Назва: Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 роки
Автор: Народні депутати України Ващук К.Т. та інші члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 роки"


ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 роки"
1.
Цей Закон визначає основні засади державної політики на період реформування сільського господарства протягом 2001-2004 років, як пріоритетної галузі народного господарства.


Цей Закон визначає основні засади державної політики на період реформування сільського господарства протягом 2001-2004 років, як пріоритетної галузі народного господарства.
2.
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
-1- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
До всього закону. Поділ закону на розділи з римською нумерацією І, ІІ,... замінити поділом на глави з арабською нумерацією.
Відхилено
РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
4.
Галузеві нормативні витрати - це сума витрат суб'єктів господарювання в процесі виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, визначена на основі суспільно необхідних по галузі нормативних витрат, продуктивності землі і тварин.


Галузеві нормативні витрати - це сума витрат суб'єктів господарювання в процесі виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції, визначена на основі суспільно необхідних по галузі нормативних витрат, продуктивності землі і тварин.
5.
Заставна ціна (ціна підтримки) - гарантована державою ціна продукції, яка відшкодовує середньогалузеві нормативні витрати та забезпечує мінімальний прибуток, достатній для відтворення виробництва.


Заставна ціна (ціна підтримки) - гарантована державою ціна продукції, яка відшкодовує середньогалузеві нормативні витрати та забезпечує мінімальний прибуток, достатній для відтворення виробництва.
6.
Знижена кредитна ставка - ставка, яка застосовується при наданні кредитів сільськогосподарським підприємствам в режимі спеціального кредитування.


Знижена кредитна ставка - ставка, яка застосовується при наданні кредитів сільськогосподарським підприємствам в режимі спеціального кредитування.
7.
Компенсація кредитних ставок - відшкодування державою частини вартості кредитів, одержаних сільськогосподарськими товаровиробниками за комерційними ставками, згідно договорів.


Компенсація кредитних ставок - відшкодування державою частини вартості кредитів, одержаних сільськогосподарськими товаровиробниками за комерційними ставками, згідно договорів.
8.
Кредитне забезпечення сільського господарства - система заходів держави, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників в кредитних ресурсах у визначений період.


Кредитне забезпечення сільського господарства - система заходів держави, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських товаровиробників в кредитних ресурсах у визначений період.
9.
Норма прибутку - показник, що характеризує відношення прибутку до середньорічної вартості основних та оборотних засобів (включаючи вартість землі).


Норма прибутку - показник, що характеризує відношення прибутку до середньорічної вартості основних та оборотних засобів (включаючи вартість землі).
10.
Продукція сільського господарства (сільськогосподарська продукція) - продукція, що виробляється в сільському господарстві та відповідає кодам 01.11. - 01.42 Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97.
-2- Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
Абзац 7 статті 1 "Продукція сільського господарства (сільськогосподарська продукція) викласти у такій редакції:
"... продукція, що виробляється в сільському господарстві та відповідає кодам 01.11.-01.42 та 05.00.1-05.00.42 Державного класифікатора продукції та послуг ДК016-97"
Відхилено
Продукція сільського господарства (сільськогосподарська продукція) - продукція, що виробляється в сільському господарстві та відповідає кодам 01.11. - 01.42 Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97.
11.
Режим спеціального кредитування - система заходів держави, спрямованих на кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств з урахуванням специфіки їх виробничо-фінансової діяльності.


Режим спеціального кредитування - система заходів держави, спрямованих на кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств з урахуванням специфіки їх виробничо-фінансової діяльності.
12.
Сільське господарство (сільськогосподарське виробництво) - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.


Сільське господарство (сільськогосподарське виробництво) - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.
13.
Сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична особа, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою власновиробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією.


Сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична особа, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції, переробкою власновиробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією.
14.
Сільськогосподарське підприємство (включаючи селянське (фермерське), риболовецьке та рибницьке господарство) - юридична особа, основним видом діяльності якої є вирощування: вирощування та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої складає не менше 50 відсотків загальної суми виручки.
-3- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Вилучити з абзацу 11 статті 1 слова в дужках "включаючи селянське (фермерське), риболовецьке та рибницьке господарство", які не відповідають вимогам викладеним в абзаці 7 цієї ж статті.

Відхилено
Сільськогосподарське підприємство (включаючи селянське (фермерське), риболовецьке та рибницьке господарство) - юридична особа, основним видом діяльності якої є вирощування: вирощування та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої складає не менше 50 відсотків загальної суми виручки.
15.
Стаття 2. Основні засади взаємодії органів державного управління та сільськогосподарських товаровиробників
-4- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
До статті 2.
У назві статті текст "державного управління" замінити текстом "державної влади".

Відхилено
Стаття 2. Основні засади взаємодії органів державного управління та сільськогосподарських товаровиробників


-5- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
До розділу І, статті 2. Назву статті викласти у такій редакції: "Основи пріоритетного розвитку сільського господарства".
Пункти 1 та 2, частини 1, статті 2 вилучити.
Відхилено

16.
Пріоритетний розвиток сільського господарства забезпечується шляхом:


Пріоритетний розвиток сільського господарства забезпечується шляхом:
17.
підтримання стабільності законодавчої та нормативно-правової бази з метою забезпечення передбачуваних умов розвитку підприємництва в сільському господарстві;
-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 частини першої вилучити текст "та нормативно-правової".
Відхилено
підтримання стабільної законодавчої та нормативно-правової бази з метою забезпечення передбачуваних умов розвитку підприємництва в сільському господарстві;


-7- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 2. Викласти другий абзац у такій редакції: "підтримка стабільності законодавчої та нормативно-правової бази", виключити 3, 4 та 11 абзаци.
Відхилено-8- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Розділ І Загальні положення. Стаття 2. Викласти другий абзац в такій редакції:
Підтримання стабільної законодавчої та нормативно-правової бази з метою забезпечення передбачуваних умов розвитку підприємництва в сільському господарстві
Враховано

18.
невтручання органів державної виконавчої влади у господарську діяльність суб'єктів підприємництва, крім випадків, передбачених законодавством;
-9- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2 частини першої вилучити слово "державної", а слово "законодавством" замінити словом "законом"
Враховано
невтручання органів виконавчої влади у вибір форм господарювання та господарську діяльність суб'єктів підприємництва, крім випадків, передбачених законами;


-10-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Абзац 3 статті 2 після слів «влади у» доповнити словами «вибір форм господарювання» і далі за текстом
Враховано

19.
стимулювання розвитку приватної ініціативи;
-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 частини першої текст "приватної ініціативи" замінити текстом "приватного підприємництва"
Враховано
стимулювання розвитку приватного підприємництва;
20.
забезпечення суб'єктам господарювання захисту прав власності на землю, майно та результати своєї праці;
-12- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Розділ І, ст. 2, абзац 5 доповнити:
державної підтримки наукових досліджень по створенню та впровадженню нових екологічно чистих ресурсозберігаючих технологій вирощування, поглибленої переробки сільгоспсировини та виготовлення з неї конкурентноздатної вітчизняної продукції.
Враховано
забезпечення суб'єктам господарювання захисту прав власності на землю, майно та результати своєї праці;
державної підтримки наукових досліджень по створенню та впровадженню нових екологічно чистих ресурсозберігаючих технологій вирощування, поглибленої переробки сільгоспсировини та виготовлення з неї конкурентноздатної вітчизняної продукції;
проведення закупок сільськогосподарської продукції до державних ресурсів;


-13-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Статтю 2 після абзацу 5 доповнити абзацом такого змісту: «введення державного замовлення на сільськогосподарську продукцію у мірі потреб держави»
Враховано частково


21.
підтримки сільськогосподарських товаровиробників, інфраструктури аграрного ринку, виробництва стратегічно важливих видів сільськогосподарської продукції, спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки держави;
-14-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Абзац 6 статті 2 вилучити.
Відхилено
підтримки сільськогосподарських товаровиробників, інфраструктури аграрного ринку, виробництва стратегічно важливих видів сільськогосподарської продукції, спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки держави;
22.
формування цінового, податкового і кредитного механізмів з урахуванням специфіки сільського господарства як галузі з уповільненим оборотом капіталу і низькою нормою прибутку;
-15-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В абзаці 7 статті 2 після слів «як галузі з» доповнити словами «сезонним характером виробництва» і далі за текстом.
Враховано
формування цінового, податкового і кредитного механізмів з урахуванням специфіки сільського господарства як галузі з сезоним характером виробництва, уповільненим оборотом капіталу і низькою нормою прибутку;
23.
дотування виробництва продукції тваринництва, льону, хмелю;
-16- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 8 частини першої вилучити текст "тваринництва"
Відхилено
дотування виробництва продукції тваринництва, льону;
сприяння розширенню вітчизняної сировинної бази для виробництва тютюнових виробів, а саме ввести обов'язкове використання вирощенної і ферментованої в Україні тютюнової сировини у вітчизняних сигаретах неліцензованих марок, захищених знаком для товарів України;


-17- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Стаття 2 абзац 7 доповнити:
вовни
Відхилено-18- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У пункті 8 частини 1 статті 2 вилучити слово "хмелю".
Враховано

-19- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Стаття 2, після 7 абзацу доповнити:
сприяння розширенню вітчизняної сировинної бази для виробництва тютюнових виробів, а саме ввести обов'язкове використання вирощенної в Україні ферментованої тютюнової сировини у вітчизняних сигаретах неліцензованих марок, захищених знаком для товарів України.
Враховано-20- Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
у абзаці 8 статті 2 після слова "тваринництва" вставити слова "рибництва та рибальства" і далі за текстом.
Відхилено

24.
поєднання обов'язкового і добровільного страхування;


поєднання обов'язкового і добровільного страхування;
25.
створення умов для забезпечення кредитами сільськогосподарських товаровиробників продукції з урахуванням сезонності виробництва;


створення умов для забезпечення кредитами сільськогосподарських товаровиробників продукції з урахуванням сезонності виробництва;
26.
сприяння розвитку національної мережі дорадчих сільськогосподарських служб і системи моніторингу аграрного ринку.
-21-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
У абзаці 11 статті 2 замінити слово «дорадчих» на «допоміжних».
Відхилено
сприяння розвитку мережі дорадчих сільськогосподарських служб і системи моніторингу аграрного ринку.


-22- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Доповнити розділ І статтею 3 "Основні засади взаємодії органів державного управління та сільськогосподарських товаровиробників" такого змісту:
"Взаємодія органів державного управління та сільськогосподарських товаровиробників відбувається на основі:
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом України.
підтримання стабільності законодавчої та нормативно-правової бази з метою забезпечення передбачуваних умов розвитку підприємництва в сільському господарстві;
невтручання органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у господарську діяльність суб'єктів підприємництва, крім випадків, передбачених законодавством."
Наступні статті вважати відповідно 4-20.
Враховано частково

27.
РОЗДІЛ II ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ДОХОДІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ


РОЗДІЛ II ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ПІДТРИМКА ДОХОДІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
28.
Стаття 3. Цінова політика і підтримка доходів виробників сільськогосподарської продукції


Стаття 3. Цінова політика і підтримка доходів виробників сільськогосподарської продукції
29.
Цінова політика в сільському господарстві здійснюється на основі вільного ціноутворення у поєднанні з державною підтримкою доходів сільськогосподарських товаровиробників та посиленням антимонопольного контролю за цінами на продукцію сільського господарства та матеріально-технічні ресурси (послуги), що ним споживаються.
-23- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
До статті 3
У частині першій текст "державною підтримкою" замінити текстом «державним регулюванням», текст "посиленням антимонопольного контролю" замінити текстом "антимонопольним контролем"
Враховано частково
Цінова політика в сільському господарстві здійснюється на основі вільного ціноутворення у поєднанні з державним регулюванням та підтримкою доходів сільськогосподарських товаровиробників та антимонопольним контролем за цінами на продукцію сільського господарства та матеріально-технічні ресурси (послуги), що ним споживаються.


-24- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В абзаці 1 статті 3 після слів "у поєднанні з" замість слова "державною" записати "державним регулюванням і", далі за текстом
Враховано-25-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Статтю 3 після першого абзацу доповнити абзацом такого змісту: «на основні види сільськогоподарської продукції (зерно, цукрові буряки, соняшник, м'ясо, молоко) держава встановлює фіксовані заготівельні ціни, які забезпечують суспільно-нормальну рентабельність виробництва»
Відхилено

30.
Для сільськогосподарських товаровиробників, переробних, постачальницьких, обслуговуючих та інших підприємств і організацій ціни на товари, роботи та послуги формуються, виходячи з попиту і пропозиції з урахуванням галузевих нормативних витрат і норми прибутку по народному господарству.
-26- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину другу вилучити

Відхилено
Для сільськогосподарських товаровиробників, переробних, постачальницьких, обслуговуючих та інших підприємств і організацій ціни на товари, роботи та послуги формуються, виходячи з попиту і пропозиції з урахуванням державної підтримки на основі галузевих нормативних витрат і норми прибутку в середньому по народному господарству.


-27- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У частині 2 статті 3 після слів "пропозиції з" замість слів "з врахуванням галузевих нормативних витрат" записати " державною підтримкою враховуючи в середньому галузеві нормативні витрати" і далі за текстом.
Враховано


31.
Цінова політика та підтримка доходів сільськогосподарських товаровиробників спрямовуються на забезпечення відтворення виробництва сільськогосподарської продукції на основі запровадження заставних цін (цін підтримки), підтримки доходів через систему державних дотацій та субсидій.
-28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині третій двічі текст "підтримка доходів" замінити текстом "регулювання доходів"

Враховано
Цінова політика та регулювання підтримка доходів сільськогосподарських товаровиробників спрямовуються на забезпечення відтворення виробництва сільськогосподарської продукції на основі запровадження заставних цін (цін підтримки), регулювання доходів через систему державних дотацій та субсидій.
32.
Запроваджується з 2001 року граничний максимальний рівень цін (тарифів) на електроенергію, що споживається сільськогосподарськими підприємствами.
-29- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині четвертій текст "Запроваджується" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України щорічно встановлюється"
Враховано
Кабінетом Міністрів України щорічно встановлюється з 2001 року граничний рівень цін (тарифів) на електроенергію, газ і нафтопродукти вітчизняного виробництва, що споживаються сільськогосподарськими підприємствами.


-30-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
У абзаці 4 статті 3 вилучити слово «максимальний», а після слова «електроенергію» доповнити словами «газ і нафтопродукти вітчизняного виробництва» і далі за текстом
Враховано

33.
Держава створює систему моніторингу цін на сільськогосподарську продукцію та матеріально-технічні ресурси (послуги), що використовуються в сільському господарстві.


Держава створює систему моніторингу цін на сільськогосподарську продукцію та матеріально-технічні ресурси (послуги), що використовуються в сільському господарстві.
34.
РОЗДІЛ III ПОДАТКОВА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ ІІІ вилучити. Статті 4-9 є предметом Податкового кодексу, стаття 10 - Бюджетного кодексу.
Відхилено
РОЗДІЛ III ПОДАТКОВА ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА


-32- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Розділ ІІІ. Податкова та бюджетна політика
Вилучити статті 4,5,6,7,9,14. Зазначений законопроект не може врегулювати питання податкових правовідносин згідно до Закону України "Про систему оподаткування"
Відхилено

35.
Стаття 4. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
-33- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Відповідно до Закону України "Про систему оподаткування" ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами, крім законів про оподаткування. Ця норма дублюється у законах України про окремі види податків.
За такими обставинами підлягають вилученню із зазначеного законопроекту норми, які направлені на врегулювання податкових правовідносин, а саме статті 4-9, а також стаття 14.
Відхилено
Стаття 4. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
36.
На період дії цього Закону не вносяться зміни в законодавство, що можуть спричинити збільшення податкового навантаження на сільськогосподарських товаровиробників.
-34- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 4 частину п'яту вилучити

Враховано
На період дії цього Закону не вносяться зміни в законодавство, що можуть спричинити збільшення податкового навантаження на сільськогосподарських товаровиробників.-35- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Розділ 3, стаття 4 доповнити:
При впровадженні результатів наукових досліджень звільняти від оподаткування фінансування наукових розробок для сільськогосподарського товаро-виробництва.
Враховано
При впровадженні при впровадженні результатів наукових досліджень звільняти від оподаткування фінансування наукових розробок для сільськогосподарського товаровиробництва.
37.
Стаття 5. Оподаткування експортно-імпортних операцій
-36- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
До розділу ІІІ, статті 5. Статтю викласти в такій редакції:
"Звільняються від сплати ввізного мита, оподаткування податком на додану вартість комплектуючі вироби та запасні частини до сільськогосподарської техніки, а також сезонне ввезення (з 1 лютого по 1 жовтня) дизельного пального, якщо документально доведено їх постачання сільськогосподарському товаровиробнику за ціною меншою на суми отриманих пільг. Ці пільги не застосовуються при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів.
Перелік та обсяги цієї продукції визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку, податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких товарів на митну територію України до дати збільшення податкового зобов'язання."
Враховано частково
Стаття 5. Оподаткування експортно-імпортних операцій
Звільняються від сплати ввізного мита, оподаткування податком на додану вартість комплектуючі вироби та запасні частини до сільськогосподарської техніки.


-37- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Статтю 5 викласти у такій редакції: "Не застосовуються стягнення мита, акцизного збору та податку на додану вартість щодо ввезення на митну територію України комплектуючих виробів та запасних частин до сільськогосподарської техніки, а також ввезення (з 1 лютого по 1 жовтня) дизельного палива для цільового використання в агропромисловому комплексі.
Враховано частково

38.
Не застосовуються митні стягнення та інші податки щодо ввезення на митну територію України комплектуючих виробів та запасних частин до сільськогосподарської техніки, а також сезонного ввезення (з 1 лютого по 1 жовтня) дизельного палива.
-38- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У статті 5 після слів "до сільськогосподарської техніки" доповнити словами "засобів захисту рослин і тварин, які не виробляються в Україні " і далі за текстом.
Враховано
Не застосовуються стягнення мита та інших податків щодо ввезення на митну територію України комплектуючих виробів та запасних частин до сільськогосподарської техніки засобів захисту рослин і тварин, які не виробляються в Україні, а також сезонного ввезення (з 1 лютого по 1 жовтня) дизельного палива.
39.
Стаття 6. Фіксований сільськогосподарський податок
-39- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
З розділу ІІІ "Податкова та бюджетна політика" вилучити статтю 6 щодо фіксованого сільськогосподарського податку, оскільки його дія визначається Законом України "Про фіксований сільськогосподарський податок".
Відхилено
Стаття 6. Фіксований сільськогосподарський податок
40.
На період до 1 січня 2004 року сільськогосподарські підприємства сплачують фіксований сільськогосподарський податок відповідно до Закону України від 17.12.98 р. N 320-XIX (із змінами і доповненнями до нього).
-40- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У статті 6 після слів: "Закону України" записати слова "Про фіксований сільськогосподарський податок" і далі за текстом.
Враховано
На період до 1 січня 2004 року сільськогосподарські підприємства сплачують фіксований сільськогосподарський податок відповідно до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17.12.98 р. N 320-XIX (із змінами і доповненнями до нього).
41.
Стаття 7. Податок на додану вартість
-41- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Стаття 8 зобов'язує виконувати вимоги інших законодавчих актів, а стаття 7 повторює уже діючі норми інших законодавчих актів, що є некоректним по відношенню до системи законодавства в цілому, оскільки передбачає можливість того, що норми діючого законодавства можуть не виконуватися і потребують додаткового нагадування для виконання у формі нового Закону.
Відповідно до Закону України "Про систему оподаткування" питання оподаткування будь якими податками повинні реґламентуватися виключно законами з питань оподаткування. Це ж передбачено і пунктом 11.4 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість", в якому вказано, що зміни до порядку оподаткування податком на додану вартість можуть здійснюватись виключно шляхом внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість", а тому зазначений законопроект не повинен визначати питання, які відносяться до питань оподаткування.
Відхилено
Стаття 7. Податок на додану вартість
42.
Встановити, що до 1 січня 2004 року податок на додану вартість при реалізації сільськогосподарської продукції залишається в розпорядженні сільськогосподарських підприємств і використовується для поповнення основних та оборотних засобів.


Встановити, що до 1 січня 2004 року податок на додану вартість при реалізації сільськогосподарської продукції залишається в розпорядженні сільськогосподарських підприємств і використовується для поповнення основних та оборотних засобів.
43.
До 1 січня 2004 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі.
-42- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У другій половині статті 7 замість слів "молоко і м'ясо в живій вазі" записати слова "молоко і худобу та птицю в живій вазі".

Враховано частково
До 1 січня 2004 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам м'ясо в живій вазі та молоко.
44.
Стаття 8. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
-43- Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
У зв'язку з тим, що стягнення збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства не передбачене проектом Податкового кодексу, прийнятого у першому читанні, та проектом Закону України "Про Державний бюджет на 2001 рік" вважаю доцільним виключити статтю 8 "Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства". А статті 9-19 вважати відповідно 8-18.
Відхилено
Стаття 8. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства


-44- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 8. Виключити.
Відхилено-45- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Вилучити статтю 8 - Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Згідно з проектом Податкового кодексу (прийнятий за основу Верховною Радою України від 13 липня 2000 року) стягнення збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства не передбачено.
Відхилено

45.
На період до 1 січня 2004 року збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачується відповідно до Закону України від 09.04.1999 року N 587-XIV "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".
-46- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Постановою Верховної Ради України "Про прийняття за основу проекту Податкового кодексу України від 13 липня 2000 року, збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства виключено із системи оподаткування, передбаченої проектом Податкового кодексу України
Відхилено
На період до 1 січня 2004 року збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачується відповідно до Закону України від 09.04.1999 року N 587-XIV "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".
46.
Стаття 9. Строки виникнення податкових зобов'язань


Стаття 9. Строки виникнення податкових зобов'язань
47.
Для підприємств, що здійснюють поставки матеріально-технічних ресурсів та надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та для сільськогосподарських товаровиробників, що здійснюють реалізацію власної сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) є дата зарахування коштів від покупця продукції (робіт, послуг) на банківський рахунок платника податків; в разі розрахунків в натуральній формі - дата оприбуткування платником податків продукції (робіт, послуг), отриманої в рахунок оплати за поставлені (реалізовані) товари (роботи, послуги).


Для підприємств, що здійснюють поставки матеріально-технічних ресурсів та надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та для сільськогосподарських товаровиробників, що здійснюють реалізацію власної сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, датою виникнення податкових зобов'язань з продажу товарів (робіт, послуг) є дата зарахування коштів від покупця продукції (робіт, послуг) на банківський рахунок платника податків; в разі розрахунків в натуральній формі - дата оприбуткування платником податків продукції (робіт, послуг), отриманої в рахунок оплати за поставлені (реалізовані) товари (роботи, послуги).
48.
Стаття 10. Використання коштів Державного бюджету на розвиток сільського господарства
-47- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Першу частину статті 10 викласти в такій редакції: "Частка Державного бюджету на фінансування розвитку сільського господарства має бути не меншою 10 відсотків видатків бюджету"
Враховано частково
Стаття 10. Використання коштів Державного бюджету на розвиток сільського господарства
49.
Частка видатків Державного бюджету на фінансування розвитку сільського господарства має бути не меншою 10 відсотків витратної частини цього бюджету.
-48- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 10. Виключити перший абзац.

Відхилено
Частка видатків Державного бюджету на фінансування розвитку сільського господарства має бути не меншою 5 відсотків видатків бюджету.


-49- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В першій частині статті 10 змінити число "10" на число "5".
Враховано
-50- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Викласти статтю 10 у такій редакції:
Частка видатків Державного бюджету на фінансування розвитку сільського господарства має бути не меншою, ніж 10% витратної частини бюджету.
Проблематичною є норма більше, ніж 10 % видаткової частини Державного бюджету на підтримку сільського господарства. Практично, в даний час Держава не в змозі виділити більшу норму на розвиток сільського господарства.
Враховано частково

50.
Статті видатків Державного бюджету щодо фінансування сільського господарства формує безпосередньо Міністерство аграрної політики України, виходячи із загальних обсягів бюджетних асигнувань на галузь.
-51- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Розділ 3, статті 10 доповнити:
Зменшення на 50% податкового навантаження на виробництво нової наукоємкої продукції на потязі першого року її освоєння.
Головною ідеєю проекту є спрямування не менше 10% витратної частини Державного бюджету на фінансування розвитку сільського господарства. Однак залишається невідомим, чи включає ця сума видатки на запровадження заставних цін, державних дотацій і субсидій (стаття 3), компенсації ставок за кредитами (стаття 12), компенсації страхових платежів (стаття 15) передбачені цим проектом закону, а також бюджетні гарантії АПК, запроваджені іншими законами. Наприклад, Законом "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" передбачено виділяти з бюджету кошти на фінансування державних капітальних вкладень у розвиток матеріальної бази АПК і соціальної сфери села у розмірі не менше 1% ВВП. Невідомо чи ця сума входитиме у згадані 10% видаткової частини бюджету. Таке ж питання з фінансування протиепізоотичних заходів та інших видатків, які щороку передбачаються у Держбюджеті на розвиток АПК. Взагалі, формування положень Закону на зразок того, яке подано у статті 10 проекту, є дуже вразливим і можуть спровокувати його відхилення.
Пропозиції. Проект Закону потребує суттєвого доопрацювання. Норму про спрямування 10 % видаткової частини Державного бюджету на підтримку сільського господарства доцільно було б обґрунтувати економічно (чому саме 10, а не 7 чи 15%?), ув'язати з чинними і запропонованими заходами підтримки галузі і подати вичерпний перелік цих заходів.
Відхилено
Статті видатків Державного бюджету щодо фінансування сільського господарства формує безпосередньо Міністерство аграрної політики України, виходячи із загальних обсягів бюджетних асигнувань на галузь.
51.
РОЗДІЛ IV ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
-52- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Розділ ІУ законопроекту при доопрацюванні до другого читання необхідно погодити із Національним банком України. Відповідно до Регламенту Верховної Ради України питання пов'язані із бюджетними правовідносинами необхідно узгодити з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.
Враховано
РОЗДІЛ IV ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
52.
Стаття 11. Особливості кредитування сільськогосподарських товаровиробників
-53-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В назві статті 11 слова «Особливості кредитування» замінити на слова «Державна програма кредитного забезпечення»
Відхилено
Стаття 11. Особливості кредитування сільськогосподарських товаровиробників
53.
Кредитування сільськогосподарських товаровиробників здійснюється на основі Державної програми кредитного забезпечення сільського господарства та засадах, встановлених Національним банком України.
-54- Національний банк України
Конституцію України (стаття 99) визначено основну функцію Національного банку України - забезпечення стабільності грошової одиниці, отже центральний банк не займається кредитуванням галузей народного господарства. В зв'язку з викладеним пропонуємо із статті 11 законопроекту щодо визначення засад кредитування сільгоспвиробників виключити Національний банк України.
Враховано
Кредитування сільськогосподарських товаровиробників здійснюється в поєднанні загальноприйнятого порядку надання кредитів зі спеціальним режимом кредитування, який враховує особливості ведення сільськогосподарського виробництва та умови проведення економічних і земельної реформ на селі


-55-Мінагрополітики України
Статтю 11 викласти в такій редакції «Кредитування сільськогосподарських товаровиробників здійснюється в поєднанні загальноприйнятого порядку надання кредитів зі спеціальним режимом кредитування, який враховує особливості ведення сільськогосподарського виробництва та умови проведення економічних і земельної реформ на селі».
Враховано-56- Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Статтю 11 викласти в такій редакції: "Кредитування сільськогосподарських товаровиробників здійснюється на пільгових умовах, які встановлюються Національним банком України на основі Державної програми кредитного забезпечення сільського господарства.
Національному банку України розробити Положення про порядок надання комерційними банками пільгових кредитів сільськогосподарським товаровиробникам і в подальшому щорічно до 1 січня вносити зміни до даного Положення з врахуванням змін економічної ситуації в Україні і Положення про пільгові економічні нормативи для комерційних банків, які здійснюють кредитування сільськогосподарських товаровиробників".
Відхилено


54.
Стаття 12. Державна підтримка кредитного забезпечення сільського господарства


Стаття 12. Державна підтримка кредитного забезпечення сільського господарства
55.
Державна підтримка здійснюється на основі механізму кредитного забезпечення сільського господарства, який розробляється Міністерством аграрної політики України.
-57-Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абзац 2 статті 12 вилучити, так як його прийняття може призвести до фактів корупції.
Враховано
Державна підтримка здійснюється на основі механізму кредитного забезпечення сільського господарства, який розробляється Кабінетом Міністрів України.
56.
Складовими механізму кредитного забезпечення сільського господарства є:


Складовими механізму кредитного забезпечення сільського господарства є:
57.
визначення обсягів кредитів за рахунок державних та інших ресурсів, які спрямовуються на розвиток сільського господарства;
-58- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
До статті 12
У пункті 1 частини другої вилучити текст "та інших"
Враховано
визначення обсягів кредитів за рахунок державних ресурсів, які спрямовуються на розвиток сільського господарства;


-59-Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абзац 5 статті 12 вилучити як недоцільний.
Відхилено

58.
створення інфраструктури фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства;


створення інфраструктури фінансово-кредитного забезпечення сільського господарства;
59.
режим спеціального кредитування, який передбачає за рахунок Державного бюджету компенсацію ставки за кредитами в розмірі не менше 50-ти відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком України.
-60- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 3 частини другої вилучити

Відхилено
режим спеціального кредитування, який передбачає за рахунок Державного бюджету компенсацію ставки за кредитами в розмірі не менше 50-ти відсотків облікової ставки, встановленої Національним банком України.


-61- Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Абзац 5 статті 12 викласти в такій редакції: "спеціальний режим, який передбачає кредитування сільськогосподарських товаровиробників, з урахуванням компенсації за рахунок державного бюджету з застосуванням процентної ставки за кредит не більше 50 відсотків облікової ставки Національного банку України".
Відхилено


60.
Дозволити Державній акціонерній компанії "Хліб України" та її дочірнім підприємствам для одержання кредитів надавати в заставу майно, що входить до їх статутного фонду
-62- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину третю вилучити

Враховано-63- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 12. Виключити останній абзац.
Враховано-64-Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В абзаці 7 статті 12 замість слова «майно» пропоную викласти в такій редакції: «...для одержання кредитів надавати в заставу продукцію, отриману від товаровиробників».
Відхилено-65-Мінагрополітики України
З статті 12 вилучити останній абзац.
Враховано-66- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У статті 12, остання частина, після слова "заставу" записати "до 50-ти відсотків майна" і далі за текстом.
Відхилено-67- Національний банк України
У статті 12 проекту пропонуємо виключити останній абзац, оскільки зазначена стаття вирішує питання механізму кредитного забезпечення сільського господарства взагалі, а не господарської діяльності ДАК "Хліб України".
Крім того, відповідно до пункту 5 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України, зокрема, забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону.
Враховано

61.
Стаття 13. Порядок надання та обліку кредитів, наданих у режимі спеціального кредитування
-68- Національний банк України
Статтю 13 проекту пропонуємо доопрацювати з врахуванням статті 7 закону України "Про Національний банк України", відповідно до якої Національної банк України, зокрема, встановлює для банків правила проведення банківських операцій, визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками.
Враховано
Стаття 13. Порядок надання та обліку кредитів, наданих у режимі спеціального кредитування
62.
Для надання та обліку коротко - середньо - та довгострокових банківських кредитів, наданих у режимі спеціального кредитування, банки відкривають окремі кредитні рахунки. Для здійснення середньо - та довгострокового кредитування можуть відкриватися спеціальні кредитні лінії.
-69- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 13 після першого абзацу доповнити окремим абзацом такої редакції: "Сільськогосподарським товаровиробникам кредити надаються, як правило, терміном не менше як на 1 рік, з початком сплати відсотків за них після 6 місяців користування".
Відхилено

Для надання та обліку коротко- середньо- та довгострокових банківських кредитів, наданих у режимі спеціального кредитування, банки відкривають окремі кредитні рахунки. Для здійснення середньо - та довгострокового кредитування можуть відкриватися спеціальні кредитні лінії.-70-Мінагрополітики України
Статтю 13 вилучити.
Відхилено

63.
Кредитування здійснюється в напрямах, визначених Кабінетом Міністрів України, через безпосереднє спрямування банками коштів на оплату розрахунково-платіжних документів, поданих позичальниками до сплати.


Кредитування здійснюється в напрямах, визначених Кабінетом Міністрів України, через безпосереднє спрямування банками коштів на оплату розрахунково-платіжних документів, поданих позичальниками до сплати.
64.
Авансування виробництва сільськогосподарської продукції для державних потреб здійснюється шляхом перерахування виділених для цього коштів Державного бюджету на окремі кредитні рахунки позичальників. Авансування оформляється спеціальним договором, який передбачає гарантії поставки продукції.


Авансування виробництва сільськогосподарської продукції для державних потреб здійснюється шляхом перерахування виділених для цього коштів Державного бюджету на окремі кредитні рахунки позичальників. Авансування оформляється спеціальним договором, який передбачає гарантії поставки продукції.
65.
Стаття 14. Пільги в оподаткуванні банків
-71- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 14 вилучити
Враховано-72- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Некоректним є включення до проекту статті 14 "Пільги в оподаткуванні банків", оскільки законом з питань розвитку сільського господарства недоречно реґламентувати діяльність фінансово-банківської сфери.
Враховано

66.
Пільговому оподаткуванню підлягає частка прибутку банків, пропорційна питомій вазі ресурсів, спрямованих ними в сільське господарство від загального обсягу їх ресурсів.67.
Пільгова ставка оподаткування становить 1/2 встановленої законодавством.
-73- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 14 доповнити третім абзацом такого змісту :" Звільняються банки-кредитори від сплати за надані кредитні ресурси за умови надання кредитів сільськогосподарським товаровиробникам на строк не менше ніж 1 рік".
Відхилено

68.
Стаття 15. Особливості формування обов'язкових резервів
-74- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 15 вилучити
Враховано-75-Мінагрополітики України
Статтю 15 вилучити.
Враховано-76- Національний банк України
Національний банк України не підтримує пропозицію стосовно можливості застосування пільгової норми резервування до комерційних банків в режимі спеціального кредитування, як таку, що не узгоджується з нормами Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність". В зв'язку з викладеним пропонуємо статтю 15 виключити із законопроекту.
Враховано

69.
Для банків, які обслуговують сільськогосподарські підприємства в режимі спеціального кредитування і використовують на зазначені цілі не менше 50 відсотків загальних обсягів кредитування, враховувати в якості обов'язкових резервів конверсійні облігації державної позики, вільні від застави, з обов'язковим спрямуванням вивільнених коштів на кредитування сільськогосподарських підприємств.70.
Розміри обов'язкового резервування для зазначених банків зменшуються в цілому на 50 відсотків порівняно з нормативами, визначеними Національним банком України.71.
Стаття 16. Звернення стягнення на земельні ділянки за претензіями кредиторів
-77- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 16 вилучити
Відхилено
Стаття 14. Звернення стягнення на земельні ділянки за претензіями кредиторів
72.
Звернення стягнення на земельну ділянку, що належить громадянинові на праві приватної власності, а також на земельну частку (пай) не допускається, крім випадків, коли вони є об'єктом застави.


Звернення стягнення на земельну ділянку, що належить громадянинові на праві приватної власності, а також на земельну частку (пай) не допускається, крім випадків, коли вони є об'єктом застави.
73.
РОЗДІЛ V СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА


РОЗДІЛ V СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
74.
Стаття 17. Відносини у сфері страхування ризиків у сільському господарстві


Стаття 15. Відносини у сфері страхування ризиків у сільському господарстві
75.
Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень здійснюється державними сільськогосподарськими підприємствами, а стосовно врожаю зернових культур і цукрових буряків - сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності.
-78- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 17 викласти у такій редакції:
Страхування врожаю с\г культур і багаторічних насаджень здійснюється с\г підприємствами всіх форм власності.
Державним підприємствам частково страхові платежі компенсуються за рахунок Державного бюджету України.
Відхилено

Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень здійснюється державними сільськогосподарськими підприємствами, а стосовно врожаю зернових культур і цукрових буряків - сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності.


-79-Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В абзаці 2 статті 17 після слова «Обов'язкове» внести слово «Державне» і далі за текстом.
Відхилено
-80- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Розділ V. Страхування ризиків сільськогосподарського виробника.
Викласти статтю 17, абзац 1 у такій редакції:
Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень здійснюється сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності.
Доповнити статтю 17, абзац 2 у такій редакції:
Обов'язкове або добровільне (за вибором) страхування сільськогосподарського майна, зокрема майна, тварин, техніки, будівель сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності.
Наступний абзац статті 17 вважати відповідно , як 3.
Враховано частково


76.
Частково страхові платежі по обов'язковому страхуванню врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень компенсуються за рахунок Державного бюджету України у розмірі не менше 50 відсотків витрат, понесених сільськогосподарськими підприємствами.
-81- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину другу статті 17 вилучити

Відхилено
Частково страхові платежі по обов'язковому страхуванню врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень компенсуються за рахунок Державного бюджету України у розмірі не менше 50 відсотків витрат, понесених сільськогосподарськими підприємствами.
77.
РОЗДІЛ VI МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ


РОЗДІЛ VI МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ
78.
Стаття 18. Міжнародні договори


Стаття 16. Міжнародні договори
79.
Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.
-82- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 18 після тексту "договором України" доповнити текстом ", згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України"
Відхилено
Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору.
80.
РОЗДІЛ VII ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ


РОЗДІЛ VII ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ
81.
Стаття 19. Обов'язковість врахування положень Закону при розробці і прийнятті інших законодавчих і нормативних актів.
-83- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 19 вилучити. Це предмет Законів України "Про закони і законодавчу діяльність" та "Про нормативно-правові акти"
Відхилено

Стаття 17. Обов'язковість врахування положень Закону при розробці і прийнятті інших законодавчих і нормативних актів.
82.
Положення Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 роки" є обов'язковими при розробленні і прийнятті інших законодавчих і нормативних актів.


Положення Закону України "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 роки" є обов'язковими при розробленні і прийнятті інших законодавчих і нормативних актів.
83.
РОЗДІЛ VIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
-84- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Запропонований законопроект повинен бути спрямований, в першу чергу, на створення економічного механізму господарювання в сільському господарстві, який дасть можливість забезпечити стабілізацію цього сектору економіки.
Зважаючи на Указ Президента 03.12.99 № 1529\99 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки", відповідно до якого здійснюється реформування сільськогосподарських підприємств на засадах приватної власності та створюються шляхи для виходу селян з цих підприємств із земельними частками і майновими паями та створення на їх основі різного роду приватних формувань, в тому числі і без створення юридичної особи, система надання пільг в сільськогосподарському секторі має бути докорінно переглянута та змінена.
Тому у запропонованій редакції проект Закону не може підлягати подальшому розгляду.
Відхилено
РОЗДІЛ VIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


-85- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У проекті є недоречності. Ряд статей (ст.6, ст.8) просто стверджує чинність інших законів, тому видається зайвим. У статті 11 викладено посилання на державні програми і документи Нацбанку, тобто цим матеріалам, без розкриття їх суті, надається сила закону. Підпункт 4 пункту 4 прикінцевих положень суперечить статті 4 проекту.
Окремі статті (ст.2 і ст.3) занадто декларативні.
Проект слід узгодити з діючими нормативними актами про підтримку сільського господарства, існуючими законопроектами (зокрема, відомим "законопроектом Терьохіна") з цих питань. Можливе формування єдиного проекту, що об'єднує усі пропозиції з питань державного регулювання розвитку сільського господарства чи АПК.
Враховано частково

84.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
85.
2. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникли після набуття чинності цим Законом.


2. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, які виникли після набуття чинності цим Законом.
86.
3. Визнати такою, що втратила чинність, частину 2 пункту 1 розділу VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня набрання чинності цим Законом.


3. Визнати такою, що втратила чинність, частину 2 пункту 1 розділу VI "Прикінцеві положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня набрання чинності цим Законом.
87.
4. Кабінету Міністрів України:


4. Кабінету Міністрів України:
88.
у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом та прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на його виконання, привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом, забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
-86- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення
У пункті 4 текст "перегляд і скасування" замінити текстом "приведення", текст ", що суперечать цьому" замінити текстом"у відповідність до цього".

Враховано
у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом та прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на його виконання, привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом, забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону;
до 1 березня 2001 року разом з Національним банком України розробити і прийняти Закон про особливості кредитування сільського господарства;


-87-Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пункт 4 Прикінцевих положень доповнити абзацом такого змісту: «до 1 березня 2001 року разом з Національним банком України розробити і прийняти Державну програму кредитування сільського господарства».
Враховано частково


89.
подати у 2002 році на розгляд Верховній Раді України пакет проектів законодавчих актів щодо подальшого розвитку сільського господарства;
-88- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Підпункти 2,3,4,5,6 пункту 4 виключити.
Відхилено
подати у 2002 році на розгляд Верховній Раді України пакет проектів законодавчих актів щодо подальшого розвитку сільського господарства;
90.
розробити у 2001 році положення про визначення нормативних витрат, встановлення заставних цін та порядок ціноутворення з урахуванням норми прибутку;


розробити у 2001 році положення про визначення нормативних витрат, встановлення заставних цін та порядок ціноутворення з урахуванням норми прибутку;
91.
запровадити механізм, яким передбачити збільшення видатків державного бюджету на дотацію сільськогосподарських виробників пропорційно підвищенню податкового тиску на них у разі внесення змін до діючої системи оподаткування;


запровадити механізм, яким передбачити збільшення видатків державного бюджету на дотацію сільськогосподарських виробників пропорційно підвищенню податкового тиску на них у разі внесення змін до діючої системи оподаткування;
92.
у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю" щодо встановлення єдиного порядку сплати земельного податку власниками та землекористувачами;


у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю" щодо встановлення єдиного порядку сплати земельного податку власниками та землекористувачами;
93.
встановити з 1 січня 2001 року для підприємств - виробників тютюнової продукції порядок обов'язкового використання вітчизняної тютюнової сировини не менше 10 відсотків від загальної потреби.
-89-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 4 розділу VIII "Прикінцеві положення" доповнити абзацом такого змісту: "внести зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність" в частині пільгового оподаткування щодо частки прибутку банків пропорційно питомій вазі ресурсів, спрямованих ними в сільське господарство, від загального обсягу».

встановити починаючи з 1 січня 2001 року для підприємств-виробників тютюнової продукції кількісний вміст ферментованого тютюну, вирощеного в Україні, диференційований за роками до річної потреби підприємств з урахуванням досягнення 10 відсотків у 2004 році;
внести зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність" в частині пільгового оподаткування щодо частки прибутку банків пропорційно питомій вазі ресурсів, спрямованих ними в сільське господарство, від загального обсягу.


-90- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Останній абзац 4 пункту розділу 8 "Прикінцеві положення" виключити як такий, що суперечить чинному законодавству.
Відхилено
-91- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У розділі VІІІ "Прикінцеві положення", пункт 4 внести зміни після абзацу 3 наступного змісту: "Встановити починаючи з 1 січня 2001 року для підприємств-виробників тютюнової продукції кількісний вміст українського ферментованого тютюну, диференційований за роками до річної потреби підприємств з урахуванням досягнення 10% у 2004 році.
Останній абзац виключити.
Враховано-92- Н.д.Кириченко М.О. (Округ №151)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
З розділу 8 "Прикінцеві положення" в п.4, останній абзац вилучити слова: " встановити з 1 січня 2001 року для підприємств - виробників тютюнової продукції порядок обов'язкового використання вітчизняної тютюнової сировини не менше 10% від загальної потреби".
Дана норма не відноситься до прикінцевих положень вищезазначеного проекту закону, а виробництво тютюнової сировини в Україні не може в даний час забезпечити реалізацію цього пункту. Введення такої норми в законодавство України можливе лише після налагодження виробництва тютюнової сировини.
Відхилено


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні