Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності
N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності Народні депутати України О.Стоян та інші Кабінет Міністрів УкраїниНародні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праціПроект
Закон України
Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності


Про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності Народні депутати України О.Стоян та інші Кабінет Міністрів УкраїниНародні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праціПроект
Закон України
Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
1.
Цей Закон визначає особливості правового регулювання, засади створення, права і гарантії діяльності професійних спілок.


Цей Закон визначає особливості правового регулювання, засади створення, права і гарантії діяльності професійних спілок.
2.
Розділ І. Загальні положення
-1- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
Доповнити Розділ І статтею "Поняття і терміни", у якій чітко визначити їх зміст. Відсутність такої статті призвело до того, що у проекті відсутнє розмежування змісту термінів "профспілка", "Профспілкова організація", "орган профспілки", "орган профспілкової організації", що у свою чергу тягне за собою плутанину в частині прав і повноважень профспілок, їх організацій і органів.

Враховано

Розділ І. Загальні положення


-2- Н.д.Чиж І.С. (Округ N 414)
(13 скликання)
Доповнити проект новою статтею такого змісту:
"Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі застосовуються такі терміни:
первинна профспілкова організація - добровільне об'єднання членів профспілки, працюючих, як правило, на одному підприємстві, в одній установі, в одній організації незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, діюче на підставі статуту (положення);
профспілковий орган - орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання (асоціації);
профспілковий представник (довірена особа) - профорганізатор, профгрупорг, керівник профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок профспілкового органу або інша особа, уповноважена на представництво відповідним рішенням профспілкового органу.
Роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, або уповноважений ним орган чи фізична особа, які відповідно до законодавства використовують найману працю;
працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі та організації або у фізичних осіб, які використовують найману працю;
член профспілки - особа, яка входить до складу первинної профспілкової організації".

Враховано

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі застосовуються такі терміни:
професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання);
організаційні ланки профспілки:
первинна профспілкова організація - добровільне об'єднання членів профспілки, які як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, і видів господарювання, або добровільне об'єднання членів профспілки, які працюють у фізичних осіб, що використовують найману працю, об'єднання працівників - членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи осіб, які навчаються в одному учбовому закладі;
профспілковий орган - орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок;
профспілковий представник (довірена особа) - профорганізатор, профгрупорг, керівник профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок, профспілкового органу або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу;
роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, або уповноважений ним орган чи фізична особа, які відповідно до законодавства використовують найману працю;
працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі та організації або у фізичних осіб, які використовують найману працю;
член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає статут та сплачує членські внески.


-3- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 1 терміни:
"профспілкова організація" та "первинна профспілкова організація" викласти в редакції:
"професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності;
первинна профспілкова організація - добровільне об'єднання членів профспілки, які як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, і видів господарювання, або добровільне об'єднання членів профспілки, які працюють у фізичних осіб, що використовують найману працю, об'єднання працівників - членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи осіб, які навчаються в одному учбовому закладі";


Враховано

"профспілковий представник" викласти таким чином: "керівник профспілки, об'єднання профспілок або інша особа, уповноважена на представництво статутом (положенням) чи рішенням відповідного профспілкового органу".

Враховано частково-4- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Другий абзац частини першої статті 1 після слова "працюючих" доповнити словами: "осіб тимчасово непрацюючих, пенсіонерів та осіб, які навчаються в закладах середньої або вищої професійної освіти". Визначення термінів: "працівник" доповнити словами: "особи, які навчаються в закладах середньої або вищої професійної освіти", а "член профспілки" доповнити словами: "визнає статут та сплачує членські внески".
Враховано частково


3.
Стаття 1. Професійні спілки


Стаття 2. Професійні спілки
4.
Професійні спілки (профспілки) є добровільними громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності, з метою представництва, здійснення та захисту їх трудових, соціально-економічних та інших прав і інтересів. Їх діяльність будується на принципах гласності і законності, а інформація щодо їх статутних і програмних документів повинна бути загальнодоступною.
-5- Н.д.Манчуленко Г.М. (Округ N 435)
Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)

Стаття 1. Виключити після слів "соціально-економічних" слова "та інших".

-6- Кабінет Міністрів України
(13 скликання)
Із статті 1 слова "трудової", "здійснення" і "та інших" виключити.

Відхилено,
це обмежує права профспілок

Відхилено,
термінологія відповідає ст.36 Конституції України.
Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту їх трудових, соціально-економічних, інших прав і свобод, та законних інтересів членів профспілки.
Діяльність профспілок будується на принципах гласності і законності. Інформація щодо їх статутних і програмних документів є загальнодоступною.


-7- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
В частині першій статті 2 після слова "діяльності" додати слово "навчання".

Враховано
в статті 1-8- Медведчук В.В. (Округ n 171)
Н.д.Климпуш О.Д. (Округ N 172)
Н.д.Рябець М.М. (Округ N 173)
(13 скликання)
Доповнити статтю 1 після слів "захисту їх" словами "індивідуальних та колективних" і далі за текстом.

Редакція статті вбирає в себе поняття як індивідуальних так і колективних прав і інтересів.

-9- Медведчук В.В. (Округ n 171)
Н.д.Климпуш О.Д. (Округ N 172)
Н.д.Рябець М.М. (Округ N 173)
(13 скликання)
У статтях 1, 4, 10, 17, 19, 23, 25, 26, 28, 34, 36, 39, 44, 46 перед словом "інтересів", додати слова "законних" і після слова "інтересів" - слова "свобод" у відповідних відмінках.

Враховано
-10- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
У статті 1 замість "повинна бути" записати "є".

Враховано частково
-11- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Після слів "добровільними" додати слово "неприбуткові" далі за текстом.
Це доповнення необхідне у зв'язку з тим, що в останній час Державна податкова адміністрація України, керуючись відповідними положеннями Закону України "Про державну податкову службу".

Враховано
в статті 1-12- Кабінет Міністрів України
У статтях 2, 12, 18, 35 і 36 проекту йдеться про те, що профспілки захищають трудові, соціально-економічні та інші права, свободи та законні інтереси своїх членів. Проте, частиною третьою статті 36 Конституції України встановлено, що громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Тому пропонуємо ліквідувати цю неузгодженість шляхом виключення з тексту згаданих статей слів "та інші".

Відхилено
Це обмежує права профспілок.-13- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Першу частину статті 2 викласти в наступній редакції:
"Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту їх трудових, соціально-економічних, інших прав і свобод, та законних інтересів членів профспілки."

Враховано


5.
Стаття 2. Сфера дії Закону


Стаття 3. Сфера дії Закону
6.
Дія цього Закону поширюється на діяльність профспілкових організацій та їх об'єднань всіх рівнів, а також на утворені ними профспілкові органи і на профспілкових представників у межах їхніх повноважень, на власників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, або уповноважених ними органів (далі - роботодавці), їх об'єднання та на фізичних осіб, які використовують найману працю.
-14- Н.д.Стоян О.М. (Округ N 62)
(13 скликання)
Частину першу статті 3 доповнити словами "а також органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування".
Враховано

Дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, та їх об'єднань, а також на утворені ними профспілкові органи і на профспілкових представників у межах їхніх повноважень, на роботодавців, а також органи державної влади та органи місцевого самоврядування.


-15- Кабінет Міністрів України
У статтях З, II, 18, 21, 27 проекту замість словосполучення "місцевого самоврядування" слід вживати словосполучення "органи місцевого самоврядування", що буде відповідати термінології Конституції України.

Враховано


7.
Особливості застосування цього Закону у Збройних Силах, органах внутрішніх справ, Служби безпеки України встановлюються відповідним законодавством.
-16- Н.д.Білоус В.О. (Округ N 317)
(13 скликання)
Стаття 2, абзац 2 викласти таким чином: "Цей Закон не забороняє створення та діяльності профспілкових організацій у Збройних Силах, органах внутрішніх справ, Службі безпеки України, а також не встановлює обмежень для участі в роботі профспілкових організацій військовослужбовцям, що проходять службу за контрактом".
Відхилено,
це норма Конвенції МОП №87.

Особливості застосування цього Закону у Збройних Силах України (для військовослужбовців), органах внутрішніх справ, Служби безпеки України може встановлюватися відповідними законами.-17- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Абзац 2 статті 3 викласти у такій редакції:
"Особливості застосування цього Закону у Збройних Силах України (для військовослужбовців), органах внутрішніх справ, Служби безпеки України встановлюються відповідними законами".
Обгрунтування: Відповідно до статті 8 Закону України "Про Збройні Сили України" "Збройні Сили України комплектуються військовослужбовцями відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".
Для забезпечення життєдіяльності військ до Збройних Сил України приймаються працівники за укладеним трудовим договором, робота яких регулюється законодавством України про працю".
Тому застосування Закону України "Про профспілки..." у Збройних Силах України для працівників повинно бути прямим, а не встановлюватися ще якимись відповідними законами, як пропонується в проекті Закону.
Враховано
-18- Н.д.Стоян О.М. (Округ N 62)
(13 скликання)
Доповнити статтю новою частиною такого змісту: "Дія цього Закону не поширюється на громадські організації, які створені відповідно до інших законів України".

Враховано
Дія цього Закону не поширюється на діяльність об'єднання громадян, які створені відповідно до інших законів України.


-19- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До частини 2 статті 3: після слів "Дія цього Закону не поширюється на громадські організації" додати: "...(крім профспілок)", - і далі за текстом. В іншому випадку цю частину можна зрозуміти таким чином, нібито дія Закону не поширюється на всі профспілки, створені до набуття чинності цим Законом (відповідно до старого Закону).
Враховано частково


8.
Визначення (термін) "профспілка" або похідні від нього можуть використовувати в своєму найменуванні лише ті організації, які створені і діють на підставі цього Закону.
-20- Н.д.Манчуленко Г.М. (Округ N 435
(13 скликання)
Статтю 2 доповнити частиною 4 такого змісту "Заборонено створювати політичні партії на базі профспілок, як і профспілкові партії взагалі".

Враховано
у ч.3 ст.3.

Визначення "профспілка" або похідні від нього можуть використовувати в своєму найменуванні лише ті організації, які діють на підставі цього Закону.


-21- Н.д.Манчуленко Г.М. (Округ N 435)
(13 скликання)
"Профспілки не залежні в своїй діяльності від органів державного управління, господарських органів, політичних і інших громадських організацій, їм непідзвітні і непідконтрольні". Ці положення необхідно внести в пропонований законопроект.

Враховано
у статті 9.-22- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.3 статті 2: Слова "створені і" вилучити.
Враховано


9.
Стаття 3. Законодавство про профспілки


Стаття 4. Законодавство про профспілки
10.
Законодавство про профспілки базується на Конституції України і складається з цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших актів законодавства, прийнятих відповідно до них.
-23- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.1 статті 3: Слова "базується на Конституції України" вилучити, оскільки це абсолютно очевидно.

Враховано частково

Законодавство про профспілки складається з Конституції України, цього Закону, Кодексу законів про працю України, законів та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.


-24- Кабінет Міністрів України
Статтю 4 проекту після слів "Конституції України" слід доповнити словами "Закону України "Про об'єднання громадян", оскільки відповідно до частини третьої статті 36 Конституції України профспілки є громадськими організаціями.

Враховано


11.
Закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, передбачених Конституцією України, цим Законом та нормами міжнародного права.
-25- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.2 статті 3: Узгодити ч.2 статті 3 із ч.3 статті 2.

Враховано

Закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, передбачених Конституцією України, цим Законом, крім випадків передбачених частиною другою статті 3 цього Закону.
12.
Закон України "Про об'єднання громадян" застосовується до профспілок, якщо інше не передбачено цим Законом.


Закон України "Про об'єднання громадян" застосовується до профспілок, якщо інше не передбачено цим Законом.
13.
Якщо міжнародними договорами чи угодами, в яких бере участь Україна, передбачено більш високій рівень гарантій щодо забезпечення діяльності профспілок, то застосовуються норми міжнародного договору або угоди.
-26- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.4 статті 3: Після слова "договорами" записати "..., конвенціями" і далі за текстом, оскільки Конвенції МОП не є ані договорами, ані угодами.
Враховано

Якщо міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено більш високий рівень гарантій щодо забезпечення діяльності профспілок, то застосовуються норми міжнародного договору або угоди.
14.
Стаття 4. Заборона дискримінації за ознаками належності до профспілок


Стаття 5. Заборона дискримінації за ознаками належності до профспілок
15.
Належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами України.


Належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими законами та нормативно-правовими актами України.
16.
Забороняється обумовлювати прийняття громадян на роботу або службу, просування по роботі або службі, оплату праці, а також звільнення з роботи або служби за належністю або неналежністю до профспілок, чи певної профспілки, вступом або виходом із неї.
-27- Н.д.Білоус В.О. (Округ N 317)
(13 скликання)
У ст.4 слід доповнити пунктом 3 такого змісту:
"Забороняється примус громадян до вступу або не вступу до профспілки".
Враховано в ст.7

Забороняється будь яке пряме або не пряме обмеження прав чи встановлення прямих або не прямих переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок, чи певної профспілки, вступом або виходом із неї.


-28- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
В частині другій статті 5 виключити слова "розмір оплати праці".

Враховано

-29- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
В частину другу статті 5 викласти в редакції:
"Забороняється будь яке пряме або не пряме обмеження прав чи встановлення прямих або не прямих переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок, чи певної профспілки, вступом або виходом із неї".

Враховано


17.
Стаття 5. Право на об'єднання у профспілки


Стаття 6. Право на об'єднання у профспілки
18.
Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них на умовах і в порядку, визначеному їх статутами, брати участь у роботі профспілок, а також вільно виходити з них.
-30- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.1 статті 5: Після слова "вступати до них" записати "...та виходити з них" і далі за текстом.

Враховано

Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначеному їх статутами, брати участь у роботі профспілок.
19.
Первинна профспілкова організація може бути створена з трьох і більше працівників підприємства, установи, організації, або працюючих у фізичної особи, на установчих зборах і оформляється протоколом цих зборів.
-31- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 6 другу частину вилучити, оскільки порядок створення первинних організацій є статутною нормою профспілок.

Враховано


20.
Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть бути засновниками профспілок, що діють в Україні, але можуть вступати до цих профспілок, якщо це передбачено їх статутами.
-32- Медведчук В.В. (Округ n 171)
Н.д.Климпуш О.Д. (Округ N 172)
Н.д.Рябець М.М. (Округ N 173)
(13 скликання)
Доповнити статтю 5 частиною 4 такого змісту: "Здійснення цих прав може обмежуватись тільки передбаченими чинним законодавством положеннями, які являють собою заходи, необхідні для державної і суспільної безпеки, захисту порядку і попередженню злочинів, охорони здоров'я і моралі, захисту прав і свобод громадян".

Враховано
у частині 2 ст.3 відповідно.

Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступити до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.


-33- Медведчук В.В. (Округ n 171)
Н.д.Климпуш О.Д. (Округ N 172)
Н.д.Рябець М.М. (Округ N 173)
(13 скликання)
Після статті 5 додати статтю 6 з слідуючим змістом, змінюючи наступну нумерацію:
"Стаття 6. Порушення права на об'єднання в профспілки.
Будь-яка перешкода, заподіяна здійсненню права на об'єднання в профспілки, карається згідно чинного законодавства".

Враховано частково
у статті 45.


21.
Стаття 6. Членство у профспілках


Стаття 7. Членство у профспілках
22.
Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підставі трудового договору на підприємствах, в установах та організаціях або в їх об'єднаннях, або у фізичних осіб, які використовують найману працю.
-34- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.1 статті 6: Після слів "на підприємствах, в установах та організаціях" дописати "...незалежно від форм власності" і далі за текстом.

Враховано
у статті 2.
Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підставі трудового договору на підприємствах, в установах та організаціях або в їх об'єднаннях, або у фізичних осіб, які використовують найману працю.


-35- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
В частині 1 статті 7 після слова "об'єднань" доповнити словами "Незалежно від форм власності".
В кінці додати: "особи тимчасово непрацюючі, пенсіонери та особи, які навчаються в закладах середньої або вищої професійної освіти".

Враховано
в ст.1.


Враховано
в частині 4-36- Медведчук В.В. (Округ n 171)
Н.д.Климпуш О.Д. (Округ N 172)
Н.д.Рябець М.М. (Округ N 173)
(13 скликання)
Доповнити статтю 6 частиною 3 наступного змісту: "Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою щодо вступу до профспілки є заява громадянина.".
Доповнити статтю 6 частиною 4 наступного змісту: "Член профспілки має право будь-коли вийти з неї, для чого йому достатньо представити до органу профспілки заяву про це. Право члена профспілки на вихід з неї не може бути обмежено будь-якими договірними умовами".

Враховано
Враховано частково
у статті 5.
Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина.
Ніхто не може бути примушений до вступу або не вступу до профспілки.
23.
Статутом профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, які самостійно забезпечують себе роботою, включаючи членів кооперативів, осіб, зайнятих творчою діяльністю, фермерів та членів їх сімей, що беруть участь у виробництві, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які не використовують найману працю, а також осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.


Статутом профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів селянських (фермерських) господарств, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих закладах освіти, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.
24.
Статутами або положеннями може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства.


Статутами або положеннями може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства у профспілках.


-37- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 7 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Роботодавці не можуть обиратися до складу керівних органів профспілки, членами якої є наймані ними працівники".
Аргументація: Лише за таких умов можна запобігти правовим колізіям під час практичного застосування норм Законів України - "Про колективні договори (угоди)"; "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"; "Кодексу Законів про працю України" та ін., оскільки там чітко розмежовуються повноваження профспілкових органів і роботодавців (власників або уповноважених ними органів).

Враховано

Роботодавці не можуть обиратися до складу керівних органів профспілки, членами якої є наймані ними працівники.


-38- Медведчук В.В. (Округ n 171)
Н.д.Климпуш О.Д. (Округ N 172)
Н.д.Рябець М.М. (Округ N 173)
(13 скликання)
Додати, після статті 6 поданого законопроекту статтю 7 з слідуючим змістом, змінюючи наступну нумерацію:
"Стаття 7. Обмеження щодо членства і роботи в профспілках.
Роботодавці та керівники не можуть бути членами однієї й тієї ж профспілки, що і наймані ними працівники.
Не можуть бути обраними до виконавчих органів профспілок члени цієї профспілки, які мають непогашену або незняту судимість".

Враховано частково

-39- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.3 статті 6: Частину 3 статті 6 після слів "щодо подвійного членства" доповнити словами "у профспілках".

Враховано


25.
Стаття 7. Право профспілок на створення об'єднань


Стаття 8. Право профспілок на створення об'єднань
26.
З метою виконання своїх статутних завдань профспілки мають право на добровільних засадах створювати об'єднання (асоціації, ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевими, територіальними або іншими ознаками, а також приєднуватися або входити до складу об'єднань та інших профспілок і вільно виходити з них.
-40-Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
В частині першій статті 8 слова "інших профспілок і" вилучити.
Враховано

З метою виконання своїх статутних завдань профспілки мають право на добровільних засадах створювати об'єднання (асоціації, ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевими, територіальними або іншими ознаками, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них.
27.
Профспілки, які бажають створити об'єднання профспілок, укладають відповідну угоду та затверджують положення про це об'єднання.


Профспілки, які бажають створити об'єднання профспілок, укладають відповідну угоду та затверджують статут (положення) про це об'єднання.
28.
Права об'єднань профспілок визначаються профспілками, які їх створили, відповідно до цього Закону, а також положеннями про ці об'єднання.


Права об'єднань профспілок визначаються профспілками, які їх створили, відповідно до цього Закону, а також статутами (положеннями) про ці об'єднання.


-41- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Статус об'єднань профспілок та статус їх організацій визначається за статусом членів, яких вони об'єднують з урахуванням вимог статті 11 цього Закону".
Обгрунтування: зміст абзацу стосується статусу об'єднань, а не статусу членських організацій, які до них входять.
Враховано

Статус об'єднань профспілок та статус їх організацій визначається за статусом членів, яких вони об'єднують з урахуванням вимог статті 11 цього Закону.
Стаття 9. Міжнародні зв'язки профспілок


-42- Н.д.Чиж І.С. (Округ N 414)
(13 скликання)
Статтю 44 перенести в РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ за змістом.
Враховано

Профспілки та їх об'єднання відповідно до своїх статутних цілей і завдань мають право вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій і об'єднань, які представляють інтереси працівників, і брати участь в їх діяльності, співробітничати з профспілками інших країн, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.
29.
Стаття 8. Рівність профспілок


Стаття 10. Рівність профспілок
30.
Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права.
-43- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Доповнити статтю 10 словами "щодо захисту прав та інтересів членів профспілки".
Гарантія рівності профспілок розповсюджується на основну її функцію - захист прав та інтересів членів профспілки. Абсолютної рівності профспілок не може бути з причин:
- різної чисельності та структури профспілок;
- різного статусу профспілок;
- наявності в деяких із них повноважень трудового колективу представляти його інтереси.

Враховано


Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо захисту прав та інтересів членів профспілки.
31.
Стаття 9. Незалежність профспілок


Стаття 11. Незалежність профспілок
32.
Забороняється будь-яке втручання у діяльність профспілок, їх об'єднань з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, громадських організацій, політичних партій і рухів, роботодавців та їх об'єднань, установ та організацій або уповноважених ними органів, крім випадків, передбачених законодавством.
-44- Н.д.Стоян О.М. (Округ N 62)
(13 скликання)
Змінити послідовність частин у статті 11.

-45- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У частині першій та третій статті 11 замість слів "і їх об'єднання" записати "їх організації та об'єднання".

Враховано
Враховано

Професійні спілки, та їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, об'єднань громадян, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.


-46- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До частини 1 статті 11: після слів "Професійні спілки і їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної влади, органів місцевого самоврядування" додати: "громадських організацій", - і далі за текстом. Тоді цей перелік співпадатиме із тим, що міститься у частині 3 цієї статті.

Враховано


33.
Профспілки самостійно організовують свою діяльність, без будь-якого дозволу проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.


Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.
34.
Професійні спілки і їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної влади і управління та місцевого самоврядування, роботодавців або уповноважених ними органів та їх об'єднань, політичних партій та їх службових осіб, їм не підзвітні і не підконтрольні.
-47- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Стаття 11 абзац 3 викласти в редакції:
"Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб в діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань, яке може призвести до обмеження прав профспілок або перешкодити законному здійсненню їх статутної діяльності".

Враховано
Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб в діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань, яке може призвести до обмеження прав профспілок або перешкодити законному здійсненню їх статутної діяльності.
35.
Стаття 10. Професійні спілки і держава


Стаття 12. Професійні спілки і держава
36.
Держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у професійні спілки та додержання прав і законних інтересів профспілок, легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом.
-48- Н.д.Стоян О.М. (Округ N 62)
(13 скликання)
Частину другу статті 12 доповнити словами "сприяє їм у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями".
Враховано


Держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у професійні спілки та додержання прав і законних інтересів профспілок, легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом.


-49- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.1 статті 10: Слова "легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом" вилучити.

Відхилено,
усі громадські об'єднання повинні легалізуватися для здійснення статутної діяльності.


37.
Держава визнає профспілки повноважними представниками трудящих і захисниками їх трудових, соціальних, економічних та інших прав і інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації.
-50- Медведчук В.В. (Округ n 171)
Н.д.Климпуш О.Д. (Округ N 172)
Н.д.Рябець М.М. (Округ N 173)
(13 скликання)
Стаття 10.
Доповнити статтю 10 частиною 3 слідуючого змісту:
"Держава сприяє в навчанні профспілкових кадрів за свій рахунок. Спільно з профспілками держава забезпечує підвищення рівня знань та компетентності в правовому та соціальному захисті трудящих".

Враховано частково

Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціальних, економічних та інших прав і законних інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє їм у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями.
Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їх знань в правовому та соціальному захисті працівників.


-51- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.2 статті 10: Слова "та інших" вилучити.

Відхилено,
це обмежує права профспілок.


38.

-52- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 13 та 14 об'єднати і викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Статути профспілок та їх об'єднань (асоціацій), положення про первинні профспілкові організації
1. Профспілки, їх об'єднання (асоціації) самостійно розробляють та затверджують свої статути, положення про первинні профспілкові організації, свою структуру; створюють профспілкові органи, організують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди та інші заходи.
Відхилено
Кабінет Міністрів України до першого читання запропонував розмежувати статути профспілок та їх об'єднань в окремі статті
Стаття 13. Статути профспілок


2. Статут профспілок повинен містити:
назву, цілі та задачі профспілок;
категорії та фахові групи громадян, що об'єднуються;
умови та порядок утворення профспілок прийому в члени профспілки та вибуття з неї, права та обов'язки членів профспілки;
територію, в межах якої профспілка здійснює свою діяльність;

організаційну структуру;
порядок утворення та компетенцію профспілкових органів, строки їх повноважень:
порядок внесення доповнень та змін до статуту, порядок уплати вступних внесків;
джерела утворення доходів та іншого майна, порядок керування майном профспілок;
місцезнаходження профспілкового органу; порядок реорганізації, припинення діяльності і ліквідація профспілки та використання її майна в цих випадках;
інші питання, що мають відношення до діяльності профспілки.
3. Статут об'єднання (асоціації) профспілок повинен мати:
назву, цілі та задачі об'єднання (асоціації) профспілок;
склад учасників;
територію, в межах якої воно здійснює свою діяльність;
порядок утворення профспілкових органів та їх компетенції;
місцезнаходження профспілкового органу;
строки повноважень профспілкового органу;
порядок керування майном профспілок;
порядок реорганізації, припинення діяльності та ліквідації об'єднання (асоціації) профспілок і використання його майна у цих випадках;
інші питання, що мають відношення до діяльності об'єднання (асоціації) профспілок.39.
Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів, які вони приймають відповідно до цього Закону.
-53- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До статті 12: у ч.1 замість слів "які вони приймають відповідно до цього Закону" записати "які не повинні суперечити цьому Закону". Доповнити ч.2 словами "вищими органами".

Враховано частково

Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів.


-54- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У першій частині статті 13 слова "які вони приймають відповідно до цього Закону і не повинні суперечити законодавству" вилучити.

Враховано


40.
Статути профспілок приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України.


Статути (положення) профспілок приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України.
41.
Статут профспілки повинен містити:


Статут (положення) профспілки повинен містити:
42.
1) повну назву профспілки, її скорочену назву (за наявності), місцезнаходження її керівних органів (юридичну адресу);
-55- Н.д.Манчуленко Г.М. (Округ N 435)
(13 скликання)
Статті 12,13. Виключити зі ст.12, 13 Законопроекту слова "юридичну адресу".

Враховано


1) статус та повну назву профспілки, її скорочену назву (за наявності), місцезнаходження її керівних органів;
43.
2) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності;
-56- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До пункту 2) ч.3 статті 12: слова "територіальну, галузеву або фахову" вилучити.

Відхилено
-57- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Доповнити пункт 1) статті 13 та пункт 2) статті 14 словами "статус та".

Враховано


44.
3) мету та завдання профспілки;


2) мету та завдання профспілки;
45.
4) умови і порядок прийняття в члени профспілки та право вільного виходу з профспілки;


3) умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї;
46.
5) права та обов'язки членів профспілки та підстави виключення з членів профспілки;


4) права, обов'язки членів профспілки, умови, порядок та підстави виключення з членів профспілки;
5) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності;
47.
6) організаційну структуру профспілки, повноваження її організаційних ланок та керівних органів профспілки, порядок формування їх складу;


6) організаційну структуру профспілки, повноваження її організаційних ланок та керівних органів, порядок формування їх складу;
48.
7) умови (строки, порядок та форми) скликання з'їздів, конференцій чи загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними рішень;


7) умови, строки, порядок скликання з'їздів, конференцій чи загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними рішень;
49.
8) дані про джерела надходження (формування) і порядок використання коштів та іншого майна профспілки;
-58- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До підпункту 8) ч.3 статті 12: Слово "іншого" вилучити.

Відхилено,
це обмежує права профспілок.

8) порядок і терміни звітності виборних органів профспілки перед членами профспілки, контроль за діяльністю виборних органів профспілки;
50.
9) порядок звітності виборних органів профспілки перед членами профспілки, контроль за діяльністю виборних органів профспілки;
-59- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До підпункту 9) ч.3 статті 12: після слова "порядок" додати "...і терміни".

Враховано

9) джерела надходження (формування) коштів профспілки;


-60- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У підпункті 9 частини три статті 13 вилучити слова "і порядок використання ... та іншого майна".

Враховано


51.
10) порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки;


10) порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки;
52.
11) порядок внесення змін і доповнень до статуту профспілки;


11) порядок внесення змін до статуту профспілки;
53.
12) порядок припинення діяльності профспілки і вирішення майнових питань.
-61- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До підпункту 12) ч.3 статті 12: перед словом "порядок записати "Умови та..."

Враховано

12) умови та порядок припинення діяльності профспілки і вирішення майнових питань.
54.
У статуті профспілки можуть бути передбачені й інші положення, що стосуються особливостей створення та функціонування певної профспілки, якщо це не суперечить цьому Закону.


У статуті профспілки можуть бути передбачені й інші положення, що стосуються особливостей створення та функціонування певної профспілки, якщо це не суперечить цьому Закону.
55.
Структурні ланки профспілкових організацій діють на підставі загальних статутів.
-62- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До частини 5 і 6 статті 12: частину 5 і 6 статті 12 вилучити, оскільки вони є нормами статуту.

Враховано частково


56.
У межах повноважень, передбачених статутом, вищі за статусом профспілкові органи можуть затверджувати положення про відповідні організаційні ланки профспілки.У межах повноважень, передбачених статутом, вищі за статусом профспілкові органи можуть затверджувати положення про відповідні організаційні ланки профспілки.
57.
Стаття 13. Положення про об'єднання профспілок


Стаття 14. Статут (положення) об'єднань профспілок
58.
Об'єднання профспілок діють відповідно до законодавства та своїх положень, які приймаються профспілками-засновниками.


Об'єднання профспілок діють відповідно до законодавства та своїх статутів (положень), які приймаються засновниками.
59.
Положення про об'єднання профспілок приймаються (затверджуються) з'їздами або конференціями повноважних представників усіх профспілок, які є його засновниками (учасниками), і не повинні суперечити законодавству України.
-63- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.2 статті 13: доповнити ч.2 статті 13 словами "вищими органами".

Відхилено,
з'їзд і є вищим органом профспілок.

Положення про об'єднання профспілок приймаються (затверджуються) з'їздами або конференціями повноважних представників усіх профспілок, які є його засновниками (учасниками), і не повинні суперечити законодавству України.
60.
Положення про об'єднання профспілок повинно містити:


Статут (положення) про об'єднання профспілок повинен містити:
61.
1) дату та місце укладення профспілками угоди про створення певного об'єднання профспілок;


1) дату та місце укладення угоди про створення об'єднання;
62.
2) повну назву об'єднання профспілок, його скорочену назву (за наявності), місцезнаходження його керівних органів (юридичну адресу);
-64- Н.д.Манчуленко Г.М. (Округ N 435)
(13 скликання)
Статті 12,13. Виключити зі ст.12, 13 Законопроекту слова "юридичну адресу".

Враховано


2) статус та повну назву об'єднання, його скорочену назву (за наявності), місцезнаходження його керівних органів;
63.
3) повну назву профспілок, які утворили дане об'єднання профспілок;


3) повну назву профспілок, які утворили дане об'єднання;
64.
4) відомості про статути, на підставі яких діють профспілки, що утворили об'єднання, та дані про їх легалізацію;


4) відомості про статути (положення), на підставі яких діють профспілки, що утворили об'єднання, та дані про їх легалізацію;
65.
5) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності об'єднання профспілок;
-65- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До підпункту 5) ч.3 статті 13: слова "територіальну: галузеву або фахову" вилучити.

Відхилено

5) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності об'єднання;
66.
6) мету створення та основні завдання діяльності об'єднання;


6) мету створення та основні завдання об'єднання;
67.
7) умови та порядок прийняття або приєднання нових членів об'єднання профспілок та виходу з нього;


7) умови та порядок прийняття нових членів до об'єднання та виходу з нього;
68.
8) права та обов'язки членів об'єднання профспілок;


8) права та обов'язки членів об'єднання;
69.
9) організаційну структуру об'єднання профспілок;


9) організаційну структуру об'єднання;
70.
10) повноваження керівних органів об'єднання профспілок, порядок формування їх складу та строки їх діяльності;


10) повноваження керівних органів об'єднання, порядок формування їх складу та строки їх діяльності;
71.
11) умови (строки, порядок та форми) скликання з'їздів, конференцій об'єднання профспілок, порядок прийняття ними рішень та перелік питань, з яких таке рішення може бути прийнято;


11) умови, строки, порядок скликання з'їзду, (конференції) об'єднання, порядок прийняття ними рішень та перелік питань, віднесених до їх компетенції;
72.
12) данні про джерела надходження (формування) і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання профспілок;
-66- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До підпункту 12) ч.3 статті 13: слова "та іншого" вилучити.

Відхилено,
це обмежує права профспілок.
12) джерела надходження (формування) коштів об'єднання та напрямки їх використання;


-67- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У підпункті 12 частини три статті 14 вилучити слова "і порядок використання ... та іншого майна" і записати "та напрямки їх використання".

Враховано


73.
13) порядок звітності і контроль за діяльністю об'єднання профспілок;
-68- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До підпункту 13) ч.3 статті 13: перед словом "порядок дописати "терміни і..."

Враховано

13) порядок і термін звітності керівних органів об'єднання перед профспілками, які утворили це об'єднання;
74.
14) порядок внесення змін і доповнень до положення об'єднання профспілок;


14) порядок внесення змін до статуту (положення) об'єднання;
75.
15) порядок припинення діяльності об'єднання профспілок;
-69- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До підпункту 15) ч.3 статті 13: пункт викласти у наступній редакції: "умови і порядок припинення діяльності об'єднання профспілок і порядок вирішення майнових питань при цьому;"

Враховано частково

15) умови і порядок припинення діяльності об'єднання;
76.
16) порядок звітності керівних органів об'єднання профспілок перед профспілками, які утворили це об'єднання;


16) порядок здійснення контролю за діяльністю об'єднання;
77.
17) порядок вирішення майнових питань.


17) порядок вирішення майнових питань.
78.
У положенні про об'єднання профспілок можуть бути передбачені й інші питання, що стосуються особливостей створення та функціонування об'єднання профспілок, якщо це не суперечить цьому Закону, а також статутам профспілок, які утворили об'єднання.
-70- Н.д.Стоян О.М. (Округ N 62)
(13 скликання)
У частині четвертій статті 13 слова "а також статутам профспілок, які утворили об'єднання" виключити.
Враховано

У статуті (положенні) про об'єднання профспілок можуть бути передбачені й інші питання, що стосуються особливостей його створення та функціонування, якщо це не суперечить цьому Закону.
79.
Стаття 14. Легалізація профспілок
-71- Кабінет Міністрів України
Враховуючи, що професійні спілки є громадськими організаціями, положення статті 15 проекту про здійснення легалізації всеукраїнських профспілок та їх об'єднань в Міністерстві праці та соціальної політики, а також про повідомний порядок легалізації суперечить Закону України "Про об'єднання громадян".
Зокрема, статтею 14 цього Закону встановлено, що легалізація громадської організації здійснюється відповідно Міністерством, юстиції України, місцевими-органами виконавчої влади, виконавчими комітетами місцевих рад.
Статусу юридичної особи набувають лише ті об'єднання, які легалізовані шляхом реєстрації та внесені до-Реєстру об'єднань громадян. Об'єднання громадян, які легалізували своє заснування шляхом письмового повідомлення про це, вносяться до книги обліку громадських організацій, що ведеться легалізуючим органом, та не набувають статусу юридичної особи.
У зв'язку з наведеним, вважаємо за доцільне привести статтю 15 проекту у відповідність із законодавством про об'єднання громадян.

Враховано

Стаття 15. Легалізація профспілок та їх об»єднань


-72- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 15 викласти в наступній редакції:
"Стаття 15. Легалізація профспілок та їх об»єднань
ВрахованоЛегалізація (офіційне визнання) профспілок та їх об'єднань є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації.

Легалізація (офіційне визнання) профспілок та їх об'єднань є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації.


Реєстрація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань здійснюється Міністерством юстиції України; інших профспілок та їх об'єднань - Головним управлінням юстиції Мінюсту в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними в містах Києві та Севастополі.

Реєстрація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань здійснюється Міністерством юстиції України; інших профспілок та їх об'єднань - Головним управлінням юстиції Мінюсту в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними в містах Києві та Севастополі.


Для реєстрації профспілок, об'єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяву.

Для реєстрації профспілок, об'єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяву.


До заяви додається статут (положення), рішення про його затвердження, відомості про склад керівництва центральних статутних органів, дані про організаційні ланки, а для фахових профспілок - також дані про чисельність членів профспілки.

До заяви додається статут (положення), рішення про його затвердження, відомості про склад керівництва центральних статутних органів, дані про організаційні ланки, а для фахових профспілок - також дані про чисельність членів профспілки.


Заява про реєстрацію має бути розглянута в двомісячний термін з дня надходження документів. Легалізуючий орган протягом зазначеного терміну проводить переперевірку на відповідність статусу, визначеного статтею 11 цього Закону, вносить організацію в реєстр об'єднань громадян та видає посвідчення встановленого зразка.

Заява про реєстрацію має бути розглянута в двомісячний термін з дня надходження документів. Легалізуючий орган протягом зазначеного терміну проводить переперевірку на відповідність статусу, визначеного статтею 11 цього Закону, вносить організацію в реєстр об'єднань громадян та видає посвідчення встановленого зразка.


За подання на реєстрацію недостовірних даних особи, які підписали повідомлення, несуть відповідальність згідно з законодавством.

За подання на реєстрацію недостовірних даних особи, які підписали повідомлення, несуть відповідальність згідно з законодавством.


Рішення про відмову в реєстрації може бути оскаржено у судовому порядку.

Рішення про відмову в реєстрації може бути оскаржено у судовому порядку.


У випадку реєстрації профспілки та їх об'єднання набувають статусу юридичної особи.

У випадку реєстрації профспілки та їх об'єднання набувають статусу юридичної особи.


Організаційні ланки профспілок набувають статусу юридичної особи на підставі зареєстрованого статуту всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу. При цьому організаційні ланки повинні повідомити відповідний територіальний орган юстиції про належність до певної профспілки.

Організаційні ланки профспілок набувають статусу юридичної особи на підставі зареєстрованого статуту всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу. При цьому організаційні ланки повинні повідомити відповідний територіальний орган юстиції про належність до певної профспілки.


Первинні профспілкові організації повідомляють також роботодавця із зазначенням складу об'єднуваних ними працівників.

Первинні профспілкові організації повідомляють також роботодавця із зазначенням складу об'єднуваних ними працівників.


Зареєстровані профспілки, їх об'єднання, а також організаційні ланки таких профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої органи, що діють у межах прав, наданих їм за статутом.

Зареєстровані профспілки, їх об'єднання, а також організаційні ланки таких профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов'язки через свої органи, що діють у межах прав, наданих їм за статутом.


Діяльність профспілок, які нелегалізовані є незаконними".Діяльність профспілок, які нелегалізовані є незаконними
80.
Легалізація (офіційне визнання) профспілок здійснюється шляхом повідомної реєстрації.
-73- Н.д.Жеребецький Є.П. (Округ N 270) (13 скликання)
Ч.2 ст.14 законопроекту пропоную викласти в такій редакції: "Легалізація (офіційне визнання) профспілок та їх об'єднань здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування".

Враховано частково81.
Всеукраїнські профспілки та їх об'єднання своє заснування легалізують шляхом подання про це інформації з належними установчими документами (рішення про заснування, статут) до Міністерства юстиції України, інші профспілки до відповідного місцевого органу державної виконавчої влади за місцем розміщення свого виборного органу.82.
Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях, інших місцях трудової діяльності, служби і навчання легалізуються шляхом повідомлення про це роботодавцю чи керівнику підприємства, установи, організації та відповідному органу виконавчої влади.
-74- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.3 статті 14: додати після слів "на підприємствах, установах, організаціях" слова "(або їх структурних підрозділах)".

Враховано


83.
Статусу юридичної особи профспілки, їх об'єднання та первинні профорганізації в особі їх виборних органів набувають з моменту включення їх до державного реєстру громадських організацій.
-75- Кабінет Міністрів України
(13 скликання)
У частинах другій і третій статті 15 слова "до відповідного місцевого органу державної виконавчої влади" замінити словами "відповідно до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь юстиції".

Враховано


84.
Відмова чи зволікання в легалізації можуть бути оскаржені профспілками, їх об'єднаннями, (асоціаціями) і первинними профспілковими організаціями до суду.85.
Профспілки, їх об'єднання (асоціації) і первинні профспілкові організації звільняються від сплати реєстраційного збору.
-76- Медведчук В.В. (Округ n 171)
Н.д.Климпуш О.Д. (Округ N 172)
Н.д.Рябець М.М. (Округ N 173)
(13 скликання)
Доповнити статтю 14 частиною 6 слідуючого змісту:
"В разі подання неправдивої інформації щодо статуту профспілки, положення про профспілкове об'єднання, а також інформації щодо легалізації профспілок та їх керівного складу, профспілки несуть відповідальність згідно до чинного законодавства".

Враховано


86.
Стаття 15. Символіка профспілок та їх об'єднань


Стаття 16. Символіка профспілок та їх об'єднань
87.
Профспілки можуть використовувати власну символіку.
-77- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До статті 15: у ч.1 перед словом "використовувати" записати "мати і...". У ч.2 замість слів "затверджується їх статутами" записати: "затверджується їх вищими виборними органами, фіксується в їх статутах" і далі за текстом.

Враховано

Профспілки можуть мати і використовувати власну символіку.
88.
Символіка профспілок та їх об'єднань затверджується їх статутами і реєструється в порядку, передбаченому законодавством України.


Символіка профспілок та їх об'єднань затверджується їх вищими профспілковими органами відповідно до статутів і реєструється в порядку, передбаченому законодавством України.
89.
Символіка профспілок та їх об'єднань не повинна відтворювати державні чи релігійні символи або символіку інших об'єднань громадян чи юридичних осіб.


Символіка профспілок та їх об'єднань не повинна відтворювати державні чи релігійні символи або символіку інших об'єднань громадян чи юридичних осіб.
90.
Стаття 16. Припинення діяльності профспілок


Стаття 17. Припинення діяльності профспілок та їх об'єднань
Профспілки та їх об'єднання можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску).
Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з'їздом (конференцією), зборами у відповідності зі статутом профспілки, об'єднання. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція), збори приймає рішення про використання майна та коштів профспілок, об'єднань на статутні чи благодійні цілі, що залишились після проведення всіх необхідних розрахунків.
91.
Діяльність профспілок та об'єднань профспілок, яка суперечить Конституції та законам України, може бути заборонена за рішенням суду.


Діяльність профспілок та їх об'єднань, яка порушує Конституцію та закони України, може бути заборонена лише за рішенням суду.

92.
Діяльність профспілок та об'єднань профспілок може бути припинена в порядку і з підстав, перебачених законодавством та їх статутами чи положеннями.
-78- Н.д.Вернигора Л.М. (Округ N 332)
(13 скликання)
Частину другу статті 16 вилучити.
Враховано

93.
Не допускається примусовий розпуск, припинення а також заборона діяльності профспілок та їх об'єднань за рішенням будь-яких органів.
-79- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.3 статті 16: Доповнити ч.3 словами "..., крім судових".

Враховано
у частині 1.
Не допускається примусовий розпуск, припинення а також заборона діяльності профспілок та їх об'єднань за рішенням будь-яких інших органів.


-80- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 17 доповнити новими частинами такого змісту:
"Профспілки та об'єднання профспілок припиняють свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску).
Враховано

Рішення про реорганізацію чи саморозпуск приймається з'їздом (конференцією), зборами у відповідності зі статутом профспілки, об'єднання. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція), збори приймає рішення про використання майна та коштів профспілок, об'єднань на статутні чи благодійні цілі, що залишились після проведення всіх необхідних розрахунків.
Рішення про примусовий розпуск профспілки чи об'єднання профспілок приймається судом відповідного рівня. Рішення про розпуск об'єднання профспілок не тягне за собою розпуску профспілок, які входять до цього об'єднання. Примусовий розпуск профспілки чи об'єднання профспілок тягне за собою анулювання свідоцтва про реєстрацію та виключення з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, втрату прав юридичної особи з обов'язковим повідомленням про це в засобах масової інформації".


Рішення про примусовий розпуск профспілки чи об'єднання профспілок приймається судом відповідного рівня. Рішення про розпуск об'єднання профспілок не тягне за собою розпуску профспілок, які входять до цього об'єднання. Примусовий розпуск профспілки чи об'єднання профспілок тягне за собою анулювання свідоцтва про реєстрацію та виключення з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, втрату прав юридичної особи з обов'язковим повідомленням про це в засобах масової інформації.
94.
Розділ ІІ. Права і повноваження профспілок


Розділ ІІ. Права і обов'язки профспілок
95.
Стаття 17. Право профспілок представляти і захищати права та інтереси громадян


Стаття 18. Право профспілок представляти і захищати права та інтереси громадян
96.
Профспілки здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних та інших прав і інтересів громадян в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян.
-81- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.1 статті 17: у частини 1 статті 17 слова "та інших" вилучити. Додати до частини слова "у порядку, визначеному законодавством України".

Відхилено,
це обмежує права профспілок.

Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист трудових і соціально-економічних, інших прав і свобод, та законних інтересів громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян.
97.
У питаннях колективних інтересів профспілки здійснюють представництво і захист інтересів громадян незалежно від їх членства в профспілках.
-82- Кабінет Міністрів України
(13 скликання)
Із частини першої статті 18 слова "та інших" виключити.
Відхилено,
це обмежує права профспілок.
У питаннях колективних інтересів профспілки здійснюють представництво і захист інтересів працівників незалежно від їх членства в профспілках.
98.
У питаннях індивідуальних прав та інтересів профспілки здійснюють представництво та захист своїх членів у порядку, передбаченому законодавством.
-83- Н.д.Таран М.В. (Округ N 180)
(13 скликання)
Частину третю статті 17 доповнити словами "якщо інше не передбачено статутами".
Враховано

У питаннях індивідуальних прав та інтересів профспілки здійснюють представництво та захист своїх членів у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами.
99.
Профспілки мають право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також в міжнародних судових установах.
-84- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У четвертій частині статті 18 після слів "прав людини" записати "державних органах"

Враховано частково

Профспілки мають право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних організацій.
100.
Представництво інтересів громадян у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також на підставі законодавства.


Представництво інтересів громадян у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також на підставі законодавства.
101.
Стаття 18. Право профспілок на ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів і угод
-85- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
"Стаття 19. Право профспілок та їх об'єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод
Профспілки, їх об'єднання ведуть колективні переговори, здійснюють укладання та контроль за виконанням колективних договорів, генеральних, галузевих, територіальних, міжгалузевих угод від імені працівників, згідно з законодавством.
Роботодавці, їх об'єднання, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані брати участь у колективних переговорах по соціально-трудовим питанням, а також по питанням укладання колективних договорів, угод якщо профспілки, їх об'єднання виходять з ініціативою проведення переговорів.
Представництво профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів, укладання угод від імені працівників на державному, галузевому або регіональному рівні визначається з урахуванням кількості членів профспілок, яких вони об'єднанують.
При умові, якщо в організації діє декілька первинних профспілкових організацій різних профспілок, їх представництво в колективних переговорах, укладанні колективних договорів визначається з урахуванням представлених членів профспілки.
Забороняється ведення переговорів і укладання угод і колективних договорів від імені працівників особам, які представляють роботодавців.
Профспілки, їх об'єднання здійснюють контроль за виконанням колективних договорів, угод. У випадках порушення роботодавцями, їх об»єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди, первинні профспілкові організації, профспілки, об'єднання профспілок мають право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий строк. У випадках відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у вказаний строк розбіжності розглядаються у відповідності із законом.
Представники профспілок і їх об»єднань вправі без перешкод відвідувати підприємства, організації, установи і робочі місця, де працюють члени відповідних профспілок, з метою реалізації статутних завдань і наданих профспілкам прав".

Враховано

Стаття 19. Право профспілок та їх об'єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод
Профспілки, їх об'єднання ведуть колективні переговори, здійснюють укладання колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників, у порядку встановленому законодавством.
Роботодавці, їх об'єднання, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані брати участь у колективних переговорах щодо укладання колективних договорів і угод.
Представництво профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів, укладання угод від імені працівників на державному, галузевому або регіональному рівні визначається пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об'єднанують.
Забороняється ведення переговорів і укладання угод і колективних договорів від імені працівників особам, які представляють роботодавців.
Профспілки, їх об'єднання здійснюють контроль за виконанням колективних договорів, угод. У випадках порушення роботодавцями, їх об»єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди, первинні профспілкові організації, профспілки, об'єднання профспілок мають право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий строк. У випадках відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у вказаний строк профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.
102.
Профспілки ведуть колективні переговори, здійснюють укладення та контроль за виконанням колективних договорів, генеральних, галузевих, територіальних міжгалузевих угод у порядку, встановленому законодавством.
-86- Н.д.Білоус В.О. (Округ N 317)
(13 скликання)
Стаття 18, після слів "колективних договорів" слід доповнити словами "звітують про їхнє виконання", далі за текстом (ст.20 Кодексу Законів про працю).

-87- Н.д.Чиж І.С. (Округ N 414)
(13 скликання)
Частину другу статті 23 перенести до статті 18 і викласти її у такій редакції:
"Роботодавці зобов'язані брати участь в заходах профспілок з питань, що є предметом колективного договору".

ВрахованоВраховано

-88- Н.д.Жеребецький Є.П. (Округ N 270) (13 скликання)
Ст.18 пропоную доповнити після слова "Профспілки" словами "незалежно від їх статусу", чим додатково закріпити рівність прав усіх профспілок.

Це предмет Закону України "Про колективні договори і угоди".


103.
Стаття 19. Повноваження профспілок у захисті прав громадян на працю і здійсненні громадського контролю за дотриманням законодавства про працю


Стаття 20. Повноваження профспілок у захисті прав громадян на працю і здійсненні громадського контролю за дотриманням законодавства про працю
104.
Профспілки захищають права громадян на працю, беруть участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці.
-89- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.1 статті 19: до частини 1 статті 19 додати слова "відповідно до діючого законодавства".

Відхилено,
оскільки питання політики ширше ніж законодавство.
Профспілки та їх об'єднання захищають права громадян на працю, беруть участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.
105.
Профспілки мають право на внесення пропозицій до суб'єктів законодавчої ініціативи щодо прийняття чи удосконалення законодавства про працю, соціально-економічних питань, державних програм зайнятості, соціального захисту працівників.
-90- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Другу частину статті 20 викласти в наступній редакції:
"Проекти законодавчих актів, які стосуються соціально-трудового права працівників, розглядаються вищими органами державної влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок та їх об'єднань.
Проекти нормативних правових актів, які стосуються соціально-трудового права працівників розглядаються органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідних профспілок і об'єднань профспілок.
Профспілки та їх об'єднання вправі вносити пропозиції суб'єктам законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або вдосконалення законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.
Профспілки та їх об'єднання мають право приймати участь в розгляді органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об'єднаннями, іншими громадськими об'єднаннями своїх пропозицій".

Враховано

Проекти законодавчих актів, які стосуються соціально-економічних відносин, подаються відповідними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок та їх об'єднань.
Проекти нормативних актів, які стосуються соціально-трудового відносин розглядаються органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідних профспілок і об'єднань профспілок.
Профспілки та їх об'єднання вправі вносити пропозиції суб'єктам законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або вдосконалення законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.
Профспілки та їх об'єднання мають право брати участь у розгляді органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян своїх пропозицій.
106.
Профспілки разом з роботодавцем розробляють і затверджують системи оплати праці, форми матеріального заохочення, розміри тарифних ставок (окладів), а також норми праці, які закріплюються в колективних договорах, угодах.
-91- Н.д.Жеребецький Є.П. (Округ N 270)(13 скликання)
В ч.3 ст.19 законопроекту слова "Беруть участь у розробці" замінити словами "разом з власником розробляють і затверджують".

Враховано

Профспілки разом з роботодавцем розробляють і затверджують системи оплати праці, форми матеріального заохочення, розміри тарифних ставок (окладів), а також норми праці, які закріплюються в колективних договорах, угодах.
107.
Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог і компенсацій, за дотриманням законодавства та інших нормативно-правових актів про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, станом навколишнього природного середовища, за забезпеченням працюючих спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. В разі загрози життю або здоров'ю працюючих профспілки мають право вимагати від роботодавця припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працюючих.
-92- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.4 статті 19: перед словами "припинення робіт" записати "негайно".


-93- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До ч.4 статті 20: замість слів "негайного припинення робіт" записати "припинення робіти (у тому числі негайного)". Таке уточнення необхідне тому, що не всі види робіт через технологічні причини можна негайно припинити.

Враховано

Відхилено


Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, за дотриманням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, за забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. В разі загрози життю або здоров'ю працівників профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників. Виконання таких вимог обов'язково для роботодавця.


-94- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Доповнити частину 4 статті 20 реченням слідуючого змісту: "Виконання таких вимог обов'язково для роботодавця".

Враховано


108.
Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовими актам з питань охорони праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та видавати свої висновки про них.
-95- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У частині шість статті 20 після слова "розслідуванні" дописати слова "або самостійно розслідувати".
Відхилено


Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, брати участь у розслідуванні причини нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та надавати свої висновки про них.
109.
Для здійснення цих функцій профспілки можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про їх повноваження.
-96- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Частину шосту статті доповнити реченням "інспекції профспілок мають право давати приписи про усунення порушень".

Враховано

Для здійснення цих функцій профспілки можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них. Інспекції профспілок мають право давати приписи про усунення порушень.
110.
Стаття 20. Права профспілок у забезпеченні зайнятості населення


Стаття 21. Права профспілок у забезпеченні зайнятості населення
111.
Профспілки беруть участь у розробленні державної політики зайнятості, проектів законодавчих актів та рішень місцевих Рад щодо зайнятості.
-97- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.1 статті 20: Після слів "державної політики" додати "..., державної та регіональних програм" і далі за текстом.

-98- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Частину першу та другу статті 21 викласти в наступній редакції:
"Профспілки та їх об'єднання беруть участь у розробленні державної політики, державної та регіональної програм зайнятості, проводять спільні консультації з проблем зайнятості населення з роботодавцями, та з їх об'єднаннями, а також з органами державної влади та місцевого самоврядування, пропонують заходи по соціальному захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, організацій, здійснюють профспілковий контроль за зайнятість і виконанням законодавства в області зайнятості".

Враховано

Враховано

Профспілки та їх об'єднання беруть участь у розробленні державної політики, державної та регіональної програм зайнятості, проводять спільні консультації з проблем зайнятості населення з роботодавцями, та з їх об'єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонують заходи по соціальному захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, організацій, здійснюють контроль за виконанням законодавства щодо зайнятість.
112.
Профспілки та їх об'єднання проводять спільні консультації з проблем зайнятості населення з роботодавцями, та з їх об'єднаннями, а також з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.113.
Права і повноваження профспілок щодо забезпечення захисту трудящих від безробіття та його наслідків визначаються законодавством та колективними договорами і угодами.


Права і повноваження профспілок щодо забезпечення захисту громадян від безробіття та його наслідків визначаються законодавством та колективними договорами і угодами.
114.
Ліквідація підприємств, їх підрозділів, зміна форм власності або часткове призупинення виробництва, які тягнуть за собою скорочення кількості робочих місць або погіршення умов праці, можуть здійснюватись тільки після своєчасного надання профспілкам інформації, що стосується цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, про кількість і категорії трудящих, котрих це може стосуватися, про строки проведення звільнення. Роботодавець якомога раніше, але не пізніше трьох місяців надає можливість профспілкам провести консультації про заходи щодо упередження звільнень чи зведення їх кількості до мінімуму, чи пом'якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення, зокрема - надання іншої роботи.
-99- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.4 статті 20: після слова "ліквідація" додати "... чи перепрофілювання" і далі за текстом.

-100- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.4 статті 20: замість слова "своєчасного" вказати точний термін надання такої інформації.

Враховано

Враховано
Ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове призупинення виробництва, які тягнуть за собою скорочення штатів або чисельності, погіршення умов праці, можуть здійснюватись тільки після завчасного надання профспілкам інформації, що стосується цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, про кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення. Роботодавець не пізніше трьох місяців до прийняття рішення, проводить консультації з профспілкам щодо заходів по упередженню звільнень чи зведенню їх кількості до мінімуму, чи пом'якшенню несприятливих наслідків будь-якого звільнення.


-101- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.4 статті 20: Замість слів "надає можливість профспілкам провести консультації" записати "проводить консультації з профспілками".

Враховано
-102- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У четвертій частині статті 21 слова "будь-якого звільнення, зокрема - наданню звільненим працівникам іншої роботи", "їх підрозділів" вилучити та замість слів "кількості робочих місць або" записати "штатів або чисельності".

Враховано


115.
Профспілки мають право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення строків або тимчасове призупинення реалізації заходів, пов'язаних з масовим вивільненням працівників.
-103- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.5 статті 20: Після слів "тимчасове призупинення реалізації" додати слова "...чи відміну" і далі за текстом.

Враховано

Профспілки мають право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення строків або тимчасове призупинення чи відміну заходів, пов'язаних з масовим вивільненням працівників.
116.
Профспілки та їх об'єднання мають право брати участь і здійснювати відповідні консультації у вирішенні питань щодо залучення і використання в Україні іноземної робочої сили.
-104- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До статті 20: Доповнити статтю 20 частиною наступного змісту: "Профспілки за допомогою притаманних ним форм та методів беруть участь у створенні нових робочих місць".

Враховано частково

Профспілки та їх об'єднання мають право брати участь і здійснювати відповідні консультації у вирішенні питань щодо залучення і використання в Україні іноземної робочої сили.


-105- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Частину шосту статті 21 викласти в наступній редакції:
"Залучення і використання в Україні праці іноземних громадян, здійснюється з урахуванням думки відповдної профспілки і регіонального об'єднання профспілок".

Відхилено117.
Стаття 21. Право профспілок щодо соціального захисту і забезпечення достатнього життєвого рівня громадян


Стаття 22. Право профспілок щодо соціального захисту і забезпечення достатнього життєвого рівня громадян
118.
Профспілки беруть участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімального розміру заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, у формуванні соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної або часткової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також в старості та в інших випадках, передбачених законодавством.
-106- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Стаття 22, після слів "прожиткового мінімума" доповнити: "політики ціноутворення і оподаткування" ...

Враховано

Профспілки беруть участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімального розміру заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, у формуванні політики ціноутворення, соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної або часткової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також в старості та в інших випадках, передбачених законодавством.
119.
Стаття 22. Права профспілок у галузі соціального страхування і соціального забезпеченняСтаття 23. Права профспілок у галузі соціального страхування і соціального забезпечення
120.
Профспілки управляють державним соціальним страхуванням відповідно до чинного законодавства. Профспілки здійснюють громадський контроль за нарахуванням роботодавцями страхових внесків і своєчасністю їх перерахування, розглядають питання про виплату допомоги.
-107- Кабінет Міністрів України
(13 скликання)
Статтю 23 викласти в такій редакції:
"Профспілки за принципами соціального партнерства беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням, в тому числі медичним, пенсійним страхуванням, страхуванням від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, страхування від безробіття відповідно до законодавства".

Враховано частково

Профспілки, як представники застрахованих осіб беруть участь в управлінні всіма видами соціального страхування на засадах соціального партнерства з іншими суб'єктами соціального страхування.


-108- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 23 викласти в наступній редакції:
"Профспілки, як представники застрахованих осіб беруть участь в управлінні всіма видами соціального страхування на засадах соціального партнерства з іншими суб'єктами соціального страхування".

Враховано частково
-109- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Відповідно до Основ загальнодержавного соціального страхування статтю 23 викласти у такій редакції:
"Профспілки, як представники працівників, беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням, в тому числі медичним, пенсійним страхуванням, страхуванням від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, страхування від безробіття відповідно до законодавства".

Враховано частково


-110- Кабінет Міністрів України
Відповідно до статті 46 Конституції України право громадян на соціальні виплати та допомогу гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням і збір на обов'язкове соціальне страхування відповідно до статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" належить до загальнодержавних податків і зборів.
Стаття 23 проекту, в якій передбачено, що профспілки управляють державним соціальним страхуванням, суперечить Основам законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які визначають принципи та загальні правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян в Україні.
Так, одним із його принципів (стаття 5) є паритетність представників усіх суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.
Статтею 15 Основ встановлено, що управління страховими фондами здійснюється на паритетній основі державою та представниками суб'єктів соціального страхування.
Крім того, статтею 4 Основ встановлено, що відносини, що виникають за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, регулюються окремими законами, прийнятими відповідно до цих Основ.
У зв'язку з наведеним, статтю 23 проекту пропонуємо викласти в такій редакції:
"Профспілки управляють державним соціальним страхуванням відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Враховано частково


121.
Стаття 23. Права профспілок в управлінні підприємствами та при зміні форм власності


Стаття 24. Права профспілок в управлінні підприємствами та при зміні форм власності
122.
Профспілки представляють права та інтереси працівників в органах управління підприємствами, господарськими товариствами та іншими господарюючими суб'єктами, а також в ході приватизації об'єктів загальнодержавної і комунальної власності, беруть участь в роботі комісій з приватизації.
-111- Кабінет Міністрів України
(13 скликання)
У частині першій статті 24 слово: "загальнодержавної" замінити словом "державної".

Враховано

Профспілки представляють права та інтереси працівників в органах управління підприємствами, господарськими товариствами та іншими господарюючими суб'єктами, а також в ході приватизації об'єктів державної і комунальної власності, беруть участь в роботі комісій з приватизації.


-112- Кабінет Міністрів України
У статті 24 проекту пропонуємо виключити слова "господарськими товариствами" з наступних підстав.
Відповідно до статті 23 Закону України "Про господарські товариства", управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства.
Посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена рада товариства (спостережна рада), - голова та члени ради товариства (спостережної ради).
Посадовими особами органів управління товариства не можуть бути члени виборних органів громадських організацій, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної .безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю товариства.

Відхилено


123.
Роботодавці зобов'язані брати участь в заходах профспілок на їх запрошення.
-113- Кабінет Міністрів України
(13 скликання)
Частину другу викласти в такій редакції:
"Роботодавці можуть брати участь в заходах профспілок на умовах, передбачених колективними договорами".

Враховано частково
у статті 19.

124.
Стаття 24. Права профспілок у вирішенні трудових спорів


Стаття 25. Права профспілок у вирішенні трудових спорів
125.
Профспілки можуть представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори.
-114- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.1 статті 24: Замість "можуть" записати "зобов'язані".

Враховано частково

Профспілки мають право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори.
126.
Профспілки можуть представляти інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в порядку, встановленому законодавством. Представники профспілок беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).
-115- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.2 статті 24: Замість " можуть" записати "мають право".

Враховано

Профспілки мають право представляти інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в порядку, встановленому законодавством. Представники профспілок беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).


-116- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До частини 2 статті 25: після слів "Представники профспілок беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів" додати "..., Національної служби посередництва і примирення", - і далі за текстом.

Відхилено


127.
Стаття 25. Право профспілок на організацію страйків та проведення інших масових заходів


Стаття 26. Право профспілок на організацію страйків та проведення інших масових заходів
128.
Профспілки та їх об'єднання мають право на організацію і проведення страйків, мітингів, походів і демонстрацій, інших колективних дій на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів громадян відповідно до законодавства.
-117- Н.д.Білоус В.О. (Округ N 317)
(13 скликання)
Статтю 25 доповнити пунктом такого змісту:
"Забороняється проводити страйки, мітинги, походи і демонстрації з висуненням політичних вимог".

Це не є предметом цього Закону.
Профспілки та їх об'єднання мають право на організацію і проведення страйків, мітингів, походів і демонстрацій, інших колективних дій на захист трудових і соціально-економічних, інших прав і свобод, та законних інтересів громадян відповідно до законодавства.


-118- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До статті 26: слово "інших" вилучити.

Відхилено


129.
Стаття 26. Право профспілок на інформацію з питань праці і соціально-економічного розвитку


Стаття 27. Право профспілок на інформацію з питань праці і соціально-економічного розвитку
130.
Профспілки та їх об'єднання мають право отримувати безкоштовно інформацію з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, від роботодавців, або їх об'єднань, а також органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
-119- Н.д.Жеребецький Є.П. (Округ N 270)(13 скликання)
Ст.26 законопроекту пропоную доповнити словами "інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій".
Враховано

Профспілки та їх об'єднання мають право отримувати безкоштовно інформацію від роботодавців або їх об'єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій. Зазначена інформація має бути надана у 10-денний термін.


-120- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До статті 26: Визначити у законі терміни, протягом яких профспілки повинні отримати вказану інформацію.

Враховано
-121- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У частині першій статті 27 записати: "у 10-денний термін".

Враховано


131.
Профспілки та їх об'єднання мають право отримувати від Міністерства статистики України статистичні дані з питань праці і соціально-економічних питань, а також виробничого і невиробничого травматизму, профзахворювань.
-122- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Доповнити частину другу статті 27 після слова "право" словом "безкоштовно".
Враховано

Профспілки та їх об'єднання мають право безкоштовно отримувати від Державного комітету статистики України статистичні дані з питань праці і соціально-економічних питань, а також виробничого і невиробничого травматизму, профзахворювань.
132.
Стаття 27. Обов'язок роботодавця надавати інформацію на запити профспілок133.
Роботодавці та їх об'єднання зобов'язані надавати на запити профспілок та їх об'єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємств, установ, організацій, господарської діяльності та виконання колективних договорів і угод.
-123- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До статті 27: Перед словами "підприємств, установ, організацій" записати "галузі".

Враховано
-124- Н.д.Чиж І.С. (Округ N 414)
(13 скликання)
Статтю 28 повністю перенести до розділу IV за змістом.

Враховано


134.
Стаття 28. Право профспілок на створення навчальних, культурно-освітніх, дослідних та інших організацій
-125- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Назву статті 28 доповнити словами "установ, підприємств", а частину першу - реченням такого змісту: "фонди, а також підприємства, установи, організації, у порядку встановленому законодавством". У зв'язку із зазначеними змінами статтю 32 вилучити.

Відхилено

Стаття 28. Право профспілок, їх об'єднань на створення навчальних, культурно-освітніх, дослідних та інших організацій
135.
Для вирішення актуальних проблем профспілкового руху, підготовки, перепідготовки кадрів та підвищення кваліфікації профспілкового активу, з метою захисту прав та інтересів своїх членів профспілки та їх об'єднання мають право за рахунок власних коштів створювати культурно-освітні, дослідні, соціально-аналітичні установи, а також навчальні заклади, правові, статистичні, соціологічні навчальні центри і центри незалежних експертиз.


Для вирішення актуальних проблем профспілкового руху, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, з метою захисту прав та інтересів своїх членів профспілки та їх об'єднання мають право за рахунок власних коштів створювати культурно-освітні, дослідні, соціально-аналітичні установи, а також навчальні заклади, правові, статистичні, соціологічні навчальні центри і центри незалежних експертиз.
136.
Для висвітлення своєї діяльності профспілки мають право бути засновниками засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до законодавства.
-126- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До частини 2 статті 28: після слів "Для висвітлення своєї діяльності профспілки" додати "... та їх об'єднання", - і далі за текстом.

Враховано

Для висвітлення своєї діяльності профспілки та їх об'єднання мають право бути засновниками засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до законодавства.
137.
Стаття 29. Повноваження профспілок щодо охорони здоров'я громадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони навколишнього природного середовища


Стаття 29. Повноваження профспілок щодо питань охорони здоров'я громадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля
138.
Профспілки та їх об'єднання організовують і здійснюють громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров'я, медико-соціальної допомоги. Профспілки та їх об'єднання беруть участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при лікувально-профілактичних органах та закладах, а також можуть брати участь у розвитку масової фізичної культури, спорту, туризму, створенні та підтримці спортивних товариств і туристичних організацій.


Профспілки та їх об'єднання організовують і здійснюють громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров'я, медико-соціальної допомоги. Профспілки та їх об'єднання беруть участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров'я, а також можуть брати участь у розвитку масової фізичної культури, спорту, туризму, створенні та підтримці спортивних товариств і туристичних організацій.
139.
Профспілки та їх об'єднання беруть участь в охороні навколишнього природного середовища, захисті життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого його забрудненням, сприяють діяльності громадських природоохоронних об'єднань, можуть проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не заборонену законодавством діяльність у цій сфері.


Профспілки та їх об'єднання беруть участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяють діяльності громадських природоохоронних організацій, можуть проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не заборонену законодавством діяльність у цій сфері.
140.
Стаття 30. Права профспілок у сфері захисту духовних інтересів трудящих


Стаття 30. Права профспілок у сфері захисту духовних інтересів трудящих
141.
Профспілки та їх об'єднання можуть брати участь у створенні умов для загальнодоступного користування громадянами надбаннями української національної культури, культур народів інших національностей, світової культури, свободи наукової, художньої, технічної та іншої інтелектуальної творчості, захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності.
-127- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Стаття 30, післе слів "интелектуальної творчості", доповнити: "физичної культури і спорту".

Враховано

Профспілки та їх об'єднання можуть брати участь у створенні умов для загальнодоступного користування громадянами надбаннями української національної культури, культур національних меншин, що проживають на території України, світової культури, свободи наукової, художньої, технічної та іншої інтелектуальної творчості, физичної культури і спорту, соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності.


-128- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Враховуючи, що ніяким образом не відображені права профспілок у сфері захисту побутових прав громадян, що звужує нині діючи права профспілок, доцільно додати до назви ст. 31 доповнення, та після слів "житлових" додати слова "та побутових" далі за текстом.
Крім того:
Після слів "збереженнім житла" додати слова "та побутовим обслуговуванням членів профспілок".
Враховуючи, що ніяким образом не відображені права профспілок у сфері захисту побутових прав громадян, що звужує нині діючи права профспілок, доцільно додати ст. 31 частиною у наступній редакції: "Профспілки захищають побутові права своїх членів для чого здійснюють громадський контроль за діяльністю підприємств сфери торгівлі, надання послуг та виконання робіт, для чого створюють відповідні комісії та інспекції.."

Відхилено

Стаття 31. Права профспілок у захисті житлових прав громадян


-129- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
В частині 1 статті 31 після слів "беруть участь" доповнити словами "розробленні державної житлової політики" і далі за текстом.
Враховано

Профспілки та об'єднання профспілок відповідно до своїх статутів (положень) беруть участь в розробленні державної житлової політики, у здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду; захисті економічних та соціальних прав громадян, пов'язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла.
Разом з роботодавцем відповідно до колективного договору профспілки визначають розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію і утримання житла, здійснюють облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та проводять розподіл збудованого житла.
142.
Стаття 31. Права профспілок щодо внесення пропозицій про притягнення до відповідальності посадових та службових осіб
-130- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Статтю 31 перенести до розділу V і викласти у такій редакції:
"Профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективнї договори і угоди".

Враховано
в ст.ст. 32 і 45.
Стаття 32. Права профспілок, їх об'єднань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб
143.
Профспілки відповідно до законодавства мають право вимагати щодо притягнення до відповідальності у тому числі і про звільнення посадових та службових осіб, які порушують цей закон, законодавство про працю, умови колективних договорів і угод, інші соціально-економічні права громадян.
-131- Н.д.Жеребецький Є.П. (Округ N 270) (13 скликання)
В ст.30 законопроекту замість слів "вносити пропозицію щодо притягнення до відповідальності у тому числі і про звільнення" пропоную включити слова "вимагати притягнення до відповідальності, в тому числі і звільнення".

Редакція статті вбирає в себе всі види відповідальності, в тому числі, і дисциплінарну.

Профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори і угоди.


-132- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До статті 31: Слова "щодо" і "про" вилучити. Доповнити назву і текст статті 31 після слів "посадових та службових осіб" словами "(у тому числі підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності)".

Враховано частково
у статті 2.-133- Н.Д.Кожин Б.Б. (Реєстр.Картка №317)
До Частини 2 Статті 31: Після Слова "Профспілки" додати: "... та їх об'єднань", - і далі за текстом.

Враховано
-134- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Доцільно статтю 34 рахувати 33, а статтю 33 - 34.

Враховано


144.
Стаття 32. Господарська та фінансова діяльність профспілок145.
З метою реалізації статутних завдань профспілки та їх об'єднання, які є юридичними особами, можуть здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність, створювати з цією метою в установленому законодавством порядку підприємства та госпрозрахункові установи і організації із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди. Ця діяльність повинна спрямовуватися лише на досягнення мети і завдань профспілок. Напрямки використання прибутку, одержаного в результаті господарської діяльності профспілок або їх об'єднань, визначаються статутом профспілки, або положенням об'єднання профспілок, і він не може бути використаний для розподілу між членами профспілки, та іншими фізичними чи юридичними особами.
-135- Н.д.Білоус В.О. (Округ N 317)
(13 скликання)
Ст.32 доповнити пунктом:
"Профспілки звітують про використання прибутку, отриманого в результаті господарської діяльності. Профспілки несуть відповідальність за використання прибутку не для цілей, передбачених частиною 1 цієї статті".

-136- Кабінет Міністрів України
(13 скликання)
Із назви та тексту статті 33 слова "та фінансова" і "та фінансової" виключити.
Частину другу статті викласти в такій редакції:
"Профспілки у встановленому порядку подають фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати".

ВідхиленоВідхилено


Відхилено,
це суперечить Конвенції МОП №87.
-137- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До статті 32: Перед словом "завдань" додати "статутних".

Враховано
-138- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Частину 1 статті 32 після слів "Юридичної особи" доповнити словом "банків" і далі за текстом.

Враховано
-139- Кабінет Міністрів України
У статті 33 проекту слід виключити слова "та банки", оскільки відповідно до частини другої статті 22 Закону України "Про банки і банківську -діяльність" засновниками, акціонерами (учасниками) комерційних банків можуть бути юридичні та фізичні особи, за винятком рад усіх рівнів, їх виконавчих органів, політичних і профспілкових організацій, спілок і партій, громадських фондів.

Відхилено


146.
Стаття 33. Власність профспілок та їх об'єднань


Стаття 33. Власність профспілок та їх об'єднань
147.
Профспілки та їх об'єднання можуть мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності.


Профспілки та їх об'єднання можуть мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності.
148.
Право власності виникає на підставі:


Право власності профспілок та їх об'єднань виникає на підставі:
149.
набуття майна за рахунок власних коштів, членських внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій чи на інших підставах, не заборонених законодавством;
-140- Кабінет Міністрів України
В абзаці другому частини другої статті 34 проекту слово "набуття" пропонуємо замінити словом "придбання".

Враховано

придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством;
150.
передачі їм у власність коштів та іншого майна засновниками, членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.


передачі їм у власність коштів та іншого майна засновниками, членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Профспілки володіють і користуються майном, переданим їм у господарські відання.
151.
Профспілки та їх об'єднання також мають право на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ними підприємств та госпрозрахункових організацій, які мають на меті одержання прибутку.
-141- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Після частини 2 статті 33 записати:
"Профспілки володіють і користуються майном, переданим їм у господарські відання".
Після частини 3 статті 33 доповнити частиною 4 слідуючого змісту:
"Фінансовий контроль за коштами профспілок органами виконавчої влади не здійснюється, за винятком контролю за коштами від підприємницької діяльності.
Позбавлення профспілок права власності, а також права володіння і користування майном, переданим їм у господарське відання може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законодавством".

Враховано

Профспілки та їх об'єднання також мають право на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ними підприємств та організацій.
Фінансовий контроль за діяльністю профспілок органами виконавчої влади не здійснюється, за винятком контролю за коштами від підприємницької діяльності.
Позбавлення профспілок права власності, а також права володіння і користування майном, переданим їм у господарське відання може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законодавством.

152.
Від імені членів профспілки права власника на кошти та інше майно профспілок та їх об'єднань здійснюються вищими органами профспілок, чи об'єднань, створеними відповідно до їх статуту чи положення (загальні збори, пленуми, конференції, з'їзди).
-142- Кабінет Міністрів України
Частину п'яту статті 34 викласти в такій редакції:
"Від імені членів профспілки розпорядження коштами, іншим майном профспілок та їх об'єднань, що належить їм на праві власності, здійснюють ' вищі органи профспілки або об'єднання, створені відповідно до їх статуту чи положення (загальні збори, конференції, з'їзди тощо).".

Враховано

Від імені членів профспілки розпорядження коштами, іншим майном профспілок та їх об'єднань, що належить їм на праві власності, здійснюють ' вищі органи профспілки або об'єднання, створені відповідно до їх статуту чи положення (загальні збори, конференції, з'їзди тощо).
153.
Члени профспілок не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов'язаннями профспілки та її органів.
-143- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Після слів "її органів" доцільно додати слова "як і профспілка та її органи не відповідають своїма коштами та іншим майном за зобов'язаннями членів профспілки".

Враховано


Члени профспілок не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов'язаннями профспілки та її органів, як і профспілка та її органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов'язаннями членів профспілки.


-144- Н.д.Анісімов Л.О. (Округ N 178)
(13 скликання)
Статтю 32 доповнити новою частиною такого змісту:
"Профспілки та їх об'єднання, які діяли як юридичні особи до 24 серпня 1991 року, є правонаступниками майна профспілок колишнього Союзу РСР".

Відхилено

-145- Н.Д.Кожин Б.Б. (Реєстр.Картка №317)
До статті 33: поправку Н.Д.Анісімова Л.О. (№144) відхилити і не доповнювати ст.33 частиною про правонаступництво майна профспілок колишнього Союзу РСР.

Враховано


154.
Фінансова діяльність профспілок та їх об'єднань, здійснювана відповідно до статутних цілей та завдань, не контролюється державою, за винятком тієї діяльності, метою якої є одержання прибутку.
-146- Н.д.Білоус В.О. (Округ N 317)
(13 скликання)
Ст.33 частину 6 викласти в такій редакції: "Держава здійснює контроль за фінансовою діяльністю профспілок, в тому числі і тієї діяльності, метою якої є отримання прибутку".

Відхилено,
це норма Конвенції МОП №87.
-147- Н.д.Стоян О.М. (Округ N 62)
(13 скликання)
Сьому частину статті 33 виключити оскільки вона повторює зміст частини третьої статті 11.

Враховано
-148- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 34 назвати: "Право на господарську та фінансову діяльність профспілок".
Враховано

Стаття 34. Право на господарську та фінансову діяльність профспілок
З метою реалізації статутних завдань профспілки, їх організації та об'єднання, які є юридичними особами, можуть здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ і організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки та банки. Напрямки використання прибутку, одержаного в результаті господарської діяльності, визначаються їх статутами (положеннями).


155.
Стаття 34. Права профспілок у захисті інтересів своїх членів
-149- Н.д.Білоус В.О. (Округ N 317)
(13 скликання)
У ст.34 необхідно змінити назву на "Обов'язки профспілок". Статті 34 і 35 поміняти місцями.

Враховано частково

Стаття 35. Обов'язки профспілок в захисті прав і законних інтересів членів


-150- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 35 (бувша стаття 34) назву викласти в слідуючій редакції "Обов'язки профспілок в захисті прав і законних інтересів членів".

Враховано


156.
Профспілки та їх об'єднання, здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних та інших прав і інтересів своїх членів, повинні дотримуватися Конституції України, законів та інших нормативних актів, а також виконувати колективні договори та угоди, які вони підписали, та взяті на себе зобов'язання.
-151- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До статті 34: Слова "та інших" вилучити.

Відхилено,
це обмежує права профспілок.

Профспілки та їх об'єднання, здійснюючи представництво та захист трудових, соціально-економічних, інших прав і свобод, та законних інтересів своїх членів, повинні дотримуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати колективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов'язання.
157.
Профспілки в особі їх виборних органів звітують про виконання покладених на них обов'язків перед членами профспілки або обраними ними повноважними представниками.
-152- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Частини другу та третю статті 34 вилучити, в зв'язку з тим, що ці норми є нормами статуту змінити у назві "права" на "обов'язки" оскільки назва не відповідає змісту статті і перенести її до розділу І. Мова йде не про права, а про обов'язки профспілок.

Враховано


158.
Об'єднання профспілок звітують про виконання покладених на них обов'язків перед профспілками, які утворили це об'єднання, або перед уповноваженими ними статутними органами профспілок.159.
Стаття 35. Права профспілок у захисті житлових прав громадян
-153- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Змінити нумерацію статті 35 на статтю 31. В зв'язку з цим статті 31, 32, 33, 34 вважати відповідно статтями 32, 33, 34, 35.

Враховано


160.
Профспілки та об'єднання профспілок відповідно до своїх статутів беруть участь у здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду; захисті економічних та соціальних прав громадян, пов'язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла.161.
Разом з адміністрацією підприємств, установ і організацій відповідно до колективного договору профспілки визначають розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію і утримання житла; здійснюють облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та проводять розподіл збудованого житла.162.
Розділ ІІІ. Профспілки на підприємствах, в установах, організаціях


Розділ ІІІ. Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях
163.
Стаття 36. Профспілки на підприємствах, в установах, організаціях


Стаття 36. Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях
164.
Профспілки на підприємствах, в установах, організаціях представляють інтереси членів своєї профспілки і захищають трудові і соціально-економічні та інші права і інтереси трудового колективу і окремих його членів. Свої повноваження профспілки здійснюють через створені ними виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм цим Законом та статутами профспілок.
-154- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.1 статті 36:
Слова "та інші" вилучити.


Після слів "на підприємствах, установах, організаціях" додати "та їх структурних підрозділах" і далі за текстом.
Відхилено,
це обмежує права профспілок
Враховано

Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні, інші права і свободи. Свої повноваження профспілкові організації здійснюють через створені ними виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та статутами (положеннями) профспілок.


-155- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Речення першої частини статті 36 викласти в слідуючій редакції "Профспілкова організація на підприємства, установах, організаціях, їх структурних підрозділах представляє інтереси своїх членів"

Враховано


165.
Якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька різних профспілок, представництво колективних інтересів працівників цього підприємства, установи, організації здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими профспілками.
-156- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
В другій частині статті 36 після слів "представництво колективних інтересів працівників цього підприємства, установ і організацій здійснюється" доповнити "профспілковим органом, уповноваженим трудовим колективом, або" і далі за текстом.

Враховано частково


Якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи, організації щодо укладання колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої профспілки. У цьому випадку кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Представницький орган створюється на засадах пропорційного представництва. Профспілка, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колективного договору (угоди).


-157- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Частину 2 статті 36 викласти в редакції:
"Якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників щодо колективного договору (угоди) цього підприємства, установи, організації здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої профспілки. У цьому випадку профспілкові організації мають визначитися щодо конкретних зобов'язань кожної відносно створеного представницького органу та відповідальності за їх невиконання. Представницький орган створюється на засадах пропорційного представництва. Профспілка, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси трудового колективу при підписанні колективного договору (угоди)".

Враховано


166.
У цьому випадку профспілки мають визначитися щодо конкретних зобов'язань кожної профспілки та відповідальності за їх невиконання.167.
У разі, коли профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, не змогли створити об'єднаного представницького органу, інтереси працівників, за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу цього підприємства, установи, організації, представляє уповноважена ним профспілка, а за відсутності профспілки - інший орган чи особа.
-158- Н.д.Манчуленко Г.М. (Округ N 435)
(13 скликання)
Змінити в ч.3 ст.36 Законопроекту формулювання "профспілка, що діє на підприємстві" на "профспілка, що є на підприємстві".

Враховано частково
-159- Н.д.Манчуленко Г.М. (Округ N 435
Медведчук В.В. (Округ n 171)
Н.д.Климпуш О.Д. (Округ N 172)
Н.д.Рябець М.М. (Округ N 173))
(13 скликання)
В ч.4 ст.36 Законопроекту замість слів "представляє уповноважена ним профспілка, а за відсутності профспілки - інший орган чи особа" внести слова "представляє уповноважений трудовим колективом представницький орган чи особа".

Враховано
в новій редакції статті.-160- Н.д.Вернигора Л.М. (Округ N 332)
(13 скликання)
Частину четверту статті 37 вилучити.

Враховано


168.
Стаття 37. Права виборних органів профспілкової організації на підприємствах, в установах, організаціях


Стаття 37. Права виборних органів профспілкової організації на підприємствах, в установах, організаціях
169.
Виборний орган профспілкової організації на підприємствах, в установах, організаціях:
-161- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.1 статті 37: Після слів "на підприємствах, установах, організаціях" записати "(або їх структурних підрозділах)".

Відхилено
оскільки питання не відносяться до компетенції структурних підрозділів.

Виборний орган профспілкової організації на підприємствах, в установах, організаціях:
170.
1) розглядає, підписує і контролює виконання колективного договору, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових і службових осіб за їх невиконання;
-162- Н.д.Білоус В.О. (Округ N 317)
(13 скликання)
У ст.37 част.1 у п.1 після слів "колективного договору" слід додати "звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу", далі за текстом.

Враховано

1) укладає і контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;


-163- Н.д.Білоус В.О. (Округ N 317)
(13 скликання)
Ст.37 част.1 у п.1 після слів "їх невиконання" слід додати "умов колективного договору".

Враховано

2) разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;


-164- Н.д.Стоян О.М. (Округ N 62)
(13 скликання)
Статтю 36 доповнити новими підпунктами такого змісту:
" - разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, зміни і перегляду норм праці;
- разом з роботодавцем розробляє напрямки розподілу коштів фонду споживання, у вирішенні питань праці і заробітної плати працівників підприємства щодо форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
- спільно з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров'я працівників;
- бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні і затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг".

Враховано
-165- Н.д.Білоус В.О. (Округ N 317)
(13 скликання)
Ст.37 част.1 після п.1 доцільно ввести ще один пункт такого змісту: "Заслуховує доповідь роботодавця про виконання зобов'язань за колективним договором". (Ст.247 Кодексу Законів про працю).

Враховано
у новій редакції статті.

171.
2) разом з роботодавцем розробляє напрямки розподілу коштів фонду споживання, у вирішенні питань праці і заробітної плати працівників підприємства, зокрема, щодо встановлення систем оплати праці і форм матеріального заохочення, розробки та затвердження положень про преміювання, надання матеріальної допомоги і винагороди за річними підсумками роботи, запровадження, зміни та перегляду норм праці;


3) разом з роботодавцем розробляє напрямки розподілу коштів фонду споживання, вирішує питання оплати праці працівників підприємства щодо форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

172.
3) визначає спільно з роботодавцем питання робочого часу і часу відпочинку, затвердження графіків змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні;
-166- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До пункту 3) ч.1 статті 37: Пункт 3 статті 37 викласти у наступній редакції:
"3) спільно з роботодавцем визначає питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток і запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у святкові та вихідні дні;".

Враховано

4) спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, зокрема погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;


-167- Кабінет Міністрів України
Пункт 4 статті 37 проекту щодо надання дозволу виборними .. органами профспілкової організації на проведення робіт у святкові дні суперечить Кодексу законів про працю України, який не містить такої норми.

Враховано

5) спільно з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні і затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
173.
4) бере участь в розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;


7) бере участь в розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;
174.
5) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді їх трудових спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;


8) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
175.
6) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації або усунути його з займаної посади, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах про укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди, не виконує зобов'язань колективного договору, якщо виборний орган профспілки підписав колективний договір;


9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення, або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, якщо виборний орган профспілкової організації підписав колективний договір;
176.
7) дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законодавством;


10) дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законодавством;
177.
8) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою, організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов'язків;


11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою, організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов'язків;
178.
9) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням для всіх працюючих на підприємстві, в установі, організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням встановлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;


12) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі, організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням встановлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
179.
10) здійснює контроль за підготовкою і поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам та членам їхніх сімей;


13) здійснює контроль за підготовкою і поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам та членам їхніх сімей;
180.
11) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі, організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно зі статутом підприємства, установи, організації і колективним договором;


14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі, організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно зі статутом підприємства, установи, організації і колективним договором;
181.
12) здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги по соціальному страхуванню, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором, угодою до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;


15) здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги по соціальному страхуванню, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором, угодою до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;
182.
13) спільно з роботодавцем розподіляє у встановленому порядку житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також ту житлову площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працюючих.


16) спільно з роботодавцем розподіляє у встановленому порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також ту жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників.
183.
Виборні органи профспілок, що діють на підприємстві, в установі, організації, мають також інші права, передбачені законодавством України.


Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, в установі, організації, мають також інші права, передбачені законодавством України.
184.
Стаття 38. Порядок надання згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця


Стаття 38. Порядок надання згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
185.
У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у 10-денний строк письмове подання роботодавця на розірвання трудового договору з ним.
-168- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Доцільно після слів "у 15-денний строк" додати слово "обгрунтоване" далі за текстом.
Враховано
У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у 15-денний строк обгрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з ним.
186.
Подання роботодавця має розглядатись у присутності працівника, щодо якого надано подання, та представників роботодавця. Розгляд подання у відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах строку, визначеного частиною першою цієї статті. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин подання може розглядатись без його присутності.
-169- Н.д.Манчуленко Г.М. (Округ N 435)
(13 скликання)
В ч.2 ст.38 Законопроекту виключити слова "та представників роботодавця", оскільки присутність такого представника може привести до втручання адміністрації чи власника у внутрішні справи профспілки.

Враховано


Подання роботодавця має розглядатись у присутності працівника, щодо якого воно подано. Розгляд подання у відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах строку, визначеного частиною першою цієї статті. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин подання може розглядатись за його відсутності.


-170- Н.д.Білоус В.О. (Округ N 317)
(13 скликання)
У статтю 38 ввести частину 3 такого змісту:
"Якщо розірвання трудового договору здійснене за ініціативою роботодавця без згоди профспілкової організації, провадження по справі припиняється до моменту одержання згоди або незгоди профспілкової організації на звільнення працівника". (Ст.43 Кодексу Законів про працю).
Це не предмет цього Закону.

187.
У випадку, коли у профспілковій організації комітет не створюється, згоду на розірвання трудового договору дає голова профспілкової організації.


У випадку, коли виборний орган профспілкової організації не створюється, згоду на розірвання трудового договору дає керівник профспілкової організації.
188.
Орган профспілкової організації повідомляє роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі у триденний строк після його прийняття. У разі пропуску цього строку вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору.
Орган профспілкової організації повідомляє роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі у триденний строк після його прийняття. У разі пропуску цього строку вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору.
189.
Якщо працівник одночасно є членом декількох профспілок, які діють на підприємстві, установі, організації, згоду на його звільнення дає та профспілка, до якої звернувся роботодавець.


Якщо працівник одночасно є членом декількох профспілок, які діють на підприємстві, установі, організації, згоду на його звільнення дає та профспілка, до якої звернувся роботодавець.


-171- Медведчук В.В. (Округ n 171)
Н.д.Климпуш О.Д. (Округ N 172)
Н.д.Рябець М.М. (Округ N 173)
(13 скликання)
Частину 4 статті 38 доповнити реченням слідуючого змісту: "У разі, якщо профспілка приймає рішення про ненадання згоди на розірвання трудового договору (контракту), таке рішення повинно бути всебічно мотивованим та обгрунтованим".

Враховано частково

Рішення профспілки про ненадання згоди на розірвання трудового договору, має бути обгрунтованим.
190.
Розділ ІV. Гарантії прав профспілок


Розділ ІV. Гарантії прав профспілок
191.
Стаття 39. Гарантії діяльності профспілок


Стаття 39. Гарантії діяльності профспілок
192.
Члени виборних органів профспілок, об'єднань профспілок, а також повноважні представники цих органів мають право:


Члени виборних органів профспілок, об'єднань профспілок, а також повноважні представники цих органів мають право:
193.
1) безперешкодно відвідувати й оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок;


1) безперешкодно відвідувати й оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок;
194.
2) вимагати і отримувати від роботодавця, іншої посадової та службової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, дотримання законодавства про працю та соціально-економічних прав трудящих;


2) вимагати і отримувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, дотримання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;
195.
3) мати вільний доступ з профспілкових питань до роботодавця, посадових та службових осіб;


3) безпосередньо звертатись усно або письмово до роботодавця, посадових осіб з профспілкових питань;
196.
4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, лікувально-профілактичних та інших закладів медичного призначення, дитячих закладів, гуртожитків, що належать даному підприємству, установі, організації або обслуговують його працівників;
-172- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Стаття 39 пункт 4, після слів "гуртожитків" доповнити: "...пасажирського транспорту, підприємств побутових послуг".

Враховано частково

4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспорту, підприємств побутових послуг, що належать або обслуговують дане підприємство, установу, організацію;


-173- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Враховуючи, що це проект Закону "Про профспілки, то слід уточнити п. 4 і замість слів "і обслуговують його працівників" доцільно написати слова "або що обслуговують членів цієї профспілки".

Враховано


197.
5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи, організації у доступних для працівників місцях, погоджених з роботодавцем (посадовою або службовою особою);
-174- Н.д.Мовчан П.М. (Округ N 198)
Н.д.Манчуленко Г.М. (Округ N 435)
(13 скликання)
У п.5 ст.39 замість слів "погоджених з роботодавцем (посадовою чи службовою особою)" записати слова "пристосованих для розповсюдження інформації (дошка оголошень і т.ін.)".

Враховано частково


5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи, організації у доступних для працівників місцях;
198.
6) перевіряти розрахунки з оплати праці і державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.


6) перевіряти розрахунки з оплати праці і державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.
199.
Стаття 40. Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів


Стаття 40. Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів
200.
Працівникам підприємств, установ, організацій, обраних до складу статутних виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень.


Працівникам підприємств, установ, організацій, обраним до складу статутних виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень.
201.
Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів підприємств, установ, організацій або їхніх структурних підрозділів, допускається лише за попередньою згодою органу, членами якого вони є. Звільнення членів виборних профспілкових органів підприємств, установ, організацій допускається за попередньою згодою органу, членами якого вони є, а також вищої за статусом профспілки чи об'єднання, до складу якого входить профспілка даного підприємства, установи, організації.
-175- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.2 статті 40: Доповнити частину 2 статті 40 після слів "Звільнення членів виборних профспілкових органів підприємств, установ, організацій" словами "(...або їх структурних підрозділів)" і далі за текстом.

Враховано

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів допускається лише за попередньою згодою органу, членами якого вони є. Звільнення членів виборних профспілкових органів підприємств, установ, організацій, крім додержання загального порядку, допускається за попередньою згодою органу, членами якого вони є, а також вищестоящої профспілки чи об'єднання, до складу якого входить профспілкова організація даного підприємства, установи, організації.
202.
Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності і звільнення керівників профспілкових органів підприємства, установи, організації (у тому числі їх структурних підрозділів), профорганізатора (там, де не обирається виборний орган профспілки) допускається за наявності згоди вищестоящої профспілки чи профспілкового об'єднання, до складу якого входить профспілка даного підприємства, установи, організації.


Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності і звільнення керівників профспілкових органів підприємства, установи, організації (у тому числі їх структурних підрозділів), профорганізатора (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності згоди вищестоящого органу профспілки, до складу якої входить профспілкова організація даного підприємства, установи, організації.
203.
Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів, не допускається протягом двох років після закінчення терміну виборних повноважень, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації або вчинення працівником винних дій, за які законодавством передбачено можливість звільнення працівника з роботи або зі служби.


Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів, не допускається протягом двох років після закінчення терміну виборних повноважень, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачено можливість звільнення працівника з роботи або зі служби.
204.
Працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів на підприємстві, в установі, організації, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада), або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада) на цьому підприємстві, в установі, організації.
-176- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
(13 скликання)
До ч.5 статті 40: У частині 5 статті 40 слова "на підприємстві, установі, організації" вилучити, оскільки передбачені нею гарантії повинні стосуватися працівників, обраних у профспілкові органи різних рівнів (районного, обласного, республіканського, всеукраїнського).

Враховано

Працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада), або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).
205.
Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середнього заробітку для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання.
-177- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Практика останніх часів свідчить, що у колективних договорах адміністрація не надає профспілкам цієї можливості, тому доцільно вказати минимальний час (наприклад 4 години на тиждень) який обов'язково надається, а те що більш цього часу передбачається у колективному договорі.
Враховано

Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання але не менше ніж 4 години на тиждень.
206.
За працівниками, обраними до складу виборних профспілкових органів профспілки, що діє на підприємстві, в установі, організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені іншим працівникам за місцем роботи відповідно до законодавства. За рахунок коштів підприємства цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором або колективною угодою.


За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені іншим працівникам за місцем роботи відповідно до законодавства. За рахунок коштів підприємства цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.
207.
Стаття 41. Обов'язок роботодавця надавати профспілкам підприємства, установи, організації приміщення, транспорт і засоби зв'язку
-178- Кабінет Міністрів України
(13 скликання)
Статті 42, 43, 44, 45 - виключити. Замість них викласти статтю 42 в такій редакції:
"Стаття 42. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення матеріальних умов для діяльності профспілок
Відхилено,
це звужує права профспілок щодо виконання ними статутних завдань.

Стаття 41. Обов'язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок
208.
Роботодавець зобов'язаний надавати профспілкам підприємства, установи, організації безплатно необхідні приміщення з усім обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною для роботи і для проведення зборів працівників. В ці приміщення допускається вільний вхід відвідувачів.
Надання будинків, споруд, приміщень, транспорту, засобів зв'язку та відрахування коштів на оздоровчу, культурно-масову і фізкультурно-спортивну роботу профспілкам, що діють на підприємствах, в установах і організаціях, здійснюється власником або уповноваженим ним органом на умовах і в порядку, передбачених колективними договорами чи окремими угодами відповідно до чинного законодавства".


Роботодавець зобов'язаний надавати профспілковим організаціям, які діють на підприємстві, в установі, організації безоплатно необхідні приміщення з усім обладнанням, зв'зком, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною для роботи і для проведення зборів працівників. В ці приміщення допускається вільний вхід відвідувачів.


-179- Кабінет Міністрів України
У статтях 41, 42 і 43 проекту передбачено, що підприємства, установи і організації передають у безоплатне користування профспілковим організаціям, створеним на цих підприємствах, будинки, приміщення з обладнанням, транспорт, споруди, оздоровчі табори для ведення організаційної, культурно-освітньої, оздоровчої, спортивної роботи, а також повинні відраховувати кошти на культурно-масову та фізкультурну роботу.
Такі положення суперечать статті 21 Закону України "Про підприємства в Україні", якою встановлено, що відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин.
До того ж, питання організації оздоровлення, відпочинку, культурного, медичного обслуговування працівників конкретного підприємства мають вирішуватись у колективному договорі (угоді), який укладають власник та представники профспілкової організації.
У зв'язку з викладеним, вважаємо за необхідне статті 41, 42 і 43 виключити із проекту і замінити їх статтею 41 такого змісту:
"Стаття 41. Порядок створення роботодавцем умов для діяльності профспілок
Роботодавець надає профспілковим організаціям, що діють на підприємстві, в установі, організації, будинки, споруди, приміщення, транспорт, засоби зв'язку та відраховує кошти на оздоровчу, культурно-масову і фізкультурно-оздоровчу роботу на умовах і в порядку, передбачених колективними договорами чи окремими угодами відповідно до законодавства".

Відхилено,
це звужує права профспілок щодо виконання ними статутних завдань.


209.
Роботодавець надає профспілкам підприємства, установи, організації безплатно транспорт і засоби зв'язку.
-180- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 41 доповнити частиною 3 слідуючого змісту:
"При наявності письмових заяв робітників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безкоштовно перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески із заробітної плати робітників відповідно до укладеного договору, в терміни, які визначені цим договором. Роботодавець не вправі затримувати перерахування вказаних коштів.
Спори, які пов'язані з невиконанням цих обов'язків розглядаються в судовому порядку".

Враховано

Роботодавець надає профспілковим організаціям, які діють на підприємстві, в установі, організації безоплатно транспорт.
При наявності письмових заяв робітників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безкоштовно перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески із заробітної плати робітників відповідно до укладеного договору, в терміни, які визначені цим договором. Роботодавець не вправі затримувати перерахування вказаних коштів.
Спори, які пов'язані з невиконанням цих обов'язків розглядаються в судовому порядку.
210.
Стаття 42. Надання профспілкам підприємств, установ, організацій будинків, приміщень, споруд, садів і парків для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної і спортивної роботи


Стаття 42. Надання профспілковим організаціям на підприємствах, в установах, організаціях будинків, приміщень, споруд, садів і парків для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної і спортивної роботи
211.
Будинки, приміщення, споруди, сади і парки, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної і спортивної роботи серед працівників підприємства, установи, організації і членів їх сімей, а також оздоровчі табори перебувають на балансі підприємства, установи, організації і передаються в безплатне користування профспілкам підприємства, установи, організації. Орендовані підприємством, установою, організацією будинки, приміщення і споруди, призначені для зазначених цілей, також передаються в безплатне користування профспілкам.


Будинки, приміщення, споруди, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної і спортивної роботи серед працівників підприємства, установи, організації і членів їх сімей, а також оздоровчі табори перебувають на балансі підприємства, установи, організації і передаються в безплатне користування профспілковим організаціям підприємства, установи, організації. Орендовані підприємством, установою, організацією будинки, приміщення і споруди, призначені для зазначених цілей, також передаються в безплатне користування профспілковим організаціям.
212.
Господарське утримання, ремонт, опалення, освітлення, прибирання, охорона, а також обладнання будинків, приміщень і споруд, зазначених у цій статті, та оздоровчих таборів провадяться за рахунок підприємства, установи, організації.


Господарське утримання, ремонт, опалення, освітлення, прибирання, охорона, а також обладнання будинків, приміщень і споруд, зазначених у цій статті, та оздоровчих таборів провадяться за рахунок роботодавця.
213.
Стаття 43. Відрахування коштів підприємствами і організаціями профспілкам на культурно-масову і фізкультурну роботу


Стаття 43. Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу
214.
Підприємства і організації повинні відраховувати кошти профспілкам на культурно-масову і фізкультурну роботу.
-181- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Стаття 43, доповнити в кінці "в розмірах, передбачених колектнвним договором та угодами, але не менше 0,3% від фонду оплати праці".

Враховано

Роботодавці повинні відраховувати кошти профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше 0,3% від фонду оплати праці.
215.
Стаття 44. Обов'язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок
-182- Медведчук В.В. (Округ n 171)
Н.д.Климпуш О.Д. (Округ N 172)
Н.д.Рябець М.М. (Округ N 173)
(13 скликання)
Статтю 44 викласти в слідуючій редакції:
"Стаття 44. Обов'язок роботодавця щодо створення умов здійснення діяльності профспілок.
Роботодавцям забороняється вираховувати профспілкові внески з заробітку працюючих і сплачувати їх замість них.
Керівник підприємства чи його представники не мають права застосовувати будь-які засоби тиску на користь чи проти будь-якої профспілкової організації.
Будь-які заходи, що їх роботодавець вживає всупереч цих положень, вважаються протизаконними і тягнуть за собою відшкодування збитків.
Надання будинків, споруд, приміщень, транспорту, засобів зв'язку та відрахування коштів на оздоровчу, культурно-масову і фізкультурно-спортивну роботу профспілкам, що діють на підприємствах, в установах і організаціях, здійснюється роботодавцем в порядку, передбаченому колективними договорами чи окремими угодами відповідно до законодавства.
Колективними договорами та угодами можуть передбачатися додаткові умови, порівняно з законодавством, для виконання профспілками та їх повноважними представниками статутних завдань щодо захисту трудових та соціально-економічних прав трудящих".Відхилено
це суперечить Концепції МОП №95.
Це норма статті 4 цього Закону.Це норма статті 47 цього Закону.


Відповідає редакції статті 45 цього Закону.216.
Надання будинків, споруд, приміщень, транспорту, засобів зв'язку та відрахування коштів на оздоровчу, культурно-масову і фізкультурно-спортивну роботу профспілкам, що діють на підприємствах, в установах і організаціях, здійснюється роботодавцем в порядку, передбаченому колективними договорами чи окремими угодами відповідно до законодавства.
-183- Н.д.Чиж І.С. (Округ N 414)
(13 скликання)
Текст статті 44 співпадає з редакцією статті 41, тому пропоную її вилучити.
Враховано

Стаття 44. Обов'язок роботодавця надавати інформацію на запити профспілкових організацій
217.
Колективними договорами та угодами можуть передбачатися додаткові умови, порівняно з законодавством, для виконання профспілками та їх повноважними представниками статутних завдань щодо захисту трудових та соціально-економічних прав трудящих.
-184- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Стаття 44, доповнити: "... У випадках затримки виплати заробітної плати надавати право виборним органам профспілки одержувати інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства".

Враховано

Роботодавці та їх об'єднання зобов'язані в тижневий термін надавати на запити профспілкових організацій та їх об'єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації, галузі господарської діяльності та виконання колективних договорів і угод. У випадках затримки виплати заробітної плати надавати право виборним органам профспілки одержувати інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства.


-185- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Після слів "зобов'язані" додати слова "у 15-денний термін" далі за текстом.

Враховано частково218.
Стаття 45. Міжнародні зв'язки профспілок219.
Профспілки та їх об'єднання відповідно до своїх статутних цілей і завдань мають право на свій розсуд вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій і об'єднань, які представляють інтереси трудящих, і брати участь в їх діяльності, встановлювати контакти та співробітничати з профспілками інших країн, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України, чинним міжнародним договорам України.
Стаття 44 перенесена за змістом до розділу І.


220.
Розділ V. Відповідальність за порушення законодавства про профспілки


Розділ V. Відповідальність за порушення законодавства про профспілки
221.
Стаття 46. Відповідальність посадових та службових осіб


Стаття 45. Відповідальність посадових осіб
222.
Посадові та службові особи, винні у порушенні законодавства про профспілки, а також такі, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок та їх об'єднань щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів громадян, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.


Особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об'єднання у профспілки, а також посадові та інші особи винні у порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок та їх об'єднань, несуть дисциплінарну, аж до звільнення з посади, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.
223.
Стаття 47. Відповідальність профспілок та їх об'єднань
-186- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статья 46. Стаття не конкретна и потребує доопрацювання, т.к. в данній редакції закладені основи для ліквідациії профспілок.

Враховано
-187- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Статтю 46 вилучити, оскільки відповідальність посадових осіб, передбачена ст.45.

Враховано


224.
Профспілки та їх об'єднання, винні в порушенні законодавства про профспілки, можуть бути притягнуті до відповідальності, передбаченої цим Законом та іншими законодавчими актами України, тільки за рішенням суду.
-188- Н.д.Чиж І.С. (Округ N 414)
(13 скликання)
Частину першу статті 46 виключити, а частину третю викласти у такій редакції:
"Профспілки, об'єднання профспілок, які своїми незаконними діями завдали шкоду державі, фізичним або юридичним особам несуть відповідальність згідно законодавства України".

Враховано


225.
За порушення Конституції України та законів України до профспілок та їх об'єднань можуть бути застосовані судом стягнення у вигляді попередження, штрафу, тимчасового припинення окремого виду діяльності або примусовий розпуск.
-189- Медведчук В.В. (Округ n 171)
Н.д.Климпуш О.Д. (Округ N 172)
Н.д.Рябець М.М. (Округ N 173)
(13 скликання)
У частині 2 статті 47 вилучити слова "попередження, штрафу", після слів "примусовий розпуск" доповнити слова "та інші заходи відповідно до чинного законодавства України".
Враховано


226.
Профспілка, об'єднання профспілок, які нанесли своїми незаконними діями або бездіяльністю матеріальні збитки державі, фізичним або юридичним особам, зобов'язані відшкодувати їм за рахунок своїх коштів та іншого належного їм майна відповідно до законодавства.

-190- Н.д.Стоян О.М. (Округ N 62)
(13 скликання)
Доповнити Закон новим розділом такого змісту:
"Розділ VI. Прикінцеві положення
Враховано

Розділ VI. Прикінцеві положення


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. Професійні спілки та їх об'єднання, які мали статус юридичної особи до введення в дію цього Закону, легалізації не підлягають.
Відхилено


2. Професійні спілки та їх об'єднання, які діяли на території України, повинні у шестимісячний термін з моменту введення в дію Закону, пройти легалізацію відповідно до цього Закону, без стягнення плати реєстраційного збору.


3. Доручити Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після опублікування Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності":
подати Верховній Раді України пропозиції про внесення до законодавчих актів змін, що випливають з цього Закону;
привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;
Враховано

3. Доручити Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після опублікування Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності":
подати Верховній Раді України пропозиції про внесення до законодавчих актів змін, що випливають з цього Закону;
привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.


4. Закони та інші нормативно-правові акти України діють лише в тій частині, що не суперечать цьому Закону.


4. Закони та інші нормативно-правові акти України діють лише в тій частині, що не суперечать цьому Закону.


-191- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт другий прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"Професійні спілки та їх об'єднання, які діяли на території України, повинні у шестимісячний термін з моменту введення в дію Закону, пройти легалізацію відповідно до цього Закону, без стягнення плати реєстраційного збору".
Враховано
1


стор.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні