Назва: Про організації роботодавців
Автор: Народні депутати України А.К.Кінах, В.М.Гуров, С.А.Матвієнко
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
Закон України
Про організації роботодавців


Проект
Закон України
Про організації роботодавців
1.
Цей Закон визначає порядок створення організацій роботодавців та їх об'єднань, форми та напрямки їх діяльності, а також принципи їх взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян.
-1- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У преамбулі закону надто звужений реальний його зміст. Тому пропоную замість слів: "порядок створення організацій роботодавців їх об'єднань" записати "правові, соціальні, економічні, організаційні засади створення та функціонування організацій роботодавців та їх об'єднань" і далі по тексту.
ВрахованоЦей Закон визначає правові, соціальні, економічні, організаційні засади створення та функціонування організацій роботодавців, форми та напрямки їх діяльності, а також принципи їх взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян.
2.
Закон спрямований на підвищення ролі організацій роботодавців та їх об'єднань в соціально-трудових відносинах та при реалізації економічної політики в державі.
-2- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Преамбула також втрачає від відсутності в ній визначення мети даного закону. Пропоную викласти мету закону у такій редакції: "Закон спрямований на вдосконалення системи соціального партнерства на основі співробітництва сторін соціально-трудових відносин у процесі формування та реалізації соціально-економічної політики в держави як необхідної умови стійкого економічного розвитку, підвищення життєвого рівня народу України."
Відхилено
Обгрунтування: звужено зміст


3.
Розділ І. Загальні положення
-3- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
До всього тексту Закону. Поділ Закону на розділи з римською нумерацією - І, ІІ, ІІІ... замінити поділом на глави з арабською нумерацією - 1, 2, 3...
Відхилено
Обгрунтування: під арабською нумерацією подані статті законопроекту
Розділ І. Загальні положення
4.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
5.
Для цілей цього Закону нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:


Для цілей цього Закону нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
6.
роботодавець - фізична, юридична особа, яка є власником підприємства, установи, організації (у тому числі таких, що проводять свою діяльність на території України через філії та представництва); уповноважений орган, особа щодо підприємства, установи, організації, створених на базі майна, що належить до державної та комунальної власності, Автономній Республіці Крим, часток (паїв, акцій), що належать державі, територіальній громаді, Автономній Республіці Крим у майні підприємств, установ, організацій; а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю;
-4- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В Статті 1 Проекту термін "роботодавець" викласти в наступній редакції:
"роботодавець - фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) підприємства будь-якої організаційно-правової форми ( у тому числі таких, що проводять свою діяльність на території України через філії та представництва); уповноважений орган, особа - щодо підприємства, установи, організації, створених на базі майна, що належить до державної та комунальної власності, Автономній Республіці Крим, часток (паїв, акцій), що належать державі, територіальній громаді, Автономній Республіці Крим у майні підприємств; а також фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю".
Враховано редакційно
-5- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Термін "роботодавець" викласти у редакції Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Враховано
-6- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 1 перший абзац потребує філологічного опрацювання. Головним у визначенні терміну роботодавець є те, що це "суб'єкт підприємницької діяльності, який використовує найману працю". Тому саме з цих слів треба починати формулювання визначення. А вже після цього давати уточнення - "а саме фізична, юридична особа, яка є власником підприємства..." і так далі за текстом.

Враховано редакційно
-7- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 1 формулiровку поняття "роботодавець" викласти у такій редакції:
"Роботодавець-фiзична, юридична особа, яка є власником підприємства, установи, організації (у тому числі таких, що проводять свою діяльність на території України через філії та представництва); уповноважений орган, особа щодо підприємства, установи, організації, створених на базі майна, що належить до державної, комунальної власності, Автономній Республіці Крим; а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують найману працю".
Тобто, пропонується слова "... часток (паїв, акцій), що належать державі, територіальній громаді, Автономній Республіці Крим у майні підприємств, установ, організацій..." вилучити, тому що, частки (паї, акції) - це різновид майна.
Враховано редакційно
-8- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Другий абзац статті 1 стосовно визначення змісту терміну "роботодавець" викласти в редакції статті 1 нещодавно прийнятого Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а саме:
"роботодавець - власник підприємства, установи або організації незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, які відповідно до законодавства використовують найману працю."
Враховано

роботодавець - власник підприємства, установи або організації незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, які відповідно до законодавства використовують найману працю;


-9- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
В проекті необхідно чітко визначити поняття "роботодавець". Роботодавцем не може бути підприємство чи інша юридична особа. Ним має бути власник або уповноваженій ним орган чи фізична особа, яка використовує найману працю.
Термін "роботодавець" доповнити словами "виступає стороною трудового договору з найманим працівником", оскільки це є головною ознакою роботодавця.
Враховано редакційно
-10- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
До статті 1. Невдало сформульовано визначення терміну "роботодавець".
Враховано
-11- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Визначення поняття "роботодавець" не є правильним, оскільки роботодавцем може бути власник або фізична особа, яка використовує найману працю.
Враховано


7.
організація роботодавців - неприбуткова статутна організація, яка об'єднує роботодавців на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту їх прав та інтересів;
-12- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Абзац другий статті 1 викласти в такій редакції: "Організація роботодавців - громадська організація, яка об`єднує роботодавців на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту їх прав та інтересів".
Враховано

організація роботодавців - громадська організація, яка об'єднує роботодавців на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва і захисту їх прав та інтересів;


-13- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В абз.2 ч.1 ст. 1 слова "неприбуткова статутна" замінити на слово "громадська".
Враховано
-14- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
У визначеннях термінів "організація роботодавців" та "об'єднання організацій роботодавців" використане словосполучення "статутна організація". Незрозуміло що це таке, треба пояснити, або вилучити слово "статутна".
Враховано


8.
об'єднання організацій роботодавців - неприбуткова статутна організація, яка об'єднує організації роботодавців на засадах добровільності та рівності з метою представництва і захисту прав та інтересів організацій роботодавців та роботодавців;
-15- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У п.3 статті 1 слова "неприбуткова статутна організація" замінити на слова "спілка організацій роботодавців"
Враховано

об'єднання організацій роботодавців - спілка організацій роботодавців, яка об'єднує організації роботодавців на засадах добровільності та рівності з метою представництва і захисту прав та інтересів організацій роботодавців та роботодавців;
9.
соціальне партнерство - система відносин між соціальними партнерами, що спрямована на співробітництво, пошук компромісів, підготовку пропозицій щодо прийняття ними узгоджених рішень з питань соціально-трудових відносин при реалізації їх прав та інтересів;
-16- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Абзац четвертий статті 1 виключити.
Відхилено

-17- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Термін "соціальне партнерство" викласти у редакції "Соціальне партнерство - це система колективних відносин між найманими працівниками, роботодавцями, виконавчою владою, які виступають сторонами соціального партнерства у ході реалізації їх соціально-економічних прав та інтересів"

Враховано


соціальне партнерство - це система колективних відносин між найманими працівниками, роботодавцями, виконавчою владою, які виступають сторонами соціального партнерства у ході реалізації їх соціально-економічних прав та інтересів;


-18- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Абз. 4 ст. 1 вилучити.
Відхилено

-19- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 1 четвертий абзац, який дає визначення категорії "соціальне партнерство", надто звужений. Від того, яким буде його визначення, залежатиме зміст i самого закону. Його доцільно подати у такій редакції: "це система колективних відносин між сторонами соціального партнерства, які виникають у ході реалізації їх соціально-економічних прав i інтересів i які спрямовані на співробітництво, узгодження інтересів, пошук компромісів у вирішенні питань соцiально-трудового, економiчно-правового характеру".
Враховано частково
-20- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Виключити абзац 5 статті 1, як такий, що має регулюватися Законом України "Про соціальне партнерство", проект якого розглянуто Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.
Враховано редакційно

-21- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Визначення термінів, зокрема "соціальне партнерство", "сторони соціального партнерства", має бути узгоджене з визначеннями, які передбачені в інших законопроектах уже поданих на розгляд Верховної Ради України, або їх потрібно вилучити.
Враховано
-22- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Вилучити абзац 4 або узгодити термін "соціальне партнерство" із редакцією, запропонованою у законопроекті "Про соціальне партнерство"
Враховано


10.
сторони соціального партнерства - професійні спілки та їх об'єднання, інші організації найманих працівників, утворені ними відповідно до чинного законодавства; роботодавці, їх організації та об'єднання; держава.
-23- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Абзац п`ятий статті 1 виключити.
Відхилено

-24- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
В кінці абзацу п"ятого статті 1 додати слова "в особі виконавчих органів влади "
Враховано

сторони соціального партнерства - професійні спілки та їх об'єднання, інші організації найманих працівників, утворені ними відповідно до чинного законодавства; роботодавці, їх організації та об'єднання; держава в особі виконавчих органів влади.


-25- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Абз. 5 ст. 1 вилучити.
Відхилено

-26- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1, пункт 5. Після тексту "Спілки та їх об'єднання", вилучити слово "інші", вилучити текст ", утворені ними відповідно до чинного законодавства", а наприкінці додати тест ", територіальні громади".
Відхилено
Обгрунтування: термін узгоджено із тим, що визначений у законопроекті "Про соціальне партнерство"-27- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 1 п'ятий абзац, який визначає "сторони соціального партнерства", вимагає уточнення. Його необхідно подати у такій редакції:
"сторони соціального партнерства - це
- роботодавці, їх організації, представництва та об'єднання;
- наймані робітники, їх організації, об'єднання, представництва та спілки;
- держава у вигляді її виконавчих та представницьких органів".
Пояснення - у поданому законопроекті сторони соціального партнерства визначені нерівноправно, а відтак - поставлені в нерівні умови, тому що сторону роботодавців може представлять i один роботодавець, а сторону робітників - лише організація, а окремий найманий робітник не є стороною такого партнерства. такий підхід обмежує права особи, адже окрема особа теж є учасником соцiально-трудових відносин i має свої власні інтереси, які повинні бути враховані.
Враховано частково

-28- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Виключити абзац 6 статті 1, як такий, що має регулюватися Законом України "Про соціальне партнерство", проект якого розглянуто Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.
Враховано редакційно
-29- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Вилучити абзац 5 або узгодити із відповідними положеннями законопроекту України "Про соціальне партнерство".
Враховано


11.
Стаття 2. Право роботодавців на свободу об'єднання
-30- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Стаття 2 практично повністю за змістом та суттю повторюється у статті 6, причому двічі - в першому та третьому абзаці. Пропонується статтю 2 виключити.
Відхилено
Обгрунтування: ця норма має бути виписана окремо
Стаття 2. Право роботодавців на свободу об'єднання
12.
Роботодавці мають право на свободу об'єднання у організації роботодавців для здійснення і захисту своїх прав та задоволення соціальних, економічних інтересів на основі вільного волевиявлення без попереднього дозволу будь-якого органу або організації, вступу до таких організацій на умовах і в порядку, визначених їх статутами, участі в організаціях роботодавців, а також вільного виходу з них на умовах і в порядку, визначених законодавством та їх статутами, міжнародних договорів України.
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2. Після тексту "соціальних, економічних" додати текст "та інших законних", а текст, починаючи зі слів "або організації" і до кінця статті замінити текстом ", установи або організації. Вступ роботодавців до організацій роботодавців здійснюється на умовах і в порядку, визначених статутами цих організацій, а вихід із зазначених організацій є вільним, з дотриманням вимог, встановлених законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, статутами організацій роботодавців".
Відхилено
Обгрунтування:
Переобтяження змісту статті-32- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
До статті 2. "Роботодавці мають право на свободу об'єднання у організації роботодавців для здійснення і захисту своїх прав та задоволення соціальних, економічних інтересів на основі вільного волевиявлення без попереднього дозволу будь-якого органу або установи, вступу до таких організацій...". Далі по тексту.
Враховано

Роботодавці мають право на свободу об'єднання у організації роботодавців для здійснення і захисту своїх прав та задоволення соціальних, економічних інтересів на основі вільного волевиявлення без попереднього дозволу будь-якого органу, вступу до таких організацій на умовах і в порядку, визначених їх статутами, участі в організаціях роботодавців, а також вільного виходу з них на умовах і в порядку, визначених законодавством та їх статутами, міжнародних договорів України.
13.
Стаття 3. Законодавство про організації роботодавців та їх об'єднання


Стаття 3. Законодавство про організації роботодавців та їх об'єднання

Законодавство України про організації роботодавців та об'єднання організацій роботодавців складається з Конституції України, цього Закону, інших нормативноправових актів, виданих відповідно до нього, а також законодавства про соціальне партнерство, професійні спілки.
-33- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
В тексті статті 3 після слів "з Конституції України" додати ", Закону України "Про об"єднання громадян"
Враховано

Законодавство України про організації роботодавців та об'єднання організацій роботодавців складається з Конституції України, Закону України "Про об"єднання громадян", цього Закону, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до нього, а також законодавства про соціальне партнерство, професійні спілки.
14.

-34- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В тексті статті 3 виключити слова "професійні спілки".
Відхилено

-35- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Із ст.3 вилучити слова "професійні спілки".
Відхилено

-36- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 3. Викласти у такій редакції:
"Законодавство України про організації роботодавців та об`єднання організацій роботодавців складається з Конституції України, Закону України "Про об`єднання громадян", цього Закону, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до нього, а також законодавства про соціальне партнерство, професійні спілки".
Враховано
-37- Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)
До ст. 3 після слів "виданих відповідно до нього" поставити крапку, а решта тексту вилучити.
Відхилено

-38- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Стаття 3 має бути подана більш лаконічно i водночас - бути більш відкритою. Тому вважаю за доцільне виключити слова: "виданих відповідно до нього, а також законодавства про соціальне партнерство, професійні спілки".
Відхилено


15.
Стаття 4. Сфера дії Закону


Стаття 4. Сфера дії Закону
16.
Дія цього Закону поширюється на організації роботодавців та їх об'єднання всіх рівнів, а також на утворені ними органи.
-39- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Дія цього Закону поширюється на організації роботодавців та їх об`єднання всіх рівнів, а також на утворені ними органи. З питань, не врегульованих цим Законом, діяльність організацій роботодавців та їх об`єднань регулюється Законом "Про об`єднання громадян".
Враховано

Дія цього Закону поширюється на організації роботодавців та їх об'єднання всіх рівнів, а також на утворені ними органи. З питань, не врегульованих цим Законом, діяльність організацій роботодавців та їх об`єднань регулюється Законом "Про об`єднання громадян".


-40- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Доповнити статтю 4 словами " З питань, не врегульованих цим Законом, діяльність організацій роботодавців та їх об`єднань регулюється Законом "Про об`єднання громадян".
ВрахованоЦей Закон не поширюється на відповідні відносини, що виникають у зв'язку із використанням найманої праці у Збройних Силах України, органах внутрішніх справ, Служби безпеки України, інших військових формуваннях, органах прокуратури, судів, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби, а також інших органів та організацій, в яких проходять державну службу державні службовці.
-41- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Вилучити абзац 2 статті 4
Враховано


17.

-42- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4. Частину 2 після тексту "також інших органів" доповнити текстом ", установ", а наприкінці додати текст "або проходять службу в органах місцевого самоврядування службовці місцевого самоврядування".
Відхилено
Обгрунтування: цю частину виключено в цілому

18.
Цей Закон не поширюється на об'єднання громадян, створені в порядку та на засадах, визначених іншими законами України.
-43- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 4. Вилучити третю частину.
Відхилено
Обгрунтування: інші об"єднання громадян не повинні регулюватися цим Законом


Цей Закон не поширюється на об'єднання громадян, створені в порядку і на засадах, визначених іншими законами України.
-44- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4 частина 3. Текст "в порядку та на засадах, визначених" замінити текстом "і діють в порядку, визначеному".
Відхилено


Цей Закон не поширюється на об'єднання громадян, створені в порядку і на засадах, визначених іншими законами України.
19.
Повна назва організації роботодавців чи їх об'єднання повинна містити слово "роботодавець" або похідні від нього.
-45- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 4. Вилучити четверту частину.
Відхилено

Повна назва організації роботодавців чи їх об'єднання повинна містити слово "роботодавець" або похідні від нього.
20.
Визначення "організація роботодавців", "об'єднання організацій роботодавців" та похідні від них можуть використовувати лише ті організації та їх об'єднання, які утворені і діють відповідно до цього Закону.
-46- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 4. Вилучити п`яту частину.
Відхилено
Визначення "організація роботодавців", "об'єднання організацій роботодавців" та похідні від них можуть використовувати лише ті організації та їх об'єднання, які утворені і діють відповідно до цього Закону.
21.
Стаття 5. Мета та завдання організацій роботодавців та їх об'єднань


Стаття 5. Мета та завдання організацій роботодавців та їх об'єднань
22.
Організації роботодавців та їх об'єднання створюються і діють з метою представництва та захисту інтересів роботодавців у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, в тому числі у їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства.


Організації роботодавців та їх об'єднання створюються і діють з метою представництва та захисту інтересів роботодавців у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, в тому числі у їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства.
23.
Основними завданнями організацій роботодавців та їх об'єднань є:


Основними завданнями організацій роботодавців та їх об'єднань є:
24.
співробітництво з органами державної влади та місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників;
-47- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5 частина 2. Пункт 1 після тексту "державної влади" доповнити текстом ", органами влади Автономної Республіки Крим", а після тексту "їх об'єднаннями" текст "та іншими" замінити текстом ", " (комою).

Враховано частково


співробітництво з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників;


-48- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Пропонуємо перший пункт завдань "організацій роботодавців та їх об'єднань" вилучити.
Відхилено


25.
забезпечення представництва та захист інтересів і прав роботодавців у відносинах з органами державної влади, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, іншими об'єднаннями громадян;
-49- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5 частина 2, пункт 2. Після тексту "професійними спілками, їх об'єднаннями" текст "та іншими" замінити ", " (комою).
Відхилено

забезпечення представництва та захист інтересів і прав роботодавців у відносинах з органами державної влади, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, іншими об'єднаннями громадян;


-50- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 5 з четвертого абзацу вилучити слова "... Автономної Республіки Крим..." (Тому що, там теж є органи державної влади та місцевого самоврядування. Інших немає).
Відхилено


26.
участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави;


участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави;
27.
участь у проведенні колективних переговорів і укладанні генеральної, регіональних та галузевих угод;
-51- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Додати у пункті 5 статті 5 після слів "галузевих угод" слова "та забезпечення виконання своїх зобов"язань"
Враховано

участь у проведенні колективних переговорів і укладанні генеральної, регіональних та галузевих угод та забезпечення виконання своїх зобов"язань;
28.
координація діяльності роботодавців у виконанні зобов'язань за генеральною, регіональною чи галузевою угодами;


координація діяльності роботодавців у виконанні зобов'язань за генеральною, регіональною чи галузевою угодами;


-52- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
До статті 5. Частину другу статті необхідно доповнити:
- абзацем такого змісту: "забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною, регіональними та галузевими угодами";
Враховано

забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною, регіональними та галузевими угодами;
29.
аналіз за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов'язань за генеральною, регіональними та галузевими угодами;
-53- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 5, абзаці 2, пункті 6 замість слів "аналіз за виконанням" записати "контроль за виконанням".
Враховано

контроль за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов'язань за генеральною, регіональними та галузевими угодами;


-54- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Пропонуємо вилучити шостий пункт завдань "організацій роботодавців та їх об'єднань".
Відхилено


30.
сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців у колективних трудових спорах (конфліктах);
-55- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
- абзац 8 - словами "сприяння вирішенню колективних трудових спорів".
Враховано частково

сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців у колективних трудових спорах (конфліктах);

запобігання страйкам, як крайньому засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту);
-56- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Дев`яту частину статті 5 доповнити словами "сприяння вирішенню конфліктів"
Враховано


31.
запобігання страйкам, як крайньому засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту);
-57- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 5. Викласти дев`яту частину у такій редакції:
"сприяння запобіганню страйкам, як крайньому засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту); ".
Враховано
Сприяння запобіганню страйкам, як крайньому засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту), сприяння вирішенню конфліктів;
32.
збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;


збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;
33.
вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду;


вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду;
34.
забезпечення скоординованості дій роботодавців, їх організацій та об'єднань щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, врегулювання та поліпшення умов праці;


забезпечення скоординованості дій роботодавців, їх організацій та об'єднань щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, врегулювання та поліпшення умов праці;
35.
розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями.


розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями.
36.
Розділ ІІ. Основні засади діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань


Розділ ІІ. Основні засади діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань
37.
Стаття 6. Принципи створення та діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань


Стаття 6. Принципи створення та діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань
38.
Організації роботодавців та їх об'єднання створюються без попереднього дозволу і діють на таких основних принципах:


Організації роботодавців та їх об'єднання створюються без попереднього дозволу і діють на таких основних принципах:
39.
законності;


законності;
40.
добровільності вступу та свободи виходу;


добровільності вступу та свободи виходу;
41.
рівноправності членів;


рівноправності членів;
42.
самоврядування;


самоврядування;
43.
гласності.


гласності;


-58- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Додати до статті 6 принцип "відповідальності за виконання прийнятих зобов`язань".
Враховано

відповідальності за виконання прийнятих зобов`язань.


-59- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
До статті 6. Доповнити основні принципи такими словами: "відповідальності за виконання прийнятих зобов`язань".
Враховано


44.
Відповідно до принципів, визначених у цій статті:


Відповідно до принципів, визначених у цій статті:
45.
ніхто не може бути примушений до вступу в будь-які організації роботодавців або їх об'єднання чи обмежений у правах за належність або неналежність до них;


ніхто не може бути примушений до вступу в будь-які організації роботодавців або їх об'єднання чи обмежений у правах за належність або неналежність до них;
46.
кожен член організації роботодавців, організація роботодавців, яка є членом об'єднання організації роботодавців (далі - член об'єднання), має право у будь-який час вийти з організації роботодавців чи їх об'єднання в порядку та на умовах, визначених статутом;


кожен член організації роботодавців, організація роботодавців, яка є членом об'єднання організації роботодавців (далі - член об'єднання), має право у будь-який час вийти з організації роботодавців чи їх об'єднання в порядку та на умовах, визначених статутом;
47.
кожен член організації роботодавців, член об'єднання має рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності організації роботодавців, їх об'єднання, незалежно від статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.
-60- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6 частина 2, пункт 3. Наприкінці текст "ознак" замінити текстом "обставин".
Враховано

кожен член організації роботодавців, член об'єднання має рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності організації роботодавців, їх об'єднання, незалежно від статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.
48.
Організації роботодавців та їх об'єднання вирішують питання щодо діяльності організації, об'єднання на свій розсуд, не порушуючи при цьому законодавства України.
-61- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Абзац 3 статті 6 Проекту викласти в такій редакції:
"Організації роботодавців та їх об`єднання вирішують питання власної діяльності на свій розсуд на підставі відповідних статутів, не порушуючи при цьому законодавства України".
Враховано частково

Організації роботодавців та їх об'єднання вирішують питання щодо діяльності організації, об'єднання на підставі власних статутів відповідно до законодавства України.


-62- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті, 6 абзаці 2 замість слів "не порушуючи при цьому законодавства України" записати "відповідно до законодавства України".
Враховано


49.
Організації роботодавців та їх об'єднання зобов'язані забезпечити повне та своєчасне інформування своїх членів з питань їх діяльності, на їх прохання ознайомлювати з усіма матеріалами, що стосуються діяльності організації, об'єднання.


Організації роботодавців та їх об'єднання зобов'язані забезпечити повне та своєчасне інформування своїх членів з питань їх діяльності, на їх прохання ознайомлювати з усіма матеріалами, що стосуються діяльності організації, об'єднання.
50.
Стаття 7. Гарантії діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань


Стаття 7. Гарантії діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань
51.
Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів організацій роботодавців та їх об'єднань, створених у порядку, встановленому цим Законом.


Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів організацій роботодавців та їх об'єднань, створених у порядку, встановленому цим Законом.
52.
Держава визнає створені відповідно до цього Закону організації роботодавців та їх об'єднання повноважними представниками інтересів їх членів в межах статусу та повноважень, закріплених їх статутами.


Держава визнає створені відповідно до цього Закону організації роботодавців та їх об'єднання повноважними представниками інтересів їх членів в межах статусу та повноважень, закріплених їх статутами.
53.
Організації роботодавців та їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та місцевого самоврядування, органів Автономної Республіки Крим, професійних спілок, їх об'єднань, інших організацій найманих працівників, політичних партій та інших об'єднань громадян, їм не підзвітні і не підконтрольні.
-63- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7. Частину 3 після тексту "самоврядування, органів" доповнити текстом "влади", а після тексту "спілок, їх об'єднань", вилучити слово "інших". Аналогічно у частині 4 цієї є статті.
Враховано частково

Організації роботодавців та їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, професійних спілок, їх об'єднань, інших організацій найманих працівників, політичних партій та інших об'єднань громадян, їм не підзвітні і не підконтрольні, крім випадків, передбачених законодавством України


-64- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
До статті 7. Пропонуємо:
а) або вилучити третій абзац;
б) або додати словосполучення "крім випадків, передбачених законами України".
Враховано редакційно


54.
Забороняється будь-яке втручання у статутну діяльність організацій роботодавців та їх об'єднань з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, органів Автономної Республіки Крим, професійних спілок, їх об'єднань, інших організацій найманих працівників, політичних партій та інших об'єднань громадян, крім випадків, передбачених законами України.
-65- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У частині четвертій статті 7 слова "передбачених законами України" замінити словами "передбачених законодавством України".
Враховано

Забороняється будь-яке втручання у статутну діяльність організацій роботодавців та їх об'єднань з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, органів Автономної Республіки Крим, професійних спілок, їх об'єднань, інших організацій найманих працівників, політичних партій та інших об'єднань громадян, крім випадків, передбачених законодавством України.


-66- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 7 Проекту необхідно доповнити наступним абзацем:
Держава не несе відповідальність по зобов'язаннях організацій роботодавців та їх об`єднань, організації роботодавців та їх об`єднання не несуть відповідальності по зобов'язаннях держави, крім випадків прямо передбачених законом.
Враховано

Держава не несе відповідальність по зобов'язаннях організацій роботодавців та їх об`єднань, організації роботодавців та їх об`єднання не несуть відповідальності по зобов'язаннях держави, крім випадків прямо передбачених законом.
55.
Розділ ІІІ. Статус організацій роботодавців та їх об'єднань


Розділ ІІІ. Статус організацій роботодавців та їх об'єднань
56.
Стаття 8. Статус організацій роботодавців та їх об'єднань
-67- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
До статті 8.
У статті визначаються статуси організацій роботодавців та об'єднань організацій роботодавців різних рівнів таким чином, що вони відповідно об'єднують більшість організацій роботодавців та об'єднань організацій роботодавців адміністративно-територіальних одиниць.
Далі ж про виконання цієї умови розмова не ведеться, а у статті 16 визначається, що може існувати організація об'єднання роботодавців лише з двома членами об'єднання.
Враховано


Стаття 8. Статус організацій роботодавців та їх об'єднань
57.
Організації роботодавців створюються і діють за територіальною, галузевою та/або галузево-територіальною ознакою і мають статус місцевих, обласних, республіканських, всеукраїнських.
-68- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 8 Проекту необхідно встановити кількісний критерій більшості роботодавців (організацій роботодавців) відповідної адміністративно-територіальної одиниці та регламентувати, хоча б в загальних рисах, діяльність Конфедерації роботодавців України, не залишаючи це тільки її статуту.
Враховано частково

Організації роботодавців створюються і діють за територіальною, галузевою та/або галузево-територіальною ознакою і мають статус місцевих, обласних, республіканських, всеукраїнських, міжнародних.


-69- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 8. Викласти у такій редакції:
"Організації роботодавців створюються і діють за територіальною, галузевою та/або галузево-територіальної ознакою.
Відхилено-70- Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)
До част. 1, ст. 8 після слова "всеукраїнських" додати слово "міжнародних".
Враховано
-71- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 1. Після тексту "обласних, республіканських" додати текст "в Автономній Республіці Крим (далі - республіканські)".
Відхилено.
Обгрунтування: перевантажує статтю

58.
Для виконання своїх статутних завдань організації роботодавців мають право на добровільних засадах створювати або вступати в об'єднання організацій роботодавців і вільно виходити з них.


Для виконання своїх статутних завдань організації роботодавців мають право на добровільних засадах створювати або вступати в об'єднання організацій роботодавців і вільно виходити з них.
59.
Об'єднання організацій роботодавців створюються і діють за територіальною ознакою і мають статус місцевих, обласних, республіканських, всеукраїнських.
-72- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
"Об`єднання організацій роботодавців створюються і діють за територіальною ознакою і мають статус районних, міських, обласних, республіканських, всеукраїнських."

Відхилено
Обгрунтування: місцеві - організації найменшої териториально-адміністративної одиниці
Об'єднання організацій роботодавців створюються і діють за територіальною ознакою і мають статус місцевих, обласних, республіканських, всеукраїнських.


-73- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частини 4-13 статті 8 пропоную вилучити.
Відхилено


60.
Статус місцевих мають організації роботодавців, які на момент державної реєстрації об'єднують роботодавців відповідної адміністративно-територіальної одиниці або галузі на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
-74- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 4. Текст "на відповідній адміністративно-територіальній" замінити текстом "в межах території відповідної адміністративно-територіальної".
Враховано

Статус місцевих мають організації роботодавців, які на момент державної реєстрації об'єднують роботодавців відповідної адміністративно-територіальної одиниці або галузі в межах відповідної адміністративно-територіальній одиниці.
61.
Статус місцевих мають об'єднання організацій роботодавців, які на момент державної реєстрації об'єднують більшість організацій роботодавців відповідної адміністративно-територіальної одиниці.


Статус місцевих мають об'єднання організацій роботодавців, які на момент державної реєстрації об'єднують більшість організацій роботодавців відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
62.
Статус обласних, Київської та Севастопольської міських мають організації роботодавців, які на момент реєстрації об'єднують роботодавців більшості адміністративно-територіальних одиниць відповідно області, міст Києва та Севастополя або роботодавців певної галузі більшості адміністративно-територіальних одиниць відповідно області, міст Києва та Севастополя.
-75- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 6. Двічі текст "адміністративно-територіальних одиниць відповідно області", замінити текстом "районів і міст обласного підпорядкування відповідної області, районів у містах".
Відхилено

Статус обласних, Київської та Севастопольської міських мають організації роботодавців, які на момент реєстрації об'єднують роботодавців більшості адміністративно-територіальних одиниць відповідно області, міст Києва та Севастополя або роботодавців певної галузі більшості адміністративно-територіальних одиниць відповідно області, міст Києва та Севастополя.
63.
Статус обласних, Київської та Севастопольської міських мають об'єднання організацій роботодавців, які на момент державної реєстрації об'єднують більшість організацій роботодавців відповідно області, міст Києва або Севастополя.
-76- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 7. Текст "більшість організацій роботодавців відповідно області", замінити текстом "організації роботодавців більшості районів і міст обласного підпорядкування відповідної області, більшості районів у містах".
Відхилено

Статус обласних, Київської та Севастопольської міських мають об'єднання організацій роботодавців, які на момент державної реєстрації об'єднують організації роботодавців відповідно області, міст Києва або Севастополя.
64.
Статус республіканських мають організації роботодавців, які на момент державної реєстрації об'єднують роботодавців більшості адміністративно-територіальних одиниць Автономної Республіки Крим або роботодавців певної галузі на території Автономної Республіки Крим.
-77- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 8. Текст адміністративно-територіальних одиниць" замінити текстом "районів і міст республіканського підпорядкування", а після тексту "роботодавців певної галузі на" додати тест "всій".
Враховано частково

Статус республіканських мають організації роботодавців, які на момент державної реєстрації об'єднують роботодавців більшості адміністративно-територіальних одиниць Автономної Республіки Крим або роботодавців певної галузі на всій території Автономної Республіки Крим.
65.
Статус республіканських мають об'єднання організацій роботодавців, які на момент державної реєстрації об'єднують більшість організацій роботодавців на території Автономної Республіки Крим.
-78- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 9. Текст "більшість організацій роботодавців на території" замінити текстом "організації роботодавців з більшості районів і міст республіканського підпорядкування.
Враховано

Статус республіканських мають об'єднання організацій роботодавців, які на момент державної реєстрації об'єднують організації роботодавців з більшості районів і міст республіканського Автономної Республіки Крим.
66.
Статус всеукраїнських мають організації роботодавців, які на момент державної реєстрації об'єднують роботодавців більшості областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя або більшість роботодавців певної галузі.
-79- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 10. Вилучити текст "або більшість роботодавців певної галузі".
Відхилено

Статус всеукраїнських мають організації роботодавців, які на момент державної реєстрації об'єднують роботодавців більшості областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя або більшість роботодавців певної галузі.


-80- Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)
До ст. 8 після абзацу, в якому йдеться про статус всеукраїнських організації вставити абзац такого змісту: "Статус міжнародних мають організації роботодавців, які на момент державної реєстрації об'єднують роботодавців більш ніж однієї країни".
Враховано редакційно
-81- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Додати до ст.8, що статус міжнародних мають організації роботодавців, діяльність яких розповсюджується на територію України і хоча б однієї іншої держави
Враховано

Статус міжнародних мають організації роботодавців, діяльність яких розповсюджується на територію України і хоча б однієї іншої держави.


-82- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Вилучити частини 11 та 12 статті 8 як такі, що протирічать Конституції України і Закону України"Про об"єднання громадян"
Враховано


67.
Діяльність організацій роботодавців та їх об'єднань в Україні координується Конфедерацією роботодавців України, яка є незалежною неурядовою організацією і має статус всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців та їх об'єднань.
-83- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8. Частину 11 вилучити.
Враховано


68.
У своїй діяльності Конфедерація роботодавців України керується законодавством України та власним статутом.
-84- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8. Частину 12 вилучити.
ВрахованоУ випадку коли інтереси певної галузі на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці представляє один роботодавець для цілей створення об'єднання роботодавців, членства у такому об'єднанні він прирівнюється до організації роботодавців відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
-85- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Стаття 8. Частину 13 вилучити.
Враховано


69.

-86- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8. Частину 13 вилучити.
Враховано
70.
Всеукраїнські організації роботодавців та Конфедерація роботодавців України мають право без спеціального дозволу використовувати у своїй назві слово "Україна" та похідні від нього.
-87- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Всеукраїнські організації роботодавців та об`єднання організацій роботодавців мають право без спеціального дозволу використовувати у своїй назві слово "Україна" та похідні від нього".
Враховано

Всеукраїнські організації роботодавців та об`єднання організацій роботодавців мають право без спеціального дозволу використовувати у своїй назві слово "Україна" та похідні від нього.


-88- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 14. Вилучити текст "Та Конфедерація роботодавців України".
Враховано

71.
Розділ ІV. Порядок створення та припинення діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань


Розділ ІV. Порядок створення та припинення діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань
72.
Стаття 9. Заснування організацій роботодавців


Стаття 9. Заснування організацій роботодавців

Засновниками організацій роботодавців відповідно до цього Закону можуть бути не менш як двоє роботодавців.
-89- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
В ч.1 ст.9 слово "двоє" замінити на "п`ять".
Враховано

Засновниками організацій роботодавців відповідно до цього Закону можуть бути не менш як п"ять роботодавців.
73.

-90- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В ч.1 ст.9 слово "двоє" замінити на "п`ять".
Враховано
-91- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В ч.1 ст.9 слово "двоє" замінити на "п`ять".
Враховано
-92- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Стаття 9 - вельми заниженим є число засновникім організації роботодавців (їх повинно бути не менше 7).
Враховано частково


74.
Рішення про заснування організацій роботодавців приймаються установчим з'їздом (конференцією) роботодавців.


Рішення про заснування організацій роботодавців приймаються установчим з'їздом (конференцією) роботодавців.
75.
Рішенням про заснування організації роботодавців є протокол установчого з'їзду (конференції), який підписують голова та секретар з'їзду (конференції).


Рішенням про заснування організації роботодавців є протокол установчого з'їзду (конференції), який підписують голова та секретар з'їзду (конференції).
76.
Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчому з'їзді (конференції).


Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчому з'їзді (конференції).
77.
У реєстрі обов'язково зазначаються:


У реєстрі обов'язково зазначаються:
78.
щодо фізичних осіб - роботодавців: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює), адреса та інші відомості, які підтверджують статус роботодавця та факт використання найманої праці. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
-93- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 5, пункт 1. Після тексту "його замінює), адреса та" вилучити слово "інші".
Враховано

щодо фізичних осіб - роботодавців: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює), адреса та відомості, які підтверджують статус роботодавця та факт використання найманої праці. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
79.
щодо юридичних осіб - роботодавців: повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, відомості, що підтверджують статус роботодавця та факт використання найманої праці, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді (конференції), дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді (конференції);
-94- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Вилучити частину 6 п.1 статті 9 (не відповідає терміну "роботодавець". Работодавцем не може бути підприємство або юридична особа. Ним може бути або власник, або уповноважений ним орган або фізична особа, який використовує найману працю.
Враховано


80.
щодо уповноважених органів, осіб - роботодавців: дані, зазначені відповідно у абзацах другому та третьому цієї частини.
-95- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 5, пункт 3. Текст "абзацах другому та третьому" замінити текстом "пунктах першому та другому".
Враховано редакційно


щодо уповноважених органів, осіб - роботодавців: повне найменування, ідентифікаційний код, адреса, відомості, що підтверджують статус роботодавця та факт використання найманої праці, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді (конференції), дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства - дані національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді (конференції);
81.
Установчий з'їзд (конференція) затверджує статут організації роботодавців обирає її органи управління, уповноважує осіб на проведення державної реєстрації, вирішує інші питання, пов'язані із створенням організації роботодавців.
-96- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 6. Текст "органи управління" замінити текстом "керівні органи".
Враховано

Установчий з'їзд (конференція) затверджує статут організації роботодавців обирає її керівні органи, уповноважує осіб на проведення державної реєстрації, вирішує інші питання, пов'язані із створенням організації роботодавців.
82.
Стаття 10. Заснування об'єднань організацій роботодавців


Стаття 10. Заснування об'єднань організацій роботодавців
83.
Засновниками об'єднань організацій роботодавців є організації роботодавців.


Засновниками об'єднань організацій роботодавців є організації роботодавців.
84.
Рішення про заснування об'єднань організацій роботодавців приймаються установчим з'їздом (конференцією) роботодавців.
-97- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10. Частину 2 наприкінці доповнити текстом "- уповноважених представників організацій роботодавців".
Враховано

Рішення про заснування об'єднань організацій роботодавців приймаються установчим з'їздом (конференцією) роботодавців - уповноважених представників організацій роботодавців.
85.
Рішенням про заснування об'єднання організацій роботодавців є протокол установчого з'їзду (конференції), які підписують голова та секретар з'їзду (конференції).


Рішенням про заснування об'єднання організацій роботодавців є протокол установчого з'їзду (конференції), які підписують голова та секретар з'їзду (конференції).
86.
Невід'ємною частиною протоколу є реєстр організацій роботодавців, які брали участь в установчому з'їзді (конференції), в якому зазначаються дані щодо організації роботодавців: повне найменування, місцезнаходження керівних органів, дата та орган, що здійснював державну реєстрацію організацій роботодавців; прізвище, ім'я та по батькові особи, яка представляє організацію роботодавців, дані її паспорта (національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді (конференції).


Невід'ємною частиною протоколу є реєстр організацій роботодавців, які брали участь в установчому з'їзді (конференції), в якому зазначаються дані щодо організації роботодавців: повне найменування, місцезнаходження керівних органів, дата та орган, що здійснював державну реєстрацію організацій роботодавців; прізвище, ім'я та по батькові особи, яка представляє організацію роботодавців, дані її паспорта (національного паспорта або документа, що його замінює). Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді (конференції).
87.
Установчий з'їзд (конференція) затверджує статут об'єднання організацій роботодавців, обирає його органи управління, уповноважує осіб на проведення державної реєстрації, вирішує інші питання, пов'язання із створенням об'єднання.
-98- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10, частина 5. Текст "органи управління" замінити керівні органи".
Враховано

Установчий з'їзд (конференція) затверджує статут об'єднання організацій роботодавців, обирає його керівні органи, уповноважує осіб на проведення державної реєстрації, вирішує інші питання, пов'язання із створенням об'єднання.
88.
Стаття 11. Установчі документі організацій роботодавців та їх об'єднань


Стаття 11. Установчі документі організацій роботодавців та їх об'єднань
89.
Організації роботодавців та їх об'єднання діють на основі статуту, який затверджується установчим з'їздом (конференцією) роботодавців, організацій роботодавців.


Організації роботодавців та їх об'єднання діють на основі статуту, який затверджується установчим з'їздом (конференцією) роботодавців, організацій роботодавців.
90.
Статут організації роботодавців, їх об'єднання повинен містити:


Статут організації роботодавців, їх об'єднання повинен містити:
91.
1) повну назву організації роботодавців, їх об'єднання (відмінну від існуючих), дані щодо статусу організації, об'єднання та місцезнаходження керівних органів;


1) повну назву організації роботодавців, їх об'єднання (відмінну від існуючих), дані щодо статусу організації, об'єднання та місцезнаходження керівних органів;
92.
2) мету створення, завдання та напрями діяльності організації роботодавців, їх об'єднання;
-99- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11, частина 2, пункт 2). Вилучити текст ", завдання".

Враховано

2) мету створення та напрями діяльності організації роботодавців, їх об'єднання;
93.
3) умови членства (участі) та порядок прийому до організації роботодавців, їх об'єднання та виходу з організації (об'єднання);


3) умови членства (участі) та порядок прийому до організації роботодавців, їх об'єднання та виходу з організації (об'єднання);
94.
4) права і обов'язки членів (учасників) організації роботодавців чи їх об'єднання;


4) права і обов'язки членів (учасників) організації роботодавців чи їх об'єднання;
95.
5) положення про відповідальність членів по зобов'язаннях організації роботодавців чи їх об'єднання в соціально-трудових відносинах;


5) положення про відповідальність членів по зобов'язаннях організації роботодавців чи їх об'єднання в соціально-трудових відносинах;
96.
6) порядок утворення і діяльності керівних органів організації роботодавців, їх об'єднання та їх повноваження;


6) порядок утворення і діяльності керівних органів організації роботодавців, їх об'єднання та їх повноваження;


-100- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
До статті 11. Оскільки завданням організацій роботодавців та їх об`єднань також є їх участь у колективних переговорах і укладенні угод всіх рівнів, необхідно передбачити в установчих документах (статуті) цих організацій чи їх об`єднань порядок набуття ними повноважень від роботодавців, що входять до складу організації (об`єднання) стосовно встановлення конкретних соціальних норм у угодах, які в подальшому будуть обов`язковими до виконання самими роботодавцями (мінімальна заробітна плата, міжтарифні співвідношення, мінімальні соціальні пільги і гарантії).
Враховано
Пункт 10 статті 11 в запропонованій редакції

97.
7) джерела формування і порядок використання коштів та іншого майна організації роботодавців, їх об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;


7) джерела формування і порядок використання коштів та іншого майна організації роботодавців, їх об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;
98.
8) порядок сплати вступних, членських та цільових внесків;


8) порядок сплати вступних, членських та цільових внесків;
99.
9) порядок внесення змін і доповнень до статуту організації роботодавців, їх об'єднання;


9) порядок внесення змін і доповнень до статуту організації роботодавців, їх об'єднання;


-101- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Додати статтю 11 пунктом "10) порядок набуття повноважень від роботодавців, що входять до складу організації (об`єднання) стосовно встановлення конкретних соціальних норм в Угодах, які в подальшому будуть обов`язковими до виконання самими роботодавцями (мінімальна заробітна плата, міжтарифні співвідношення, мінімальні соціальні пільги і гарантії)".
Враховано

10)порядок набуття повноважень від роботодавців, що входять до складу організації (об`єднання) стосовно встановлення конкретних соціальних норм в Угодах, які в подальшому будуть обов`язковими до виконання самими роботодавцями (мінімальна заробітна плата, міжтарифні співвідношення, мінімальні соціальні пільги і гарантії).
100.
10) порядок припинення діяльності організації роботодавців, їх об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з їх ліквідацією (реорганізацією).


11) порядок припинення діяльності організації роботодавців, їх об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з їх ліквідацією (реорганізацією).
101.
У статуті можуть бути передбачені й інші положення щодо особливостей створення і діяльності організації роботодавців чи їх об'єднання.


У статуті можуть бути передбачені й інші положення щодо особливостей створення і діяльності організації роботодавців чи їх об'єднання.
102.
Статут організації роботодавців та їх об'єднань не повинен суперечити законодавству України.


Статут організації роботодавців та їх об'єднань не повинен суперечити законодавству України.
103.
Стаття 12. Членство в організаціях роботодавців та їх об'єднаннях


Стаття 12. Членство в організаціях роботодавців та їх об'єднаннях
104.
Членами організацій роботодавців можуть бути роботодавці відповідно до цього Закону.
-102- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 12. Викласти першу частину у такій редакції:
"Членами організацій роботодавців можуть бути роботодавці відповідно до цього Закону. Роботодавець може бути членом декілька організацій роботодавців".
Враховано

Членами організацій роботодавців можуть бути роботодавці відповідно до цього Закону. Роботодавець може бути членом декілька організацій роботодавців
105.
Членами об'єднань організацій роботодавців можуть бути організації роботодавців, зареєстровані відповідно до цього Закону.
-103- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 12. Викласти другу частину у такій редакції:
"Членами об'єднань організацій роботодавців можуть бути організації роботодавців, зареєстровані відповідно до цього Закону. Організація роботодавців може бути членом декілька об'єднань організацій роботодавців".
Враховано редакційно


Членами об'єднань організацій роботодавців можуть бути організації роботодавців, зареєстровані відповідно до цього Закону.
Організація роботодавців може бути членом галузевого і місцевого об'єднання організацій роботодавців".
106.
У діяльності об'єднань організацій роботодавців можуть брати участь роботодавці, якщо вони відповідають вимогам, передбаченим частиною тринадцятою статті 8 цього Закону.107.
Організації роботодавців та їх об'єднання не відповідають за зобов'язаннями своїх засновників і членів.


Організації роботодавців та їх об'єднання не відповідають за зобов'язаннями своїх засновників і членів.
108.
Засновники та члени організацій роботодавців та їх об'єднань відповідають за зобов'язаннями організацій роботодавців та їх об'єднань, якщо це передбачено їх статутами, - в порядку і на умовах, визначених статутами.


Засновники та члени організацій роботодавців та їх об'єднань відповідають за зобов'язаннями організацій роботодавців та їх об'єднань, якщо це передбачено їх статутами, - в порядку і на умовах, визначених статутами.
109.
Стаття 13. Державна реєстрація організацій роботодавців та їх об'єднань


Стаття 13. Державна реєстрація організацій роботодавців та їх об'єднань

Організації роботодавців та їх об'єднання підлягають обов'язковій державній реєстрації.
-104- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Ст.13 викласти у такій редакції: "Організації роботодавців та їх об`єднання підлягають обов`язковій реєстрації в порядку, встановленому Законом України "Про об'єднання громадян".
Усі інші абзаці виключити.
Враховано

Організації роботодавців та їх об`єднання підлягають обов`язковій реєстрації в порядку, встановленому Законом України "Про об'єднання громадян.
110.

-105- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.13 викласти у такій редакції: "Організації роботодавців та їх об`єднання обов`язково реєструється в порядку, передбаченому Законом України "Про об'єднання громадян".
Враховано
-106- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 13 викласти в такій редакції:
"Організації роботодавців та їх об`єднання підлягають обов`язковій реєстрації в порядку, встановленому Законом України "Про об`єднання громадян".
Враховано
-107- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ст. 13 викласти у такій редакції: "Організації роботодавців та їх об`єднання обов'язково реєструються в порядку, передбаченому Законом України "Про об`єднання громадян".
Враховано
-108- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 13. Викласти першу частину у такій редакції:
"Легалізація (офіційне визнання) організацій роботодавців та їх об'єднання здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомленням про заснування".
Відхилено


111.
Діяльність організації роботодавців та їх об'єднань, не зареєстрованих у порядку, передбаченому цим Законом, забороняється.
-109- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 13. Вилучити другу частину.
Враховано


112.
Організації роботодавців та їх об'єднання набувають статусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрації.113.
Державна реєстрація організацій роботодавців та їх об'єднань здійснюється:114.
у Міністерстві юстиції України - щодо організацій роботодавців із всеукраїнським статусом та Конфедерації роботодавців України;
-110- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 13. Викласти п'яту частину у такій редакції:
"у Міністерстві їстиції України - щодо організацій роботодавців та їх об'єднання із всеукраїнським статусом".
Відхилено

-111- Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)
До п. 1, част. 4, ст. 13 після слів "із всеукраїнським" додати слово "міжнародним" далі за текстом.
Відхилено
-112- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина 4, пункт 1). Вилучити текст "та Конфедерації роботодавців України".
Відхилено


115.
у Міністерстві юстиції Автономної Республіки Крим - щодо організацій та об'єднань із республіканським статусом, а також щодо організації та об'єднань із місцевим статусом, що створюються на території Автономної Республіки Крим;116.
в обласному, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції - щодо організацій та об'єднань із обласним, Київським та Севастопольським міським та місцевим статусом.117.
Про державну реєстрацію організацій роботодавців та їх об'єднань орган, що здійснив таку реєстрацію, повідомляє у засобах масової інформації.
-113- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В останньому абзаці статті 13 Проекту встановити місячний термін повідомлення в засобах масової інформації про державну реєстрацію організацій роботодавців та їх об`єднань.
Відхилено
-114- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина 5. Після тексту "повідомляє у" текст "засобах" замінити текстом "засоби".
Відхилено


118.
Стаття 14. Порядок державної реєстрації організацій роботодавців та їх об'єднань
-115- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 14 вилучити у зв"язку з тим, що порядок реєстрації визначено Законом України "Про об`єднання громадян".

Враховано
-116- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Статтю 14 вилучити.
Враховано
-117- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 14 виключити.
Враховано
-118- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 14 вилучити.
Враховано


119.
Для державної реєстрації організації роботодавців подаються такі документи:120.
1) заява встановленого зразка про державну реєстрацію;121.
2) статут;122.
3) протокол установчого з'їзду (конференції);123.
4) нотаріально посвідчені копії документів, що підтверджують згідно із статтею 1 цього Закону статус роботодавців, які виступили засновниками організації роботодавців, на відповідній території;124.
5) відомості про склад керівних органів;125.
6) документ про сплату реєстраційного збору.126.
Для державної реєстрації організації роботодавців забороняється вимагати будьякі інші документи, крім передбачених цією статтею.127.
Заява про державну реєстрацію організації роботодавців розглядається в двомісячний строк з дня надходження всіх документів, передбачених цією статтею.128.
Рішення про державну реєстрацію організації роботодавців або відмову в ній повідомляється заявникові у письмовій формі в 5-денний строк з дня його прийняття.129.
У державній реєстрації організації роботодавців може бути відмовлено, якщо:130.
1) статут організації роботодавців не відповідає цьому Закону або іншому законодавству України;
-119- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 14, частина 5, пункт 1). Текст "законодавству" замінити текстом "акту законодавства".
Відхилено
-120- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
До статті 14. Пропонуємо переробити редакцію пункту 1) другої частини статті.
Відхилено


131.
2) протокол установчого з'їзду (конференції) складений без додержання вимог, передбачених статтею 9 цього Закону;132.
3) якщо в ході перевірки документів, поданих для державної реєстрації, буде виявлено обставини щодо відсутності необхідної мінімальної кількості засновників або порушення вимог цього Закону щодо порядку створенння організації роботодавців.
-121- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 14, частина 5. Пункт 3) після тексту "засновників або порушення" доповнити текстом "інших".
Відхилено


133.
Рішення про відмову у державній реєстрації повинно містити обгрунтовані підстави такої відмови. Це рішення може бути оскаржено у судовому порядку.134.
Організації роботодавців органом, яким прийнято рішення про державну реєстрацію, видається свідоцтво про державну реєстрацію організації роботодавців встановленого зразка. Форму свідоцтва затверджує Кабінет Міністрів України.135.
За державну реєстрацію організації роботодавців та їх об'єднань справляється реєстраційних збір у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.136.
Для державної реєстрації об'єднання організацій роботодавців подаються документи, передбачені пунктами 1-3, 5-6 частини першої цієї статті, а також нотаріально посвідчені копій свідоцтв про державну реєстрацію організацій роботодавців, які виступили засновниками об'єднання.137.
Державна реєстрація об'єднань організацій роботодавців здійснюється в порядку, визначеному цією статтею для реєстрації організацій роботодавців.138.
У разі зміни назви, статусу, організація роботодавців або їх об'єднання підлягають перереєстрації, яка проводиться в порядку, передбаченому для державної реєстрації.139.
Зміни та доповнення до статуту організації роботодавців або їх об'єднання, крім таких, що пов'язані із зміною назви, статусу організації, об'єднання, підлягають державній реєстрації у 5-денний строк з дня надходження відповідної інформації до органу державної реєстрації за наявності документа, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію змін і доповнень у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
-122- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 14. Викласти передостанню частини у такій редакції:
"Зміни та доповнення до статусу організації роботоавців або їх об'єднання, крім таких, що пов'язані із зміною назви, статусу організації, об'єднання, підлягають державній реєстрації у 5-денний строк з дня надходження відповідної інформації до органу державної реєстрації".
Відхилено


140.
Про зміну місцезнаходження керівних органів організація роботодавців або їх об'єднання зобов'язана у 7-денний строк повідомити орган державної реєстрації.141.
Стаття 15. Символіка організацій роботодавців та їх об'єднань
-123- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Статтю 15 вилучити.
Відхилено

Стаття 14. Символіка організацій роботодавців та їх об'єднань


-124- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 15 виключити.
Відхилено
-125- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 15 вилучити.
Відхилено


142.
Організації роботодавців та їх об'єднання можуть використовувати власну символіку, яка затверджується відповідно до їх статуту та підлягає реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
-126- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 15 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити на "установленому законодавством України"

Враховано

Організації роботодавців та їх об'єднання можуть використовувати власну символіку, яка затверджується відповідно до їх статуту та підлягає реєстрації у порядку, установленому законодавством України.
143.
Стаття 16. Припинення діяльності організації роботодавців та їх об'єднань
-127- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Статтю 16 вилучити.
Враховано
Регулюється Законом України "Про об"єднання громадян"-128- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 16 виключити.
Враховано
-129- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 16 вилучити.
Враховано


144.
Припинення діяльності організації роботодавців чи їх об'єднання здійснюється шляхом їх ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) та реорганізації.145.
Реорганізація організації роботодавців та їх об'єднань здійснюється відповідно до їх статуту.
Державна реєстрація новостворених організацій роботодавців та їх об'єднань здійснюється відповідно до цього Закону.
-130- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 3 статті 16 виключити у зв"язку із новою редакцією статті 13
Враховано


146.

-131- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 16, частина 3. Після тексту "реєстрація новостворених" додати текст "у результаті реорганізації".
Відхилено


147.
Саморозпуск організацій роботодавців чи їх об'єднань здійснюється відповідно до статуту організації або об'єднання.148.
Примусовий розпуск організацій роботодавців та їх об'єднань здійснюється за рішенням суду у разі:149.
здійснення діяльності, що суперечить статуту або законодавству України;150.
визнання недійсним або таким, що суперечить законодавству, протоколу установчого з'їзду (конференцій) або статуту організації роботодавців, їх об'єднання;
-132- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 16. Вилучити сьомий абзац.
Враховано
-133- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 16, частина 5, пункт 2. Після "законодавству" замінити текстом "вимогам цього Закону".
Відхилено


151.
здійснення діяльності організацією роботодавців, їх об'єднанням під новою назвою без перереєстрації;
-134- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 16. Вилучити восьмий абзац.
Враховано


152.
здійснення діяльності відповідно до змін у статуті без державної реєстрації таких змін.
-135- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 16. Вилучити дев'ятий абзац.
Враховано


153.
Примусовий розпуск об'єднання організацій роботодавців не тягне за собою розпуск організацій роботодавців, які є засновниками або членами об'єднання.154.
У разі припинення діяльності організацій роботодавців, що є членами об'єднання, діяльність об'єднання припиняється, якщо у складі об'єднання залишився лише один член об'єднання.155.
Розділ V. Повноваження організацій роботодавців та їх об'єднань


Розділ V. Повноваження організацій роботодавців та їх об'єднань
156.
Стаття 17. Права організацій роботодавців та об'єднань щодо захисту прав і законних інтересів своїх членів


Стаття 15. Права організацій роботодавців та об'єднань щодо захисту прав і законних інтересів своїх членів
157.
В порядку, передбаченому законодавством України та статутами, організації роботодавців та їх об'єднання мають право представляти і захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів у відносинах з профспілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, органами державної влади та місцевого самоврядування з питань регулювання соціально-трудових та економічних відносин.
-136- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 17, частина 1. Після тексту "профспілками, їх об'єднаннями та" вилучити текст "іншими", а після тексту "органами державної влади" слово "та" замінити текстом ", органами влади Автономної Республіки Крим та органами", а текст "соціально-трудових" замінити текстом "соціальних, трудових".
Враховано частково

В порядку, передбаченому законодавством України та статутами, організації роботодавців та їх об'єднання мають право представляти і захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів у відносинах з профспілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування з питань регулювання соціально-трудових та економічних відносин.
158.
Організації роботодавців та їх об'єднання мають право вносити до державних органів та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, пов'язаних з їх статутною діяльністю.
-137- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 17, частина 2. Текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим".
Враховано

Організації роботодавців та їх об'єднання мають право вносити до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування пропозиції з питань, пов'язаних з їх статутною діяльністю.


-138- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
До статті 17. Пропонуємо передостанній абзац вилучити.
Відхилено


159.
Організації роботодавців та їх об'єднання можуть проводити незалежну експертизу проектів законів і нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів їх членів.
-139- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 17, частина 3. Після слів "можуть проводити" вилучити слово "незалежну", а після тексту "проектів законів" слово "і" замінити текстом "та інших"
Враховано

Організації роботодавців та їх об'єднання можуть проводити експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів їх членів.
160.
Стаття 18. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у веденні колективних переговорів і укладені колективних угод


Стаття 16. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у веденні колективних переговорів і укладені колективних угод


-140- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Роботодавець має право:
- формувати та виконувати виробничу програму підприємства та виробничий процес
- розробляти план соціального розвитку підприємства, установи
- приймати участь в обговоренні та пiдписаннi контрактiв/договорiв
- розробляти для прийняття та підписувати колективний договір
- розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку
- співпрацювати з трудовим колективом у вирішенні питань збереження їх власності
- обиратися до складу Ради трудового колективу
- приймати локальні нормативні акти спільно з трудовим колективом
- встановлювати згідно з законодавством термін робочого тижня
- тимчасово переводити працівників на іншу роботу в разі тимчасової виробничої потреби
- передавати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд товариських суддів та звертатися до суду за вирішенням трудового спору
- укладати з громадянами договори про використання їх праці
Роботодавець зобов'язаний:
- виконувати зобов'язання колективного договору
- створювати належні умови праці i виробництва
- виконувати вимоги законодавства про працю
- організовувати працю працівників
- забезпечувати трудову i виробничу дисципліну
- забезпечувати оплату праці, своєчасну виплату заробітної плати та розрахунок з працівником при звільненні
- виконувати заходи в галузі охорони праці, забезпечувати здорові i безпечні умови праці, які відповідають правилам охорони праці
- уважно ставитися до потреб працівників, вирішувати питання поліпшення їх побуту, відпочинку, життя i здоров'я
- забезпечити реальну участь трудових колективів в управлінні підприємствами
- виконувати рішення Ради трудового колективу
- створювати належні умови для здійснення трудовим колективом власних повноважень, зокрема, безоплатно надавати приміщення для потреб трудового колективу
- забезпечувати правильність нарахування, своєчасність сплати податку та дотримання податкового законодавства
- не завдавати шкоди навколишньому середовищу. За завдану шкоду i збитки несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність.
Відхилено
Обгрунтування: це норма іншого закону

161.
Організації роботодавців та їх об'єднання беруть участь у веденні колективних переговорів з розроблення та укладення колективних угод на відповідному рівні.
-141- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Організації роботодавців та їх об`єднання зобов`язані брати участь у колективних переговорах щодо укладення колективних угод на відповідних рівнях.
Відхилено
Обгрунтування: порушення конвенцій про добровільність переговорів
Організації роботодавців та їх об'єднання беруть участь у веденні колективних переговорів з розроблення та укладення колективних угод на відповідному рівні.
162.
Організації роботодавців та їх об'єднання в межах своїх повноважень укладають колективні угоди, забезпечують їх виконання та здійснюють контроль за виконанням положень колективних угод відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди".
-142- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Організації роботодавців та їх об`єднання в межах своїх повноважень укладають колективні угоди, здійснюють контроль та забезпечують їх виконання, несуть відповідальність за невиконання колективних угод відповідно до законодавства України.
Враховано

Організації роботодавців та їх об`єднання в межах своїх повноважень укладають колективні угоди, здійснюють контроль та забезпечують їх виконання, несуть відповідальність за невиконання колективних угод відповідно до законодавства України.

Організації роботодавців та їх об'єднання можуть у встановленому порядку виступати стороною угод на відповідному рівні.
-143- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Організації роботодавців та їх об`єднання виступають стороною угод на відповідному рівні у порядку, визначеному законодавством України
Враховано

Організації роботодавців та їх об`єднання виступають стороною в угоді на відповідному рівні у порядку, визначеному законодавством України
163.

-144- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 18, частина 3. Вилучити текст "у встановленому порядку"
Враховано частково
-145- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
виключити абзаци 3 i 4 статті 18 - як такі, що мають регулюватися Законом України "Про внесення змін i доповнень до Закону України "Про колективні договори i угоди", проект якого допрацьовується центральними органами виконавчої влади разом з об'єднаннями роботодавців та профспілками.
Відхилено

-146- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Організації роботодавців та їх об`єднання виступають стороною угод на відповідному рівні у порядку, визначеному законодавством України

Враховано
-147- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
До статті 18. Пропонуємо авторам законопроекту в передостанньому абзаці статті чіткіше сформулювати свою думку.
Враховано
-148- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Стаття 18 част. 3 - не зрозуміло чому організації роботодавців та їх об'єднання можуть виступати стороною угод. На нашу думку вони повинні бути цією стороною.
Враховано


164.
Якщо на одному рівні діють декілька об'єднань роботодавців, для ведення колективних переговорів і укладення колективних угод вони повинні утворити єдиний представницький орган, який діє від їх імені, або делегувати відповідні повноваження одній організації роботодавців чи одному об'єднанню.
-149- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 18. Частину 4 наприкінці доповнити текстом "організацій роботодавців"
Враховано

Якщо на одному рівні діють декілька об'єднань роботодавців, для ведення колективних переговорів і укладення колективних угод вони повинні утворити єдиний представницький орган, який діє від їх імені, або делегувати відповідні повноваження одній організації роботодавців чи одному об'єднанню організацій роботодавців.


-150- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ст. 18 доповнити такою частиною: "Роботодавці, які входять до складу асоціації, корпорації або іншого об`єднання, можуть передавати права з представництва і захисту прав та законних інтересів цьому об`єднанню, в складі якого вони є".
Враховано

Роботодавці, які входять до складу асоціації, корпорації або іншого об`єднання, можуть передавати права з представництва і захисту прав та законних інтересів цьому об`єднанню, в складі якого вони є.


-151- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст. 18 доповнити такою частиною: "Роботодавці, які входять до складу асоціації, корпорації або іншого об`єднання, можуть передавати права з представництва і захисту своїх прав та законних інтересів цьому об`єднанню, в складі якого вони є".
Враховано


165.
Стаття 19. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у соціальному партнерстві


Стаття 17. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у соціальному партнерстві
166.
Організації роботодавців та їх об'єднання беруть участь у соціальному партнерстві в порядку і на умовах, визначених Законом України "Про соціальне партнерство".
-152- Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)
До част. 1, ст. 19 після слів "на умовах, визначених" слова "Законом України "Про соціальне партнерство" замінити словами "відповідним законом".
Враховано

Організації роботодавців та їх об'єднання беруть участь у соціальному партнерстві в порядку і на умовах, визначених відповідним законом.
167.
Метою участі організації роботодавців та їх об'єднань у соціальному партнерстві є удосконалення соціально-трудових відносин, досягнення взаєморозуміння, компромісів між сторонами соціального партнерства, запобігання виникненню та розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів).
-153- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ч.2 ст.19 після слова "удосконалення" доповнити словом "регулювання" і далі за текстом.
Враховано

Метою участі організацій роботодавців та їх об'єднань у соціальному партнерстві є договірне регулювання та удосконалення соціально-трудових відносин, досягнення взаєморозуміння, компромісів між сторонами соціального партнерства, запобігання виникненню та розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів).


-154- Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)
До част. 2, ст. 19 слово "удосконалення" замінити на слово "гармонізація".
Відхилено
-155- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
В п.2 статті 19 додати після слів "у соціальному партнерстві є" слова "договірне регулювання та удосконалення".
Враховано
-156- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 19, частина 2. Слово "організації" замінити словом "організацій"
Враховано
-157- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
В частині другій після слів "у соціальному партнерстві є" доповнити словами "договірне регулювання та".
Враховано


168.
Сторону роботодавців у соціальному партнерстві представляють:
-158- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Виключити абзаци 3-8 статті 19 як такі, що мають регулюватися Законом України "Про соціальне партнерство", проект якого розглянуто Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці;
Відхилено

Сторону роботодавців у соціальному партнерстві представляють:
169.
на всеукраїнському рівні - Конфедерація роботодавців України, в особі уповноважених нею органів;
-159- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 19. Викласти четвертий абзац у такій редакції:
"на всеукраїнському рівні - організації роботодавців та їх об'єднання з всеукраїнським статусом, в особі уповноважених нею органів".
Враховано редакційно
-160- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Ст.19 пункт 3 викласти у редакції :" на всеукраїнському рівні - Всеукраїнські об"єднання організацій роботодавців, що об"єднались в межах України в особі уповноважених ними органів
Враховано редакційно
-161- Н.д.Ларін С.М. (Реєстр.картка №390)
До п.1, част. 3, ст. 19 після слова "всеукраїнському" вставити слова "і міжнародному".
Відхилено
-162- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 19, частина 3, пункт 1. Текст "Конфедерація роботодавців України" замінити текстом "всеукраїнські організації роботодавців, їх об'єднання", а після тексту "особі уповноважених" слово "нею" замінити словом "ними"
Враховано редакційно
-163- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Оскільки, на всеукраїнському рівні поряд з Конфедерацією роботодавців України можуть бути створені й інші всеукраїнські об`єднання роботодавців, абзац 1 частини 3 зазначеної статті викласти у такій редакції: "на всеукраїнському рівні - всеукраїнські об`єднання організацій роботодавців, що об`єдналися в межах України, в особі уповноважених ними органів".
Враховано редакційно

-164- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий статті 19 викласти у такій редакції:
"на всеукраїнському рівні - організації роботодавців та їх об'єднання з всеукраїнським статусом, в особі уповноважених ними органів"
Враховано

на всеукраїнському рівні - організації роботодавців та їх об'єднання з всеукраїнським статусом, в особі уповноважених ними органів
170.
на республіканському рівні - організації роботодавців та їх об'єднання в особі уповноважених ними органів, що об'єдналися в межах Автономної Республіки Крим;
-165- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 19, частина 3, пункт 2. Текст "республіканського рівні" замінити текстом "рівні Автономної Республіки Крим"
Відхилено

на республіканському рівні - організації роботодавців та їх об'єднання в особі уповноважених ними органів, що об'єдналися в межах Автономної Республіки Крим;
171.
на галузевому (міжгалузевому) рівні - організації роботодавців та їх об'єднання в особі уповноважених ними органів, що об'єдналися в межах відповідної галузі (кількох галузей);


на галузевому (міжгалузевому) рівні - організації роботодавців та їх об'єднання в особі уповноважених ними органів, що об'єдналися в межах відповідної галузі (кількох галузей);
172.
на територіальному рівні - організації роботодавців та їх об'єднання в особі уповноважених ними органів, що об'єдналися в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.


на територіальному рівні - організації роботодавців та їх об'єднання в особі уповноважених ними органів, що об'єдналися в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
173.
Організації роботодавців та їх об'єднання можуть передавати свої повноваження одній організації роботодавців або відповідному об'єднанню з метою їх представництва.


Організації роботодавців та їх об'єднання можуть передавати свої повноваження одній організації роботодавців або відповідному об'єднанню з метою їх представництва.
174.
Стаття 20. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у забезпеченні зайнятості населення


Стаття 18. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у забезпеченні зайнятості населення
175.
Організації роботодавців та їх об'єднання беруть участь у формуванні та проведенні державної політики зайнятості населення.


Організації роботодавців та їх об'єднання беруть участь у формуванні та проведенні державної політики зайнятості населення.
176.
Представники організацій роботодавців та їх об'єднань на паритетних засадах з представниками професійних спілок, їх об'єднань та інших організацій найманих працівників, державних органів та органів місцевого самоврядування беруть участь у створенні та діяльності координаційних комітетів сприяння зайнятості.
-166- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 20, частина 2. Текст "та інших" замінити текстом ", " (комою), а текст "державних органів" замінити текстом "органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим"
Враховано частково

Представники організацій роботодавців та їх об'єднань на паритетних засадах з представниками професійних спілок, їх об'єднань та інших організацій найманих працівників, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування беруть участь у створенні та діяльності координаційних комітетів сприяння зайнятості.
177.
Стаття 21. Право на участь в управлінні фондами соціального страхування
-167- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 21 Проекту щодо прав організації роботодавців та їх об`єднань на участь в управлінні фондами соціального страхування необхідно значно деталізувати.
Відхилено
Обгрунтування: деталізується законодавством з питань соціального страхування
Стаття 19. Право на участь в управлінні фондами соціального страхування та нагляді за їх діяльністю.


-168- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
викласти у редакції:
"Стаття 21. Право на участь в управлінні фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та нагляді за їх діяльністю.
Враховано


178.
Організації роботодавців та їх об'єднання мають право на паритетних засадах брати участь в управлінні фондами страхування на випадок хвороби, вагітності та пологів, на поховання; медичним страхуванням; пенсійним страхуванням; страхуванням від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань; страхуванням від безробіття відповідно до законодавства.
-169- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 21. Наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону"
Відхилено
-170- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 21, так само як i в статті 20, повинно бути вказано, на паритетних з ким засадах організації роботодавців беруть участь в тому чи іншому заході.
Відхилено
-171- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 1 статті 21 розпочати зі слів "Організації роботодавців та їх об'єднання на паритетних засадах беруть участь. .."
Враховано
-172- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Організації роботодавців та їх об'єднання мають право на паритетних засадах брати участь в управлінні фондами з конкретних видів загальнообов'язкового державного соціального страхування та нагляді за їх діяльністю".
Враховано редакційно

Організації роботодавців та їх об'єднання на паритетних засадах беруть участь в управлінні фондами страхування у зв"язку із тимчасовою втратою працездатності, медичним страхуванням; пенсійним страхуванням; страхуванням від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань; страхуванням на випадок безробіття і нагляді за їх діяльністю відповідно до законодавства.


-173- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
До статті 21. Пропонуємо викласти статтю 21 так:
"Організації роботодавців та їх об'єднання мають право на паритетних засадах брати участь в створенні та управлінні фондами страхування...". Далі по тексту.
Відхилено
-174- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Стаття 21 - термінологія "на паритетних засадах" не може бути застосована до організації роботодавців та їх об'єднань, тому що це суперечить статті 15 "Управління страховими фондами" Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Відхилено


179.
Стаття 22. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)


Стаття 20. Участь організацій роботодавців та їх об'єднань у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
180.
Організації роботодавців та їх об'єднання можуть виступати стороною колективного трудового спору (конфлікту) в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", та користуватись усіма правами сторони такого спору (конфлікту).
-175- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
До статті 22. Статтю викласти в такій редакції: "Організації роботодавців та їх об`єднання виступають стороною колективного трудового спору (конфлікту) в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), користуються усіма правами сторони такого спору (конфлікту) і несуть відповідальність відповідно до цього Закону".
Враховано

Організації роботодавців та їх об`єднання виступають стороною колективного трудового спору (конфлікту) в порядку та на умовах, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), користуються усіма правами сторони такого спору (конфлікту) і несуть відповідальність відповідно до цього Закону


-176- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Стаття 22 - відповідно до статті 3 Закону України "Про порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту)" організації роботодавців є сторонами колективного трудового спору, а не можуть виступати стороною - як це записано в проекті. Крім цього, необхідно в редакції статті записати, що організації роботодавців, як сторони колективного трудового спору (конфлікту) не тільки користуються усіма правами, а і несуть відповідальність відповідно до цього Закону.
Враховано181.
Стаття 23. Право на інформацію


Стаття 21. Право на інформацію
182.
Організації роботодавців та їх об'єднання мають право одержувати у встановленому порядку від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, профспілкових організацій, їх об'єднань та інших організацій найманих працівників, об'єднань громадян інформацію з соціально-економічних питань та питань, пов'язаних з трудовими відносинами, розвитком країни, в межах установленої статистичної звітності.
-177- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 23, частина 1. Після тексту "мають право одержувати" вилучити текст "у встановленому порядку", після тексту "профспілкових організацій, їх об'єднань" текст "та інших" замінити текстом ", " (комою)
Враховано частково

Організації роботодавців та їх об'єднання мають право одержувати від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, профспілкових організацій, їх об'єднань та інших організацій найманих працівників, об'єднань громадян інформацію з соціально-економічних питань та питань, пов'язаних з трудовими відносинами, розвитком країни, в межах установленої статистичної звітності.


-178- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 23 право на інформацію обмежується "установленою статистичною звітністю". Варто було б взагалі записати "відповідно до законодавства", оскільки існує цілий ряд законів (наприклад, "Про державну реєстрацію прав на об'єкти нерухомого майна"), які допускають отримання подібної інформації, яка, до речі, не передбачена статистичною звітністю.
Відхилено
Обгрунтування: не лише статистичною звітністю

183.
Організації роботодавців та їх об'єднання мають право розповсюджувати у встановленому порядку інформацію щодо своєї діяльності і пропагувати свої ідеї та цілі.
-179- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 23, частина 2. Текст "розповсюджувати у встановленому порядку" замінити текстом "вільно поширювати", а наприкінці слово "цілі" замінити словом "мету"
Враховано

Організації роботодавців та їх об'єднання мають право поширювати інформацію щодо своєї діяльності і пропагувати свої ідеї та мету.
184.
Організації роботодавців та їх об'єднання мають право на висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації.


Організації роботодавців та їх об'єднання мають право на висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації.
185.
Організація роботодавців та їх об'єднання відповідно до законодавства можуть виступати засновниками засобів масової інформації.
-180- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 23, частина 4. Вилучити текст "відповідно до законодавства"
Враховано

Організація роботодавців та їх об'єднання можуть виступати засновниками засобів масової інформації.
186.
Організації роботодавців та їх об'єднання можуть проводити соціологічні дослідження, створювати у встановленому порядку наукові інформаційні та навчально-дослідницькі центри.
-181- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 23, частина 5. Вилучити текст "у встановленому порядку"
Враховано

Організації роботодавців та їх об'єднання можуть проводити соціологічні дослідження, створювати наукові інформаційні та навчально-дослідницькі центри.
187.
Стаття 24. Право в області професійної освіти
-182- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 24. Вилучити.
Відхилено
Обгрунтування:немає підстав для відхилення
Стаття 22. Право в області професійної освіти
188.
Організація роботодавців та їх об'єднання можуть брати участь у розробці та реалізації державної політики в області професійної освіти, у формуванні кваліфікаційних вимог до випускників навчальних закладів.
-183- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Стаття 24 - крім участі у розробці та реалізації державної політики в області професійної освіти, на наш погляд, організації роботодавців та їх об'єднання фінансують створення та утримання недержавних закладів професійної освіти.
Враховано

Організація роботодавців та їх об'єднання можуть брати участь у розробці та реалізації державної політики в області професійної освіти, у формуванні кваліфікаційних вимог до випускників навчальних закладів, фінансуванні створення та утримання недержавних закладів професійної освіти.
189.
Стаття 25. Основні обов'язки організацій роботодавців та їх об'єднань
-184- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 25. У назві статті вилучити слово "Основні"
Відхилено
Обгрунтування: перелік невичерпний
Стаття 23. Основні обов'язки організацій роботодавців та їх об'єднань
190.
Організації роботодавців та їх об'єднання зобов'язані:


Організації роботодавців та їх об'єднання зобов'язані:
191.
сприяти ефективному розвитку вітчизняного ринку праці;
-185- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
- абзац 2 статті 25 доповнити словами:
"шляхом його збалансування";
Враховано

сприяти ефективному розвитку вітчизняного ринку праці шляхом його збалансування;


-186- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
- додатково записати пункт такого змісту:
"попереджувати зловживання монопольним положенням на ринку та виникнення недобросовісної конкуренції у підприємницькій дiяльностi".
Враховано

попереджувати зловживання монопольним положенням на ринку та виникнення недобросовісної конкуренції у підприємницькій дiяльностi;
192.
неухильно додержуватись вимог чинного законодавства України та свого статуту;


додержуватись вимог законодавства України та свого статуту;


-187- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Стаття 25 - необхідно доповнити цю статтю обов'язками організації роботодавців щодо відновлення виробництва, своєчасної виплати заробітної плати, створення і функціонування соціально-культурних закладів.
Враховано частково
(пункт 10 статті 11 в запропонованій редакції законопроекту)


193.
використовувати передбаченні законом засоби захисту прав і законних інтересів роботодавців;
-188- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 25, частина 1, пункт 3. Текст "передбачені" замінити текстом "не заборонені"
Враховановикористовувати не заборонені законом засоби захисту прав і законних інтересів роботодавців;
194.
брати участь в переговорах, консультаціях по укладанню колективних угод відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди" та забезпечувати реалізацію взятих на себе зобов'язань по них.
-189- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
В пункті 4 статті 25 вилучити слова "відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди", другу частину викласти у редакції "…вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) згідно з чинним законодавством України
Враховано

брати участь в переговорах, консультаціях з укладання колективних договорів (угод), вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) згідно з чинним законодавством України.


-190- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
До статті 25. Останній абзац викласти у такій редакції: "брати участь у переговорах, консультаціях з укладення колективних договорів, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) згідно із законодавством та забезпечувати реалізацію взятих на себе зобов`язань по них".
Враховано редакційно


195.
Розділ VІ. Взаємовідносини організацій роботодавців та їх об'єднань з органами державної влади та місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників
-191- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ VI. У назві розділу після тексту "державної влади" додати текст ", органами влади Автономної Республіки Крим", а після тексту "їх об'єднаннями" текст "та іншими" замінити текстом ", " (комою)
Відхилено

Розділ VІ. Взаємовідносини організацій роботодавців та їх об'єднань з органами державної влади та місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників
196.
Стаття 26. Організації роботодавців та їх об'єднання і органи державної влади та місцевого самоврядування
-192- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 26. У назві після тексту "органи державної влади" слово "та" замінити текстом", органами влади Автономної Республіки Крим та органи"
Враховано

Стаття 24. Організації роботодавців та їх об'єднання, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування


-193- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Пропонуємо скасувати статтю 26.
Відхилено
Обгрунтування: це одна із цілей створення організацій

197.
Організації роботодавців та їх об'єднання співробітничають з органами державної влади та місцевого самоврядування.
-194- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 26, частина 1. Після тексту "органами державної влади" слово "та" замінити текстом ", органами влади Автономної Республіки Крим та органами".
Враховано

Організації роботодавців та їх об'єднання співробітничають з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.
198.
Організації роботодавців та їх об'єднання беруть участь у формуванні державної економічної політики.
-195- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Стаття 26. Частину 2 після тексту "державної економічної" доповнити текстом "та соціальної"
Враховано

Організації роботодавців та їх об'єднання беруть участь у формуванні державної економічної та соціальної політики.


-196- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 26. Частину 2 після тексту "державної економічної" доповнити текстом "та соціальної"
Враховано
-197- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Стаття 26 - організації роботодавці повинні брати участь не тільки у формуванні державної економічної політики, а також у формуванні політики держави по соціальному захисту населення.
Враховано редакційно


199.
Органи державної влади та місцевого самоврядування сприяють організаціям роботодавців та їх об'єднанням в їх діяльності.
-198- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 26, частина 3. Після тексту "Органи державної влади" слово "та" замінити текстом ", органи влади Автономної Республіки Крим та органи"
Враховано

Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи та місцевого самоврядування сприяють організаціям роботодавців та їх об'єднанням в їх діяльності.
200.
Організації роботодавців та їх об'єднання мають право вносити пропозиції до органів державної влади і місцевого самоврядування з питань їх статутної діяльності.
-199- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину четверту статті 26 викласти в такій редакції:
"Організації роботодавців та їх об`єднання мають право вносити пропозиції до органів державної і місцевого самоврядування з питань, що належать до їх компетенції, визначеної цим Законом".
Враховано

Організації роботодавців та їх об`єднання мають право вносити пропозиції до органів державної, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до їх компетенції, визначеної цим Законом


-200- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 26, частина 4. Після тексту "органів державної влади" слово "і" замінити тексом ", органів влади Автономної Республіки Крим та органів"
Враховано


201.
Стаття 27. Організації роботодавців та їх об'єднання і професійні спілки, їх об'єднання та інші організації найманих працівників
-201- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 27. У назві статті текст "та інші" замінити текстом ", " (комою)
Відхилено

Стаття 25. Організації роботодавців та їх об'єднання і професійні спілки, їх об'єднання та інші організації найманих працівників
202.
Організації роботодавців та їх об'єднання взаємодіють з професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників на принципах соціального партнерства. Спори (конфлікти), які виникають між ними, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.
-202- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 27, частина 1, речення 1. Після тексту "їх об'єднаннями" текст "та іншими" замінити текстом ", " (комою)
Відхилено

Організації роботодавців та їх об'єднання взаємодіють з професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників на принципах соціального партнерства. Спори (конфлікти), які виникають між ними, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.


-203- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
До статті 27. Частину першу статті викласти у такій редакції: "Організації роботодавців та їх об`єднання визнають профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав і інтересів, сприяють їх діяльності. Взаємодіють з профспілками на принципах соціального партнерства. Спори (конфлікти), яківиникають між ними, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством України".
Відхилено
Обгрунтування: протирічить конвенціям МОТ

203.
Організаціям роботодавців та їх об'єднанням забороняється втручатися у діяльність професійних спілок, їх об'єднань та інших організацій найманих працівників перешкоджати у будь-який формі та будь-якими засобами працівникам об'єднуватись у професійні спілки.
-204- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 27, частина 2. Після тексту "їх об'єднань" текст "та інших" замінити ", " (комою), а наприкінці додати текст ", їх об'єднання, організації найманих працівників"
Враховано частково


Організаціям роботодавців та їх об'єднанням забороняється втручатися у діяльність професійних спілок, їх об'єднань та інших організацій найманих працівників перешкоджати у будь-який формі та будь-якими засобами працівникам об'єднуватись у професійні спілки, їх об'єднання, організації найманих працівників.


-205- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Стаття 27 - пропонується після слів "забороняється втручатися у діяльність професійних спілок" дописати "сприяють їх діяльності".
Відхилено
Обгрунтування: не повинно регулюватися цим законом

204.
Розділ VІІ. Матеріальне та фінансове забезпечення діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань


Розділ VІІ. Матеріальне та фінансове забезпечення діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань
205.
Стаття 28. Майно організацій роботодавців та їх об'єднань


Стаття 26. Майно організацій роботодавців та їх об'єднань
206.
У власності організацій роботодавців та їх об'єднань можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, не заборонених законодавством.
-206- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 28, частина 1. Наприкінці текст "не заборонених законодавством" замінити текстом "передбачених законом"
Враховано редакційно

У власності організацій роботодавців та їх об'єднань можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законодавством.
207.
Майно та кошти організацій роботодавців та їх об'єднань належить їм на праві власності, якщо інше не передбачено їх статутом та угодами з власниками такого майна.


Майно та кошти організацій роботодавців та їх об'єднань належить їм на праві власності, якщо інше не передбачено їх статутом та угодами з власниками такого майна.
208.
У власності організацій роботодавців та їх об'єднань може бути майно, що знаходиться за межами України.
-207- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 28. Частину 3 після тексту "за межами" доповнити словом "території"

У власності організацій роботодавців та їх об'єднань може бути майно, що знаходиться за межами території України.
209.
Організації роботодавців та їх об'єднання на свій розсуд володіють, користуються і розпоряджаються майном, яке належить їм на праві власності.
-208- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Ст 28 п.4 слова "на свій розсуд" замінити на "згідно із своїми статутами"
Враховано

Організації роботодавців та їх об'єднання згідно із своїми статутами володіють, користуються і розпоряджаються майном, яке належить їм на праві власності.


-209- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 28. Частину 4 викласти у редакції: "Майно організацій роботодавців та їх об'єднань, включаючи кошти, використовується ними виключно на статутні цілі, у порядку передбаченому законодавством України та їхніми статутами і не може використовуватись для одержання прибутку"
Враховано частково


210.
Стаття 29. Джерела формування майна та коштів організацій роботодавців та їх об'єднань


Стаття 27. Джерела формування майна та коштів організацій роботодавців та їх об'єднань
211.
Джерелами формування майна та коштів організацій роботодавців та їх об'єднань є:


Джерелами формування майна та коштів організацій роботодавців та їх об'єднань є:
212.
вступні, членські та цільові внески;


вступні, членські та цільові внески;
213.
доходи від підприємств, установ, організацій, часток, паїв, акцій, що належать організаціям роботодавців та їх об'єднанням;
-210- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 29, частина 1. Пункт 2 вилучити
Відхилено

доходи від підприємств, установ, організацій, часток, паїв, акцій, що належать організаціям роботодавців та їх об'єднанням;
214.
цільові гранти міжнародних фінансових організацій;


цільові гранти міжнародних фінансових організацій;
215.
добровільних внесків, що надходять від фізичних та юридичних осіб;


добровільних внесків, що надходять від фізичних та юридичних осіб;
216.
інші джерела, не заборонені законодавством України.
-211- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 29, частина 1, пункт 5. Текст "не заборонені законодавством" замінити текстом "передбачені законами"
Враховано редакційно

інші джерела, передбачені законодавством України.
217.
Джерелом формування майна та коштів організацій роботодавців та їх об'єднань не можуть бути кредити.
-212- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 29. Вилучити сьомий абзац.
Враховано


218.
Порядок формування і використання майна та коштів організацій роботодавців та їх об'єднань, а також розміри вступних та членських внесків визначаються відповідно до їх статутів.
-213- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 29, частина 3. Текст "відповідно до їх статутів" замінити текстом "їх статутами"
Враховано

Порядок формування і використання майна та коштів організацій роботодавців та їх об'єднань, а також розміри вступних та членських внесків визначаються їх статутами.
219.
Роботодавці - члени організацій роботодавців, члени об'єднань мають право передавати належне їм майно у володіння, користування організаціям роботодавців та їх об'єднанням, на умовах і в порядку, передбаченому статутами організацій роботодавців та їх об'єднань та відповідними угодами, чинним законодавством України.
-214- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 29, частина 4. Після слів "належне їм майно" вилучити текст "у володіння, "
Відхилено

Роботодавці - члени організацій роботодавців, члени об'єднань мають право передавати належне їм майно у володіння, користування організаціям роботодавців та їх об'єднанням, на умовах і в порядку, передбаченому статутами організацій роботодавців та їх об'єднань та відповідними угодами, чинним законодавством України.
220.
Стаття 30. Господарська діяльність організацій роботодавців та їх об'єднань


Стаття 28. Господарська діяльність організацій роботодавців та їх об'єднань
221.
Організації роботодавців та їх об'єднання з метою виконання їх статутних цілей та завдань мають право у порядку, визначеному чинним законодавством, створювати (засновувати) підприємства, установи, організації, придбавати частки (паї, акції) підприємств, установ, організацій, а також підприємства, установи, організації.
-215- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 30 викласти у редакції "Господарська діяльність організацій роботодавців та їх об'єднань має бути спрямована виключно на виконання статутних завдань і не може мати своїм результатом одержання прибутку.
Відхилено

Організації роботодавців та їх об'єднання з метою виконання їх статутних цілей та завдань мають право у порядку, визначеному чинним законодавством, створювати (засновувати) підприємства, установи, організації, придбавати частки (паї, акції) підприємств, установ, організацій, а також підприємства, установи, організації.
222.
Організацій роботодавців та їх об'єднання на свій розсуд приймають рішення щодо господарської діяльності, визначення умов оплати праці працівників апарату організацій роботодавців та їх об'єднань, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів.
-216- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 28 п.4 виключити слова "на свій розсуд" і замінити їх словами "відповідно до чинного законодавства України та їх статутів"
Враховано

Організації роботодавців та їх об'єднання приймають рішення щодо господарської діяльності, визначення умов оплати праці працівників апарату організацій роботодавців та їх об'єднань, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до чинного законодавства України та їх статутів.


-217- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Організації роботодавців, їх об'єднання можуть утворювати власний апарат. Умови праці працівників апарату, порядок та розмір її оплати визначаються відповідно до законодавства України про працю. На штатних працівників апарату у повному обсязі поширюються вимоги законодавства про працю, соціальне та медичне страхування"
Відхилено
Це статутна норма-218- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
До статті 30. Частину 2 статті пропонуємо викласти в такій редакції: "Організації роботодавців та їх об`єднання приймають рішення щодо господарської діяльності, визначення умов оплати праці працівників апарату організацій роботодавців та їх об`єднань, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до законодавства України та своїх статутів".
Враховано


223.
Стаття 31. Розпорядження власністю організацій роботодавців та їх об'єднань, що припинили свою діяльність


Стаття 29. Розпорядження власністю організацій роботодавців та їх об'єднань, що припинили свою діяльність
224.
У разі припинення діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань майнові питання вирішуються відповідно до їх статуту і чинного законодавства.


У разі припинення діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань майнові питання вирішуються відповідно до їх статуту і чинного законодавства.
225.
Після припинення діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань майно, надане їм у володіння, користування повертається його власнику.
-219- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 31, частина 2. Вилучити текст "володіння"
Враховано

Після припинення діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань майно, надане їм у користування, повертається його власнику.
226.
Майно об'єднань організацій роботодавців, що припинили свою діяльність, розподіляється між його членами у порядку, визначеному статутом.


Майно об'єднань організацій роботодавців, що припинили свою діяльність, розподіляється між його членами у порядку, визначеному статутом.
227.
Стаття 32. Гарантії майнових прав організацій роботодавців та їх об'єднань


Стаття 30. Гарантії майнових прав організацій роботодавців та їх об'єднань
228.
Держава гарантує захист права власності організацій роботодавців та їх об'єднань.


Держава гарантує захист права власності організацій роботодавців та їх об'єднань.
229.
Вилучення державою у організацій роботодавців та їх об'єднань коштів та майна здійснюється відповідно до Конституції України тільки у випадках, передбачених законами України.


Вилучення державою у організацій роботодавців та їх об'єднань коштів та майна здійснюється відповідно до Конституції України тільки у випадках, передбачених законами України.
230.
Організації роботодавців та їх об'єднання мають право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.
-220- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 32, частина 3. Після тексу "органів державної влади" додати текст ", органів Автономної Республіки Крим", а текст "і службових" - вилучити
Враховано частково

Організації роботодавців та їх об'єднання мають право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.
231.
Стаття 33. Контроль за господарською діяльністю організацій роботодавців та їх об'єднань


Стаття 31. Контроль за господарською діяльністю організацій роботодавців та їх об'єднань
232.
Контроль за діяльністю організацій роботодавців та їх об'єднань, здійснюється державними органами відповідно до їх компетенції в порядку, визначеному законами України.
-221- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 33. Частину 1 після тексту "Контроль за" доповнити словом "господарською", а текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування"
Враховано частково

Контроль за господарською діяльністю організацій роботодавців та їх об'єднань, здійснюється державними органами відповідно до їх компетенції в порядку, визначеному законами України.
233.
Організації роботодавців та їх об'єднання не можуть бути примушені виконувати не передбачені законодавством, а також явно злочинні розпорядження чи накази.
-222- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 33, частина 2. Слово "законодавством" замінити словом "законом"
Відхилено

Організації роботодавців та їх об'єднання не можуть бути примушені виконувати не передбачені законодавством, а також явно злочинні розпорядження чи накази.
234.
Розділ VІІІ. Відповідальність за порушення законодавства про організації роботодавців та їх об'єднання


Розділ VІІІ. Відповідальність за порушення законодавства про організації роботодавців та їх об'єднання
235.
Стаття 34. Відповідальність за порушення законодавства про організації роботодавців та їх об'єднань


Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про організації роботодавців та їх об'єднань
236.
Особи, винні в порушенні законодавства про організації роботодавців та їх об'єднання, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.


Особи, винні в порушенні законодавства про організації роботодавців та їх об'єднання, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.
237.
Стаття 35. Відповідальність керівних органів організацій роботодавців та їх об'єднань за порушення статуту
-223- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 35. Вилучити.
Відхилено

Стаття 32. Відповідальність керівних органів організацій роботодавців та їх об'єднань за порушення статуту
238.
Якщо керівний орган організації роботодавців чи їх об'єднання здійснює діяльність, що суперечить законодавству України, статуту, члени організації чи їх об'єднань можуть звернутися до суду за захистом своїх порушених прав та інтересів.


Якщо керівний орган організації роботодавців чи їх об'єднання здійснює діяльність, що суперечить законодавству України, статуту, члени організації чи їх об'єднань можуть звернутися до суду за захистом своїх порушених прав та інтересів.
239.
Суд може зобов'язати керівний орган цієї організації чи об'єднання привести свою діяльність у відповідність із статутом або призначити дату виборів нового керівництва. При цьому на підставі судового рішення діяльність організацій роботодавців або їх об'єднання може бути зупинена до виконання рішення суду.


Суд може зобов'язати керівний орган цієї організації чи об'єднання привести свою діяльність у відповідність із статутом або призначити дату виборів нового керівництва. При цьому на підставі судового рішення діяльність організацій роботодавців або їх об'єднання може бути зупинена до виконання рішення суду.
240.
Тимчасова заборона або розпуск організацій роботодавців чи їх об'єднань в адміністративному порядку не допускається.


Тимчасова заборона або розпуск організацій роботодавців чи їх об'єднань в адміністративному порядку не допускається.
241.
Розділ ІX. Міжнародне співробітництво


Розділ ІX. Міжнародне співробітництво
242.
Стаття 36. Міжнародні зв'язки організацій роботодавців та їх об'єднань


Стаття 33. Міжнародні зв'язки організацій роботодавців та їх об'єднань
243.
Організації роботодавців та їх об'єднання мають право здійснювати міжнародну діяльність відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


Організації роботодавців та їх об'єднання мають право здійснювати міжнародну діяльність відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
244.
Міжнародна діяльність організацій роботодавців та їх об'єднань відповідно до їх статутів здійснюється шляхом заснування або вступу до міжнародних організацій роботодавців та їх об'єднань, прямих міжнародних контактів і зв'язків, укладання відповідних угод, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.


Міжнародна діяльність організацій роботодавців та їх об'єднань відповідно до їх статутів здійснюється шляхом заснування або вступу до міжнародних організацій роботодавців та їх об'єднань, прямих міжнародних контактів і зв'язків, укладання відповідних угод, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
245.
Філії, відділення, представництва, інші структурні осередки іноземних організацій роботодавців та їх об'єднання діють на території України відповідно до цього Закону, інших законодавчих актів України та міжнародних договорів України.
-224- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 36. Частину 3 після тексту "осередки іноземних" доповнити текстом "та міжнародних", текст "законодавчих актів замінити текстом "актів законодавства", а наприкінці додати текст ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"
Відхилено
-225- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
П. 3 статті 36 виключити (регулюється ст.11 Закону України "Про об"єднання громадян"
Враховано


246.
Порядок реєстрації філій та інших структурних осередків організацій роботодавців та їх об'єднань іноземних держав в Україні визначає Кабінет Міністрів України.
-226- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
П. 4 статті 36 виключити (регулюється ст.15 Закону України "Про об"єднання громадян"
Враховано
-227- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 36. Частину 4 після тексту "реєстрації філій" доповнити текстом ", представництв", а слово "іноземних" замінити словом "інших"
Відхилено


247.
Розділ X. Прикінцеві положення


Розділ X. Прикінцеві положення
248.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
249.
2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що йому не суперечить.
-228- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення. Пункт 2 вилучити
Відхилено

2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти України застосовуються у частині, що йому не суперечить.
250.
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін:
-229- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення, пункт 3. Перше речення наприкінці доповнити текстом "від дня набуття чинності цим Законом"
Враховано

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін від дня набуття чинності цим Законом:
251.
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;


подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
252.
привести свої рішення у відповідність з цим Законом;
-230- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення, пункт 3, підпункт 2. Текст "рішення" замінити текстом "нормативно-правові акти"
Враховано

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
253.
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;
-231- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення, пункт 3, підпункт 3 викласти у редакції: " забезпечити приведення міністерствами, іншими органами центральної виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону"
Враховано

забезпечити приведення міністерствами, іншими органами центральної виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону
254.
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
-232- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Підпункт 4 вилучити.
Відхилено

відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.


-233- Кабінет Міністрів України
Доповнити розділ Х "Прикінцеві положення" пунктом 4 такого змісту:
"Встановити, що до створення і реєстрації організацій роботодавців та їх об'єднань із статусом всеукраїнських, сторону роботодавців на державному рівні представляє Конфедерація роботодавців України ".
Враховано

4. Встановити, що до створення і реєстрації організацій роботодавців та їх об'єднань із статусом всеукраїнських, сторону роботодавців на державному рівні представляє Конфедерація роботодавців України

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні