановляє:
3.

Внести до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) такі зміни:


Внести до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) такі зміни:
4.
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У статті 1:


1. У статті 1:
5.
У цьому Кодексі вживаються такі терміни:
водний об'єкт - сформований природою або створений штучно об'єкт ландшафту чи геологічна структура, де зосереджуються води (річка, озеро, море, водосховище, канал, водоносний горизонт);
визначення термінів "водокористування", "забруднення вод" та "забруднююча речовина" викласти у такій редакції:
-2- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У статті 1:
в частині першій уточнити визначення терміну "водний об'єкт," а в дужках доповнити словом "ставок"

Враховано
визначення термінів "водний об'єкт", "водокористування", "забруднення вод" та "забруднююча речовина" викласти в такій редакції:
"водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт) ";
6.
водокористування - використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення і галузей економіки;
"водокористування - забір води з водних об'єктів, використання води, користування поверхневими водами та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти";
-3- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Доопрацювати редакційно визначення термінів "водокористування" та "забруднююча речовина"
Враховано
"водокористування - використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів)";


7.
забруднення вод - несприятливі зміни складу і властивостей води водного об'єкта в результаті надходження до нього забруднюючих речовин;
"забруднення вод - надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин";


"забруднення вод - надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин";

8.
забруднююча речовина - речовина, що спричиняє погіршення якості води;
"забруднююча речовина - будь-яка речовина, яка потрапляє у водний об'єкт у результаті господарської та іншої діяльності";


"забруднююча речовина - речовина, яка привноситься у водний об'єкт в результаті господарської діяльності людини";
9.

доповнити статтю абзацами такого змісту:
-4- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Статтю 1 доповнити термінами "рибництво" та "маловоддя".
Враховано
доповнити статтю абзацами такого змісту:
"рибництво - штучне розведення і відтворення риби та інших водних живих ресурсів;
маловоддя - період (фаза) гідрологічного режиму водного об`єкта, при якому спостерігається зменшення його водності, внаслідок чого погіршуються умови забезпечення потреб у водних ресурсах;
10.

"ліміт використання води - граничний обсяг використання води, який встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування;


ліміт використання води - граничний обсяг використання води, який встановлюється дозволом на спеціальне водокористування;
11.

ліміт користування поверхневими водами для потреб гідроенергетики - це граничний обсяг води, який проходить через турбіни гідроелектростанцій і встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування".
-5- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У статті 1 термін:
"ліміт користування поверхневими водами для потреб гідроенергетики" вилучити.

Враховано

-6- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
додати окрему частину такого змісту:
"Вода супутньо-пластова - вода, що надходить на поверхню разом з нафтою і газом"
Враховано частково

вода супутньо-пластова - вода, що піднімається на поверхню разом з нафтою і газом під час їх видобування;
-7- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
додати визначення термінів "забір води" та "використання води".

Враховано
"забір води - вилучення води з водного об'єкта для використання за допомогою технічних пристроїв або без них;

використання води - процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб."
12.
Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України в галузі регулювання водних відносин
До відання Верховної Ради України в галузі регулювання водних відносин належить:
...5) регулювання розподілу платежів за спеціальне водокористування;
2. У пункті 5 статті 7 слова "платежів за спеціальне водокористування" замінити словами "зборів за використання води, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти".
-8- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У пункті 5 статті 7, пункті 6 статті 8 слово "платежів" замінити словом "зборів".
Враховано
2. У пункті 5 статті 7, пункті 6 статті 8 слово "платежів" замінити словом "зборів".
13.
Стаття 8. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів у галузі регулювання водних відносин
До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних депутатів у галузі регулювання водних відносин на їх території належить:
14.
...6) визначення у встановленому порядку нормативів і розмірів платежів за спеціальне водокористування з водних об'єктів місцевого значення;
3. Пункт 6 статті 8 викласти у такій редакції:
"6) визначення в установленому порядку нормативів і розмірів зборів за використання води, забраної з водних об'єктів місцевого значення, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого значення".15.
Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
До відання Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:
16.
8) встановлення нормативів плати за спеціальне водокористування і порядку їх справляння;
4. Пункти 8 і 9 статті 14 об'єднати і викласти у такій редакції:
"8) встановлення нормативів збору за використання води, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти і порядку його справляння;
-9- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Пункт 8) статті 14 викласти в такій редакції:
"8) встановлення нормативів збору за спеціальне водокористування і порядку його справляння";
пункт 9 статті 14 виключити.
Враховано
3. У статті 14:
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) встановлення нормативів збору за спеціальне водокористування і порядку його справляння;"
пункт 9 виключити.
17.
9) встановлення нормативів плати за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту і порядку їх справляння.
9) встановлення порядку надання водойм загальнодержавного значення у користування на умовах оренди".
-10- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
Статтю 14 доповнити новим пунктом в такій редакції: "встановлення порядку відновлення водних об'єктів та накопичення стратегічних запасів води і регулювання їх використання".

Відхилено

18.
Стаття 16. Компетенція Державного комітету України по водному господарству в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
До відання Державного комітету України по водному господарству в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:

...9) погодження дозволів на спеціальне водокористування;
5. Пункт 9 статті 16 після слова "водокористування" доповнити словами "під час їх підготовки".
11- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Пункт 9 статті 16 залишити у діючій редакції Кодексу
Враховано

19.
Стаття 29. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів передбачають:
6. У статті 29:


4. У статті 29:
20.
...2) встановлення нормативів плати і розмірів платежів за забір води та скидання забруднюючих речовин;
у пункті 2 слова "плати і розмірів платежів за забір води" замінити словами "збору і розмірів зборів за використання води, користування поверхневими водами";
-12- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У пункті 2) статті 29 слова "плати і розмірів платежів за забір води" замінити словами "збору і розмірів зборів за спеціальне водокористування".
Враховано
у пункті 2 слова "плати і розмірів платежів за забір води" замінити словами "збору і розмірів зборів за спеціальне водокористування";
21.
3) встановлення нормативів плати і розмірів платежів за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту;
пункт 3 виключити.


пункт 3 виключити.
22.

У зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4.


У зв'язку з цим пункти 4, 5 вважати відповідно пунктами 3, 4.
23.

7. Статтю 30 викласти у такій редакції:


5. Статтю 30 викласти в такій редакції:
24.
Стаття 30. Плата за спеціальне водокористування
"Стаття 30. Збір за використання води, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти
-13- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр. картка №379)
Назву статті 30 викласти в такій редакції:
"Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування"

Враховано
"Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування
-14- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр. картка №379)
Доповнити статтю 30 першою частиною такого змісту:
"спеціальне водокористування є платним за виключенням забору води з водних об'єктів для подачі її водокористувачам".
Уточнити основні положення статті та доопрацювати редакційно.
Враховано частково


25.
Плата за спеціальне водокористування справляється з метою забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включає плату за забір води з водних об'єктів та за скидання в них забруднюючих речовин.
Збір за використання води, за користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти справляється з метою забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів. Збір за забір води з водних об'єктів для подачі її водокористувачам не справляється.
-15- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
У статті 30:
Зберегти норму щодо збору за забір води з водних об'єктів для подачі її водокористувачам. У зв'язку з цим внести відповідні уточнення.

Враховано частково
Збір за спеціальне водокористування справляється з метою стимулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і включає збір за використання води водних об'єктів та за скидання забруднюючих речовин.

26.
Розмір плати за забір води з водних об'єктів визначається на основі нормативів плати, фактичних обсягів забору води та встановлених лімітів на забір води.
Розмір збору за використання води визначається на основі нормативів збору, фактичних обсягів використаної води та встановлених лімітів використання води.


Розмір збору за використання води визначається на основі нормативів збору, фактичних обсягів використаної води та встановлених лімітів використання води.
27.

Розмір збору за користування поверхневими водами визначається:


Розмір збору за використання води водних об'єктів для потреб, не пов'язаних з вилученням води з водних об'єктів, визначається:
28.

для потреб гідроенергетики - на основі нормативів збору, фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни, та лімітів користування поверхневими водами (крім гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями);


для потреб гідроенергетики - на основі нормативів збору, фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни, та лімітів використання води (крім гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями);
29.

для водного транспорту - на основі нормативів збору та часу користування судном поверхневими водами в звітному періоді.


для потреб водного транспорту - на основі нормативів збору та часу користування поверхневими водами у звітному періоді;-16- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Передбачити розмір збору за користування поверхневими водами для рибництва.
Враховано
для потреб рибництва - на основі нормативів збору та фактичних обсягів води, необхідної для поповнення ставків під час розведення риби та інших водних живих ресурсів у рибних господарствах.
30.
Розмір плати за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти визначається на основі нормативів плати, фактичного обсягу скидів забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду.
Розмір збору за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти визначається на основі нормативів збору, фактичного обсягу скидів забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду.


Розмір збору за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти визначається на основі нормативів збору, фактичного обсягу скидів забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду.-17- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У статті 30 урегулювати питання збору за втрати води при її транспортуванні.
Враховано
Збір за воду, втрачену при її транспортуванні, стягується з власників мереж водопостачання.
31.
Нормативи плати за спеціальне водокористування і порядок справляння таких платежів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
За скидання забруднюючих речовин з дренажними водами у водні об'єкти з систем, що захищають сільськогосподарські угіддя та населені пункти від підтоплення (за винятком дренажних вод промислових об'єктів), збір не справляється, якщо якість води водних об'єктів не погіршує встановлених категорій якості води.


За скидання забруднюючих речовин з дренажними водами у водні об'єкти з систем, що захищають сільськогосподарські угіддя та населені пункти від підтоплення (за винятком дренажних вод промислових об'єктів), збір не справляється, якщо таке скидання не погіршує якість води водних об'єктів в межах встановлених категорій.
32.

Нормативи збору за використання води, користування поверхневими водами та за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти і порядок справляння таких зборів встановлюються Кабінетом Міністрів України".
-18- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Частину шосту статті 30 виключити

Враховано

33.
Стаття 31. Плата за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
Підприємства, установи і організації гідроенергетики та водного транспорту здійснюють плату за діяльність, пов'язану з необхідністю басейнового регулювання водних ресурсів та здійсненням заходів щодо попередження і ліквідації наслідків шкідливої дії вод (берегоукріплення, захист від підтоплення територій).
Зазначена плата не звільняє підприємства, установи і організації від плати за спеціальне водокористування.
Нормативи плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту та порядок справляння такої плати встановлюються Кабінетом Міністрів України.
8. Статтю 31 виключити.


6. Статтю 31 виключити.
34.

9. У статті 32:


7. У статті 32:
35.

назву статті викласти у такій редакції:


назву статті викласти в такій редакції:
36.
Стаття 32. Розподіл платежів за спеціальне водокористування та користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
"Стаття 32. Розподіл зборів за використання води, користування поверхневими водами та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти";
у тексті статті слово "забір" замінити словом "використання";
-19- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 32. Розподіл зборів за спеціальне водокористування".

Слова "у тексті статті слово "забір" замінити словом "використання", перенести в кінець статті.

Враховано
"Стаття 32. Розподіл зборів за спеціальне водокористування";

37.
Частина перша
Платежі за забір води з водних об'єктів загальнодержавного значення зараховуються до Державного бюджету України в розмірі 80 відсотків, до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей - в розмірі 20 відсотків.

-20- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
В частині першій статті 32 вилучити слова "до бюджету Автономної Республіки Крим"
Відхилено
-21- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Статтю 32 доповнити частиною другою такого змісту:
"Платежі за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення на території Автономної Республіки Крим у розмірі 100 відсотків зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим"

Відхилено

38.
Частина друга
Платежі за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту зараховуються до Державного бюджету України в розмірі 100 відсотків.
у частині другій слова "водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту" замінити словами "поверхневими водами".
-22- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Чатину другу викласти у такій редакції:
"Збори за використання поверхневих вод для потреб гідроенергетики, рибництва та водного транспорту, а також за втрати води при її транспортуванні зараховуються до Державного бюджету України у розмірі 100 відсотків;

Враховано
частину другу викласти у такій редакції:
"Збори за використання поверхневих вод для потреб гідроенергетики, рибництва та водного транспорту, а також за втрати води при її транспортуванні зараховуються до Державного бюджету України в розмірі 100 відсотків";

Частина третя
Платежі за забір води з водних об'єктів місцевого значення в повному обсязі зараховуються до місцевих бюджетів відповідних Рад народних депутатів.

-23- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр. картка №379)
частину третю та четверту викласти в такій редакції:
"Збори за використання води з водних об'єктів місцевого значення надходять до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
Враховано
частину третю та четверту викласти в такій редакції:
"Збори за використання води з водних об'єктів місцевого значення надходять до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Частина четверта
Розподіл та порядок використання платежів за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та за понадлімітний забір води з них, а також коштів, відшкодованих за завдані водним об'єктам збитки, визначаються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Порядок розподілу та використання зборів за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та за понадлімітне використання води з них, а також коштів, відшкодованих за завдані водним об'єктам збитки, визначаються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Порядок розподілу та використання зборів за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та за понадлімітне використання води з них, а також коштів, відшкодованих за завдані водним об'єктам збитки, визначаються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища";
у тексті статті слово "забір" замінити словом "використання".
39.
Стаття 39. Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти
10. У назві і тексті статті 39 після слів "у водні об'єкти" доповнити словами "та тих, що подаються на очисні споруди".


8. У назві і тексті статті 39 після слів "у водні об'єкти" доповнити словами "та тих, що подаються на очисні споруди".

Для оцінки екологічної безпеки виробництва встановлюються галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти, тобто нормативи гранично допустимих концентрацій речовин у стічних водах, що утворюються в процесі виробництва одного виду продукції при використанні однієї і тієї ж сировини.

Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти, розробляються та затверджуються відповідними міністерствами і відомствами за погодженням з Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.
40.

11. Статтю 42 викласти у такій редакції:


9. У статті 42:
Частину першу викласти в такій редакції:
41.
Стаття 42. Водокористувачі
"Стаття 42. Водокористувачі42.
Частина перша
Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства, які здійснюють забір води з водних об'єктів, скидають в них зворотні води або користуються водними об'єктами.
Частина друга
Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.
Частина третя
Первинні водокористувачі - це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.
Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства, які здійснюють забір, використання води, користуються поверхневими водами або скидають у водні об'єкти зворотні води".
-24- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
У статті 42 і в інших статтях законопроекту зберегти норму та поняття "первинний" і "вторинний" щодо водокористувачів та внести відповідні уточнення.

-25- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У першій частині статті 42 після слів "без громадянства" поставити крапку, а решту тексту вилучити.
Враховано


Враховано
"Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства";

Частина четверта
Вторинні водокористувачі (абоненти) - це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними, та за погодженням з органом, який видав дозвіл первинному водокористувачу.

Частина п'ята
Вторинні водокористувачі можуть здійснювати скидання стічних вод у водні об'єкти також на підставі дозволів на спеціальне водокористування.

-26- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У частині четвертій вилучити слова:
"та за погодженням з органом, який видав дозвіл первинному водокористувачу".
Частину п'яту викласти в такій редакції:
"Вторинні водокористувачі здійснюють скидання стічних вод у водні об'єкти також на підставі дозволів на спеціальне водокористування."
Враховано частково
у частині четвертій слова:
"та за погодженням з органом, який видав дозвіл первинному водокористувачу" виключити.

43.
Стаття 43. Основні права водокористувачів
12. У частині першій статті 43:


10. У частині першій статті 43:
44.
Водокористувачі мають право:
1) здійснювати загальне, спеціальне водокористування та користування водами для потреб гідроенергетики, водного і повітряного транспорту;
у пункті 1 слова "гідроенергетики, водного і" виключити;
-27- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У пункті 1), діючої редакції, після слів "спеціальне водокористування" поставити крапку, решту тексту вилучити.
Враховано
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) здійснювати загальне та спеціальне водокористування";
45.
2) користуватися водними об'єктами місцевого значення на умовах оренди;
пункт 2 після слів "місцевого значення" доповнити словами "та ставками, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення";
-28- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Пункт 2) викласти в редакції:
"Використовувати водні об'єкти на умовах оренди."
Враховано
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) використовувати водні об'єкти на умовах оренди";

46.
3) користуватися поверхневими, підземними, внутрішніми морськими водами і територіальним морем для задоволення питних, господарсько-побутових, сільськогосподарських, промислових та інших потреб;
пункт 3 виключити.


пункт 3 виключити;
47.

У зв'язку з цим пункти 4 - 7 вважати відповідно пунктами 3 - 6;
-29-Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
У пункті 12 слова "У зв'язку з цим пункти 4-7 вважати відповідно пунктами 3-6" вилучити, слова "пункт 5" замінити словами "пункт 6" і далі пункт "5" замінити на пункт "6", "у пункті 6" замінити на "у пункті 7".
Враховано

48.

пункт 5 викласти у такій редакції:


пункт 6 викласти в такій редакції:
49.
6) передавати у користування воду іншим водокористувачам за плату та на визначених умовах;
"5) передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах";


"6) передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах";
50.
7) здійснювати й інші функції щодо водокористування та користування водними об'єктами в порядку, встановленому законодавством.
у пункті 6 слова "та користування водними об'єктами" виключити.


у пункті 7 слова "та користування водними об'єктами" виключити.
51.
Стаття 44. Обов'язки водокористувачів
13. У статті 44:


11. У статті 44:
52.

пункт 2 викласти в такій редакції:


пункт 2 викласти в такій редакції:
53.
Водокористувачі зобов'язані:
2) користуватися водними об'єктами відповідно до цілей і умов їх надання;
"2) забирати воду з водних об'єктів, використовувати воду та користуватися поверхневими водами відповідно до цілей та умов їх надання";
-30- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) забирати воду з водних обєктів та використовувати її відповідно до цілей та умов спеціального водокористування ";
Враховано частково
"2) використовувати воду (водні об'єкти) відповідно до цілей та умов їх надання";
54.
3) дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;
пункт 3 після слів "забору води" доповнити словами "лімітів використання води, лімітів користування поверхневими водами та лімітів скидання забруднюючих речовин";
У пункті 3 вилучити слова "лімітів користування поверхневими водами"
Враховано
пункт 3 після слів "забору води" доповнити словами "лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин";
55.
7) здійснювати облік забору та використання вод, вести контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законодавчими актами;
пункт 7 після слів "використання вод" доповнити словами "користування поверхневими водами", а після слів "забруднюючих речовин" - словами "та за станом води водних об'єктів у контрольних створах";
У пункті 7 слова "користування поверхневими водами" та "води" вилучити
Враховано
пункт 7 після слів "забруднюючих речовин" доповнити словами "та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах";
56.

пункт 11 викласти у такій редакції:


пункт 11 викласти в такій редакції:
57.
11) своєчасно сплачувати платежі за спеціальне водокористування та інші платежі відповідно до законодавства;
"11) своєчасно сплачувати збори за використання води, за користування поверхневими водами, за скидання забруднюючих речовин та інші збори відповідно до законодавства".
-31-Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
пункт 11 викласти у такій редакції:
"11) своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства".
Враховано
"11) своєчасно сплачувати збори за спеціальне водокористування та інші збори відповідно до законодавства".
58.
Стаття 45. Обмеження прав водокористувачів
14. У статті 45:


12. У статті 45:
59.
Частина третя:
Права водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, або тих, які користуються водними об'єктами, можуть бути обмежені органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування.
у частині третій слова "або тих, що користуються водними об'єктами" виключити, а після слів "у користування" доповнити словами "на умовах оренди";


у частині третій слова "або тих, які користуються водними об'єктами" виключити, а після слів "у користування" доповнити словами "або в оренду";
60.
Частина четверта
Права вторинних водокористувачів можуть бути обмежені первинними водокористувачами за погодженням з органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування.
частину четверту виключити.
-32- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
Залишити чинну редакцію частини четвертої
Враховано

61.

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною четвертою.
-33-Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
У пункті 14 слова "У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною четвертою" вилучити.
Враховано

62.
Стаття 46. Види водокористування
15. Текст статті 46 викласти у такій редакції:


13. Статтю 46 викласти в такій редакції:
63.
Використання вод здійснюється в порядку загального і спеціального водокористування, для потреб гідроенергетики, водного і повітряного транспорту.
"Водокористування може бути двох видів - загальне та спеціальне".


"Водокористування може бути двох видів - загальне та спеціальне".
64.
Стаття 47. Право загального водокористування
16. У статті 47:


14. У статті 47:
65.
Частина четверта
На водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених первинним водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду.
у частинах четвертій та шостій слово "первинним", а у частині п'ятій слово "первинний" виключити;у частинах четвертій та шостій слово "первинним", а у частині п'ятій слово "первинний" виключити;
66.
Частина п'ята
Первинний водокористувач зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду.
Частина шоста
Якщо первинним водокористувачем або відповідною Радою народних депутатів не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень.
частину четверту після слова "водокористувачем" та частину п'яту після слова "водокористувач" доповнити словами "який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди".
-34- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
Слова "частину четверту після слова "водокористувачам та" вилучити
Враховано
частину п'яту після слова "водокористувач" доповнити словами "який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди".
67.
Стаття 48. Спеціальне водокористування
17. У статті 48:


15. У статті 48:
68.
Частина перша
частину першу викласти у такій редакції:


частину першу викласти в такій редакції:
69.
Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв та скидання в них зворотних вод.
"Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води, користування поверхневими водами та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, у тому числі забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів";
-35- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У першій частині вилучити слова "користування поверхневими водами", а третю частину цієї статті конкретизувати та доопрацювати редакційно.
Враховано
"Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів";
70.
Частина третя
Водокористування не є спеціальним, якщо воно пов'язане з пропуском води через гідровузли, судноплавством, подачею (перекачуванням) води водокористувачам у маловодні реґіони, усуненням шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення тощо), використанням підземних вод для вилучення корисних компонентів, вилученням води з надр разом з видобуванням корисних копалин, виконанням будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт, видобуванням корисних копалин і водних рослин, прокладанням трубопроводів і кабелів, а також буровими, геологорозвідувальними та іншими роботами на водних об'єктах, які виконуються без забору води та скидання стічних вод.
у частині третій слово "судноплавством" замінити словами "крім енергетичних".


частину третю викласти в такій редакції:
"Не належать до спеціального водокористування:
пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних);
подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні реґіони;
усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення);
використання підземних вод для вилучення корисних компонентів;
вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин;
виконання будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт;
видобування корисних копалин і водних рослин;
прокладання трубопроводів і кабелів;
проведення бурових, геологорозвідувальних робіт;
інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод".
71.
Стаття 49. Право на здійснення спеціального водокористування
18. У статті 49:


16. У статті 49:
72.
Частина перша
частину першу викласти у такій редакції:73.
Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу.
"Спеціальне водокористування (крім користування поверхневими водами для потреб водного транспорту) здійснюється на підставі дозволу";
- 36- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У першій частині вилучити слова: (крім користування поверхневими водами для потреб водного транспорту), тобто залишити чинну редакцію першої частини.
Враховано

74.
Частина п'ята
частину п'яту викласти у такій редакції:


частину п'яту викласти в такій редакції:
75.
У дозволі на спеціальне водокористування визначаються ліміти забору води та скидання забруднюючих речовин. У разі маловоддя ліміт забору води може бути зменшено спеціально уповноваженими державними органами без коригування дозволу на спеціальне водокористування.
"У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води, ліміт користування поверхневими водами для потреб гідроенергетики та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені спеціально уповноваженими державними органами без коригування дозволу на спеціальне водокористування";
-37-Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У п'ятій частині вилучити слова: "ліміт користування поверхневами водами для потреб гідроенергетики та", а частину шосту залишити в діючій редакції.
Враховано
"У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин. У разі настання маловоддя ці ліміти можуть бути зменшені спеціально уповноваженими державними органами без коригування дозволу на спеціальне водокористування".
76.
Частина шоста:
Спеціальне водокористування є платним.
частину шосту виключити.77.

19. У статті 51:


17. У статті 51:
78.
Стаття 51. Користування водними об'єктами (їх частинами) місцевого значення на умовах оренди
у назві статті, у частині другій та шостій слова "місцевого значення" виключити;


у назві статті та в частині шостій слова "місцевого значення" виключити;
79.
Частина перша
У користування на умовах оренди водні об'єкти (їх частини) місцевого значення можуть надаватися водокористувачам лише для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях.
частину першу після слова "значення" доповнити словами "та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення";


частину першу після слова "значення" доповнити словами "та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення";

Частина друга
Передача права оренди на користування водними об'єктами (їх частинами) місцевого значення забороняється.

-38- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У пункті 19:
"частину другу викласти в такій редакції:
"Передача орендарем права на оренду водного об'єкта (чи його частини) іншим суб'єктам господарювання забороняється".
Враховано

частину другу викласти в такій редакції:
"Передача орендарем права на оренду водного об'єкта (чи його частини) іншим суб'єктам господарювання забороняється";

Частина шоста
Умови, строки і плата за оренду водних об'єктів (їх частин) місцевого значення визначаються в договорі оренди за згодою сторін.
80.

доповнити статтю частиною дев'ятою такого змісту:
-39- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
У пункті 19 слово "дев'ятою" замінити словом "п'ятою".

Враховано
доповнити статтю частиною п'ятою в такій редакції:
81.

"Порядок надання ставків, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, у користування на умовах оренди встановлюється Кабінетом Міністрів України".
-40- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Порядок надання ставків, що знаходяться у басейнах річок загальнодержавного значення, встановити цим Законом.
Враховано

"Орендодавцями водних об'єктів загальнодержавного значення є Кабінет Міністрів України та місцеві державні адміністрації.
Розподіл повноважень щодо передачі водних об'єктів загальнодержавного значення визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Кодексу та інших законів України".
82.
Стаття 52. Користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
Користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту здійснюється за плату без оформлення дозволу.
Строк користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту не обумовлюється.
20. Статтю 52 виключити.


18. Статтю 52 виключити.
83.
Стаття 55. Підстави для припинення права спеціального водокористування
Право юридичних та фізичних осіб на спеціальне водокористування припиняється у разі:
...6) порушення правил спеціального водокористування та охорони вод;
21. У пункті 6 частини першої статті 55 слово "правил" замінити словом "умов".


19. У пункті 6 частини першої статті 55 слово "правил" замінити словом "умов".
84.
Стаття 66. Особливості спеціального водокористування та користування водними об'єктами для промислових і гідроенергетичних потреб
22. Частини другу і третю статті 66 виключити.
-41- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Частину другу і третю статті 66 залишити у діючій редакції.
Враховано


Частина друга
Ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів встановлюються місцевими Радами народних депутатів за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища.

Частина третя
У разі стихійного лиха, аварій, інших екстремальних ситуацій, а також перевитрати водокористувачем встановленого ліміту споживання води місцеві Ради народних депутатів мають право зменшувати або забороняти споживання питної води для промислових потреб з комунальних водопроводів і тимчасово обмежувати споживання її з відомчих господарсько-питних водопроводів в інтересах першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення.
85.

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною другою.
-42- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
У пункті 22 слова "У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною другою" вилучити.
Враховано

86.
Стаття 70. Умови скидання стічних вод у водні об'єкти
Частина друга
Водокористувачі зобов'язані здійснювати заходи щодо запобігання скиданню стічних вод чи його припинення, якщо вони:
87.
...5) містять токсичні речовини та збудників інфекційних захворювань;
23. Пункт 5 частини другої статті 70 викласти у такій редакції:
"5) перевищують гранично допустимий рівень токсичності зворотних вод та містять збудників інфекційних захворювань".
-43- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Пункт 5 викласти в такій редакциї:
"5) перевищують гранично допустимі концентрації токсичних речовин та містять збудників інфекційних захворювань ".
Враховано
20. Пункт 5 частини другої статті 70 викласти в такій редакції:
"5) перевищують гранично допустимі скиди токсичних речовин та містять збудників інфекційних захворювань".
88.

89.
Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних та рудникових вод у водні об'єкти

-44- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Статтю 72 викласти в такій редакції:
"Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних, рудникових та супутньо-пластових вод у водні об'єкти
Враховано частково
21. Статтю 72 викласти в такій редакції:
"Стаття 72. Умови скидання шахтних, кар'єрних і рудникових вод у водні об'єкти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів
90.
Підприємства, установи і організації, які відкачують з надр шахтні, кар'єрні та рудникові води для запобігання затопленню шахт, кар'єрів та рудників під час видобування корисних копалин, зобов'язані впроваджувати ефективні технології, що забезпечують зниження рівня їх природної мінералізації перед скиданням у водні об'єкти.

Підприємства, установи і організації, які відкачують з надр шахтні, кар'єрні, та рудникові води для запобігання затопленню шахт, кар'єрів та рудників під час видобування корисних копалин, зобов'язані впроваджувати ефективні технології, що забезпечують зниження їх мінералізації перед скидання у водні об'єкти, а підприємства, установи і організації, що добувають нафту і газ, повертають у добувні горизонти супутньо-пластові води без підвищення їх мінералізації.

Підприємства, установи і організації, які відкачують шахтні, кар'єрні та рудникові води для запобігання затоплення шахт, кар'єрів та рудників під час видобування корисних копалин, зобов'язані впроваджувати ефективні технології, що забезпечують зниження рівня їх мінералізації перед скиданням у водні об'єкти, а підприємства, установи та організації, що добувають нафту і газ, повертають супутньо-пластові води нафтогазових родовищ до підземних горизонтів.
91.
Умови скидання цих вод у водні об'єкти встановлюються державними органами охорони навколишнього природного середовища.

Умови скидання цих вод у водні об'єкти встановлюються державними органами охорони навколишнього природного середовища".

Умови скидання цих вод у водні об'єкти та повернення до підземних горизонтів супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ встановлюються органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів".
92.
Стаття 75. Порядок захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти
Створення полігонів для захоронення у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод, включаючи побіжні пластові води нафтогазових родовищ або мінералізовані шахтні та термальні води, що утворюються на основі природних вод і не піддаються очищенню існуючими методами, допускається у виняткових випадках за проектами після проведення спеціальних досліджень з дозволу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України за погодженням з Державним комітетом України по геології і використанню надр, Міністерством охорони здоров'я України, Державним комітетом України по нагляду за охороною праці та відповідною місцевою Радою народних депутатів.

-45- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У статті 75:
слова "побіжні пластові води нафтогазових родовищ" вилучити та доповнити частиною другою у такій редакції:
"Повернення супутньо-пластових вод у підземні горизонти в процесі видобутку нафти та газу є пріоритетним природоохоронними заходом"
Враховано частково
22. Статтю 75 викласти в такій редакції:
"Стаття 75. Порядок захоронення забруднюючих речовин, відходів виробництва, стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти та повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів
Створення полігонів для захоронення у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод, включаючи мінералізовані шахтні та термальні води, що утворюються на основі природних вод і не піддаються очищенню існуючими методами, допускається у виняткових випадках після проведення спеціальних досліджень з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, за проектами, погодженими із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, з питань нагляду за охороною праці та відповідною місцевою радою.-46- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Уточнити положення статті 75 та доопрацювати редакційно.

Враховано
Повернення супутньо-пластових вод нафтогазових родовищ до підземних горизонтів здійснюється за технологічними проектами, погодженими з відповідними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та з питань охорони здоров'я".
93.

24. У тексті Водного кодексу України слова "плата", "платежі" в усіх відмінках замінити словами "збір", "збори" у відповідному відмінку.
-47-Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
Власні назви Міністерств замінити на центральні органи виконавчої влади.
Враховано
25. У тексті Кодексу слова "плата", "платежі", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України", "Державний Комітет України по водному господарству", "Державний Комітет України по геології і використанню надр", "Міністерство статистики України", "Державний Комітет України по гідрометеорології", "Міністерство охорони здоров'я України", "Міністерство рибного господарства України", "Державний Комітет України по нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінити відповідно словами "збір", "збори", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань статистики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань гідрометеорології", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці" у відповідних відмінках, а слова "народних депутатів" виключити.-48- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
Проект Закону доповнити II розділом в редакції "II Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування."
Враховано
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні