Назва: Додаткова порівняльна таблиця до проекту Митного кодексу України (ВИТЯГ)
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Файл у форматі MS WORD7
N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
1.
(Тираж 10.07.2001)


Проект
2.
3.
МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


Митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної системи України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи.
-1- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Статті Митного кодексу щодо митних зборів привести у відповідність до законодавства.
Враховано редакційно

Митний кодекс України визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної системи України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи.

4.
РОЗДІЛ І Загальні положення


РОЗДІЛ І Загальні положення
5.
ГЛАВА 1. Основи митної справи


ГЛАВА 1. Основи митної справи
6.
Стаття 1. Визначення основних термінів і понять, що вживаються у цьому Кодексі


Стаття 1. Визначення основних термінів і понять, що вживаються у цьому Кодексі
7.
У цьому Кодексі нижченаведені терміни і поняття вживаються у такому значенні:


У цьому Кодексі нижченаведені терміни і поняття вживаються у такому значенні:
20.


-2- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.1 доповнити терміном "митна вартість":
"митна вартість - розуміється у значенні, визначеному в Законі України "Про Єдиний митний тариф".
Відхилено29.
18) митні правила - встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;
-3- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Із ст.1 вилучити термін "митні правила" і по тексту Кодексу
Відхилено


19) митні правила - встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;
48.

36) товари-будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України;
-4- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
У ст.1 термін "товари" викласти в такій редакції:
"товари - будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для відчуження, що переміщуються через митний кордон країни та не можуть бути віднесені до особистих речей або транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них;"
Відхилено38) товари-будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України;
92.
ГЛАВА 2. Структура та організація діяльності митної системи України


ГЛАВА 2. Структура та організація діяльності митної системи України

113.
Стаття 13. Митна система України


Стаття 13. Митна система України
114.
Митна система України - це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.
-5- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ч.2 ст.13 викласти в редакції:

Митна система України - це єдина загальнодержавна система, яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій.
115.

Митними органами є Державна митна служба України, регіональні митниці, митниці.
"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, реґіональні митниці, митниці є бюджетними установами, які повністю утримуються за рахунок Державного бюджету України".

ВідхиленоМитними органами є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці, митниці.
153.
Стаття 20. Митна охорона


Стаття 20. Митна варта
154.
Митна охорона - спеціальні підрозділи митних органів України, призначений для боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю.
-6- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
Потребує уточнення статус і структура такого підрозділу митних органів, як "митна варта" ("митна охорона" ), оскільки цей підрозділ є складовою частиною Управління організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил.
Враховано частково

Митна варта - спеціальний підрозділ митних органів України, призначений для боротьби з порушеннями митних правил, охорони територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення охорони зон митного контролю.
176.
Стаття 25. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
-7- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Ст.25 викласти в такій редакції:
"Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій є державною власністю. Управління цим майном здійснює Кабінет Міністрів України в порядку, встановленому законом.
Враховано
частково

Стаття 25. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій

Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій є державною власністю України. Управління цим майном здійснює Державна митна служба України відповідно до законодавства. Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приватизації не підлягає.
Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митних органів України здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
Митні органи звільняються від сплати державного мита з позовних заяв, заяв і скарг, з якими вони звертаються до суду, господарського суду".

Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій є державною власністю. Управління цим майном здійснює Кабінет Міністрів України в порядку, встановленому законом.
177.
У разі приватизації об'єктів державної власності майно, що використовується виключно для митних цілей, відокремлюється і безоплатно передається на баланс відповідних митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій.
-8- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 25:
частина 1.Речення 2. Слово "законодавства" замінити словом "закону". .Речення 3 виключити. Наприклад старі автомобілі можуть бути продані;
Враховано частково


178.
Якщо майно не може бути відокремлене від об'єкта, що приватизується, воно передається в безстрокове безоплатне користування відповідним митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям. При цьому власник майна не вправі змінювати порядок та умови користування цим майном митними органами, спеціалізованими митними установами та організаціями без їх згоди.
частини 2 і 3 виключити, як такі, що не є предметом цього закону.

Враховано


180.
Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митних органів України здійснюється за рахунок Державного бюджету України.


Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток інфраструктури митних органів України здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
181.
Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації звільняються від сплати державного мита з позовних заяв, заяв і скарг, з якими вони звертаються до суду, арбітражного суду.
-9- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ч.5 ст.25 вилучити.Відхилено

Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації звільняються від сплати державного мита з позовних заяв, заяв і скарг, з якими вони звертаються до суду, арбітражного суду.
185.

ГЛАВА 3. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з іншими органами, а також з підприємствами та громадянами
-10- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
У назві глави 3 після слів "з іншими органами" записати слова "державної влади, органами місцевого самовря-дування", а далі по тексту.
Враховано


ГЛАВА 3. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами
186.
Стаття 27. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організації та їх службових осіб з іншими органами, а також з підприємствами та громадянами
-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 27. У назві статті слова "службових осіб" замінити словами "посадових осіб".
Відхилено

Стаття 27. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організації та їх службових осіб з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами
187.

Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації та їх посадові особи при виконанні покладених на них завдань взаємодіють з іншими органами, а також з підприємствами та громадянами.
-12- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Назву ст.27 та текст ч.1 викласти в редакції:
"Стаття 27. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих митних установ та організації та їх службових осіб з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами
Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації та їх службові особи при виконанні покладених на них завдань взаємодіють з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами, в порядку, встановленому законом".
Враховано
частково

Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації та їх службові особи при виконанні покладених на них завдань взаємодіють з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами та громадянами, в порядку, встановленому законодавством.
188.
У відносинах з митними органами інтереси підприємств та громадян можуть представляти митні брокери на підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або нотаріально посвідченої довіреності (доручення), виданої громадянином. Інтереси громадян, крім того, можуть представляти інші громадяни на підставі нотаріально посвідчених довіреностей (доручень).
-13- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Ч.2 ст.27 після слів "брокери на підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або нотаріально посвідченої довіреності (доручення) виданої громадянином" доповнити словами "... інші особи на підставі нотаріально посвідчених довіреностей (доручень)". Делегування повноважень по представництву інтересів підприємств та громадян у відносинах з митними органами виключно митним брокерам суперечить нормам цивільного законодавства.
Враховано

У відносинах з митними органами інтереси підприємств та громадян можуть представляти митні брокери на підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або нотаріально посвідченої довіреності (доручення), виданої громадянином., інші особи на підставі нотаріально посвідчених довіреностей (доручень). Інтереси громадян, крім того, можуть представляти інші громадяни на підставі нотаріально посвідчених довіреностей (доручень).


-14- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
У главі 3 пропонуємо об'єднати ст.27 і ст.28, вилучивши по всьому тексту такий невизначений законодавством термін, як
Враховано


214.
ГЛАВА 5. Міжнародне співробітництво з питань митної справи


ГЛАВА 5. Міжнародне співробітництво з питань митної справи

218.
224.
Стаття 39. Міжнародне співробітництво у галузі митної справи


Стаття 39. Міжнародне співробітництво у галузі митної справи
225.
Відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, може здійснюватися:


Відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, може здійснюватися:
226.
1) створення спільних пунктів пропуску на митному кордоні України;


1) створення спільних пунктів пропуску на митному кордоні України;
227.
2) проведення спільного контролю у пунктах пропуску на митному кордоні України;


2) проведення спільного контролю у пунктах пропуску на митному кордоні України;
228.
3) узгоджене застосування процедур митного контролю, митного оформлення та взаємне визнання документів, що використовуються митними органами для здійснення митних процедур;


3) узгоджене застосування процедур митного контролю, митного оформлення та взаємне визнання документів, що використовуються митними органами для здійснення митних процедур;
229.
4) проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил;
-15- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
П.4) ч.1 ст.39 записати у редакції другого читання.
Враховано

4) проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил;
230.
5) проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів з питань, що згідно з цим Кодексом та іншими актами законодавства України належать до компетенції митних органів.


5) проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів з питань, що згідно з цим Кодексом та іншими актами законодавства України належать до компетенції митних органів.

237.
РОЗДІЛ ІІ. Митний контрольРОЗДІЛ ІІ. Митний контроль
238.
ГЛАВА 6. Організація митного контролю


ГЛАВА 6. Організація митного контролю

243.
Стаття 43. Форми митного контролю


Стаття 43. Форми митного контролю
244.
Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами митних органів шляхом:


Митний контроль здійснюється безпосередньо службовими особами митних органів шляхом:
245.
1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;


1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;
246.
2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);


2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);
247.
3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;


3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;
248.
4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;


4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;
249.
5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;


5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України;
250.
6) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи;
-16- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 43, частина 1, пункт 6). Текст "можуть знаходитись" замінити словом "знаходяться", а наприкінці додати слово "законом".
Враховано
частково
6) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи законом;
251.
7) в інших формах, передбачених цим Кодексом та іншими законами України з питань митної справи.


7) в інших формах, передбачених цим Кодексом та іншими законами України з питань митної справи.
252.


Порядок здійснення митного контролю визначається Державною митною службою України відповідно до норм цього Кодексу.
-17- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 43, частина 2. Текст "Державною митною службою" замінити текстом "Кабінетом Міністрів".
-18- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Ч.2 ст.43 записати в такій редакції:
"Порядок здійснення митного контролю визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до норм цього Кодексу".
ВрахованоВрахованоПорядок здійснення митного контролю визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до норм цього Кодексу.

270.
Стаття 48. Доступ посадових осіб митних органів на територію чи в приміщення підприємств для здійснення митного контролю
-19- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Залишити посадові особі скрізь по тексту, що стосується митної служби.
Враховано

Стаття 48. Доступ посадових осіб митних органів на територію чи в приміщення підприємств для здійснення митного контролю
271.

Посадові особи митних органів з метою здійснення митного контролю мають право в межах наданої їм законодавством України компетенції безперешкодного доступу на територію чи в приміщення будь-якого підприємства незалежно від форм власності та підпорядкування, де знаходяться товари, що підлягають митному контролю, документація та електронна база даних щодо зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства.
-20- Н.д.Сінченко С.Г. (Реєстр.картка №298)
У ст.48 слова "документація та електронна база даних щодо зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства" вилучити як такі, що наділяють митні органи не властивою для них функцією.
-21- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 48. Текст "законодавством України" замінити словом "законом", а текст ", документація та електронна база даних щодо зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства" виключити
Враховано
Враховано частково


Посадові особи митних органів з метою здійснення митного контролю мають право в межах наданої їм законами України компетенції безперешкодного доступу на територію чи в приміщення будь-якого підприємства незалежно від форм власності та підпорядкування, де знаходяться товари, що підлягають митному контролю.


-22- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
У тексті ст.48 після слів "наданої їм" записати "законами України".
Враховано


287.
ГЛАВА 8. Здійснення митного контролю


ГЛАВА 8. Здійснення митного контролю

331.
Стаття 63. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи
-23- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 63. У назві статті текст "можуть знаходитись" замінити словом "знаходяться", а наприкінці додати слово "законом".
Враховано частковоСтаття 63. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи
332.
Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено на митні органи, може здійснюватися посадовими особами митних органів з метою:
-24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 63, частина 1. Виключити текст "або можуть знаходитись", після тексту "на митні органи" додати слово "законом".
Враховано
частково

Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитись товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою законом покладено на митні органи, може здійснюватися службовими особами митних органів з метою:
333.
а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності та повноти сплати митних платежів;


а) перевірки законності ввезення на митну територію України товарів і транспортних засобів, дотримання порядку їх ввезення, а також правильності та повноти сплати податків та зборів;
334.
б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації;


б) перевірки відповідності фактичної кількості ввезених товарів і транспортних засобів відомостям, заявленим у митній декларації;
335.
в) перевірки дотримання установлених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи.
-25- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 63, частина 1. Пункт в) наприкінці доповнити словом "законом".
Враховано


в) перевірки дотримання установлених цим Кодексом та іншими законами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на митні органи.
336.
За результатами огляду територій та приміщень складається акт, форма якого встановлюється Державною митною службою України. Копія акта вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління спеціальної митної зони.
-26- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
У першому реченні ч.2 ст.63 слова "Державною митною службою України" замінити на " спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".
Враховано

За результатами огляду територій та приміщень складається акт, форма якого встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи. Копія акту вручається відповідно власникові складу тимчасового зберігання, митного ліцензійного складу, магазину безмитної торгівлі або керівникові чи заступникові керівника органу управління спеціальної митної зони, власникам приміщень та складів.

339.
Стаття 65. Операції з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено
-27- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Стаття 65, частина 1. Речення 1. Виключити текст ", а у разі необхідності - і на вимогу";
Враховано
частково
Стаття 65. Операції з товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено
340.
З дозволу, а у разі необхідності - і на вимогу митного органу може здійснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування товарів, митне оформлення яких не закінчено, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу. Зазначені операції здійснюються за рахунок власників товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважених ними осіб.
Після частини 1 додати таку нову частину:
"Митні органи мають право вимагати від осіб, що переміщують через митний кордон України, дій, передбачених частиною першою цієї статті. У цьому випадку зазначені операції здійснюються за рахунок митного органу. У разі, якщо в результаті цих операцій будуть виявлені порушення законодавства України з питань митної справи, вартість операцій відшкодовується власниками товарів, транспортних засобів або уповноважених ними осіб".
-28- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Враховано

З дозволу митного органу може здійснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування товарів, митне оформлення яких не закінчено, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, а також заміна транспортного засобу. Зазначені операції здійснюються за рахунок власників товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, або уповноважених ними осіб.

Митні органи та правоохоронні органи мають право вимагати від осіб, що переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України, дій, передбачених частиною першою цієї статті. У цьому випадку зазначені операції здійснюються за рахунок цих органів. У разі, якщо в результаті цих операцій будуть виявлені порушення законодавства України, вартість операцій відшкодовується власниками товарів, транспортних засобів або уповноважених ними осіб.


Друге речення ч.1 ст.65 - після слова "за рахунок" записати слово "відповідно" і далі за текстом.
Враховано
по суті

341.
Користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено, забороняється крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.
-29- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
У ч.2 ст.65 замість слів "законодавчими актами" записати "законами України".
Враховано

Користування та розпорядження товарами і транспортними засобами, митне оформлення яких не закінчено, забороняється крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.
466.
РОЗДІЛ ІV. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон УкраїниРОЗДІЛ ІV. Переміщення та пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України
581.
ГЛАВА 16. Загальні положення


ГЛАВА 16. Загальні положення


594.
Стаття 118. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів


Стаття 118. Взаємодія в оформленні міжнародних перевезень товарів
595.
Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними контрольними службами за спільними технологічними схемами з визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків.


Митний контроль за міжнародними перевезеннями товарів здійснюється митними органами у взаємодії з іншими відповідними контрольними службами за спільними технологічними схемами з визначенням часу та послідовності виконання кожною службою своїх безпосередніх обов'язків.
596.


Розклад руху транспортних засобів через митний кордон затверджується Міністерством транспорту України за погодженням з Державною митною службою України та Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.
-30- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
У ч.2 ст.118 замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи та Державним комітетом у справах охорони державного кордону України".
Враховано
частково


Розклад руху транспортних засобів через митний кордон затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту України за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони державного кордону України.


-31- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Ч.2 ст.118 виключити, оскільки рух транспортних засобів через митний кордон носить, як правило, нерегулярних характер;
Враховано частково


597.
Зазначені у частині першій цієї статті технологічні схеми затверджуються керівниками митних органів за погодженням з начальниками органів охорони Державного кордону України та інших відповідних контрольних служб.
у ч.3 після слів "органів охорони Державного кордону України" доповнити словами "Міністерства транспорту України" і далі по тексту.Зазначені у частині першій цієї статті технологічні схеми затверджуються керівниками митних органів за погодженням з керівниками відповідних органів охорони державного кордону України, центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту та інших відповідних контрольних служб.
625.
ГЛАВА 17. Митні процедури на морському і річковому транспорті


ГЛАВА 17. Митні процедури на морському і річковому транспорті
626.
646.

Стаття 135. Митний контроль каботажних суден
-32- Н.д.Мироненко В.А. (Округ №5)
Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)

Враховано

Стаття 135. Митний контроль каботажних суден
647.

Українські судна, які здійснюють каботажні перевезення між українськими портами, перебувають під митним контролем протягом усього часу стоянки в портах. Митне оформлення таких суден здійснюється на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в іноземні порти і не причалювало до суден закордонного плавання, або що наступним рейсом не передбачається захід до іноземних портів та контакти із суднами закордонного плавання.
Ст.135 (136) викласти в такій релдакції:
"Стаття 136. Митний контроль суден каботажного плавання
Українські судна каботажного плавання перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу. Митне оформлення таких суден здійснюється документально після повернення з рейсу на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання, а при виході в рейс - що цим рейсом не передбачається захід до портів інших держав та причалювання до суден закордонного плавання.


Українські судна каботажного плавання перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу. Митне оформлення таких суден здійснюється документально після повернення з рейсу на підставі письмового повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не заходило в порти інших держав і не причалювало до суден закордонного плавання, а при виході в рейс - що цим рейсом не передбачається захід до портів інших держав та причалювання до суден закордонного плавання

Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в територіальні води іноземної держави або причалювало до суден закордонного плавання, воно підлягає митному контролю на загальних підставах.
Митне оформлення рибної продукції, виловленої українськими судами в межах Азово-Чорноморського басейну, здійснюється без оформлення вантажної митної декларації та митних платежів.
Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в порти інших держав або причалювало до суден закордонного плавання, воно підлягає митному контролю на загальних підставах."

Митне оформлення рибної продукції, виловленої українськими судами в межах Азово-Чорноморського басейну, здійснюється без оформлення вантажної митної декларації та митних платежів.

Якщо судно під час рейсу з будь-якої причини заходило в порти інших держав або причалювало до суден закордонного плавання, воно підлягає митному контролю на загальних підставах.
648.

-33- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У ч.2 ст.135 замість слів "на загальних підставах" записати "і митному оформленню без декларування в митному режимі та справляння митних платежів".
Відхилено


749.
РОЗДІЛ VІ. Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем


РОЗДІЛ VІ. Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем

784.
ГЛАВА 24. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем


ГЛАВА 24. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем
785.
798.
Стаття 169. Охорона і супроводження товарів митними органами


Стаття 169. Охорона і супроводження товарів митними органами
799.
Охорона і супроводження товарів митними органами здійснюється як при внутрішньому, так і при прохідному митному транзиті.
-34- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Ч.2 ст.169 викласти в редакції:

Охорона і супроводження товарів митними органами здійснюється як при внутрішньому, так і при прохідному митному транзиті.
800.

Форми та методи охорони і супроводження товарів до митного органу призначення, а також умови і порядок їх застосування визначаються Державною митною службою України.
"Форми та методи охорони і супроводження товарів до митного органу призначення, а також умови і порядок їх застосування визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".
Враховано


Форми та методи охорони і супроводження товарів до митного органу призначення, а також умови і порядок їх застосування визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
801.
За охорону і супроводження товарів митними органами справляється митний збір.
-35- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ч.3 ст.169 викласти в редакції:
"За охорону і супроводження товарів митними органами справляється відповідна плата в об'ємі, що не перевищує фактичних затрат митних органів".
Враховано

За охорону і супроводження товарів митними органами справляється відповідна плата в розмірі, що не перевищує фактичних затрат митних органів.
870.
РОЗДІЛ VІІ. Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів та перевезення товарів, що переміщуються через митний кордон України або перебувають під митним контролем


РОЗДІЛ VІІ. Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів та перевезення товарів, що переміщуються через митний кордон України або перебувають під митним контролем

871.
ГЛАВА 27. Митний брокер


ГЛАВА 27. Митний брокер

874.
Стаття 183. Порядок провадження митної брокерської діяльності
-36- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Враховано

Стаття 183. Посередницька діяльність митного брокера
875.

Митний брокер здійснює брокерську діяльність відповідно до норм цього Кодексу та Положення, що затверджується Державною митною службою України.
У ч.1 ст.183 замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".


Митний брокер здійснює брокерську діяльність відповідно до норм цього Кодексу та ліцензійних умов, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом з питань ліцензування та органом ліцензування.
876.

Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються договором доручення.
-37- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.183 доповнити частиною 3 такого змісту:
"Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають отриманню у порядку, встановленому законодавством".

ВідхиленоВзаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються договором доручення.


907.
РОЗДІЛ VІІІ. Митний режим щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України


РОЗДІЛ VІІІ. Митний режим щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України

938.
ГЛАВА 31. Реімпорт


ГЛАВА 31. Реімпорт
949.
Стаття 200. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів


Стаття 200. Повернення сум вивізного (експортного) мита та інших коштів при реімпорті товарів
950.
У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів.


У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням відповідних митних органів.
951.
Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України.


Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України.
952.

Суми, зазначені у частині другій цієї статті, та проценти з них зараховуються Державною митною службою України до Державного бюджету України.
-38- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
У частині 3 статті 200 замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи".

1221.
РОЗДІЛ ІX. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами


РОЗДІЛ ІX. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами

1251.
ГЛАВА 45. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться громадянами на митну територію України


ГЛАВА 45. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться громадянами на митну територію України

1252.
1262.
Стаття 270. Звільнення від оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України громадянами


Стаття 270. Звільнення від оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України громадянами
1263.
Громадяни можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України без сплати податків, установлених на імпорт, у таких кількостях з розрахунку на одну особу:


Громадяни можуть ввозити алкогольні напої та тютюнові вироби на митну територію України без сплати податків, установлених на імпорт, у таких кількостях з розрахунку на одну особу:
1264.
а) 2 літри вина та 1 літр міцних алкогольних напоїв;


а) 2 літри вина та 1 літр міцних алкогольних напоїв;
1265.
б) 200 цигарок або 50 сигар, або 250 грамів тютюну, або набір таких виробів загальною вагою не більше 250 грамів.


б) 200 цигарок або 50 сигар, або 250 грамів тютюну, або набір таких виробів загальною вагою не більше 250 грамів.
1266.
Алкогольні напої та тютюнові вироби, зазначені у частині першій цієї статті, звільняються від оподаткування за умови, що вони:


Алкогольні напої та тютюнові вироби, зазначені у частині першій цієї статті, звільняються від оподаткування за умови, що вони:
1267.
- ввозяться на митну територію України громадянами, які досягли 18-річного віку;


- ввозяться на митну територію України громадянами, які досягли 18-річного віку;
1268.
- переміщуються через митний кордон України у супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадян.


- переміщуються через митний кордон України у супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадян.
1269.
Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх кількості не звільняються від оподаткування, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні менш, ніж 24 години.
-39- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Ч.3 ст.270 вилучити.
Відхилено


Алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їх кількості не звільняються від оподаткування, якщо особа, яка ввозить їх на митну територію України, була відсутня в Україні менш, ніж 24 години.
1273.
РОЗДІЛ Х. Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності


РОЗДІЛ Х. Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності

1274.
ГЛАВА 46. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності


ГЛАВА 46. Особливості переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності

1283.
Стаття 274. Призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності


Стаття 274. Призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності
1284.
Якщо митний орган на основі даних реєстру товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, який ведеться Державною митною службою України, виявляє ознаки того, що товари, пред'явлені для митного контролю та митного оформлення, є контрафактними, їх митне оформлення призупиняється. Такі товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або на складах митних органів.
-40- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
У ст.274 замість "Державною митною службою України" записати "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" у відповідних відмінках".
Враховано

Якщо митний орган на основі даних реєстру товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, який ведеться спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, виявляє ознаки того, що товари, пред'явлені для митного контролю та митного оформлення, є контрафактними, їх митне оформлення призупиняється. Такі товари підлягають розміщенню на складах тимчасового зберігання або на складах митних органів.
1285.
Рішення про призупинення митного оформлення строком на 15 календарних днів із можливістю наступного продовження не більше, ніж на 15 календарних днів, приймає начальник митного органу або особа, що його заміщує.


Рішення про призупинення митного оформлення строком на 15 календарних днів із можливістю наступного продовження не більше, ніж на 15 календарних днів, приймає начальник митного органу або особа, що його заміщує.
1286.
Не пізніше наступного робочого дня після дати прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, митний орган повідомляє відповідного власника прав на об'єкт інтелектуальної власності про факт переміщення через митний кордон України цих товарів, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу власника прав на об'єкт інтелектуальної власності. В повідомленні власникові прав на об'єкт інтелектуальної власності зазначається, митне оформлення яких саме товарів призупинене, заявлена декларантом митна вартість цих товарів, найменування та адреса власника зазначених товарів, а також інша необхідна інформація.


Не пізніше наступного робочого дня після дати прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, митний орган повідомляє відповідного власника прав на об'єкт права інтелектуальної власності про факт переміщення через митний кордон України цих товарів, а декларанта - про причини призупинення їх митного оформлення, а також повідомляє декларантові найменування та адресу власника прав на об'єкт права інтелектуальної власності. В повідомленні власникові прав на об'єкт права інтелектуальної власності зазначається, митне оформлення яких саме товарів призупинене, заявлена декларантом митна вартість цих товарів, найменування та адреса власника зазначених товарів, а також інша необхідна інформація.
1288.
Власник прав на об'єкт інтелектуальної власності та декларант з дозволу митного органу можуть брати проби і зразки товарів, у відношенні яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і направляти їх на експертизу. Митному органові повинні надаватися копії відповідних експертних висновків.


Власник прав на об'єкт права інтелектуальної власності та декларант з дозволу митного органу можуть брати проби і зразки товарів, у відношенні яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і направляти їх на експертизу. Копії відповідних експертних висновків подаються митному органові..
1289.
Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, контрафактність товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджена, митний орган в установленому цим Кодексом порядку порушує справу про порушення митних правил, а товари - безпосередні предмети правопорушення вилучаються для забезпечення конфіскації.


Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, контрафактність товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджена, митний орган в установленому цим Кодексом порядку порушує справу про порушення вимог цього Кодексу, а товари - безпосередні предмети правопорушення вилучаються в установленому законом порядку.
1290.
Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, контрафактність товарів, щодо яких приймалося рішення про призупинення митного оформлення, не буде підтверджена, ці товари підлягають митному оформленню звичайним порядком.


Якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, контрафактність товарів, щодо яких приймалося рішення про призупинення митного оформлення, не буде підтверджена, ці товари підлягають митному оформленню звичайним порядком.
1291.
Відшкодування витрат, пов'язаних з призупиненням митного оформлення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється за рахунок власника прав на об'єкт інтелектуальної власності. Порядок відшкодування зазначених витрат, а також порядок розпорядження контрафактними товарами після їх конфіскації визначається Кабінетом Міністрів України.
-41- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
В кінці ч.7 ст.274 замість "Кабінетом Міністрів України" записати "законом".
-42- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
В кінці ч.7 ст.274 замість "Кабінетом Міністрів України" записати "законодавством".
Відхилено
Враховано

Відшкодування витрат, пов'язаних з призупиненням митного оформлення товарів, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється за рахунок власника прав на об'єкт права інтелектуальної власності. Порядок відшкодування зазначених витрат, а також порядок розпорядження контрафактними товарами після їх конфіскації визначається законодавствомм.

1809.
РОЗДІЛ XVІ. Митна статистика


РОЗДІЛ XVІ. Митна статистика

1810.
ГЛАВА 59. Митна статистика


ГЛАВА 59. Митна статистика

1827.
Стаття 365. Спеціальна митна статистика


Стаття 365. Спеціальна митна статистика
1828.

Для забезпечення завдань, покладених на митні органи Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, митними органами формується, узагальнюється та аналізується спеціальна митна статистика. Порядок ведення спеціальної митної статистики визначається Державною митною службою України.
-43- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 365, речення 1. Текст "Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законом" .
-44- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Друге речення ст.365 записати в редакції:
"Порядок ведення спеціальної митної статистики визначається законодавством".
Відхилено


Враховано


Для забезпечення завдань, покладених на митні органи Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, митними органами формується, узагальнюється та аналізується спеціальна митна статистика. Порядок ведення спеціальної митної статистики визначається законодавством.
1916.
РОЗДІЛ XX. Порушення митних правил і відповідальність за них. Відповідальність осіб, що беруть участь у провадженні в справах про порушення митних правил


РОЗДІЛ XX. Порушення вимог цього Кодексу і відповідальність за них. Відповідальність осіб, що беруть участь у провадженні в справах про порушення вимог цього Кодексу
1917.
ГЛАВА 65. Загальні положенняГЛАВА 65. Загальні положення

1927.
Стаття 388. Види стягнень за порушення митних правил


Стаття 388. Види стягнень за порушення вимог цього Кодексу
1928.
За порушення митних правил можуть бути накладені такі стягнення:


За порушення вимог цього Кодексу можуть бути накладені такі стягнення:
1929.
1) попередження;


1) попередження;
1930.
2) штраф;


2) штраф;
1931.
3) конфіскація товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.


3) конфіскація товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.

1940.
Стаття 392. Конфіскація


Стаття 392. Конфіскація
1941.
Конфіскація як стягнення за порушення митних правил полягає у примусовому вилученні товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 388 цього Кодексу, і безоплатній передачі їх у власність держави.

-45- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)


Відхилено


Конфіскація як стягнення за порушення вимог цього Кодексу полягає у примусовому вилученні товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 388 цього Кодексу, і безоплатній передачі їх у власність держави.
1942.
Конфіскація товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 388 цього Кодексу, застосовується незалежно від того, чи є ці товари, транспортні засоби власністю особи, яка вчинила правопорушення.
У ст. 392 ч. 2 виключити можливість конфіскації транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, незалежно від того, чи є ці транспортні засоби власністю особи, яка вчинила правопорушення.
Якщо транспортний засіб не є знаряддям вчинення правопорушення, і не належить особі, яка його вчинила, то його конфіскація порушить право власності на даний транспортний засіб третьої особи.

Конфіскація товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 388 цього Кодексу, застосовується незалежно від того, чи є ці товари, транспортні засоби власністю особи, яка вчинила правопорушення.
1943.
Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, що визначається цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.
-46- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 392, частина 3. Текст "законодавчими актами" замінити словом "законами".
Враховано

Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, що визначається цим Кодексом та іншими законами України.
2505.
ГЛАВА 77. Соціальний захист працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій


ГЛАВА 77. Соціальний захист працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
2506.
Стаття 509. Соціальні гарантії службовим особам митної служби України


Стаття 509. Соціальні гарантії посадовим особам митної служби
2508.
Порядок та умови страхування службових осіб митної служби України встановлюються Кабінетом Міністрів України.


-47- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст. 509 доповнити:Враховано

Кожна посадова особа митної служби України підлягає обов'язковому державному страхуванню на суму десятирічного грошового забезпечення за посадою, яку вона обіймає. Порядок та умови страхування посадових осіб митної служби України встановлюються Кабінетом Міністрів України".


"Держава гарантує службовим особам митної служби України соціальний захист і матеріально-побутове забезпечення.
Кожна посадова особа митної служби України підлягає обов'язковому державному страхуванню на суму десятирічного грошового забезпечення за посадою, яку вона обіймає. Порядок та умови страхування посадових осіб митної служби України встановлюються Кабінетом Міністрів України".


2509.
Стаття 510. Гарантія оплати праці, матеріально-побутового забезпечення соціального захисту службових осіб митної служби України
-48- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 510:
у назві статті виключити текст "матеріально-побутового забезпечення";
Враховано

Стаття 510. Гарантія оплати праці посадових осіб митної служби України
2510.
Держава гарантує оплату праці, матеріально-побутове забезпечення і соціальний захист службових осіб митної служби України з метою створення достатніх матеріальних умов для незалежного і сумлінного виконання ними службових обов'язків.
частина 1. Виключити текст ", матеріально-побутове забезпечення".
-49- Н.д.Сінченко С.Г. (Реєстр.картка №298)

Держава гарантує оплату праці посадових осіб митної служби України з метою створення достатніх матеріальних умов для незалежного і сумлінного виконання ними службових обов'язків.
2511.
Умови оплати праці та пільги, що надаються службовим особам митної служби України, визначаються виходячи з їх статусу як працівників правоохоронних органів України.
Абз.2 ст.510 викласти в такій редакції:
"Умови оплати праці службовим особам митної служби, розміри їх посадових окладів та окладів за спеціальні звання, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України".
Відхилено

Грошове забезпечення посадових осіб митної служби України складається з грошового утримання, яке включає в себе посадовий оклад і щомісячні надбавки за спеціальне звання та вислугу років, та доплат і надбавок до грошового утримання, а також інших видів додаткових виплат.


-50- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Стю510 викласти в редакції:
"Держава гарантує оплату праці посадових осіб митної служби України з метою створення достатніх матеріальних умов для незалежного і сумлінного виконання ними службових обов'язків.
Враховано

Розмір грошового забезпечення посадових осіб митної служби України має забезпечувати достатні матеріальні умови незалежного виконання зазначеними особами покладених на них службових обов'язків.


Грошове забезпечення посадових осіб митної служби України складається з грошового утримання, яке включає в себе посадовий оклад і щомісячні надбавки за спеціальне звання та вислугу років, та доплат і надбавок до грошового утримання, а також інших видів додаткових виплат.
Розмір грошового забезпечення посадових осіб митної служби України має забезпечувати достатні матеріальні умови незалежного виконання зазначеними особами покладених на них службових обов'язків".


2521.
Стаття 513. Житлове забезпечення службових осіб митної служби України


Стаття 513. Житлове забезпечення посадових осіб митної служби України


-51- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 513. Частину 2 виключити.

Відхилено
2523.
Службові особи митної служби України, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочергове одержання житла.
-52- Н.д.Петренко В.О. (Реєстр.картка №279)
Ст.513 доповнити:
"Посадові особи митної служби України, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочергове одержання житла. Таке право зберігається за посадовими особами митної служби України після виходу на пенсію за наявності у них стажу служби в митній службі України 20 і більше років".

Враховано

Посадові особи митної служби України, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на першочергове одержання житла. Таке право зберігається за посадовими особами митної служби України після виходу на пенсію за наявності у них стажу служби в митній службі України 20 і більше років.
2524.
Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації можуть мати відомчий житловий фонд, що формується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації можуть мати відомчий житловий фонд, що формується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
2525.
Службовим особам митної служби України і членам їхніх сімей за рахунок коштів Державного бюджету України надається 50-процентна знижка у платі за користування житлом, а також 50-процентна знижка у платі за комунальні послуги (водопостачання, електроенергія, газ тощо) в межах норм, передбачених законодавством України.


-53- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 513:
частину 4 виключити;Відхилено2526.
За службовими особами митної служби України, які мають стаж служби в митній системі України понад 20 років, після виходу на пенсію зберігається право на першочергове одержання житла, а також на пільги у платі за користування житлом та за комунальні послуги в межах норм, передбачених законодавством України.
частину 5 виключити.
-54- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Чч.4 та 5 ст.513 викласти в редакції:
"Службовим особам митної служби України і членам їхніх сімей за рахунок коштів Державного бюджету України надається 50-процентна знижка плати за користування житлом, а також 50-процентна знижка плати за комунальні послуги (водопостачання, електроенергія, газ тощо) в межах норм, передбачених законодавством.
За службовими особами митної служби України, які мають стаж служби в митній системі України понад 20 років, після виходу на пенсію зберігається право на першочергове одержання житла, а також на пільги у платі за користування житлом та за комунальні послуги в межах норм, передбачених законодавством".


Враховано2527.
У разі загибелі службової особи митної служби України в зв'язку з виконанням нею службових обов'язків за сім'єю загиблого зберігається право на одержання житлової площі на тих самих умовах і підставах, які мали місце на момент загибелі цієї службової особи.


У разі загибелі посадової особи митної служби України в зв'язку з виконанням нею службових обов'язків за сім'єю загиблого зберігається право на одержання житлової площі на тих самих умовах і підставах, які мали місце на момент загибелі цієї посадової особи.
2528.
Службові особи митної служби України мають право на одержання за місцем проживання або роботи безпроцентної позики на індивідуальне або кооперативне житлове будівництво та обзаведення домашнім господарством на строк до 20 років з погашенням 50 процентів одержаної позики за рахунок бюджетних коштів.
-55- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Посадові особи митної служби України мають право на одержання за місцем проживання або роботи безпроцентної позики на індивідуальне або кооперативне житлове будівництво та обзаведення домашнім господарством на строк до 20 років з погашенням 50 процентів одержаної позики за рахунок бюджетних коштів.
2529.
Порядок видачі позики та умови, на яких вона надається, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 513. Частини 7,8 виключити.
Враховано частково* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні