Назва: "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" Пропозиції Президента України від 06.07.99р.
Автор: Верховна Рада України
Головний комітет: Народні депутати України — члени Комітету з питань соціальної політики та праці

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Стаття 2. Професійні спілки


Стаття 2. Професійні спілки

Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних, інших прав і свобод та інтересів членів профспілки.
Стаття 13. Професійні спілки та держава
Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціальних, економічних та інших прав і інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями.
Стаття 19. Право профспілок, їх об'єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок
Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних та інших прав і свобод та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян.
1.У Законі зазначено, що професійні спілки захищають трудові, соціально-економічні, інші права і свободи та інтереси членів профспілки (статті 2,13,19,27,36 та 37). Частиною ж третьою статті 36 Конституції України встановлено, що метою участі громадян у професійних спілках є захист їх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.
У зв'язку з цим пропоную у зазначених статтях Закону відтворити тільки визначену Конституцією України мету участі громадян у професійних спілках, оскільки основним Законом України не передбачено інше. Для цього слова «трудових, соціально-економічних, інших прав і свобод та інтересів» замінити словами «трудові і соціально-економічні права та інтереси» у відповідних відмінках.
Враховано.

Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.
Стаття 13. Професійні спілки та держава
Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями.
Стаття 19. Право профспілок, їх об'єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок
Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян.

Стаття 27. Право профспілок, їх об'єднань на організацію страйків та проведення інших масових заходів


Стаття 27. Право профспілок, їх об'єднань на організацію страйків та проведення інших масових заходів

Профспілки, їх об'єднання мають право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних , інших прав і свобод та інтересів працівників відповідно до закону.


Профспілки, їх об'єднання мають право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до закону.

Стаття 36. Обов'язки профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав та законних інтересів членів


Стаття 36. Обов'язки профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав та інтересів членів

Профспілки, їх об'єднання, здійснюючи представництво та захист трудових, соціально-економічних, інших прав і свобод та інтересів своїх членів, повинні додержуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати колективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов'язання.


Профспілки, їх об'єднання, здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, повинні додержуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати колективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов'язання.

Стаття 37. Профспілкові організації на підприємствах, в установах та організаціях,


Стаття 37. Профспілкові організації на підприємствах, в установах та організаціях,

Профспілкові організації на підприємствах, установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні, інші права і свободи.


Профспілкові організації на підприємствах, установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси.


Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю


Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю

Останнє речення частини сьомої: Виконання таких вимог є обов'язковими для роботодавця.
Останнє речення частини дев'ятої: Уповноважені представники профспілок мають право давати приписи про усунення порушень.

Статтею 21 Закону передбачено право уповноважених представників профспілок давати приписи про усунення порушень (частина дев'ята). Цією ж статтею закріплено правило, що виконання вимог профспілок є обов'язковим для роботодавця (частина сьома). Таким чином функції, віднесені Законом України «Про охорону праці» до компетенції відповідних державних органів, надані профспілкам, які за статтею 1 Закону, що розглядається, є громадськими організаціями. Вважаю, що визначений статтями 46-48 Закону України «Про охорону праці» порядок здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці, який існує на даний час, є прийнятним і перевіреним на практиці.
У зв'язку з цим пропоную у частині сьомій статті 21 Закону, що розглядається, останнє речення викласти у такій редакції: «Профспілки мають право вносити роботодавцям подання з питань охорони праці, які є обов'язковими для розгляду роботодавцями, та одержувати від них аргументовані відповіді»,
а останнє речення частини дев'ятої цієї статті виключити.

Враховано частково.
Останнє речення частини сьомої виключити, а останнє речення частини дев'ятої викласти у такій редакції: «Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям подання, які є обов'язковими для розгляду роботодавцями, та одержувати від них аргументовані відповіді».
Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям подання, які є обов'язковими для розгляду роботодавцями, та одержувати від них аргументовані відповіді.

Частина друга статті 32. Права профспілок, їх об'єднань у захисті житлових прав громадян


Частина друга статті 32. Права профспілок, їх об'єднань у захисті житлових прав громадян

Разом з роботодавцем відповідно до колективного договору профспілки визначають розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію та утримання житла, здійснюють облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та проводять розподіл збудованого житла.
3. Не відповідає Конституції України й стаття 32 Закону, яка надає профспілкам право проводити розподіл збудованого житла, незалежно від їх участі у фінансуванні будівництва такого житла. Це повною мірою обмежує права власника збудованого житла на розпорядження належним йому майном, що суперечить частині першій статті 41 Конституції України.
З огляду на це пропоную у частині другій статті 32 Закону слова «та проводять розподіл збудованого житла» замінити словами « та беруть участь у розподілі збудованого житла».
Враховано.

Разом з роботодавцем відповідно до колективного договору профспілки визначають розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію та утримання житла, здійснюють облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та беруть участь у розподілі збудованого житла.

Стаття 35. Право на господарську та фінансову діяльність профспілок, їх об'єднань


Стаття 35. Право на господарську та фінансову діяльність профспілок, їх об'єднань

Напрями використання прибутку, одержаного в результаті господарської діяльності, визначаються їх статутами (положеннями).
4. Потребує уточнення останнє речення статті 35 Закону, оскільки з нього незрозуміло, якими саме статутами, положеннями (профспілок чи створюваних ними підприємств, установ, організацій) визначатимуться напрями використання прибутку, одержаного в результаті господарської діяльності. З метою. Усунення двочитань та приведення статті 35 у відповідність із Законом України «Про підприємства в Україні» пропоную останнє речення статті 35 виключити.

Враховано.


Стаття 42. Обов'язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок
Згідно з статтею 42 Закону, що розглядається, роботодавець зобов'язаний надавати профспілковим організаціям безоплатно необхідні для роботи приміщення з усім обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною, а також транспорт. При цьому позбавлення профспілок права володіння та користування зазначеним майном може мати місце лише за рішенням суду (частина шоста статті 34 Закону). З цим не можна погодитись, оскільки йдеться про порушення конституційного права кожного вільно володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, конституційного принципу рівності усіх суб'єктів права власності перед законом (відповідно статті 41 та 13 Конституції України). Для усунення зазначених суперечностей із Конституцією України пропоную: частини першу та другу статті 42 Закону викласти у такій редакції:
Враховано частково.
Пропонується частину першу та другу статті 42 викласти в редакції: «Роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі або організації.
Надання для роботи та проведення зборів працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною здійснюється роботодавцем у порядку, передбаченому колективним договором (угодою)».
Стаття 42. Обов'язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок
Роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі або організації.
Надання для роботи та проведення зборів працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною здійснюється роботодавцем у порядку, передбаченому колективним договором (угодою).

Роботодавець зобов'язаний надавати профспілковим організаціям , які діють на підприємстві, в установі або організації, безоплатно необхідні приміщення з усім обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною для роботи та для проведення зборів працівників. У ці приміщення допускається вільний вхід працівників.
«Роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі або організації, для чого може надавати на договірних засадах необхідні для роботи та проведення зборів працівників приміщення з усім обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною.Роботодавець надає профспілковим організаціям, які діють на підприємстві, в установі або організації, безоплатно транспорт.
Роботодавець може також надавати профспілковим організаціям, що діють на підприємстві, в установі або організації, безоплатно транспорт».* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні