Home

Address of The Verkhovna Rada of Ukraine

Mailing Address: 01008, Kyiv, 5 Hrushevskoho Str.
Citizens' Reception: 01008, Kyiv, 6-8 Bankova Str. (Porch 5)
Web-address: www.rada.gov.ua